Å 458 Ljusgöl-Svingöl våtmark

advertisement
Aktualitetsdatum: 160615
Å 458
Ljusgöl-Svingöl våtmark
Naturvärdesklass:
3
Skyddsmotiv:
Bi
Referenser:
70
Naturvärdesbedömning
Våtmarksområden är generellt viktiga för många växter och djur. Härifrån finns rapporter om häckande
svarthakedopping. Även förekomsten av högstubbar och död ved i strandskogen är värdefullt för
vedlevande svampar, insekter och fåglar.
Beskrivning
Från vägen mot Borkhult cirka en kilometer nordväst om Långserum skymtar Ljusgöl mellan träden.
Gölen består av en rund öppen vattenyta omgiven av gungfly och en smal sumpskog med al och björk
innan barrskogen tar över. Här växer skvattram, odon, videbuskar, pors och tranbär bland vitmossor och
olika starrarter. Vid vattnet finns kaveldun och bladvass och ute på vattenytan kan man se både vit och
gul näckros. I gölen har häckning skett av svarthakedoppingen. Även sångsvan har iakttagits bland
vassruggarna.
Följer man utflödet från Ljusgöl västerut kommer man fram till Svingöl. Detta är ett öppet
våtmarksområde med en mindre vattenyta. I östra kanten finns en bård med glest växande alar och
björkar med stort inslag av högstubbar och död ved. På dessa förekommer rikligt med tickor och många
bohål är uthackade. På den blöta marken växer arter som videört, besksöta, kärrsilja, kråkklöver,
kärrtistel och veketåg bland videbuskar och högstarrarter. Vid vattnet växer kaveldun och sjösäv.
En uppföljande och mer noggrann fågelinventering i området vore av intresse. Även de öppna
våtmarksytorna vid Svingöl bör bedömas ur naturvärdessynpunkt.
Bibehållande av värdena
Naturvärdena kommer att bevaras om området lämnas orört och undantas från ingrepp som dikning och
dylikt. Vid skogsbruk i omgivningen bör skyddszoner avsättas.
Skydd:
Strandskydd gäller inom 100 meter på ömse sidor av strandlinjen. Markavvattningsförbud.
494
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards