Å 501 Ögat hällmarksskog

advertisement
Aktualitetsdatum: 160615
Å 501
Ögat hällmarksskog
Naturvärdesklass:
2
Skyddsmotiv:
Bi
Referenser:
63, 70
Naturvärdesbedömning
Den gamla tallskogen med rikligt med död ved hyser en mycket värdefull insektsfauna. Här finns bland
annat den rödlistade arten raggbock(NT) som endast är känd från ett fåtal lokaler i Östergötland.
Närheten till barrnaturskogar vid Östantorp och området öster om Yxnerum, norr om Yxningen,
förstärker naturvärdesbedömningen. Nyckelbiotop.
Beskrivning
Den lilla gölen Ögat blänker vackert nedanför en västvänd brant 1,3 kilometer nordnordost Yxnerums
kyrka. På brantkrönet öster om gölen finns en sedan länge orörd hällmarkstallskog. Det finns gott om
gamla senvuxna tallar och gott om död ved, främst tallågor, men även torrträd och högstubbar. I området
förekommer även gammal grov gran och asp.
De rödlistade arterna dvärgbägarlav(NT) och tallticka(NT) förekommer tillsammans grynig blåslav och
laven Lecidea botryosa. Det är gott om kläckhål efter vedinsekter. Här har ett exemplar av den hotade
skalbaggen raggbock(NT) fångats in i samband med insektsundersökning. Det har även noterats spår av
signalarterna svart praktbagge, bronspraktbagge och bronshjon samt den rödlistade arten grön
aspvedbock(NT).
Bibehållande av värdena
De mycket höga naturvärdena bevaras om området lämnas orört. Det är viktigt att tallar som ramlar
omkull på hyggen intill lämnas för att gynna bland annat raggbocken.
Skydd:
Saknas
540
Download
Random flashcards
Create flashcards