STATISTISKA CENTRALBYRÅN
1(122)
Livsmedelsförsäljningsstatistik
2009
HA0103
Innehåll
SCBDOK 3.1
0 Administrativa uppgifter
1 Innehållsöversikt
0.1 Ämnesområde
0.2 Statistikområde
0.3 SOS-klassificering
0.4 Statistikansvarig
0.5 Statistikproducent
0.6 Uppgiftsskyldighet
0.7 Sekretess och regler för behandling av
personuppgifter
0.8 Gallringsföreskrifter
0.9 EU-reglering
0.10 Syfte och historik
0.11 Statistikanvändning
0.12 Uppläggning och genomförande
0.13 Internationell rapportering
0.14 Planerade förändringar i kommande
undersökningar
1.1
1.2
1.3
1.4
2 Uppgiftsinsamling
3 Statistisk bearbetning och
redovisning
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Ram och ramförfarande
Urvalsförfarande
Mätinstrument
Insamlingsförfarande
Databeredning
4 Slutliga Observationsregister
4.1 Produktionsversioner
4.2 Arkiveringsversioner
4.3 Erfarenheter från senaste
undersökningsomgången
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Observationsstorheter
Statistiska målstorheter
Utflöden: statistik och mikrodata
Dokumentation och metadata
3.1 Skattningar: antaganden och
beräkningsformler
3.2 Redovisningsförfaranden
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
2(122)
0
Administrativa uppgifter
0.1
Ämnesområde
Ämnesområde:
0.2
Statistikområde
Statistikområde:
0.3
Handel med varor och tjänster
Livsmedelsförsäljningsstatistik
SOS-klassificering
Tillhör (SOS)
Ja
För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda
regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella
statistiken (2001:100)
0.4
Statistikansvarig
Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
Telefax:
E-post:
0.5
Statistikproducent
Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
Telefax
E-post:
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
SCB, Enheten för Näringslivets
struktur
701 89 Örebro
Klostergatan 23
Staffan Wikstedt/ Petra Wallman
019 – 17 64 53
019 – 17 69 24
[email protected]
[email protected]
SCB, Enheten för Näringslivets
struktur
701 89 Örebro
Klostergatan 23
Staffan Wikstedt/ Petra Wallman
019 – 17 64 53
019 – 17 69 24
[email protected]
[email protected]
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
0.6
3(122)
Uppgiftsskyldighet
Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken (SFS 2001: 99) och SCB:s
föreskrifter (SCB-FS 2002:11).
0.7
Sekretess och regler för behandling av personuppgifter
I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap.
8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid automatiserad behandling av
personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns
dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken.
0.8
Gallringsföreskrifter
Blanketter gallras efter 1 år. Observationsregister med registeruppgifter och primärdata överlämnas
till SCB:s arkiv så snart de inte behövs i produktionen. Systemdokumentation bevaras och
överlämnas till arkivet. Program och dylikt gallras när de inte behövs för bearbetningar.
0.9
EU-reglering
Nej
0.10
Syfte och historik
Statens jordbruksverk (SJV) upphörde med sina värdeberäkningar av livsmedelskonsumtionen
fr.o.m. redovisningsåret 2000. Jordbruksverket har gjort beräkningar över livsmedelskonsumtionen
sedan 1940-talet. Jordbruksverket gör fortfarande kvantitetsberäkningar av
livsmedelskonsumtionen men dock inga värdeberäkningar.
Värdeberäkningar av livsmedelskonsumtionen behövs dock i konsumentprisindex (KPI) och
nationalräkenskaperna (NR). Från år 2000 har SCB därför börjat producera
Livsmedelsförsäljningsstatistik inom handeln, med en annan metod, vilket uppfyller NR:s och
KPI:s behov.
0.11
Statistikanvändning
SCB-NR: Beräkningar av hushållens konsumtionsutgifter.
SCB-ES/PR: Beräkningar av vikter i KPI. Urval av representantvaror i KPI.
Allmänheten: Journalister och allmänheten är intresserade av livsmedelskonsumtionens
sammansättning.
0.12
Uppläggning och genomförande
För att genomföra livsmedelsförsäljningsstatistiken har en rad olika källor använts:
- Datakasseregister (dkr) inhämtade centralt direkt från de fem dagligvarublocken ICA,
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
-
-
-
4(122)
Kooperationen, Axfood, Bergendahl och Vi-handlarna, samt, fr.o.m. denna årgång, även
Statoil och Reitan servicehandel (Pressbyrån, SevenEleven och Shell). Vi kallar hädanefter
denna grupp för dkr-leverantörer.
Enkätundersökning (Servicehandelsenkäten) av företag som finns inom detaljhandeln och
bensinstationerna men inte ingår bland de kedjor varifrån datakassaregister erhålls från,
enligt ovan.
Momsregistret för de företag som har detaljhandel eller bensinstation som bransch enligt
FDB. För dessa företag har momsskattesatsen (12 procent) som gäller för
livsmedelsförsäljning använts.
Register över vilka företag som ingår i respektive dagligvarublock (ICA, Kooperationen,
Axfood, Bergendahls och Vi-handlarna).
Användningen av datakasseregisterstatistik, administrativa material och av urvalsundersökningar
utgör ett led i SCB:s strävan att begränsa företagens uppgiftslämnande.
0.13
Internationell rapportering
Uppgifter om den ekologiska försäljningen av livsmedel har ingått i statistikrapporter som skickats
till Eurostat.
0.14
Planerade förändringar i kommande undersökningar
I syfte att förbättra statistikens kvalitet och minska uppgiftslämnarbördan så kommer
ansträngningar göras för att utnyttja datakasseregisterstatistik i större omfattning. Översyn ska
göras av kvaliteten i resultaten, både för datakassaregisterdelen och enkätinsamlingen. Beslut ska
tas om enkätinsamlingens frekvens.
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
1
Översikt
1.1
Observationsstorheter
5(122)
Livsmedelsförsäljningsstatistiken är en undersökning som mäter summa omsättning (inkl moms) i
kronor uppdelat på livsmedels- och dryckesvarugrupper.
Undersökningsvariabel är Omsättning (inkl moms). Med livsmedelsförsäljning menas de varor som
sålts med 12 procents momssats till slutkonsument. Livsmedelsförsäljningen (L) definieras som L =
(M12/0,12+M12) där M12 = Värdet på den 12 % momssatsen. Livsmedelsförsäljningen är alltså
inklusive moms.
Värdet på den 12 % momssatsen hämtas ifrån momsregistret.
1.2
Objektgrupp
Population (enl.
SNI07)
SNI 47
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Statistiska målstorheter
Variabel
Indelning i
redovisningsgrupper
01.1.1.1 ris
01.1.1.2 bröd
01.1.1.3 pastaprodukter
01.1.1.4 bakverk
01.1.1.5 andra
spannmålsprodukter
01.1.2.1-4+7 nöt-, gris-, får,
lamm- och viltkött
01.1.2.5 torkat, saltat eller
rökt kött och ätliga
slaktbiprodukter
01.1.2.6 annat konserverat
eller bearbetat kött samt
beredningar av kött
01.1.3.1-3 fisk och skaldjur
(färsk, kyld, fryst, torkad,
rökt eller saltad)
01.1.3.4 annan konserverad
eller beredd fisk och skaldjur
samt beredningar av fisk och
skaldjur
01.1.4.1-3 mjölk
01.1.4.4 yoghurt och fil
01.1.4.5+6 ost och andra
mjölkprodukter
Mått
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
01.1.4.7 ägg
01.1.5.1 smör
01.1.5.2+5 margarin och
annat fett
01.1.5.3+4 matolja
01.1.6.1-7 frukt (färsk, kyld
eller fryst)
01.1.6.8 torkad frukt
01.1.6.9 konserverad frukt
och fruktbaserade produkter
01.1.7.1-4+7 grönsaker och
potatis (färsk, kyld eller
fryst)
01.1.7.5 torkade grönsaker
01.1.7.6 andra konserverade
eller behandlade grönsaker
01.1.7.8 potatisprodukter
01.1.8.1 socker
01.1.8.2 sylter och
marmelader
01.1.8.3-6 konfektyr,
choklad och glass
01.1.9.1 såser och
smaksättningsmedel
01.1.9.2 salt, kryddor och
kryddväxter
01.1.9.3+4 jäst,
dessertberedningar och
soppor samt övrigt
01.2.1.1 kaffe
01.2.1.2 te
01.2.1.3 kakao och
chokladpulver
01.2.2.1+2 läskedrycker samt
mineral och källvatten
01.2.2.3+4 juice och saft
02.1.1.1 spritdrycker och
likör
02.1.2.1+2 vin
02.1.3.A öl klass I och II
02.1.3.B öl klass III
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
6(122)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
1.3
7(122)
Utflöden: statistik och mikrodata
Resultaten har från och med verksamhetsår 2000 till 2009 publicerats i Pressmeddelande och
Statistiska meddelande (SM). Uppgifter finns även tillgängliga i Sveriges statistiska databaser
(SSD), totalt redovisas 4 tabeller årsvis. Från 2004 redovisas även den ekologiska försäljningen av
livsmedel. På SCB:s webbsida redovisas fyra tabeller.
1.4
Dokumentation och metadata
Enligt SCB:s dokumentationsmall.
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
2
Uppgiftsinsamling
2.1
Ram och ramförfarande
8(122)
Urvalsramen utgörs av samtliga företag inom Svensk näringgrensindelning (SNI 2007) 47.
Företaget är undersökningsobjekt. Urvalsramen för livsmedelsförsäljningsstatistiken upprättas i
november året innan undersökningsåret. Ramen utgörs av aktiva företag i SCB:s företagsregister
(FDB). Med aktiva företag avses företag som är registreade för F-skatt, mervärdeskatt eller
arbetsgivareavgift.
Övertäckning:
Exempel på övertäckning är företag med fel bransch (som ej ska undersökas), vilande företag eller
företag som har gått i konkurs och som har kommit med i urvalet.
Undertäckning:
Undertäckningen består av till exempel nystartade företag och ombildade företag. Någon mätning av
undertäckningen har inte gjorts.
2.1.1 Urvalsram för beräkning av livsmedelsnivån
För att beräkna livsmedelsnivån används urvalsramen som är beskriven under föregående kapitel.
En matchning av denna ram görs mot momsregistret och de företag som under året haft bransch 47.
Om det finns företag som inte ingår i den ursprungliga urvalsramen men har redovisat moms så
läggs de till urvalsramen. Denna nya urvalsram består alltså av företag som varit verksamma någon
gång under referensåret 2009.
2.1.2 Urvalsram för servicehandeln
Urvalramren upprättas i november samma år som referensåret. Den utgörs av aktiva företag i SCB:s
företagsregister (FDB) för servicehandelen. Servicehandeln är de företag som inte tillhör något av
dagligvarublocken ICA, Kooperationen, Axfood, Bergendahls och Vi-handlarna. Fr.o.m. referensår
2007 exkluderas dessutom företag ingående i dkr-leverantörerna Reitan Servicehandel och Statoil.
Med aktiva företag avses företag som är registreade för F-skatt, mervärdeskatt eller
arbetsgivaravgift. Urvalsramen består av företag (icke-fiansiella och personliga företag) med
följande branschkoder enligt SNI 2007: SNI 47.
2.1.3 Urvalsram för företag som lämnar uppgifter via datakasseregisterstatistik
Livsmedelsförsäljningsstatistiken bygger till största delen på datakasseregisterstatistik från
dagligvarublocken, samt fr.o.m. denna årgång även Statoil och Reitan Servicehandel.
Datakasseregisterstatistiken är den viktigaste källan i livsmedelsförsäljningsstatistiken.
Dagligvarublocken som lämnar datakasseregisterstatistik är ICA (Maxi och Butik), Kooperationen
(Stormarknad, Butik), Axfood (Willys, Willyshemma, Hemköp och PrisExtra), Bergendahls
(Citygross, Ags och Eko) och Vi-handlarna. De företagsenheter som ingår i dagligvarublocken fås
på fil från respektive dagligvarublock och är borttagna i urvalsramen som skapas för
Servicehandeln.
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
2.2
9(122)
Urvalsförfarande
2.2.1 Servicehandeln
Stratifieringsvariabel: Livsmedelsomsättning (12 % moms) inklusive moms. Denna variabel hämtas
från momsregistret året före undersökningsåret.
I Livsmedelsförsäljningsstatistiken görs fem olika storleksindelningar i urvalet för servicehandeln.
Storleksstratifiering (SNI 47.3):
0:
Livsoms =< 0,5 Mnkr (undersöks ej)
1: 0,5 < Livsoms =< 3,0 Mnkr
2: 3,0 < Livsoms =< 50,0 Mnkr
3: Livsoms > 50,0 Mnkr
(Totalundersökt)
Stratifieringsvariabel: Livsmedelsomsättning (12 %-iga momssatsen) inklusive moms.
Storleksstratifiering (Resterande branscher):
0: AnstS=0 och oms1 <=1.0 Mnkr
(undersöks ej )
1: (AnstS =0 och oms1 >1.0) eller AnstS mellan 1-4
2: AnstS mellan 5 - 49
3: AnstS >= 50 (Totalundersöks)
5: (NgS1 = 47111,47112,4725 och oms1>200.0) eller
(NgS1 = 47241,47242,47291,47299,4721,4722,4723,4726,
478,4799 och oms1 > 100.0) (Totalundersöks)
8: VE:ar som tillhör SFE (Totalundersöks)
Branschstratifiering
4711
47191
47199
47210
47220
47230
47241
47242
47250
47260
47291
47299
478
4799
47300
I servicehandelsurvalet för 2009 drogs 475 företag.
Urvalsmetoden är ett Obundet Slumpmässigt Urval (OSU) i varje stratum.
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
2.3
10(122)
Mätinstrument
2.3.1 Servicehandeln
Mätinstrumentet är en enkät som skickas ut till uppgiftslämnaren. På enkäten skall företaget fylla i
total omsättning fördelat på cirka 2-15 varugrupper, beroende på branschtillhörighet. Anvisningarna
på enkäten anger att omsättningen skall vara exklusive moms och inklusive export. I anvisningarna
står det även att omsättningsuppgiften skall avse hela företagets omsättning för perioden och att
beloppet skall anges i tusentals kronor. Dessutom redovisas vilken bransch som företaget tillhör och
om branschen inte stämmer så har företaget möjlighet att beskriva sin huvudsakliga verksamhet.
För Servicehandeln finns det 13 stycken olika blankettvarianter beroende på branschtillhörighet.
Dessa är:
Blankett 47300 – Vänder sig till SNI 47.300
Blankett 47111 – Vänder sig till SNI 47.110
Blankett 4719 - Vänder sig till SNI 47.191 och 47.199
Blankett 47210 – Vänder sig till SNI 47.21
Blankett 47220 – Vänder sig till SNI 47.22
Blankett 47230 – Vänder sig till SNI 47.23
Blankett 47241 – Vänder sig till SNI 47.241
Blankett 47242 – Vänder sig till SNI 47.242
Blankett 47250 – Vänder sig till SNI 47.25
Blankett 47260 – Vänder sig till SNI 47.26
Blankett 47291 – Vänder sig till SNI 47.291 och 47.299
Blankett 478 – Vänder sig till SNI 47.8
Blankett 4799 - Vänder sig till SNI 47.99
Blanketter finns hos SCB.
2.3.2 Datakassregisterstatistik
För dagligvarublocken ICA, Kooperationen, Axfood, Bergendahls och Vi-handlarna, samt Reitan
Servicehandel och Statoil är den datakasseregisterstatistik som kedjorna skickar till SCB
mätinstrumentet. För alla dkr-leverantörer så återfinns följande variabler vid leveransen:
- EAN-numret
- Produktnamnet
- Dagligvarublockets eget varugruppsnamn
- Dagligvarublocekts egen varugruppskod
- Leverantör
- Försäljningsvärde inklusive moms
- Försäljningsvärde exklusive moms
- Antal sålda konsumentpack
- Kvantitet per konsumentpack.
ICA levererar två filer en för a) ICA Maxi och en för b) Övriga ICA butiker.
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
11(122)
Kooperationen levererar två filer en för a) Coop Forum och en för b) Coop Sverige.
Axfood levererar fyra filer en för a) Hemköp, b) Willys, c) Willyshemma och d) PrisExtra.
Bergendahls levererar tre filer en för a) Citygross, en för b) AG:s. och en för c)Eko. Vi-handlarna
leverar en fil.
Filerna är radorienterade och består från 10 000 till över 70 000 produkter. Då man slår samman de
olika kedjornas datakasseregister så har SCB ett register över livsmedel på cirka 70 000 unika
livsmedelsprodukter.
Kort beskrivning av EAN
EAN står för European Article Numbering och är ett identitetsnummer för produkter. Den
vanligaste varianten är EAN 13 med 13 siffror. De två (ibland 3) första siffrorna är ett landsnummer
(Sverige har 73) som anger i vilket land EAN-licensen har skrivits ut. Följande 5 siffror är
leverantörens nummer. Sedan följer leverantörens eget nummer för just den varan. Sista siffran är
en kontrollsiffra. Exempel: 7312330007417 avser en bigpack skivad hushållsmedwurst, 210 g, från
företaget Aktiebolaget AB.
Det finns ingen överstatlig organisation som håller reda på alla EAN-nummer och vad för slag av
produkter de avser. Liksom SCB finns det andra organisationer som är intresserade av att skapa och
analysera produktstatistik med EAN-kodade data. Alla som gör det har egna register över
produkterna.
För viktvaror, d.v.s. produkter som säljs till kilopris eller literpris i t.ex. delikatessdisken, trycks en
etikett på försäljningsstället med ett 13-siffrigt EAN-liknande nummer som kan läsas och tolkas av
datakassan. Det börjar vanligtvis på 20 eller 23 (i stället för landskod) och innehåller för övrigt en
kedje- eller butiksspecifik varukod samt kvantitet. Även här är sista siffran en kontrollsiffra. Priset
räknas ut i kassan. Exempel: 2052111000002 avser Melkers falukorv i bitar som inte är exakt lika
stora (eller lösviktsförsäljning) och 2336880400004 avser baconsnitt.
2.4
Insamlingsförfarande
SCB är statistik ansvarig myndighet för Livsmedelsförsäljningsstatistiken i Sverige.
Uppgiftsinsamlingen sker både via enkät och via centralt insamlade datakassematerial.
Enkätinsamlingen sker via fax, post och telefon. Två brevpåminnelser går ut efter sista
insändningsdag. Efter brevpåminnelsen genomförs en telefonpåminnelse de stora och viktiga
företagen. Uppgifterna som registreras i systemet för Livsmedelsförsäljningsstatistiken granskas i
samband med registreringen. Granskningen som görs är först och främst summa kontroller och att
försäljningen hamnat på de variabler som branschen huvudsakligen använder sig av.
Datakasseregisterstatistiken skickas till SCB i excelformat via mail. Påminnelser och kontaktar med
dagligvarublocken sker via mail eller telefon. Vid leveransen genomför SCB några enkla kontroller
att materialet verkar rimligt. De kontroller som görs är om antalet rader är ungefär detsamma som
föregående år och att den totala försäljningen är densamma som föregående år.
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
12(122)
Åtgärder vid över- och undertäckning
En stor del av populationen i Livsmedelsförsäljningsstatistiken består av små företag. Det är allmänt
känt att det är svårare att samla in uppgifter från små företag än stora.
Under- och övertäckning har förekommit i tämligen hög grad, då populationen som undersöks är
dynamisk, med ett stort antal nedlagda och nystartade företag. Vanligen är det inga problem att ta
hänsyn till övertäckningen, då den oftast är känd. Det vill säga antalet företag som gjort konkurs
eller blivit nedlagt fångas upp av urvalet och kan skattas för hela populationen.
Ett annat problem behäftat med övertäckning är företag som är klassade i fel bransch. De företag
som är felbranschade och tillhör en bransch som ej ingår i undersökningen beräknas som bortfall.
Däremot de företag som är felbranschade men tillhör någon av de undersökta branscherna, behålls i
den bransch där de är utvalda och bidrar i den utvalda branschen med sitt värde.
Det är betydligt svårare att komma åt undertäckningen eftersom det är svårt att fånga upp de
nystartade företagen under undersökningsåret. Undertäckningen i Livsmedelsförsäljningsstatistiken
finns det ingen uppfattning om.
Åtgärder vid bortfall
Då slutgranskningen startar tas en lista ut på de stora företag (olika branschgrupper har olika gränser
men oftast storleksgrupp 4) som inte svarat och vilka granskaren nu en sista gång försöker få in
uppgift ifrån.
För de mindre företagen (olika branschgrupper har olika gränser men oftast storleksgrupp 1-3) som
inte svarat kompenseras bortfallet genom omviktning.
2.5
Databeredning
2.5.1 Servicehandeln
2.5.1.1 Registrering
Uppgifter registreras manuellt för de uppgifter som kommer in via brev, fax eller telefon.
2.5.1.2 Kodning för enkätundersökta företag
Företag som på något sätt måste särbehandlas i Livsmedelsförsäljningsstatistiken åsätts en
registerstatus. Registerstatus beskrivs nedan.
1. Konkurs/Vilande
Företaget betraktas som svarande med noll i omsättning
2. Returer
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
13(122)
Företaget betraktas som bortfall
3. Vägrare
Företaget betraktas som bortfall
4. Verksamhet som redovisas i annat bolag
Företaget betraktas som svarande med noll i omsättning
5. Konkurs/vilande men verksamt del av året
Företaget betraktas som svarande med noll i omsättning
6. Övertäckning
När företaget körts i granskningsprogrammet så får det en uppgiftsstatus. Denna kan vara mellan 0
till 5. Den skall vara 3 eller 5 för att gå vidare i bearbetningen.
0. Avprickad
1. Stansad
2. Ej korrekt
3. Korrekt
4. Bortstyrd (dessa imputeras)
5. Korrekt men går av olika anledningar inte genom granskningsprogrammet
2.5.1.3 Granskning och rättning av enkätföretag
Först granskas materialet vid registrering som nämndes i 2:a stycket i avsnitt 2.4. Därefter tas en
lista fram över stora företag som det tas en ytterligare kontakt med och om det inte leder till att
uppgiften kommer in så sker medelvärdes imputeras företaget.
Vid makrogranskningen jämförs försäljningsuppgifterna på varugrupp med föregående år. Om det
finns branscher som avviker mot föregående år måste man på olika sätt granska materialet vidare.
2.5.2 Datakasseregisterstatistiken
2.5.2.1 Data
Registren från de olika dkr-leverantörerna har inte alls någon enhetlig form. Vi måste därför anpassa
datamottagandet för varje kedja. ICA levererar tämligen konventionella register i Excel-format, med
ett register för stormarknader och ett för butiker.
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
14(122)
Bild 1 Några rader från ett av ICA:s register
Lopnr
ARTNR
100000 119909
100001 145849
100002 145850
100003 145852
100004 168297
100005 168402
100006 119636
100007 119637
100008 145432
100009 145835
100010 166781
100011 145671
100012 145675
100013 143612
100014 143614
100015 143615
100016 143622
100017 167485
100018 116830
EANNR
8715035110403
8715035230309
8715035220300
8715035110304
8715035210301
8715035110106
7311520010015
7311520010053
7311520010015
7311520010084
7311520010503
7393591102394
7393591102387
5010338013875
5010338015930
5010338013981
8710605020441
7391835001052
7310470050256
ARTNAMN
KIKK SOY SAUCE
5
KIKK SUKIYAKI SAUCE
KIKK SWEET SOY SAUCE
KIKK SOY SAUCE
KIKK TERIYAKI SAUCE
2
KIKK SOY SAUCE
MRS MUSHROOM SOY
MRS MUSHROOM SOY
MRS MUSHROOM SOY
MRS MUSHROOM SOY
MRS JAPANESE SOY
YING LJUS SOJA
M÷RK SOJA
BLUE SUKIYAKI SÅS
1
BLUE SOYA-SÅS JAPANSK
BLUE SOYA-SÅS MÖRK
1
GO T SOYA KETJAP MANIS
KUNG SOJASÅS
COLRITSOYA 165G
LEVERANTÖR
Arvid Nordquist
Arvid Nordquist
Arvid Nordquist
Arvid Nordquist
Arvid Nordquist
Arvid Nordquist
Che-Be Trading AB
Che-Be Trading AB
Che-Be Trading AB
Che-Be Trading AB
Che-Be Trading AB
Everbright Trading AB
Everbright Trading AB
Haugen-Gruppen AB Sweden/t&m
Haugen-Gruppen AB Sweden/t&m
Haugen-Gruppen AB Sweden/t&m
Haugen-Gruppen AB Sweden/t&m
Kung Markatta
Procordia Food AB/ST Hbg
ART_U_GR INKL
EXKL
ANT
STR
1021010
333267,67
297552,28
8593 500 ML
1021010
5016,35
4478,73
139 250 ml
1021010
7676,95
6854,11
281 250 ml
1021010
9401,7
8394,7
325 250 ml
1021010
25705,85
22951,51
706 250 ML
1021010
238777,67
213192,52
9108 150 ml
1021010
7159,1
6391,49
669 200g
1021010
1279704,46 1142563,83
56130 640 G
1021010
251577,97
224596,58
23370 200 g
1021010
12950,25
11563,03
267 1 l
1021010
56488,52
50433,93
5306 180 G
1021010
7490,05
6687,98
347 305 ml
1021010
10738,05
9587,98
540 305 ml
1021010
35601,96
31785,57
1305 150 ML
1021010
65252,6
58256,94
2515 150 ML
1021010
31506,31
28128,6
2164 150 ML
1021010
24604,65
21964,15
2215 125 G
1021010
4416,1
3943,53
172 33 ml
1021010
316079,9
282156,36
28841 165g
KF levererar tämligen konventionella register i Excel-format, med ett register för stormarknader och
ett för butiker. Registrena är uppdelade på Dagligvaror, Specialvaror 1 och 2.
2.5.2.2 Kodsystem
Vi skall för 100-tals varugrupper beräkna detaljhandelsförsäljningen i kronor under ett år för varje
kedja (ICA, KF, Hemköp, Willyshemma, WILLYS, PrisExtra, Citygross, EKO, VI-handlarna och
Ags, Reitan Servicehandel och Statoil) och butikstyp (stormarknad och butik). Varugrupperna har
koden KPIK0 som är den första aggregeringen av den mest detaljerade koden KPIK. Alla SCB:s
koder framgår av tabellen KPIK.xls
Bild 3 Några rader från tabellen KPIK.xls
KPIK
KPIN
KPIK0
KPIN0
BNPK
Coicop5
Coicop4
1582:11
Hårt bröd
1582:11
Hårt bröd
1582
01.1.1.2
0111 Bröd och spannmål
DELK
1
1582:12
Skorpor
1582:12
Skorpor
1582
01.1.1.2
0111 Bröd och spannmål
1
1582:21
Kex
1582:21
Kex
1582
01.1.1.2
0111 Bröd och spannmål
1
1582:22
Småkakor
1582:22
Småkakor
1582
01.1.1.2
0111 Bröd och spannmål
1
15611
Mjöl
15611
Mjöl
15611
01.1.1.5
0111 Bröd och spannmål
1
15810:1A
Djupfryst bröd
15810:1
Matbröd
15810
01.1.1.2
0111 Bröd och spannmål
1
15810:1B
Grovt bröd
15810:1
Matbröd
15810
01.1.1.2
0111 Bröd och spannmål
1
15810:1C
Matbröd av huvudsakligen vete
15810:1
Matbröd
15810
01.1.1.2
0111 Bröd och spannmål
1
15810:2
Vetebröd
15810:2
Vetebröd
15810
01.1.1.2
0111 Bröd och spannmål
1
15810:2A
Vetebröd
15810:2
Vetebröd
15810
01.1.1.2
0111 Bröd och spannmål
1
15810:2B
Wienerbröd
15810:2
Vetebröd
15810
01.1.1.2
0111 Bröd och spannmål
1
15810:3
Bakverk
15810:3
Bakverk
15810
01.1.1.4
0111 Bröd och spannmål
1
15810:4
Maträtter av spannmål
15810:4
Brödliknande mat
15810
01.1.1.4
0111 Bröd och spannmål
1
15310P
Potatismjöl
15310P
Potatismjöl
15310P 01.1.1.5
0111 Bröd och spannmål
1
15612:1
Ris
15612:1
Ris
15612
01.1.1.1
0111 Bröd och spannmål
1
15612:2
Gryn
15612:2
Gryn
15612
01.1.1.5
0111 Bröd och spannmål
1
15612:3
Mixer
15612:3
Mixer
15612
01.1.1.5
0111 Bröd och spannmål
1
15612:41
Flingor
15612:41
Flingor
15612
01.1.1.5
0111 Bröd och spannmål
1
15612:42
Snacks
15612:42
Snacks
15612
01.1.1.5
0111 Bröd och spannmål
1
15850
Pasta
15850
Pasta
15850
01.1.1.3
0111 Bröd och spannmål
1
15850:R
Pastarätter
15850
Pasta
15850
01.1.1.3
0111 Bröd och spannmål
1
15112:11
Nöt
15112:11
Nöt
15112
01.1.2.1
0112 Kött
1
15112:12
Kalv
15112:12
Kalv
15112
01.1.2.1
0112 Kött
1
KPIK är så finindelad att vi inte ens behöver konsumtionsstatistik på denna nivå. Från 2004 har vi
dock börjar publicera statistik på denna detaljeringsnivå. Grupperingen är avsedd att vara till nytta
vid stratifiering och urval av produkter för KPI.
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
15(122)
Exempel: De tre KPIK-koderna 15810:1A, 15810:1B och 15810:1C avser matbröd; djupfryst, grovt
respektive vitt. Det är bra om urvalet av matbröd i KPI har rätt proportioner mellan dessa tre men vi
har inte ambitionen att beräkna KPI-vägningstal för alla dessa tre utan enbart för matbröd. När
MP/PR gör urval av produkter behöver de urvalsramar med uppdelning efter KPIK men
livsmedelstatistiken skall beräkna försäljningen för matbröd, enligt detaljgranden för variabeln
KPIK0.
KPIN och KPN0 är varugruppsnamn motsvarande KPIK och KPIK0.
Nationalräkenskaperna behöver endast en ännu grövre indelning av konsumtionsstatistiken, en
indelning efter variabeln BNPK. Här finns matbrödet i samma grupp som vetebröd och
brödliknande mat. Vi har skapat variabeln BNPK. Denna överensstämmer huvudsakligen med
ES/NRs ändamålsgrupper, men när en sådan sträcker sig över två eller flera 4-siffriga COICOPgrupper så har vi lagt till en bokstav så att varje värde på BNPK bara finns inom en enda 4-siffrig
COICOP-grupp. Exempel: 15310P är en extremt liten grupp som ES/NR är intresserade av. Den
ligger inom COICOP 01.1.1 Mjöl och spannmål. För ES/NR betyder 15310 potatisprodukter så
övriga potatisprodukter utom potatismjöl ligger inom COICOP 01.1.7 Grönsaker (I detta fall har
BNPK givits koden 15310 utan bokstav för allt annat än potatismjöl.)
•
ES/NR har alltså fått bestämma kodningen på grov nivå, BNPK.
•
KPIK0 består av BNPK och endera inget mer eller ett kolon och siffror för undergrupper.
•
KPIK består av KPIK0 och endera inget mer eller med ett tillägg av stora bokstäver för
undergrupper.
Varugrupper som inte utgörs av livsmedel har också kodas med de tre koderna.
•
BNPK har för dessa alltid koden 99999.
•
KPIK0 har en kod sammansatt av texten ”SCB” och ES/NS:s tresiffriga varukod
•
KPIK har en kod sammansatt av texten ”DAG” och den fyrsiffriga varukod som MP/PR
använder i tabeller och bearbetning eller ”SCB” och NA/NS:s tresiffriga varukod (=KPIK0).
Avsikten med att tilldela koder till produkter i försäljningsstatistiken är att möjliggöra
försäljningsberäkningar för hela dagligvaruhandelns försäljning. Produkter som inte är livsmedel
och som ännu inget arbete är nedlagt på att koda får värdet ”y” i KPIK. Värdet ”x” ges för ej
identifierade produkter som troligtvis är livsmedel. Dessa är alltså temporära värden under arbetets
gång.
Genom den hierarkiska strukturen räcker att åsätta en KPIK-kod för varje produkt så kan man sedan
via tabellen KPIK.xls erhålla koder av högre ordning.
2.5.2.3 Strategi
Vi arbetar med en uppsättning kodnycklar för att koda varje post i varje register. Registren förändras
relativt kraftigt från år till år. En gissning är att en tredjedel av posterna försvinner och lika mycket
kommer till.
Vi vet inte men kan misstänka att ett EAN-nummer som försvinner kan komma tillbaka om några år
men då avse en helt annan produkt.
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
16(122)
Vi menar att det är bäst att arbeta med en uppsättning kodnycklar för varje år. Det betyder dock inte
att vi börjar från början varje gång, vi skall naturligtvis utnyttja tidigare års arbete.
Steg 1
Vi har fått ett eller två register från varje kedja; för stormarknader och butiker. Vi skapar av dessa
indata ett register per kedja med alla förekommande produkter (EAN-koder) och summerar
samtidigt försäljningen för varje produkt.
Steg 2
Vi matchar respektive kedjas produktregister mot kedjespecifika nycklar med hjälp av kedjornas
egna varugruppskoder. Här får vi första ”förslag” till SCB:s mest detaljerade varugruppskod KPIK.
Vi kallar dessa förslag för KPIK_ICA, KPIK_KF o.s.v. I nedanstående exempel är vissa rader
färgade; det är varugrupper hos kedjorna som är nya för året som måste kodas manuellt för att
nycklarna skall bli effektiva (annars måste man koda varje enskild produkt i ett senare skede).
Bild 4 Några rader från registret Nyckel_ICA.xls
VG1K_VG2K_VG1N_ICA
KPIK_ICA
ARTX_ICA
antal
0
1
LOKAL VARE
2
0
3
LOKAL VARE
2
4
5 Grönsakskonserver
64
10
85
10
98
10
98
15330G:4E
FELI RÖDKÅL KLASSISK
CRC DÄCKGLANS
LOKAL VARE
y
2
BINGOLOTT
20
NOSKAPIN
100
10 Ospecificerad Kolonial 50%
SPECIAL/KOLONIAL
101
10 Kolonial kundpack 50%
PRIM PLANTERINGSJORD
101
15 Kolonial kundpack 50%
102
10 Soya/såser
15870:A
MRS MUSHROOM SOY
102
20 Soya/såser
158A:1
BLÅ BEARNAISSÅS 3-P 3
102
30 Soya/såser
158A:1
DIVA THAI SWEET CHILISÅS
MAJS
Bild 5 Några rader från registret Nyckel_KF.xls
VG1N_KF
VG2N_KF
101 IN&UTBETALNINGAR MOMSF101.99 MOMSFRI
VG3N_KF
VG1K_KFVG2K_KFVG3K_KFKPIK_KF
10 101.99.99 MOMSFRI -ÖVR
ARTX_KF
antal
WHITE ROCK 1x3
198
101
99
99
ROOT BEER
ATG PROVISION 1x1 ST
5
TAXI-BUSSRESOR EJ TJÄNSTER 1x
1
103 NON SALES HÖG MOMS
103.99 ÖVRIGT 103
103.99.99 ÖVRIGT 103-ÖVR
103
99
99
105 NON SALES, 6%
105.105 6% MOMS 105
105.105.105 6% MOMS 105
105
105
105
106 SPEL
106.15 15 SPERO
106.15.10 10 LOTTFÖRSÄLJNIN
106
15
10
TJUGAN
106 SPEL
106.20 20 SVENSKA SPE 106.20.10 10 SV SPEL FÖRSÄLJ
106
20
10
TRISS
106 SPEL
106.20 20 SVENSKA SPE 106.20.20 20 SV SPEL VINSTINL
106
20
20
SV SPEL VINL J/M TJÄNSTER 1x1 S
106 SPEL
106.30 30 BINGOLOTTO 106.30.10 10 BINGOLOTTO FÖR
106
30
10
SÄNKA SKEPP
TJÄNSTER 1x1 ST
13
20
VINSTINLÖS BINGOL TJÄNSTER 1x1
2
TJÄNSTER 1x1 ST
TJÄNSTER 1x1 ST
106 SPEL
106.30 30 BINGOLOTTO 106.30.20 20 BINGOLOTTO VINS
106
30
211 KONSERVER
211.1 KÖTTKONSERVER 211.1.1 SKINKA/BOG
211
1
1 15130:32
SKINKA ÄKTA
211 KONSERVER
211.1 KÖTTKONSERVER 211.1.2 KORV
211
1
2 15130:32
PILSNERKORV BULLEN SCA
211 KONSERVER
211.1 KÖTTKONSERVER 211.1.3 FÄRDIG MAT
211
1
3 15850
RAVIOLI
211 KONSERVER
211.1 KÖTTKONSERVER 211.1.4 KÖTTFÄRSSÅS
211
1
4 15130:32
KÖTTFÄRSSÅS
211 KONSERVER
211.1 KÖTTKONSERVER 211.1.5 VEGETARISKT
211
1
5 15330G:2B TARTEX PASTEJ ÖRT NYF
211 KONSERVER
211.1 KÖTTKONSERVER 211.1.6 FRILUFTSMAT
211
1
6 15130:32
211 KONSERVER
211.1 KÖTTKONSERVER 211.1.99 ÖVRIGT
211
1
99 15130:32
211 KONSERVER
211.2 HAVSKONSERVER 211.2.1 FISKBULLAR
211
2
1 15200:5K
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
RB
FX
SN
KYCKLGRYTA M GRÖNS VDB
GÅSLEVER NATURELL
FISKBULLAR HUMMSÅS ABB
7
14
1
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
17(122)
Bild 6 Några rader från registret Nyckel_Bil.xls
VG1K_Bil VG1N_Bil
0001
BRÖD
0002
DJUPFRYST T
0003
SPECERIER T
0004
MEJERI T
0005
OST T
0006
CHARK T
0007
KÖTT T
0008
HÄLSOKOST
0009
KEM TEKNISKT T
0010
FRUKT & GRÖNT T
0011
DRYCKER T
0012
SPECIAL T
0013
BLOMMOR
0014
TOBAK. TIDNING
0015
DRICKABACK
0097
KUNDRABATT
0100
VARDAGSFRUKT
0101
FESTFRUKT
0104
VARDAGSGRÖNT
0105
FESTGRÖNT
0108
KRAVPRODUKTER
0117
GRÖNSAKER
0118
BLOMMOR
0119
FRUKT/GRÖNT
0120
DADLAR/FIKON/NÖTTER
0127
SPECIAL
ARTX_Bil
KNAPPFÖRS. BRÖD
KNAPPFÖRS. DJUPFRYST T
KNAPPFÖRS. SPECERIER T
KNAPPFÖRS. MEJERI T
KNAPPFÖRS. OST T
KNAPPFÖRS. CHARK T
KNAPPFÖRS. KÖTT T
KNAPPFÖRS. HÄLSOKOST
KNAPPFÖRS. KEM TEKNISKT T
KNAPPFÖRS. FRUKT & GRÖNT T
KNAPPFÖRS. DRYCKER T
KNAPPFÖRS. SPECIAL T
KNAPPFÖRS. BLOMMOR
KNAPPFÖRS. TOBAK, TIDNING
KNAPPFÖRS. DRICKABACK
KNAPPFÖRS. KUNDRABATT
BANANER
BÄRMIX
PEPPAR MIX GRÖN/RÖD
RÄDISOR I STRUT
THAIBASILIKA KRAV KRUK
TOMATER LÖSVIKT
TULPANER 10-PACK
SALTGURKA LÖSVIKT
JULNÖTTER LÖSVIKT
10:- FYNDLÅDA
ARTX2_Bil
ARTX3_Bil
APELSINER GREKLAND
MELON ÖVRIGT
STEKLÖK
BÖNGRODDAR
ROSMARIN STOR KRUKA
TOMATER KVIST
BLOMMOR/KRUKOR
ÄPPLE ROYAL GALA
APRIKOSER KORG
LÖK PÄRL NÄT
ALF ALFA GRODDAR
SALLAD ISBERG
BLOMMOR/KRUKOR
FIKON GARLAND RUND 500G LÖSVIKT JULFIKON
KRON KÖKSSVAMP 10P SORT KORT PRG 7
ANTPROD_Bi KPIK_Bil
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
174
16
6
10
2
435
177
1
18 15330F:1B
842
Hos ICA och Vi-handlrana använder vi tvådelad varugruppskodning med VG1K_ICA och
VG2K_ICA. Hos KF har vi en tredelad kod med VG1K_KF, VG2K_KF och VG3K_KF. Axfood
(Hemköp, WILLYS, Willyshemma och PrisExtra) och Bergendahls (Ags, CGS och EKO) har
endast en enkel varukod. Nycklarna har både en varugruppsbenämning från kedjan samt ett
varuexempel som vi har plockat ut (för Axfood har vi tre exempel ännu så länge).
Steg 3
Vi skapar ett stort produktregister genom att matcha de fem kedjornas produktregister med EANkod. EAN-koden är enda gemensamma variabel. För varje produkt finns nu alltså bara en post (rad)
men många variabler. Detta är stommen till det som skall bli årets EAN-nyckel.
Steg 4
Vi KPIK-kodar detta gemensamma register maskinellt med hjälp av föregående års EAN-nyckel
som ger KPIK för varje produkt (EAN-kod) som även fanns förra året. För poster som inte matchar
mot föregående års EAN-nyckel sätter vi KPIK lika med den kod som de flesta av de sex kedjorna
preliminärt har fått från de egna nycklarna. Nu har vi första versionen av aktuellt års EAN-nyckel.
Den är så stor att den delas upp i nio excel-filer.
Bild 6 En bit av tabellen Nyckel_EAN2009_1.xls
KPIK
GRANSKA AN_ICA AN_KF
KPIK_F
KPIK_ICA KPIK_KF
FILMJÖLK 1551206:C
1551206:C
1551206:C M
FILMJÖLK FILMJÖLK 1551206:C 1551206:A
1551206:C A
A-FIL
A-FIL GT R1551206:C 1551206:A 158A:1
1551206:C M
FILMJÖLK FILMJÖLK 1551206:C 1551206:A
1551206:C M
FILMJÖLK EKOL FIL 1551206:C 1551206:A
1551206:C M
A-FIL
A-FIL
1551206:C 1551206:A
1551206:C M
FILMJÖLK FILMJÖLK 1551206:C 1551206:A
1551206:C M
A-FIL EKO A-FIL EKO 1551206:C 1551206:A
1551206:C M
FILMJÖLK FILMJÖLK 1551206:C 1551206:A
1551206:C M
LÅNGFIL LÅNGFIL 1551206:C 1551206:A
1551206:C M
LÅGLAKTOFIL LÅGLA 1551206:C 1551206:A
HALLONFI HALLONFI 1551206:C 1551206:A
1551206:C
PEPPARKAPEPPARKA1551206:C 1551201:4
1551206:C
HERRGÅR HERRGÅR 1551206:C 1551206:A
1551206:C
1551206:C M
FILMJÖLK FILMJÖLK 1551206:C 1551206:A
1551206:C M
FILMJÖLK FILMJÖLK 1551206:C 1551206:A
EKO FILMJFILMJÖLK 1551206:C 1551206:A
1551206:C
1551206:C M
A-FIL
A-FIL 3% 1551206:C 1551206:A
Not: Bilden är beskuren både i sid- och höjdled
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
LEVN_ICA STR_ICA AN_AX
Arla Färskv1 l
Arla Färskv1 l
Arla Färskv3 dl
Arla Färskv1 l
Arla Färskv1 l
Arla Färskv1 l
Arla Färskv1 l
Arla Färskv1 l
Arla Färskv1 l
Arla Färskv1 l
Falköpings 1 l
Falköpings 1 l
Gefleortens1 l
Gefleortens1 l
Gefleortens1,5 l
Gefleortens1 l
Gefleortens1 l
LEVN_AX EAN
VG1K_ICA VG2K_ICA VG1K_KF VG2K_KF VG3K_KF
WAPNÖ A 7331102000036
222
12
6
7310865002136
530
10
222
12
6
ARLA FÄR 7310865002396
530
10
222
99
99
ARLA FÄR 7310865002297
530
10
222
12
6
ARLA FÄR 7310865002600
530
10
222
12
6
ARLA FÄR 7310865002389
530
10
222
12
6
ARLA FÄR 7310865002198
530
10
222
12
6
ARLA FÄR 7310865012111
530
10
222
12
7
ARLA FÄR 7310865002150
530
10
222
12
6
ARLA FÄR 7310865002723
530
10
222
12
6
FALKÖPIN 7310865002549
530
10
222
12
6
FALKÖPIN 7393061012888
530
10
222
12
7
SKÅNEME 7393061002230
510
50
222
12
7
GEFLEORT 7310864002403
530
10
222
12
7
GEFLEORT 7310864002175
530
10
222
12
6
GEFLEORT 7310864002052
530
10
222
12
6
GEFLEORT 7310864002076
530
10
222
12
6
GEFLEORT 7310864002397
530
10
222
12
6
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
Tabell 1 Variabler i Nyckel_EAN2009_1.xls – Nyckel_EAN2009_9.xls
Namn
Betydelse
EAN
EAN-kod med tretton siffror (fjorton i några fall)
EAN_KVAL Bedömning av EAN-kodens kvalitet. Se nedan i
avsnittet ”Preparering av ICA:s statistikfiler”.
Eko
Om varan är klassificerad som Ekologisk
EMV
Anger om varan är såld som en EMV
Djup
Anger om varan är djupfryst vid försäljning
Kons
Anger om varan är konserverad vid försäljning
Aggf
Om äggen kommer från frigående höns
Aggp
Anger vilken förpackning som äggen är sålda i
KPIK
Den mest detaljerade varukoden som SCB arbetar med i
detta sammanhang
AN_TOT
Artikelnamn
AN_TOTF
Artikelnamn föregående år
AN_ICA
Artikelnamn enligt ICA
AN_KF
Artikelnamn enligt Kf
AN_Hem
Artikelnamn enligt Hemköp
AN_VI
Artikelnamn enligt Vi handlarna
AN_WIL
Artikelnamn enligt WILLYS
AN_WH
Artikelnamn enligt WILLYS hemma
AN_CG
Artikelnamn enligt Citygross
AN_AGS
Artikelnamn enligt Ags
AN_EKO
Artikelnamn enligt EKO
AN_AX
Artikelnamn enligt Axfood
AN_PB
Artikelnamn enligt Pressbyrån
AN_SE
Artikelnamn enligt SevenEleven
AN_SH
Artikelnamn enligt Shell
AN_PX
Artikelnamn enligt PrisExtra
AN_ST
Artikelnamn enligt Statoil
LevN_TOT
Leverantörens namn
LevN_ICA
Leverantörens namn enligt ICA
LevN_Ax
Leverantörens namn enligt Axfood
LevN_AGS
Leverantörens namn enligt Ags
LevN_CG
Leverantörens namn enligt CityGross
LevN_WH
Leverantörens namn enligt Willys hemma
LevN_EKO Leverantörens namn enligt Eko
LevN_VI
Leverantörens namn enligt VI
LevN_SE
Leverantörens namn enligt SevenEleven
LevN_SH
Leverantörens namn enligt Shell
LevN_PX
Leverantörens namn enligt PrisExtra
LevN_ST
Leverantörens namn enligt Statoil
STR_ICA
Förpackningens storlek enligt ICA
STR_VI
Förpackningens storlek enligt VI
VG1K_ICA Varukod del 1 hos ICA
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
18(122)
Typ
N
N
N
N
N
N
N
N
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
VG2K_ICA
VG1K_KF
VG2K_KF
VG3K_KF
VG1N_HEM
VG1N_WIL
VG1N_WH
VG1N_AGS
VG1N_CG
VG1N_EKO
VG1N_VI
VG2K_VI
VG1K_PB
VG1N_PX
VG1K_SE
VG1K_SH
VG1N_ST
FSG_ICA
FSG_KF
FSG_Hem
FSG_VI
FSG_WIL
FSG_WH
FSG_CG
FSG_Ags
FSG_EKO
FSG_PB
FSG_PX
FSG_SE
FSG_SH
FSG_ST
FSG_TOT
KPIK_ICA
KPIK_KF
KPIK_Hem
KPIK_VI
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
19(122)
Varukod del 2 hos ICA
Varukod del 1 hos KF
Varukod del 2 hos KF
Varukod del 3 hos KF
Varukod hos Hemköp
Varukod hos Willys
Varukod hos Willys Hemma
Varukod hos Ags
Varukod hos CityGross
Varukod hos EKO
Varukod del 1 hos VI
Varukod del 2 hos VI
Varukod hos Pressbyrån
Varukod hos PrisExtra
Varukod hos SevenEleven
Varukod hos Shell
Varukod hos Statoil
Summerad försäljningsvärde i kronor för ICA:s
stormarknader och butiker
Summerad försäljningsvärde i tusen kronor för KF:s
stormarknader och butiker
Summerad försäljningsvärde i tusen kronor för Hemköp
Summerad försäljningsvärde i tusen kronor för VI
Summerad försäljningsvärde i tusen kronor för
WILLYS
Summerad försäljningsvärde i tusen kronor för
WILLYS Hemma
Summerad försäljningsvärde i tusen kronor för
Citygross
Summerad försäljningsvärde i tusen kronor för Ags
Summerad försäljningsvärde i tusen kronor för Ags
Summerad försäljningsvärde i tusen kronor för
Pressbyrån
Summerad försäljningsvärde i tusen kronor för
PrisExtra
Summerad försäljningsvärde i tusen kronor för
SevenEleven
Summerad försäljningsvärde i tusen kronor för Shell
Summerad försäljningsvärde i tusen kronor för Statoil
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
N
Summerad försäljningsvärde i tusen kronor för samtliga
kedjor
Varukod enligt Nyckel_ICA.xls
Varukod enligt Nyckel_KF.xls
Varukod enligt Nyckel_Hem.xls
Varukod enligt Nyckel_VI.xls
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
C
C
C
C
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
KPIK_WIL
KPIK_WH
KPIK_CG
KPIK_AGS
KPIK_EKO
KPIK_PB
KPIK_SH
KPIK_PX
KPIK_SE
KPIK_ST
KPIK_F
PRIO1
PRIO2
PRIO3
PRN_ICA
PRN_KF
PRN_AX
ENHET
STORLEK
ENHET2
STORLEK2
ENHET3
STORLEK3
Q
MILJO1_ICA
MILJO2_ICA
MILJO3_ICA
MILJO4_ICA
EKOL1_ICA
EKOL2_ICA
EKOL3_ICA
EKOL4_ICA
EKOL5_ICA
RVM_ICA
EKOL_KF
EKOL_HEM
EKOL_WIL
EKOL_WH
EKOL_PX
DELK
Varukod enligt Nyckel_WIL.xls
Varukod enligt Nyckel_WH.xls
Varukod enligt Nyckel_CG.xls
Varukod enligt Nyckel_AGS.xls
Varukod enligt Nyckel_EKO.xls
Varukod enligt Nyckel_PB.xls
Varukod enligt Nyckel_SH.xls
Varukod enligt Nyckel_PX.xls
Varukod enligt Nyckel_SE.xls
Varukod enligt Nyckel_ST.xls
Varukod enligt förra årets EAN-nyckel
Prioritetskod baserad på försäljningsvärde
Prioritetskod baserad på hur väl de olika kodningarna
överensstämmer
Prioritetskod baserad på om raden är ny eller inte
Permanent slumptal för ICA
Permanent slumptal för KF
Permanent slumptal för övriga än ICA och KF
Till exempel gram eller stycken.
Antalet, vikten eller volymen (t.ex. 6, 275)
Miljömärkning hos ICA.
Miljömärkning hos ICA.
Miljömärkning hos ICA.
Miljömärkning hos ICA.
Ekologisk märkning hos ICA.
Ekologisk märkning hos ICA.
Ekologisk märkning hos ICA.
Ekologisk märkning hos ICA.
Ekologisk märkning hos ICA.
Rättvisemärkning hos ICA.
Ekologisk märkning hos KF.
Ekologisk märkning hos Hemköp.
Ekologisk märkning hos Willys.
Ekologisk märkning hos Willys Hemma.
Ekologisk märkning hos PrisExtra.
Grov klassificering för uppdelning av EAN-nyckeln i
fem delar
MOMS
Momssatsen beräknad som kvot mellan
försäljningsvärdet inkl. moms och försäljningsvärdet
exkl. moms per vara hos respektive kedja.
GRANSKAD Anger om varan/kategoriseringen är granskad och av
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
20(122)
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
N
N
N
N
N
N
C
C
N
C
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
21(122)
vem. Signatur.
De permanenta slumptalen används av MP/PR för att dra sannolikhetsurval av produkter utan
(möjligtvis med) rotation. Förhållande mellan de tre är deterministiskt; ICA:s slumptal är 0,33 större
än KF:s och de övriga kedjornas slumptal är ytterligare 0,33 större än ICA:s. Om slumptalet
därigenom blir större än 1,00 subtraheras 1,00 så att alla tal ligger mellan 0,00 och 1,00. (I princip
skulle det räcka att spara ett enda nummer.)
Steg 5
Tabellen Nyckel_EAN har cirka 320 000 rader, varav cirka 70 000 avser livsmedel.
Jobbet är nu att granska denna nyckel och åsätta KPIK på rader utan kod och med de tillfälliga
koderna ”x” och ”y” samt rader där de maskinellt åsatta koderna från kedjorna var olika. Det är
orimligt att granska hela registret, därför prioriteras rader med stort försäljningsvärde och stor
osäkerhet. Vi har variablerna PRIO1–PRIO3 för det. Med hjälp av sortering efter varugruppskoder,
leverantörsnamn etc. kan man komma åt felaktigheter och tveksamheter.
2.5.2.4 Körningar
Arbetet utförs med Excel och SAS. Tabeller och nycklar lagras i Excel och där rättar och kodar vi
enstaka produkter. SAS används för att matcha och maskinellt åsätta ”preliminära” koder till stora
mängder av poster och med SAS-program skriver vi sedan ut nya versioner av tabeller i excelformat. Några tabeller lagras faktiskt i SAS – sådana som inte skall granskas manuellt.
I SAS-programmet Nyckel_EAN2009.sas skapas grundversioner av den stora EAN-nyckeln som nu
är uppdelad i tio excel-tabeller; Nyckel_EAN2009_1.xls – Nyckel_EAN2009_10.xls (varav de
första fyra dessutom är uppdelade i A och B enligt nedanstående PRIO1). Här finns alla produkter
(med EAN som identitet) som finns i ICA:s, KF:s och Axfoods tabeller. Produkter som inte har ett
numeriskt EAN-nummer finns inte med. Det finns sådana hos alla kedjorna, se ovan.
Programmet använder motsvarande nyckel från förra året, men inte från ännu tidigare år. Detta för
att inte riskera att ge EAN-koder återanvänds av industrin efter några år.
Indata är endast tabeller över de förekommande EAN-posterna hos ICA, KF och Axfood samt förra
årets nyckel. Dessa matchas. Det mest intelligenta som programmet utför är att sätta en säker KPIKkod när det finns sju alternativ; ICA:s, KF:s och Axfoods preliminära koder baserade på kedjornas
egna varugruppskoder samt förra årets EAN-kod. I tusentals fall finns enbart en eller två av dessa.
Regeln är:
1. KPIK-kod från föra året om sådan finns
2. Den vanligast förekommande bland de sex preliminära
Programmet skapar tre indikatorer på vilka poster som bör granskas extra noga. Variabeln PRIO1 är
en storleksindikator som antar två värden:
9
omsättningen är liten (dessa svarar sammanlagt för mindre än cirka 5 % av totala
omsättningen). Dessa läggs i filer med ändelsen B.
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
1
22(122)
omsättningen är stor (dessa svarar sammanlagt för mer än cirka 95 % av totala omsättningen).
Dessa läggs i filer med ändelsen A.
Variabeln PRIO2 beror på hur samstämmigt KPIK har kodats med hjälp av alla nycklarna. Den
antar följande värden:
9
Produkten har kodats tidigare och godkänts vid granskning. Bergsäkert!
8
Produkten har kodats tidigare och det är samstämmighet mellan denna tidigare kod och
kedjorna preliminära kod. Säkert alltså!
5
Ny produkt, men god överensstämmelse mellan kedjorna. Ganska säkert.
3
Ny produkt och dålig överensstämmelse mellan kedjorna. Osäkert.
2
Okodade produkter – ej livsmedel
1
Okodade produkter – livsmedel
Variabeln PRIO3 anger om produkten är ny eller ej:
9
Produkten är gammal
1
Produkten är ny
Följande urval är mest kritiskt:
PRIO1=1
PRIO2=1-3
PRIO3=1
och skall alltså granskas mest noga. Det är endast cirka 2 000 rader som uppfyller alla dessa tre
kriterier. Det finns knappt 4 000 rader som uppfyller kriteriet PRIO1=1 och PRIO2=1-3, alltså
bortsett från PRIO3.
Hela nyckeln delas i fem baserat huvudsakligen på koden DELK som finns i KPIK.xls. De fem är:
1
2
3
4
5
6
7
Livsmedel (tar även hjälp av MOMS för att sortera ut dessa)
Livsmedel (tar även hjälp av MOMS för att sortera ut dessa)
Non-food = tvättmedel, hushållspapper, tvål m.m. samt skålar, askar, kosmetika och blommor
Tidningar, böcker, kontorsmateriel, film, TV-spel
Kläder, skor, hushållstextilier
Övriga specialvaror 1
Övriga specialvaror 2
2.5.2.5 Granskning av Nyckel_EAN2009.xls
Datakasseregisterstatistiken genomgår först en som beskrivits ovan en omfattande maskinell
kodning. Idag finns det cirka 110 000 produkter i SCB:s register som säljs med den 12 procentiga
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
23(122)
momssatsen. Denna första maskinella kodning bygger på livsmedelsblockens egna varugrupper.
Därefter har produkterna granskats och kodats manuellt efter tre kriterier:
- Storlekskriterium – omsättningen för produkten ingår i en grupp produkter som svarar för
sammanlagt mer än cirka 95 procent av den totala livsmedelsförsäljningen (cirka 5 000
produkter).
-
Samstämmighet för en EAN-produkt mellan olika livsmedelsblock.
-
EAN-produkten är ny för året.
Kodningen av de kvalitativa variabler
Koderna för de kvalitativa variablerna sätts enligt nedanstående beskrivning.
Ekologiska artiklar
EKO
1
2
3
4
Förklaring
KRAV i namnet
Ekologisk i namnet
Änglamark i namnet
Ekologisk enligt enl
KRAV:s produktlista
5
MSC
6
Ekologisk lista kedjorna
(sätts maskinellt)
7
EU- ekologisk lista
kedjorna (sätts
maskinellt)
8
KRAV lista kedjorna
(sätts maskinellt)
9
MSC lista kedjorna
(sätts maskinellt)
Vid kodningen av nummer 1-4 sätts den lägsta möjliga siffran vid kodning.
EMV
EMV
0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Förklaring
Ej EMV
Hemköp
Eldorado
Godegården
Finax
Änglamark
Coop
Blåvitt
X-tra
Signum
Spar
Willys
Euroshopper
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
22
23
24
25
26
27
ICA
Citygross
Ingen benämning
Ags
ICA Leverantör
Skona
Äggpack
Aggpack
1
2
3
4
5
6
Förklaring
6-pack
12-pack
Övriga
10-pack
18-pack
24-pack
AggFrig
Aggpack
1
0
Förklaring
Ägg från frigënde höns
Ej ovanstående
Djupfr
Djupfr
1
0
Förklaring
Djupfryst vara
Ej djupfryst vara
Kons
Kons
1
0
Förklaring
Konserverad vara
Ej konserverad vara
24(122)
2.5.3 Klassificering
Nedan beskrivs de varugrupper som används vid klassificeringen av livsmedelsförsäljningen.
Datakasseregisterstatistiken från dagligvarublocken och partihandelskvantiteterna klassificeras på
NR och PR:s produktgrupper som anges i lila. Servicehandelsenkäten samlar endast in data på
Coicop 3-siffer nivå. Klassificeringen återfinns i bilaga.
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
25(122)
3
Statistisk bearbetning och redovisning
3.1
Skattningar: antaganden och beräkningsformler
3.1.1 Livsmedelsnivå
Beräkningarna av livsmedelsnivån bygger på en matchning av urvalsramen mot momsregistret. I
momsregistret finns den 12 procentiga momssatsen som används för livsmedel.
Livsmedelsförsäljningen tas fram för följande branscher men även för respektive dagligvarublock
och butikstyp:
SNI 47.3
SNI 47.11
SNI 47.19
SNI 47.21
SNI 47.22
SNI 47.23
SNI 47.241
SNI 47.242
SNI 47.25
SNI 47.730
SNI 47.74-75
SNI 47.8
SNI 47.99
För att beräkna fram försäljningen för respektive dagligvarublock så används den population som
respektive dagligvarublock har sänt till SCB.
3.1.2 Servicehandeln
I Servicehandelsenkäten har uppgifter efterfrågats för företagets nedbrytning av nettoomsättningen
exklusive moms fördelat på olika produktgrupper. De produktgrupper som efterfrågats i
undersökningen är följande 4-siffriga Coicop produktgrupper:
0111 Bröd och spannmål
0112 Kött
0113 Fisk
0114 Mjölk, ost och ägg
0115 Oljor och fetter
0116 Frukt
0117 Grönsaker
0118 Socker, sylt, honung, sötsaker
0119 Övriga matprodukter
0121 Kaffe, te och kakao
0122 Alkoholfria drycker, juicer
0213 Öl klass I och II
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
26(122)
Nettoomsättningen exklusive moms räknas sedan om till begreppet för Livsmedelsförsäljningen
(se 3.1.2), inklusive moms. Livsmedelsförsäljnings som fås i Servicehandelsenkäten kalibreras
mot den livsmedelsförsäljningsnivå som nåtts vid beräkningarna enligt stycke 4.1.1.
3.1.3 Modellberäkningar
Nedan ges en kort beskrivning av slutberäkningarna. Resultatet presenteras som
livsmedelsförsäljning inom populationen för de cirka 200 produkt/produktgrupperna som
Konsumentprisindex efterfrågar.
3.1.3.1 Datakasseregisterstatistiken
Uppgifterna som fås Dagligvarublocken kodas till SCB:s produktgrupper. Därefter görs en summa
skattning för respektive dagligvarublock och butikstyp (stormarknad eller butik):
P
LP,D, X
= ∑ l p,D, X
p =1
L =Försäljning.
P = Produktgrupper P.
D = Dagligvarublock
X = Om data är för stormarknad eller butik.
l = Försäljning för varje EAN-observation
Då datakasseregisterstatistiken inte är heltäckande så görs antagandet att den del av försäljningen
som inte täcks av datakasseregisterstatistiken har samma fördelning som den del som täcks av
datakasseregisterstatistiken för respektive dagligvarublock och butikstyp:
L P , D 1, X
= LP , D , X
P
∑L
p =1
P,D, X
* LD1
där
L =Försäljning.
P = Produktgrupper P.
D = Dagligvarublock
D1 = Del av dagligvarublocket som inte täcks av datakassereigsterstatistiken
X = Om data är för stormarknad eller butik.
l = Försäljning för varje EAN-observation
3.1.3.2 Servicehandeln
Då det gäller servicehandeln så finns livsmedelsförsäljningsinformation på de tolv Coicop
grupperna enligt punkt 4.1.2. Denna information skall fördelas ned på cirka 200
produkt/produktgrupperna. Olika typer av metoder har använts där SCB beskriver den vanligaste:
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
K
L PC , Serv
K
PC
= ∑ LPC , K / ∑ ∑ LPC , K *
k =1
27(122)
k =1 Pc =1
LC , Serv
där
L =Livsmedelsförsäljning.
PC = Produkt inom en Coicop kod C (se även bilaga 1).
C = Coicop produktgrupp
K = Livsmedelsblockens butiker.
Serv = Bransch inom servicehandeln.
3.1.4 Fastprisberäkning
Försäljningsvärden tas fram för de 200 varugrupperna (se kapitel 2.5.3) summerat för hela handeln
(SNI 47). Implicita prisindexar fås från Nationalräkenskaperna för 44 varugrupper. Dessa
prisindexar görs om så att de får 2000 som basår. Därefter används detta omräknade prisindex med
2000 som basår för att deflatera (dividera) försäljningen i löpande priser och försäljning i fasta
priser nås.
3.1.5 Ekologisk försäljning
Utgångspunkten för beräkningarna av den ekologiska försäljningen är uppgifterna ifrån
datakassregisterstatistiken. Med hjälp av denna information så har andelen ekologisk
livsmedelsförsäljning skattats i förhållande till total livsmedelsförsäljning för dagligvaruhandeln.
Därefter så har det antagits att den försäljning som sker utanför dagligvaruhandeln har samma
fördelning av ekologisk livsmedelsförsäljning som dagligvaruhandeln. Utifrån detta har den
ekologiska livsmedelsförsäljningen för hela handeln nåtts.
3.1.6 EMV försäljning
Utgångspunkten för beräkningarna av den EMV försäljningen är uppgifterna ifrån
datakassregisterstatistiken. Med hjälp av denna information så har andelen EMV
livsmedelsförsäljning skattats i förhållande till total livsmedelsförsäljning för dagligvaruhandeln.
Det är också den andel och nivå som publiceras i publikationen.
3.1.7 Djupfryst försäljningen
Utgångspunkten för beräkningarna av den djupfrysta försäljningen är uppgifterna ifrån
datakassregisterstatistiken. Med hjälp av denna information så har andelen djupfryst
livsmedelsförsäljning skattats i förhållande till total livsmedelsförsäljning för dagligvaruhandeln.
Det är också den andel och nivå som publiceras i publikationen.
3.2
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Redovisningsförfaranden
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
28(122)
3.2.1 Redovisningen
Livsmedelsförsäljningsstatistiken redovisas till allmänheten för 58 varugrupper som följer Coicop
klassificeringen och redovisas för hela handeln (SNI 52 och SNI 50.5). Vid redovisningen utåt har
alltså en aggregeringen gjorts från 139 varugrupper till 58 varugrupper. Redovisningen görs både i
löpande och fasta priser. Nedan följer de varugrupper som redovisas i SM och i SSD.
Coicop
01+02.1
01
01.1
01.1.1
01.1.1.1
01.1.1.2
01.1.1.3
01.1.1.4
01.1.1.5
01.1.2
01.1.2.1-01.1.2.4, 01.1.2.7
01.1.2.5
01.1.2.6
01.1.3
01.1.3.1-01.1.3.3
01.1.3.4
01.1.4
01.1.4.1-01.1.4.3
01.1.4.4
01.1.4.5-01.1.4.6
01.1.4.7
01.1.5
01.1.5.1
01.1.5.2, 01.1.5.5
01.1.5.3-01.1.5.4
01.1.6
01.1.6.1-01.1.6.7
01.1.6.8
01.1.6.9
01.1.7
01.1.7.1-01.1.7.4, 01.1.7.7
01.1.7.5
01.1.7.6
01.1.7.8
01.1.8
01.1.8.1
01.1.8.2
01.1.8.3-01.1.8.6
01.1.9
01.1.9.1
01.1.9.2
01.1.9.3-01.1.9.4
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Coicop text
Livsmedel och drycker
Livsmedel och alkoholfria drycker
Livsmedel
Bröd och övriga spannmålsprodukter
Ris
Bröd
Pastaprodukter
Bakverk
Andra spannmålsprodukter
Kött
Nöt-, gris-, får-, lamm- och viltkött
Torkat,saltat eller rökt kött och ätliga
slaktbiprodukter
Annat konserverat eller bearbetat kött samt
beredningar av kött
Fisk
Fisk och skaldjur (färsk, kyld, fryst, torkad rökt eller
saltad)
Anna konserverad eller beredd fisk och skaldjur
samt beredningar av fisk och skaldjur
Mjölk, ost och ägg
Mjölk
Yoghurt och fil
Ost och andra mjölkprodukter
Ägg
Oljor och fetter
Smör
Margarin och annat fett
Matolja
Frukt
Frukt (färsk, kyld eller fryst)
Torkad frukt
Konserverad frukt och fruktbaserade produkter
Grönsaker
Grönsaker och potatis (färsk, kyld eller fryst)
Torkade grönsaker
Andra konserverade eller behandlade grönsaker
Potatisprodukter
Socker, sylt, honung, choklad och konfektyr
Socker
Sylter och marmelader
Konfektyr, choklad och glass
Övriga livsmedel
Såser och smaksättningsmedel
Salt, kryddor och kryddväxter
Jäst, dessertberedningar och soppor samt övrigt
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
01.2
01.2.1
01.2.1.1
01.2.1.2
01.2.1.3
01.2.2
01.2.2.1-01.2.2.2
01.2.2.3-01.2.2.4
02.1
02.1.1
02.1.1.1
02.1.2
02.1.2.1-02.1.2.2
02.1.3
02.1.3.A
02.1.3.B
29(122)
Alkoholfria drycker
Kaffe, te och choklad
Kaffe
Te
Kakao och chokladpulver
Mineralvatten, läskedrycker, frukt och
grönsaksjuicer
Läskedrycker samt mineral- och källvatten
Juice och saft
Alkoholhaltiga drycker
Spritdrycker
Spritdrycker och likörer
Vin
Vin
Öl
Öl klass I och II
Öl klass III
3.2.2 Publiceringen
Resultaten har from referensår 2001 publicerats i Statistiska meddelande (SM) serie HA0103.
Uppgifter finns även tillgängliga i Sveriges statistiska databaser (SSD). I SSD redovisas totalt 3
tabeller. På SCB:s hemsida redovisas även fyra tabeller.
3.2.3 Observationsregistret
Mikrodata som gör identifikation av objekt möjlig lämnas inte ut. Blanketter gallras efter 1 år.
Registeruppgifter och primärdata överlämnas till Riksarkivet så snart de inte behövs i
produktionen. Systemdokumentation bevaras och överlämnas till arkivet. Program och dylikt
gallras när de inte behövs för bearbetningar.
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
4
Slutliga observationsregister
4.1
Produktionsversioner
30(122)
Livsmedelsförsäljn.statistik
Register
Livsmedelsförsäljningsstatistik
Rubrik
Livsmedelsförsäljn.statistik
Syfte/Beskrivning Syfte med undersökningen är att kvantifiera försäljningen av livsmedel inom
handeln
Övrigt
Statistikansvarig myndighet Statistiska centralbyrån
Kontaktperson
Lennartsson, Daniel
Registervariant
Registervariant
Rubrik
Innehållstyp
Insamlingstyp
Syfte/beskrivning
Sekretess
Avidentifierad
Urval
Personuppgift
Slutligt
observationsregister
Livsmedelsförsäljningsstatistik
Livsmedelsförsäljn.statistik
Kalenderårsvariant
Administrativt statiskt
Livsmedelsförsäljningsstatistik för handeln
Sekretess i 70 år enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400)
Nej
Ja
Nej
Ja
Registerversion
Namn
Livs 2009
Syfte/Beskrivning Livsmedelsförsäljningsstatistik 2009
Mätinformation
Objekttyp - Företagsenhet
Namn
Definition
Företagsenhet
En företagsenhet (FE) är en organisatorisk enhet som producerar varor eller tjänster.
Enheten har själv beslutanderätt, särskilt för hur den fördelar sina
produktionsresurser. En företagsenhet bedriver en eller flera verksamheter vid en eller
flera platser. Dessutom har företagsenhet en fullständig bokföring, om inte ska det
vara möjligt och meningsfullt, både från ekonomisk och juridisk synpunkt, att
sammanställa en fullständig bokföring om så krävs.
Standardnivå Standard fastställd av SCB
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
31(122)
Population - Samtliga företag i handeln
Namn
Definition
Samtliga företag i handeln
Samtliga företagsenheter registrerade inom handeln dvs Bensinstationer SNI 50.5
och Detaljhandeln 52. Varje juridisk person tillhör en företagsenhet (FE). Både
verksamma och icke verksamma FE.
Standardnivå
Nej
Populationstyp Register- och undersökningspopulation
Kommentar
Fr.o.m. årgång 2008 används SNI 2007. Populationen är densamma som tidigare
men nu uttryckt som SNI 47, vilket är detaljhandeln inkl. bensinstationer.
Datum fr.o.m 2009-01-01
Datum t.o.m
2009-12-31
Variabler
Näringsgren för statistiken
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av
standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd
Näringsgren för statistiken
Klassificering av enhetens näringsgren/bransch. Tilldelas av SCB för statistiska
ändamål.
Om arbetsstället är en hjälpenhet, (d.v.s. om verksamheten på arbetsstället till
minst 50% består av tjänster och arbeten till stöd för andra arbetsställen inom
företaget) blir näringsgren för arbetsstället den verksamhet som bedrivs, (t.ex.
intern biblioteksverksamhet), medan den statistiska näringsgrenen blir
företagsenhetens huvudnäringsgren.
Standard fastställd av SCB
Företagsdatabasen
Företagsdatabasen
Nej
Företagsdatabasen FDB, företagsenheter
Nej
Nej
Nej
Ng1 - Branschtillhörighet för företaget
Klassifikation/värdemängd
Version
Nivå
Representation
Uppräkningsfaktor
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
SNI
Standard för svensk näringsgrensindelning 2007, Aktiviteter
Detaljgrupp
Ej aktuellt
Uppräkningsfaktor
N/nsvar
Summan av alla uppräkningsfaktorer ger totala antalet
småhustaxeringsenheter i landet
Produktstandard
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd
32(122)
Energistatistik för lokaler
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Representation Kvot
Måttenhet
(antal i populationen/antal svarande) per stratum
Beskrivning
Antal svarande enheter
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
Antal svarande enheter
Antal svarande enheter i aktuellt stratum
Produktstandard
Labour Cost Survey
Labour Cost Survey
Nej
Nej
Nej
Nej
Representation Antal
Måttenhet
Antal
Beskrivning
StoraN
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
StoraN
Antal företag som totalt finns i det utvalda företagets stratum
Produktstandard
Konjunkturlöner privat
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
33(122)
Arkiveras
Nej
Dimension
Nej
Operationell definition
Värdemängd
Representation Antal
Måttenhet
Antal
Beskrivning
LillaN
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
LillaN
Antal företag som är utvalda i det aktuella företagets stratum
Produktstandard
Konjunkturlöner privat
Nej
Nej
Nej
Nej
Representation Antal
Måttenhet
Antal
Beskrivning
Artikelnamn AGS
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
Artikelnamn AGS
Det artikelnamn som AGS använder
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Beskrivning Artkelnamn som beskriver varuartikeln exempelvis kexchoklad.
Artikelnamn citygross
Namn
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Artikelnamn citygross
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
34(122)
Artikelnamn som citygross satt för artikeln
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Beskrivning Artkelnamn som beskriver varuartikeln exempelvis kexchoklad.
Artikelnamn eko
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
Artikelnamn eko
Det artikelnamn eko satt på artikeln
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Beskrivning Artikelnamn som beskriver varuartikeln exempelvis kexchoklad.
Artikelnamn hemköp
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Artikelnamn hemköp
Det artikelnamn som satt hemköp satt på artikeln
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
35(122)
Operationell definition
Värdemängd
Beskrivning Artkelnamn som beskriver varuartikeln exempelvis kexchoklad.
Artikelnamn ica
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
Artikelnamn ica
Det artikelnamn ICA satt på artikeln
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Beskrivning Artikelnamn som beskriver varuartikeln exempelvis kexchoklad.
Artikelnamn kooperationen
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
Artikelnamn kooperationen
Det artikelnamn kooperationen satt på artikeln
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Beskrivning Artikelnamn som beskriver varuartikeln exempelvis kexchoklad.
Artikelnamn Pressbyrån
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Artikelnamn Pressbyrån
Det artikelnamn Pressbyrån satt på artikeln.
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
36(122)
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Beskrivning Artikelnamn som beskriver varuartikeln exempelvis kexchoklad.
Artikelnamn SevenEleven
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
Artikelnamn SevenEleven
Det artikelnamn SevenEleven satt på artikeln.
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Beskrivning Artikelnamn som beskriver varuartikeln exempelvis kexchoklad.
Artikelnamn Shell
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
Artikelnamn Shell
Det artikelnamn Shell satt på artikeln.
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Nej
Beskrivning Artikelnamn som beskriver varuartikeln exempelvis kexchoklad.
Artikelnamn spar
Namn
Definition
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Artikelnamn spar
Det artikelnamn som spar satt på artikeln
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
37(122)
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Beskrivning Artikelnamn som beskriver varuartikeln exempelvis kexchoklad.
Artikelnamn Statoil
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
Artikelnamn Statoil
Det artikelnamn Statoil satt på artikeln.
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Nej
Beskrivning Artikelnamn som beskriver varuartikeln exempelvis kexchoklad.
Artikelnamn vi
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Artikelnamn vi
Det artikelnamn Vi satt på artikeln.
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
38(122)
Värdemängd
Beskrivning Artikelnamn som beskriver varuartikeln exempelvis kexchoklad.
Artikelnamn willys
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
Artikelnamn willys
Det artikelnamn som willys satt på artikeln
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Beskrivning Artikelnamn som beskriver varuartikeln exempelvis kexchoklad.
Artikelnamn willyshemma
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
Artikelnamn willyshemma
Det artikelnamn som willyshemma satt på artikeln
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Beskrivning Artikelnamn som beskriver varuartikeln exempelvis kexchoklad.
Artikelnummer (EAN) över kvaliteten
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Artikelnummer (EAN) över kvaliteten
En förlängning av European Article Number (EAN) numret där en
kvalitetsinformations finns för EAN numret
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
En förlängning av European Article Number (EAN) numret där en
kvalitetsinformations finns för EAN numret
Klassifikation/värdemängd
Version
Nivå
Representation
Försäljning AGS
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
39(122)
EAN numrets kvalitet
EAN numrets kvalitet
EAN numrets kvalitet
Ej aktuellt
Försäljning AGS
Försäljningsuppgift från AGS
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Representation Värde
Måttenhet
1000-tal kronor (KSEK)
Beskrivning
Försäljning citygross
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Försäljning citygross
Försäljningsuppgift från citygross
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
40(122)
Operationell definition
Värdemängd
Representation Värde
Måttenhet
1000-tal kronor (KSEK)
Beskrivning
Försäljning Eko
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
Försäljning Eko
Försäljningsuppgift från Eko
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Nej
Representation Värde
Måttenhet
1000-tal kronor (KSEK)
Beskrivning
Försäljning hemköp
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
Försäljning hemköp
Försäljningsuppgift från hemköp
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Representation Värde
Måttenhet
1000-tal kronor (KSEK)
Beskrivning
Försäljning ica
Namn
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Försäljning ica
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
41(122)
Försäljningsuppgift från ICA
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Representation Värde
Måttenhet
1000-tal kronor (KSEK)
Beskrivning
Försäljning ica stormarknad
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
Försäljning ica stormarknad
Försäljningsuppgift för ica stormarknad
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Representation Värde
Måttenhet
1000-tal kronor (KSEK)
Beskrivning
Försäljning kooperationen butik
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Försäljning kooperationen butik
Försäljning för kooperationens butiker
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
42(122)
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Representation Värde
Måttenhet
1000-tal kronor (KSEK)
Beskrivning
Försäljning kooperationens stormarknad
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
Försäljning kooperationens stormarknad
Försäljningsuppgifter för kooperationens stormarknader
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Representation Värde
Måttenhet
1000-tal kronor (KSEK)
Beskrivning
Försäljning Pressbyrån
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av
standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Försäljning Pressbyrån
Försäljningsuppgift från Pressbyrån
Försäljning. Fakturerat försäljningspris exkl moms uppdelat på art och
användning (konsumtion/utsättning). Med tillägg för direktförsäljning i minut
samt för beräknat värde av egna uttag.
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
43(122)
definition
Värdemängd
Representation Värde
Måttenhet
1000-tal kronor (KSEK)
Beskrivning
Försäljning Prisextra
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
Försäljning Prisextra
Försäljningsuppgift från Prisextra.
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Representation Värde
Måttenhet
1000-tal kronor (KSEK)
Beskrivning
Försäljning SevenEleven
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
Försäljning SevenEleven
Försäljningsuppgift från SevenEleven
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Representation Värde
Måttenhet
1000-tal kronor (KSEK)
Beskrivning
Försäljning Shell
Namn
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Försäljning Shell
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
44(122)
Försäljningsuppgift från Shell
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Nej
Representation Värde
Måttenhet
1000-tal kronor (KSEK)
Beskrivning
Försäljning spar
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
Försäljning spar
Försäljningsuppgifter för sparsbutiker
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Representation Värde
Måttenhet
1000-tal kronor (KSEK)
Beskrivning
Försäljning Statoil
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Försäljning Statoil
Försäljningsuppgift från Statoil
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
45(122)
Uppgiftskälla
Summerbar
Nej
Arkiveras
Nej
Dimension
Nej
Operationell definition
Värdemängd
Representation Värde
Måttenhet
1000-tal kronor (KSEK)
Beskrivning
Försäljning Totalt
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
Försäljning Totalt
Försäljningsuppgift Totalt, dvs kedjorna summerade.
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Representation Värde
Måttenhet
1000-tal kronor (KSEK)
Beskrivning
Försäljning Vi
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
Försäljning Vi
Försäljningsuppgifter för Vi
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Nej
Representation Värde
Måttenhet
1000-tal kronor (KSEK)
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
46(122)
Beskrivning
Försäljning willys
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
Försäljning willys
Försäljningsuppgifter för willys
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Representation Värde
Måttenhet
1000-tal kronor (KSEK)
Beskrivning
Försäljning willyshemma
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
Försäljning willyshemma
Försäljningsuppgifter för willyshemma
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Representation Värde
Måttenhet
1000-tal kronor (KSEK)
Beskrivning
Löpnummer över ekologisk artikel
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Löpnummer över ekologisk artikel
Anger om varan är ekologisk eller inte
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Livsmedelsförsäljn.statistik
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
47(122)
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Anger om varan är ekologisk eller inte
Klassifikation/värdemängd Ekologisk kod
Version
Ekologisk kod
Nivå
Ekologisk kod
Representation
Ej aktuellt
Löpnummner för artiklar med frigående höns
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
Löpnummner för artiklar med frigående höns
Anger om artikeln är producerad mha frigående höns
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Anger om artikeln är producerad mha frigående höns
Klassifikation/värdemängd Kod om frigående höns
Version
Kod om frigående höns
Nivå
Kod om frigående höns
Representation
Ej aktuellt
Nationalräkenskapernas produktkod
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Nationalräkenskapernas produktkod
Den produktkod som nationalräkenskaperna satt på varugruppen
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
48(122)
Dimension
Nej
Operationell definition
Värdemängd
Beskrivning NR:s produktkod
Aktuellt antal anställda, storleksklass
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
Aktuellt antal anställda, storleksklass
Storleksklassindelning efter antal anställda
Produktstandard
Företagsdatabasen
Nej
Företagsdatabasen FDB, företagsenheter
Nej
Nej
Nej
Klassifikation/värdemängd
Version
Nivå
Representation
Anstånd
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
Storleksklasser
Antal anställda, 17 grupper
Antal anställda, 17 grupper
Ej aktuellt
Anstånd
Anger om företaget sökt om anstånd.
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Beskrivning Datum anges som ÅÅÅÅ-MM-DD 00:00:00 (där tiden alltid är 00:00:00).
Anställda enligt kontrolluppgifterna, KU
Namn
Definition
Beskrivning
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Anställda enligt kontrolluppgifterna, KU
Antal anställda enligt kontolluppgifterna
Individen räknas som anställd vid den JE där den högsta inkomsten intjänats
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd
49(122)
enl KU.
Produktstandard
Företagsdatabasen
Nej
Företagsdatabasen FDB, företagsenheter
Nej
Nej
Nej
Representation Antal
Måttenhet
Antal
Beskrivning
Antal skattedeklarationer
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
Antal skattedeklarationer
Antal inkomna skattedeklarationer i kvartalet.
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Representation Antal
Måttenhet
Antal
Beskrivning
Artikel nummer (EAN)
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Artikel nummer (EAN)
Artikelnumret antingen European Article Number (EAN) 13 siffrigt eller
Price Look Up (PLU) 4-siffrigt kod
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd
50(122)
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Beskrivning Artikelnumret antingen European Article Number (EAN) 13 siffrigt eller Price Look
Up (PLU) 4-siffrigt kod
Blankettnummer
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av
standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd
Blankettnummer
Anger vilken blankettvariant som företaget skall besvara. Olika formulär
används beroende på företagets bransch och enkättillfälle
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Nej
Anger vilken blankettvariant som företaget skall besvara. Olika formulär
används beroende på företagets bransch och enkättillfälle
Klassifikation/värdemängd Blankettnummer
Version
Blankettnummer
Nivå
Blankettnummer
Representation
Ej aktuellt
Epostadress kontaktperson
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Epostadress kontaktperson
Kontaktpersonens E-postadress
Kontaktpersonens E-postadress
Produktstandard
Miljöskyddskostnader
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
51(122)
Operationell definition
Värdemängd
Beskrivning E-postadresser
Faxnummer
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
Faxnummer
Faxnummmer
Produktstandard
Företagsdatabasen
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Beskrivning Fax nummer
Faxnummer 2
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
Faxnummer 2
Företagets andra faxnummer
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Beskrivning Fax nummer
Firmans namn
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Firmans namn
Inregistrering av firma sker hos patent- och registreringsverket (PRV), nya
firmor levereras till SCB varje vecka via veckoleverans från
skattemyndigheten (RSV).
Produktstandard
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd
52(122)
Företagsdatabasen
Nej
Nej
Ja
Nej
Beskrivning Firmans namn
Gatuadress
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
Gatuadress
Företagets gatuadress
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Nej
Beskrivning Företagets gatuadress
Imputerad
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av
standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd
Imputerad
Anger om variabel-värde är imputerad
Anger om variabel-värde är imputerad
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Nej
Koden anger om variabel-värde är imputerat. Antar koden värde 1 är variabeln
imputerad antar den värde 0 är den inte imputerad.
Klassifikation/värdemängd Diverse koder
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
Version
Nivå
Representation
Inkommen
53(122)
Imputerad
Imputerad
Ej aktuellt
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
Inkommen
Kod som anger om företagets blankett är inkommen
Kod som anger om företagets blankett är inkommen
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Nej
Kod som anger om företagets blankett är inkommen
Klassifikation/värdemängd
Version
Nivå
Representation
Ej aktuellt
Juridisk form
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av
standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd
Juridisk form
Klassificering av juridiska enheter efter deras juridisk form. Tilldelas av
Skatteverket. I MiS 2001:2 har Skatteverkets indelning kompletterats med
beskrivningar. Tidigare hette standarden Standard för klassificering av
institutionella enheter med avseende på institutionell sektortillhörighet,
ägarkategori och juridisk form.
Standard fastställd av SCB
SCB
Företagsdatabasen
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Klassifikation/värdemängd JURFORM
Version
JURFORM 04/05
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
54(122)
Nivå
JURFORM 04/05
Representation
Ej aktuellt
Klassificering av konsumtion (COICOP)
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
Klassificering av konsumtion (COICOP)
Produktens kod enligt Coicop
Produktens kod enligt Coicop 5-siffernivån
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Hushållens utgifter Hushåll
Nej
Nej
Nej
Produktens kod enligt Coicop 5-siffernivån
Beskrivning Klassificering av hushållskonsumtion enligt EU standard. Coicop finns bara på 4siffernivå. Men i denna statistik har en egen 5-siffernivå skapats
Klassificering av konsumtion (COICOP)
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
Klassificering av konsumtion (COICOP)
Produktens kod enligt Coicop
Produktens kod enligt Coicop 5-siffernivån
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Hushållens utgifter Hushåll
Nej
Nej
Nej
Produktenskod enligt Coicop 4-siffernivån
Klassifikation/värdemängd COICOP
Version
COICOP 1999
Nivå
N3
Representation
Ej aktuellt
Kommentar från uppgiftslämnare
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Kommentar från uppgiftslämnare
Kommentar från uppgiftslämnare
Kommentar från uppgiftslämnare
Produktstandard
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
55(122)
Energianvändningen inom fiske
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Beskrivning Lämnad kommentar från uppgiftslämnare
Kontaktpersonens namn 1
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
Kontaktpersonens namn 1
Kontatperson hos företaget
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Beskrivning Kontaktpersonens namn
Kontaktpersonens namn 2
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
Kontaktpersonens namn 2
Den andra kontaktpersonen hos företaget
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Nej
Beskrivning Den andra kontaktpersonens namn
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
56(122)
Löpnummer för EMV
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
Löpnummer för EMV
Anger om artikel är en egen märkes vara
Anger om artikel är en egen märkes vara
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Anger om artikel är en egen märkes vara
Klassifikation/värdemängd
Version
Nivå
Representation
Namn
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
Egna märkesvaror (EMV) kod
Egna märkesvaror (EMV) kod
Egna märkesvaror (EMV) kod
Ej aktuellt
Namn
Övergripande begrepp för namnsättning av olika objekt
Produktstandard
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Beskrivning Företagets namn
Person-/organisationsnummer
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Person-/organisationsnummer
Identitetsbegrepp för juridiska enheter. För juridiska personer tilldelas
organisationsnummer av Bolagsverket, Skatteverket, Kammarkollegiet,
Lantmäteriet, Länsstyrelse eller SCB, beroende på bolagsform. För fysiska
personer med näringsverksamhet används personnumret.
Standard fastställd av SCB
Skatteverket
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd
57(122)
Företagsdatabasen
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Företagets person och organisationsnummer
Beskrivning Person- eller organisationsnummer enligt svensk standard.
Postnummer
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
Postnummer
Postadressens postnummer i matrisen
Postadressens postnummer
Produktstandard
Arbetskraftsundersökningar
Nej
Nej
Nej
Nej
Beskrivning Postadressens postnummer
Postort
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av
standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Postort
Postort är en svensk beteckning på ett område med en egen postadress.
Postorten sammanfaller inte alltid helt med andra administrativa eller
statistiska indelningar av landet, som kommuner, församlingar eller tätorter.
Postadressens postanstalt
Produktstandard
Nej
Nej
Nej
Nej
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
58(122)
Operationell
definition
Värdemängd
Beskrivning Företagets postort
Redovisningsperiodens slut
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd
Redovisningsperiodens slut
Redovisningsperiodens slut
Redovisnings periodens slut
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Anger redovisningensperiod slut. Detta sammanfaller vanligtvis med den
31/12.
Beskrivning Redovisningensperiodens slut
Redovisningsperiodens start
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd
Redovisningsperiodens start
Redovisningsperiodens start
Redovisnings periodens start
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Anger redovisningensperiod start. Detta sammanfaller vanligtvis med den
1/1.
Beskrivning Redovisningens periodens start
Registerstatus
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Registerstatus
Kod enl. särskild förteckning
Anger företagets registerstatus. Exempelvis om företaget är aktivt eller dött
Produktstandard
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
Utgivare av
standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
59(122)
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Anger företagets registerstatus. Exempelvis om företaget är aktivt eller dött. Är
företaget aktivt antar den värde 1 annars är värdet skiljt från ett. Nedlagda och
vilnade företag antar värde 9.
Värdemängd
Klassifikation/värdemängd
Version
Nivå
Representation
Stratum
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
Registerstatus
Registerstatus
Registerstatus
Ej aktuellt
Stratum
Det strata ett element tillhör vid stratifierat urval
Produktstandard
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Anger vilket stratum PeOrgnr tillhör
Beskrivning Stratum tillhörighet
Telefonnummer
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Telefonnummer
Telefonnummer
Standard fastställd av SCB
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
60(122)
Summerbar
Nej
Arkiveras
Nej
Dimension
Nej
Operationell definition
Värdemängd
Beskrivning Företagens telefonnummer
Telefonnummer 2
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
Telefonnummer 2
Det andra telefonnumret till företaget
Det andra telefonnumret till företaget
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Beskrivning Företagets andra telefonnummer
Uppgiftsstatus
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av
standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Uppgiftsstatus
Anger företagsuppgifternas status.
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Anger företagsuppgifternas status. Uppgiftsstatus är lika med 4 så kan
uppgifterna användas för skattningar. Är uppgifterna skiljda från 4 kan de inte
användas i skattningarna.
Värdemängd
Beskrivning Anger uppgifternas status
Uppräkningstal
Namn
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Uppräkningstal
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av
standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd
61(122)
Totaler skattas genom att summera uppräknade observationer (observerat
värde * uppräkningstal). Synonymer är vägningstal och (uppräknings)vikt.
Produktstandard
Nej
Nej
Nej
Nej
Anger uppräkningsfaktorn för stratumet
Beskrivning Anger uppräkningsfaktorn för stratumet
Variabelnummer
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell
definition
Värdemängd
Variabelnummer
Den variabel som företaget angivit värden för
Identitet för varje undersökt variabel. 3-siffrig kod där pos 1 anger period,
pos 2-3 investeringsobjekt.
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Nej
Den försäljningsvariabel som företaget angivit värden för
Klassifikation/värdemängd Variabelföreteckning
Version
Variabelföreteckning
Nivå
Variabelföreteckning
Representation
Ej aktuellt
Varukod enligt konsumentprisindexkod (KPIK)
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Varukod enligt konsumentprisindexkod (KPIK)
Konsumentprisindexkod är den kod som KPI vill ha för artiklarna
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
Kommentar
Referenstid
Uppgiftskälla
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
62(122)
Livsmedelsförsäljn.statistik Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Konsumentprisindexkod är den kod som KPI vill ha för artiklarna
Klassifikation/värdemängd Konsumentprisindex produktkod
Version
Konsumentprisindex produktkod
Nivå
Konsumetprisindex kod
Representation
Ej aktuellt
Varunamn till konsumentprisindexkod
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
Värdemängd
Varunamn till konsumentprisindexkod
Aktuellt namn för KPIK
Produktstandard
Livsmedelsförsäljn.statistik
Nej
Nej
Nej
Nej
Aktuellt namn för konsumentprisindexkoden (KPIK)
Klassifikation/värdemängd
Version
Nivå
Representation
Värde
Namn
Definition
Beskrivning
Standard
Utgivare av standard
Ägare
Kopplingsvariabel
Kommentar
Referenstid
Summerbar
Arkiveras
Dimension
Operationell definition
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Konsumentprisindex produktkod
Konsumentprisindex produktkod
Konsumetprisindex kod
Ej aktuellt
Värde
Värde
Produktstandard
Nej
Nej
Nej
Nej
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
Värdemängd
Representation Värde
Måttenhet
1000-tal kronor (KSEK)
Beskrivning
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
63(122)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
Värdemängder
Blankettnummer
Klassifikation Blankettnummer
Version
Blankettnummer
Nivå
Blankettnummer
Värden
Kod Text
1
Blankett 50500
2
Blankett 52111
3
Blankett 52210
4
Blankett 52220
5
Blankett 52230
6
Blankett 52241
7
Blankett 52242
8
Blankett 52250
9
Blankett 52260
10
Blankett 52271
11
Färskvaruenkät
COICOP 1999
Klassifikation COICOP
Version
COICOP 1999
Nivå
N3
Värden
Kod
0111
0112
0113
0114
0115
0116
0117
0118
0119
0121
0122
0211
0212
0213
0220
0230
0311
0312
0313
0314
Text
Bröd och spannmål
Kött
Fisk och skaldjur
Mjölk, ost och ägg
Oljor och fetter
Frukt
Grönsaker
Socker, sylt, honung, choklad och konfektyr
Livsmedel, ej tidigare nämnda
Kaffe, te och choklad
Mineralvatten, läskedrycker, frukt- och grönsaksjuice
Sprit
Vin
Öl
Tobak
Narkotika
Material till kläder
Kläder
Övriga klädesartiklar och -tillbehör
Skrädderiarbeten, tvätt och uthyrning av kläder
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
64(122)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
0321
0322
0411
0412
0421
0422
0431
0432
0441
0442
0443
0444
0451
0452
0453
0454
0455
0511
0512
0513
0520
0531
0532
0533
0540
0551
0552
0561
0562
0611
0612
0613
0621
0622
0623
0630
0711
0712
0713
0714
0721
0722
0723
0724
0731
0732
0733
0734
65(122)
Skor och andra skodon
Lagning och uthyrning av skodon
Av hyresgästerna faktiskt betalda hyror
Övriga faktiskt betalda hyror
Imputerade hyror för boende som själv äger bostaden
Övriga imputerade hyror
Material för underhåll och reparation av bostaden
Tjänster för underhåll och reparation av bostaden
Vattenförsörjning
Sophämtning
Avloppssystem
Andra tjänster förknippade med bostaden, ej tidigare nämnda
Elektricitet
Gas
Flytande bränslen
Fasta bränslen
Värmeenergi
Möbler och inventarier
Mattor och andra golvbeläggningar
Reparation av möbler, inventarier och golvbeläggningar
Hushållstextilier
Större hushållsutrustning, både elektrisk och övrig
Mindre elektriska hushållsapparater
Reparation av hushållsapparater
Glas, porslin och bestick samt övrigt husgeråd
Större verktyg och redskap
Små verktyg och diverse tillbehör
Icke-varaktiga hushållsvaror
Hushållstjänster och tjänster för skötsel av hemmet
Farmaceutiska produkter
Andra medicinska produkter
Terapeutiska apparater och anordningar
Läkarvård
Tandvård
Paramedicinsk vård
Sjukhusvård
Bilar
Motorcyklar
Cyklar
Fordon som dras av djur
Reservdelar och tillbehör för persontransportmedel
Bränslen och smörjmedel för persontransportmedel
Underhåll och reparationer för persontransportmedel
Andra tjänster förknippade med persontransportmedel
Passagerartransport med järnväg
Passagerartransport på landsväg
Passagerartransport med flyg
Passagerartransport på hav och inre vattenvägar
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
0735
0736
0810
0820
0830
0911
0912
0913
0914
0915
0921
0922
0923
0931
0932
0933
0934
0935
0941
0942
0943
0951
0952
0953
0954
0960
1010
1020
1030
1040
1050
1111
1112
1120
1211
1212
1213
1220
1231
1232
1240
1251
1252
1253
1254
1255
1261
1262
66(122)
Kombinerad passagerartransport
Övriga transporttjänster som anlitats mot betalning
Posttjänster
Telefon- och telefaxutrustning
Telefon- och telefaxtjänster
Utrustning för mottagning, inspelning och återgivning av ljud och bild
Fotografisk och filmfotografisk utrustning samt optisk utrustning
Informationsbehandlingsutrustning
Inspelningsmedier
Reparation av audiovisuell och fotografisk utrustning samt informationsbehandlingsutrustning
Större varaktiga varor för rekreation utomhus
Musikinstrument och större varaktiga varor för rekreation inomhus
Underhåll och reparation av övriga större varaktiga varor för rekreation och kultur
Spel, leksaker och hobbyer
Utrustning för idrott, camping och friluftsliv
Trädgårdar, växter och blommor
Husdjur och husdjursprodukter
Veterinärtjänster och andra tjänster som rör husdjur
Fritids- och idrottstjänster
Kulturella tjänster
Hasardspel
Böcker
Tidningar och tidskrifter
Diverse trycksaker
Skriv- och ritmaterial
Paketresor
Förskole- och grundskoleutbildning, årskurs 1-6
Grundskoleutbildning, årskurs 7-9 och gymnasieutbildning
Eftergymnasial utbildning, ej högskoleutbildning
Högskoleutbildning
Ej nivåbestämd utbildning
Restauranger, kaféer och liknande
Serveringar
Inkvarteringstjänster
Frisersalonger och skönhetssalonger
Elektriska apparater för personlig vård
Andra redskap, artiklar och produkter för personlig vård
Prostitution
Smycken och ur
Övriga personliga tillhörigheter
Socialt skydd
Livförsäkring
Försäkringar i samband med bostaden
Försäkringar i samband med hälsovård
Försäkringar i samband med transporter
Övriga försäkringar
Fisim
Finansiella tjänster, ej tidigare nämnda
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
67(122)
1270 Övriga tjänster, ej tidigare nämnda
1310 Bostäder
1321 Farmaceutiska produkter
1322 Andra medicinska produkter
1323 Terapeutiska apparater och anordningar
1324 Läkarvård
1325 Tandvård
1326 Paramedicinsk vård
1327 Sjukhusvård
1328 Övriga hälsovårdstjänster
1331 Fritids- och idrottstjänster
1332 Kulturella tjänster
1341 Förskole- och grundskoleutbildning, årskurs 1-6
1342 Grundskoleutbildning, årskurs 7-9 och gymnasieutbildning
1343 Eftergymnasial utbildning, ej högskoleutbildning
1344 Högskoleutbildning
1345 Ej nivåbestämd utbildning
1346 Övriga utbildningstjänster
1350 Socialt skydd
1361 Religion
1362 Politiska partier, arbetstagarorganisationer och yrkesorganisationer
1363 Miljöskydd
1364 Tjänster, ej tidigare nämnda
1410 Bostäder
1421 Farmaceutiska produkter
1422 Andra medicinska produkter
1423 Terapeutiska apparater och anordningar
1424 Läkarvård
1425 Tandvård
1426 Paramedicinsk vård
1427 Sjukhusvård
1428 Offentliga hälsovårdstjänster
1431 Fritids- och idrottstjänster
1432 Kulturella tjänster
1441 Förskole- och grundskoleutbildning, årskurs 1-6
1442 Grundskoleutbildning, årskurs 7-9 och gymnasieutbildning
1443 Eftergymnasial utbildning, ej högskoleutbildning
1444 Högskoleutbildning
1445 Ej nivåbestämd utbildning
1446 Stödtjänster till utbildning
1450 Socialt skydd
Imputerad
Klassifikation Diverse koder
Version
Imputerad
Nivå
Imputerad
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
Värden
Kod Text
0
Ej imputerad
1
Imputerad
EAN numrets kvalitet
Klassifikation EAN numrets kvalitet
Version
EAN numrets kvalitet
Nivå
EAN numrets kvalitet
Värden
Kod Text
10
God kvalitet
11
ICA
12
KF
13
Hemköp
14
Spar
15
Willys
16
Billhäll
17
Dagab
18
Willyshemma
19
Ags
20
Citygross
Egna märkesvaror (EMV) kod
Klassifikation Egna märkesvaror (EMV) kod
Version
Egna märkesvaror (EMV) kod
Nivå
Egna märkesvaror (EMV) kod
Värden
Kod Text
10
Hemköp
11
Eldorado
12
Godegården
13
Finax
14
Änglamark
15
Coop
16
Blåvitt
17
X-tra
18
Signum
19
Spar
20
Willys
21
Euroshopper
22
ICA
Ekologisk kod
Klassifikation Ekologisk kod
Version
Ekologisk kod
Nivå
Ekologisk kod
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
68(122)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
69(122)
Värden
Kod Text
1
KRAV i namnet
2
Ekologisk i namnet
3
Änglamark i namnet
4
Ekologisk enligt enl KRAV:s produktlista
JURFORM 04/05
Klassifikation JURFORM
Version
JURFORM 04/05
Nivå
JURFORM 04/05
Värden
Kod
0
2
21
22
23
31
41
42
43
49
51
53
54
61
62
63
71
72
81
82
83
84
85
86
87
88
89
91
92
93
94
95
96
98
Text
Fysiska personer
Okänd organisation eller ägare utan svenskt personnr.
Enkla bolag
Partrederier
Värdepappersfonder
Handelsbolag, kommanditbolag
Bankaktiebolag
Försäkringsaktiebolag
Europabolag
Övriga aktiebolag
Ekonomiska föreningar utom bostadsrättsföreningar
Bostadsrättsföreningar
Kooperativ hyresrättsförening
Ideella föreningar
Samfällighetsföreningar, vägföreningar, vägsamfälligheter
Registrerade trossamfund
Familjestiftelser
Övriga stiftelser och fonder, inkl pensionsstiftelser och personalstiftelser
Statliga enheter
Kommuner
Kommunalförbund
Landsting
Allmänna försäkringskassor
Enheter inom svenska kyrkan
Offentliga korporationer och anstalter
Hypoteksföreningar
Regionala statliga myndigheter
Dödsbon
Ömsesidiga försäkringsbolag
Sparbanker
Understödsföreningar
Arbetslöshetskassor
Utländska juridiska personer
Övriga svenska juridiska personer bildade enligt särskild lagstiftning
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
99
Juridisk form ej utredd
Kod om frigående höns
Klassifikation Kod om frigående höns
Version
Kod om frigående höns
Nivå
Kod om frigående höns
Värden
Kod Text
1
Ägg från frigënde höns
0
Ej ovanstående
Konsumentprisindex produktkod
Klassifikation Konsumentprisindex produktkod
Version
Konsumentprisindex produktkod
Nivå
Konsumetprisindex kod
Värden
Kod
01111F
0111300
01119B
0112A:11
0112A:12
0112A:21
0112A:22
0112A:31
0112A:32
0112A:33
0112A:34
0112A:4
0112A:5
0112A:61
0112A:62
0112A:63
0112A:64
0112A:71
0112A:72
0112A:73
0112A:8
0112A:9
0113A:11
0113A:12
0113A:13
0113A:14
0113A:15
0113A:21
0113A:22
0113A:3
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Text
solros-, senaps och sesamfrön
Färsk potatis
Vallmofrö
Morötter
övriga rotfrukter
Isbergssallad
Övriga bladgrönsaker
Vitkål
Salladskål
Blomkål
Annan kål
Baljväxter
Stjälkväxter
Slanggurka
Tomat
Paprika
Övr grönsaksfrukter
Lök
Purjolök
Annan lök
Svamp
Övriga färska grönsaker
Apelsiner
Citroner
Grapefrukt
Småcitrus
Övriga citrusfrukter
Äpplen
Päron
Meloner
70(122)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
0113A:4
0113A:5
0113A:6
0113A:7
0113A:8
0124100
012D
050A:1A
050A:1B
050A:1C
050A:1D
050A:1E
050A:1F
050A:2
1440000
15112:11
15112:12
15112:13
15112:2
15112:31
15112:32F
15112:32L
15112:4
15120
15120:D
15120:F
15130:21
15130:22
15130:31
15130:32
15130:33
15200:1A
15200:1B
15200:1C
15200:2A
15200:2B
15200:2C
15200:3
15200:4
15200:5D
15200:5F
15200:5K
15200:5P
15200:5S
15310:1D
15310:1F
15310:1K
15310:1S
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Bananer
Stenfrukter
Vindruvor
Exotiska frukter
Bär, färska
Ägg
Honung
Flatfisk, färsk
Torskfisk, färsk
Sillfisk, färsk
Laxfisk, färsk
Annan saltvattenfisk, färsk
Sötvattenfisk, färsk
Kräft och blötdjur
Salt
Nöt
Kalv
Häst
Gris
Får och lamm
Förpackat viltkött
Lövikt av viltkött
Innanmat
Fjäderfä
Fjäderfä frysta
Fjäderfä färska
Oblandad chark
Blandade charkuterivaror
Färdiglagad mat innehållande kött
Köttkonserver
Djupfrysta köttprodukter
Flatfisk, djupfryst
Torskfisk, djupfryst
Annan fisk, djupfryst
Saltad o kryddad fisk
Torkad fisk
Rökt fisk
Kaviar
Sillkonserver
Djupfrysta beredda fiskar och skaldjur
Färsk färdigmat med fisk
Fisk- och skaldjurskonserver
Djupfrysta fiskpinnar
Beredda kräft- o blötdjur
Djupfrysta potatisprodukter
Färska potatisprodukter
Konserver av potatisprodukter
Torra potatisprodukter
71(122)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
15310:2
15310P
1532000:1
1532000:2
1532000:2J
1532000:2M
1532000:2S
15330F:1A
15330F:1B
15330F:21
15330F:22
15330G:1
15330G:2A
15330G:2B
15330G:3A
15330G:3B
15330G:4E
15330G:4F
15330S
15410
15420:A
15420:B
1543000:1
1543000:2
1543000:3
1543000:4
1543000:5
1551100:1
1551100:2
1551201:1
1551201:2
1551201:3
1551201:4
1551202:A
1551202:B
1551202:C
1551206:A
1551206:B
1551206:C
1551206:D
15512A:1
15512A:2
15512P
1552000:A
1552000:B
1552000:L
1552000:S
15611
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Potatischips
Potatismjöl
Saft
Juice, lättdryck, stilldrink
Juice
Måltidsdryck
Stilldrink
Mandel och nötter
Torkad frukt
Frukt- och bärprodukter
Djupfrysta bär och frukter
Djupfrysta grönsaker
Ärtor och bönor, torkade
Torkade köksväxter
Köksväxter, inlagda i ättika
Köksväxter, konserverade
Beredda köksväxter, fryst och konserverat
Färdig mat av köksväxter
Sylt och marmelad
Jungfruolja
Olivolja
Matolja
Bak- och matlagningsmargarin
Bordsmargarin, 60-80% fett
Lättmargarin 30-40% fett
Övriga vegetabiliska fetter
Animaliska fetter
Hårdost
Dessertost, mjukost mm
Lättmjölk o minimjölk
Mellanmjölk mm
Standardmjölk
Annan mjölk
Tunn grädde
Tjock grädde
Gräddfil
Lättfil
Mellanfil
Filmjölk
Yoghurt, kefir mm
Smör
Bregott
Mjölkpulver och kondenserad mjölk
Styckeglass
Paketglass
Skopglass
Isglass
Mjöl
72(122)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
15612:1
15612:2
15612:3
15612:41
15612:42
15620
15810:1
15810:1A
15810:1B
15810:1C
15810:2
15810:2A
15810:2B
15810:3
15810:4
1582:11
1582:12
1582:21
1582:22
15830:A
15830:B
1584D
1584S:A
1584S:B
1584S:C
1584S:D
1584S:E
15850
15850:R
15860A:1
15860A:2
15860B
15870
15870:A
15870:C
15870:F
15870:S
158A:1
158A:2
158A:3
158A:4
15960:1
15960:1B
15960:2A
15960:2B
15960:3
15980:1
15980:2
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
73(122)
Ris
Gryn
Mixer
Flingor
Snacks
Majsolja
Bröd
Djupfryst bröd
Grovt bröd
Matbröd av huvudsakligen vete
Vetebröd
Vetebröd
Wienerbröd
Bakverk
Maträtter av spannmål
Hårt bröd
Skorpor
Kex
Småkakor
Socker
Sirap
Kakao
Chokladkaka, rulle stycksak
Presentförpackning
Konfektyrvaror
Tuggummi
Övriga söta produkter
Pasta
Pastarätter
Kaffe
Snabbkaffe (torkat)
Te
Smaksättare
Majonnäs, sås
Kryddor
Färska kryddor
Essens
Soppor, såser, stuvningar, puddingar, fromager m.m.
Vällingpulver
Barnmatskonserver
Jäst
Lättöl
Lättöl back
Öl klass II 2,8%
Öl klass II 3,5%
Ölsats
Vatten
Läskedrycker
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
159A:1
159A:2
159A:3
24
DAG2310
DAG2310T
DAG2311
DAG2311T
DAG5414
DAG5414B
DAG5414L
DAG5414R
DAG5513
DAG5524
DAG5525
DAG5526
DAG5527
DAG5528A
DAG5528B
DAG7711
DAG7711T
DAG7715
DAG7715T
DAG7716
DAG7716T
DAG9111
DAG9118
DAG9119
DAG9205
DAG9208
DAG9219
DAG9220
DAG9222
DAG9223
DAG9224A
DAG9224B
SCB252
SCB311
SCB330:1
SCB410
SCB421
SCB422
SCB431:1
SCB431:2
SCB431:3
SCB431:4
SCB432:1
SCB432:2
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Vin i dagligvaruhandeln
Cider i dagligvaruhandeln
Vinsats
Gelatin, bikarbonat etc
Cigaretter
Cigarettobak
Annan tobak
Tobak, borde ej finnas
Batterier och lampor
Batterier
Lampor
Övrig el
Hushållets papper
Tvättmedel
Diskmedel
Rengöringsmedel
Städredskap
Påsar
Ljus
Djurmat
Djurtillbehör
Jord krukväxter
Jord trädgård
Växtnäring
Växtnäring trädgård
Sårvård
Vitaminer (Livsmedelsmoms)
Vitaminer
Tvål
Schampo
Blöjor
Varaktiga toalettartiklar
Deoderant
Andra varaktiga toalettartiklar
Toalettpapper
Mensskydd
Pipor, cigarettändare etc
Receptbelagda läkemedel
Övrigt parfym o personlig hygien.
Klädtyger
Kläder
Klädartiklar, sybehör
Skor, tåfflor, sandaler, kängor
Träskor
Gummistövlar
Skotillbehör
Reseaccessoarer
Babyutrustning
74(122)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
SCB441
SCB442
SCB443:1
SCB443:2
SCB443:3
SCB444:1
SCB444:2
SCB444:3
SCB451:1
SCB451:2
SCB451:3
SCB452:1
SCB452:2
SCB453:1
SCB453:2
SCB453:3
SCB461
SCB462:1
SCB462:2
SCB462:3
SCB462:4
SCB462:5
SCB462:6
SCB462:7
SCB463
SCB471
SCB472
SCB473
SCB481
SCB483
SCB484
SCB485
SCB486
SCB491
SCB492
SCB493
SCB494
SCB501
SCB502
SCB503:1
SCB503:2
SCB504
SCB505:1
SCB505:2
SCB505:3
SCB505:4
SCB505:5
SCB505:6
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
75(122)
Möbler, tavlor och belysningsartiklar
Mattor (även heltäckningsmattor)
Glas
Porslin
Övrig köksutrustning
Gardiner
Persienner
Övriga hushållstextilier
Dammsugare
Mikrovågsugn
Övrig större hushållsutrustning, både elektrisk och övrig
Kaffebryggare
Övriga mindre hushållsapparatter
Rakapparat
Hårtork
Övriga elektriska apparater för personlig vård
Radio-, TV- och videoapprater
CD-skivor inspelade
Musikband inspelade
Videoband och DVD inspelade
CD-skivor oinspelade
Musikband oinspelade
Videoband och DVD oinspelade
Fotofilm. Disketter
Musikinstrument och noter
Järnhandelsvaror, färg, tapeter, byggvaror
Större verktygsmaskiner, gräsklippare etc
Handverktyg och tillbehör
Böcker
Övriga trycksaker
Skrivmateriel
Tidskrifter
Dagstidningar
Kontorsmöbler
Datorer, program och kalkylatorer
Telefoner och övrig telekomutrustning
Fotoutrsutning, optik
Ur, guld
Glasögon och kontaktlinser
Sportartiklar
Fritidsartiklar
Cyklar, mopeder
Övriga leksaker och spel
Dockor
Leksaksbilar
Pussel
Andra ej elektroniska spel
Elektroniska spel, dataspel, TV-spel
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
76(122)
SCB505:7
Hobby
SCB506
Solglasögon
SCB511:1
Andra icke varaktiga rengöringsartiklar och förbrukningsvaror
SCB512:1
Blommor/växter
SCB512:2
Frö och lök
SCB513
Sovenirer, mynt, frimärken, hemslöjd etc
SCB514
Fritidsbåtar, kanoter, vindsurfing etc
SCB515:1
Husdjur
SCB516
Konst; ramar; reproduktioner
SCB710
Reparation av skor och lädervaror
SCB721
Reparation av radio och TV
SCB722
Reparation av elektriska hushållsapparater
SCB730
Reparation av optik, klockor och juveler
SCB741
Reparation och uthyrning av kläder och textil
SCB742
Reparation av cyklar och fordon
SCB743
Repartion av fritidsartiklar
SCB744
Reparation av möbler
SCB745
Låsmedsarbeten
SCB810
Tips, trav, lotteri och biljetter
SCB901
Resevdelar till fordon
SCB902
Bensin, olja, gas etc
SCB905
Serveringsverksamhet
SCB906
Uthyrning av filmer
SCB908
Framkallning av film
SCB913
Övriga tjänster
SCB915
Posttjänster
SCB917
Kulturella tjänster
SCB918
Pant
SCB919
Tipsvinster
x
Oidentifierade dagligvaror
y
Ej dagligvaror
z
varor som ej skall ingå
Registerstatus
Klassifikation Registerstatus
Version
Registerstatus
Nivå
Registerstatus
Värden
Kod
1
2
3
4
5
6
7
8
Text
Konkurs/vilande
Retur
Vägrare
Verksamhet i annat bolag
Konkurs/vilande, del av året
Ingår i livsmedelskedja
Kan ej lämna uppgifter
Felbranschad från
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
77(122)
Standard för svensk näringsgrensindelning 2007, Aktiviteter
Klassifikation SNI
Version
Standard för svensk näringsgrensindelning 2007, Aktiviteter
Nivå
Detaljgrupp
Värden
Kod
01.110
01.120
01.131
01.132
01.133
01.134
01.135
01.140
01.150
01.160
01.191
01.199
01.210
01.220
01.230
01.240
01.250
01.260
01.270
01.280
01.290
01.301
01.302
01.410
01.420
01.430
01.440
01.450
01.461
01.462
01.471
01.472
01.491
01.492
01.499
01.500
01.610
01.620
01.630
01.640
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Text
Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter
Odling av ris
Potatisodling
Sockerbetsodling
Odling av grönsaker (köksväxter) på friland
Odling av grönsaker (köksväxter) i växthus
Svampodling m.m.
Odling av sockerrör
Odling av tobak
Odling av fiberväxter
Odling av prydnadsväxter i växthus
Odling av övriga ett- och tvååriga växter
Odling av druvor
Odling av tropiska och subtropiska frukter
Odling av citrusfrukter
Odling av kärnfrukter och stenfrukter
Odling av andra frukter och bär samt nötter
Odling av oljehaltiga frukter
Odling av växter för dryckesframställning
Odling av kryddväxter, drog- och medicinalväxter
Odling av andra fleråriga växter
Odling av plantskoleväxter i växthus
Odling av plantskoleväxter m.m. på friland
Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras
Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar
Uppfödning av hästar och andra hästdjur
Uppfödning av kameler och kameldjur
Uppfödning av får och getter
Uppfödning av smågrisar
Uppfödning av slaktsvin
Äggproduktion (för försäljning)
Uppfödning av fjäderfä, ej äggproduktion
Renskötsel
Uppfödning av sällskapsdjur
Övrig uppfödning av andra djur
Blandat jordbruk
Service till växtodling
Service till husdjursskötsel
Bearbetning av skördade växter
Bearbetning av utsäde
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
01.700
02.101
02.102
02.109
02.200
02.300
02.401
02.409
03.111
03.119
03.120
03.210
03.220
05.100
05.200
06.100
06.200
07.100
07.210
07.290
08.110
08.120
08.910
08.920
08.930
08.990
09.100
09.900
10.111
10.112
10.120
10.130
10.200
10.310
10.320
10.390
10.410
10.420
10.511
10.519
10.520
10.611
10.612
10.620
10.710
10.721
10.722
10.730
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
78(122)
Jakt och service i anslutning härtill
Skogsförvaltning
Skogsskötsel
Övrig skoglig verksamhet
Drivning
Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä
Virkesmätning
Övrig service till skogsbruk
Trålfiske i saltvatten
Övrigt saltvattensfiske
Sötvattensfiske
Fiskodling i saltvatten
Fiskodling i sötvatten
Stenkolsutvinning
Brunkolsutvinning
Utvinning av råpetroleum
Utvinning av naturgas
Järnmalmsutvinning
Utvinning av uran- och toriummalm
Utvinning av annan malm
Brytning av natursten, kalk- och gipssten, krita och skiffer
Utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin
Brytning av kemiska mineral
Torvutvinning
Saltutvinning
Diverse övrig utvinning av mineral
Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning
Stödtjänster till annan utvinning
Kreatursslakt
Styckning av kött
Beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött
Charkuteri- och annan köttvarutillverkning
Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur
Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis
Juice- och safttillverkning
Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker
Framställning av oljor och fetter
Matfettstillverkning
Osttillverkning
Annan mejerivarutillverkning
Glasstillverkning
Mjöltillverkning
Tillverkning av frukostflingor, mixer och andra livsmedelsberedningar av kvarnprodukter
Stärkelsetillverkning
Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk
Knäckebrödstillverkning
Tillverkning av kex och konserverade bakverk
Tillverkning av pastaprodukter
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
10.810
10.821
10.822
10.830
10.840
10.850
10.860
10.890
10.910
10.920
11.010
11.020
11.030
11.040
11.050
11.060
11.070
12.000
13.100
13.200
13.300
13.910
13.921
13.922
13.930
13.940
13.950
13.960
13.990
14.110
14.120
14.130
14.140
14.190
14.200
14.310
14.390
15.110
15.120
15.200
16.101
16.102
16.103
16.210
16.220
16.231
16.232
16.233
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
79(122)
Sockertillverkning
Tillverkning av sockerkonfektyrer
Tillverkning av choklad och chokladkonfektyrer
Framställning av te och kaffe
Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel
Tillverkning av lagad mat och färdigrätter
Tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat
Framställning av andra livsmedel
Framställning av beredda fodermedel
Framställning av mat till sällskapsdjur
Destillering, rening och tillblandning av spritdrycker
Framställning av vin från druvor
Framställning av cider och andra fruktviner
Framställning av andra icke-destillerade jästa drycker
Framställning av öl
Framställning av malt
Framställning av läskedrycker, mineralvatten och annat vatten på flaska
Tobaksvarutillverkning
Garntillverkning
Vävnadstillverkning
Blekning, färgning och annan textilberedning
Tillverkning av trikåväv
Sömnad av gardiner, sängkläder och linnevaror
Tillverkning av presenningar, tält, segel o.d.
Tillverkning av mattor
Tågvirkes- och bindgarnstillverkning
Tillverkning av bondad duk
Tillverkning av andra tekniska textilier och industritextilier
Övrig textilietillverkning
Tillverkning av läder- och skinnkläder
Tillverkning av arbets-, skydds- och överdragskläder
Tillverkning av andra gång- och ytterkläder
Tillverkning av underkläder, skjortor och blusar
Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör
Tillverkning av pälsvaror
Tillverkning av strumpor
Tillverkning av andra trikåvaror
Garvning och annan läderberedning; pälsberedning
Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon m. m.
Tillverkning av skodon
Sågning av trä
Hyvling av trä
Träimpregnering
Tillverkning av fanér och träbaserade skivor
Tillverkning av sammansatta parkettgolv
Tillverkning av monteringsfärdiga trähus
Tillverkning av dörrar av trä
Tillverkning av fönster av trä
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
16.239
16.240
16.291
16.292
16.293
17.111
17.112
17.113
17.121
17.122
17.123
17.129
17.211
17.219
17.220
17.230
17.240
17.290
18.110
18.121
18.122
18.130
18.140
18.200
19.100
19.200
20.110
20.120
20.130
20.140
20.150
20.160
20.170
20.200
20.300
20.410
20.420
20.510
20.520
20.530
20.590
20.600
21.100
21.200
22.110
22.190
22.210
22.220
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
80(122)
Tillverkning av övriga byggnads- och inredningssnickerier
Träförpackningstillverkning
Tillverkning av förädlade trädbränslen
Övrig trävarutillverkning
Tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d.
Tillverkning av mekanisk eller halvkemisk massa
Sulfatmassatillverkning
Sulfitmassatillverkning
Tillverkning av tidnings- och journalpapper
Tryckpapperstillverkning, ej tidnings- och journalpapper
Tillverkning av kraftpapper och kraftpapp
Övrig tillverkning av papper och papp
Tillverkning av wellpapp och wellpappförpackningar
Övrig tillverkning av pappers- och pappförpackningar
Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper
Tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d.
Tapettillverkning
Tillverkning av andra pappers- och pappvaror
Tryckning av dagstidningar
Tryckning av tidskrifter
Tryckning av böcker och övriga trycksaker
Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia)
Bokbindning och andra tjänster i samband med tryckning
Reproduktion av inspelningar
Tillverkning av stenkolsprodukter
Petroleumraffinering
Industrigasframställning
Tillverkning av färgämnen
Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier
Tillverkning av andra organiska baskemikalier
Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter
Basplastframställning
Tillverkning av syntetiskt basgummi
Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter
Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.
Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel
Tillverkning av parfymer och toalettartiklar
Sprängämnestillverkning
Tillverkning av lim
Tillverkning av eteriska oljor
Tillverkning av övriga kemiska produkter
Konstfibertillverkning
Tillverkning av farmaceutiska basprodukter
Tillverkning av läkemedel
Tillverkning av däck och slangar; regummering
Annan gummivarutillverkning
Tillverkning av plasthalvfabrikat
Plastförpackningstillverkning
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
22.230
22.290
23.110
23.120
23.130
23.140
23.190
23.200
23.310
23.320
23.410
23.420
23.430
23.440
23.490
23.510
23.520
23.610
23.620
23.630
23.640
23.650
23.690
23.701
23.709
23.910
23.991
23.999
24.100
24.200
24.310
24.320
24.330
24.340
24.410
24.420
24.430
24.440
24.450
24.460
24.510
24.520
24.530
24.540
25.110
25.120
25.210
25.290
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
81(122)
Byggplastvarutillverkning
Annan plastvarutillverkning
Framställning av planglas
Bearbetning av planglas
Tillverkning av buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas
Tillverkning av glasfiber
Tillverkning av andra glasvaror inklusive tekniska glasvaror
Tillverkning av eldfasta produkter
Tillverkning av keramiska golv- och väggplattor
Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel
Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar
Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar
Tillverkning av keramiska isolatorer o.d.
Tillverkning av andra tekniska keramiska produkter
Tillverkning av andra keramiska produkter
Tillverkning av cement
Tillverkning av kalk och gips
Tillverkning av betongvaror för byggändamål
Tillverkning av gipsvaror för byggändamål
Tillverkning av fabriksblandad betong
Tillverkning av murbruk
Tillverkning av fibercementvaror
Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips
Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten för byggnadsändamål
Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten för prydnadsändamål
Slipmedelstillverkning
Tillverkning av varor av sten- och mineralull
Diverse övrig tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter
Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål
Tillverkning av kalldragen stålstång
Tillverkning av kallvalsade stålband
Tillverkning av andra kallformade produkter av stål
Tillverkning av kalldragen ståltråd
Framställning av ädla metaller
Framställning av aluminium
Framställning av bly, zink och tenn
Framställning av koppar
Framställning av andra metaller
Tillverkning av kärnbränsle
Gjutning av järn
Gjutning av stål
Gjutning av lättmetall
Gjutning av andra metaller
Tillverkning av metallstommar och delar därav
Tillverkning av dörrar och fönster av metall
Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning
Tillverkning av andra cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
25.300
25.400
25.500
25.610
25.620
25.710
25.720
25.730
25.910
25.920
25.930
25.940
25.991
25.999
26.110
26.120
26.200
26.300
26.400
26.510
26.520
26.600
26.700
26.800
27.110
27.120
27.200
27.310
27.320
27.330
27.400
27.510
27.520
27.900
28.110
28.120
28.130
28.140
28.150
28.210
28.220
28.230
28.240
28.250
28.290
28.300
28.410
28.490
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
82(122)
Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning
Tillverkning av vapen och ammunition
Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi
Beläggning och överdragning av metall
Metallegoarbeten
Tillverkning av bestick
Tillverkning av lås och gångjärn
Tillverkning av verktyg och redskap
Tillverkning av stålfat o.d. behållare
Tillverkning av lättmetallförpackningar
Tillverkning av metalltrådvaror, kedjor och fjädrar
Tillverkning av nitar och skruvar
Tillverkning av diskbänkar, sanitetsgods m. m. av metall för byggändamål
Diverse övrig metallvarutillverkning
Tillverkning av elektroniska komponenter
Tillverkning av kretskort
Tillverkning av datorer och kringutrustning
Tillverkning av kommunikationsutrustning
Tillverkning av hemelektronik
Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering
Urtillverkning
Tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning
Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning
Tillverkning av magnetiska och optiska medier
Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer
Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater
Batteri- och ackumulatortillverkning
Tillverkning av optiska fiberkablar
Tillverkning av andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar
Tillverkning av kabeltillbehör
Tillverkning av belysningsarmatur
Tillverkning av elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
Tillverkning av annan elapparatur
Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon
Tillverkning av fluidteknisk utrustning
Tillverkning av andra pumpar och kompressorer
Tillverkning av andra kranar och ventiler
Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring
Tillverkning av ugnar och brännare
Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar
Tillverkning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer och kringutrustning)
Tillverkning av motordrivna handverktyg
Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll
Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål
Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner
Tillverkning av verktygsmaskiner för metallbearbetning
Tillverkning av övriga verktygsmaskiner
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
28.910
28.920
28.930
28.940
28.950
28.960
28.990
29.101
29.102
29.200
29.310
29.320
30.110
30.120
30.200
30.300
30.400
30.910
30.920
30.990
31.011
31.012
31.021
31.022
31.030
31.090
32.110
32.120
32.130
32.200
32.300
32.400
32.501
32.502
32.910
32.990
33.110
33.120
33.130
33.140
33.150
33.160
33.170
33.190
33.200
35.110
35.120
35.130
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
83(122)
Tillverkning av maskiner för metallurgi
Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror
Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror
Tillverkning av maskiner för produktion av massa, papper och papp
Tillverkning av maskiner för gummi och plast
Tillverkning av övriga specialmaskiner
Tillverkning av personbilar och andra lätta motorfordon
Tillverkning av lastbilar och andra tunga motorfordon
Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar
Tillverkning av elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon
Tillverkning av andra delar och tillbehör till motorfordon
Byggande av fartyg och flytande materiel
Byggande av fritidsbåtar
Tillverkning av rälsfordon
Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d.
Tillverkning av militära stridsfordon
Tillverkning av motorcyklar
Tillverkning av cyklar och invalidfordon
Diverse övrig transportmedelstillverkning
Tillverkning av kontors- och butiksmöbler
Tillverkning av kontors- och butiksinredningar
Tillverkning av köksmöbler
Tillverkning av köksinredningar
Tillverkning av madrasser
Tillverkning av andra möbler
Prägling av mynt
Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror
Tillverkning av bijouterier o.d.
Tillverkning av musikinstrument
Tillverkning av sportartiklar
Tillverkning av spel och leksaker
Tillverkning av medicinska och dentala instrument och tillbehör
Tillverkning av tandproteser
Tillverkning av borstbinderiarbeten
Diverse övrig tillverkning
Reparation av metallvaror
Reparation av maskiner
Reparation av elektronisk och optisk utrustning
Reparation av elapparatur
Reparation och underhåll av fartyg och båtar
Reparation och underhåll av luftfartyg och rymdfarkoster
Reparation och underhåll av andra transportmedel
Reparation av annan utrustning
Installation av industrimaskiner och -utrustning
Generering av elektricitet
Överföring av elektricitet
Distribution av elektricitet
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
35.140
35.210
35.220
35.230
35.300
36.001
36.002
37.000
38.110
38.120
38.210
38.220
38.311
38.312
38.319
38.320
39.000
41.100
41.200
42.110
42.120
42.130
42.210
42.220
42.910
42.990
43.110
43.120
43.130
43.210
43.221
43.222
43.223
43.229
43.290
43.310
43.320
43.330
43.341
43.342
43.390
43.911
43.912
43.991
43.999
45.110
45.191
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
84(122)
Handel med elektricitet
Framställning av gas
Distribution av gasformiga bränslen via rörnät
Handel med gas via rörnät
Försörjning av värme och kyla
Grundvattenförsörjning
Ytvattenförsörjning
Avloppsrening
Insamling av icke-farligt avfall
Insamling av farligt avfall
Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall
Behandling och bortskaffande av farligt avfall
Demontering av uttjänta fordon
Demontering av elektrisk och elektronisk utrustning
Demontering av övrig kasserad utrustning
Återvinning av källsorterat material
Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för
föroreningsbekämpning
Utformning av byggprojekt
Byggande av bostadshus och andra byggnader
Anläggning av vägar och motorvägar
Anläggning av järnvägar och tunnelbanor
Anläggning av broar och tunnlar
Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp
Anläggningsarbeten för el och telekommunikation
Vattenbyggnad
Övriga anläggningsarbeten
Rivning av hus och byggnader
Mark- och grundarbeten
Markundersökning
Elinstallationer
Värme- och sanitetsarbeten
Ventilationsarbeten
Kyl- och frysinstallationsarbeten
Övriga VVS-arbeten
Andra bygginstallationer
Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten
Byggnadssnickeriarbeten
Golv- och väggbeläggningsarbeten
Måleriarbeten
Glasmästeriarbeten
Annan slutbehandling av byggnader
Takarbeten av plåt
Takarbeten av andra material än plåt
Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare
Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
Handel med personbilar och lätta motorfordon
Handel med lastbilar, bussar och specialfordon
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
45.192
45.201
45.202
45.203
45.204
45.310
45.320
45.400
46.110
46.120
46.130
46.141
46.142
46.150
46.160
46.170
46.180
46.190
46.210
46.220
46.230
46.240
46.310
46.320
46.330
46.340
46.350
46.360
46.370
46.380
46.390
46.410
46.420
46.431
46.432
46.433
46.434
46.435
46.440
46.450
46.460
46.470
46.480
46.491
46.492
46.499
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
85(122)
Handel med husvagnar, husbilar, släpfordon och påhängsvagnar
Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar
Plåt-, lack- och glasreparationer på motorfordon utom motorcyklar
Installationer och reparationer av elsystem till motorfordon utom motorcyklar
Däckservice
Parti- och provisionshandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom
motorcyklar
Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör
Provisionshandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och textilhalvfabrikat
Provisionshandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier
Provisionshandel med virke och byggmaterial
Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg utom
kontorsutrustning och datorer
Provisionshandel med kontorsutrustning och datorer
Provisionshandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror
Provisionshandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror
Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak
Provisionshandel med annat specialsortiment
Provisionshandel med blandat sortiment
Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder
Partihandel med blommor och växter
Partihandel med levande djur
Partihandel med hudar, skinn och läder
Partihandel med frukt och grönsaker
Partihandel med kött- och köttvaror
Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett
Partihandel med drycker
Partihandel med tobak
Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer
Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor
Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk samt skal- och blötdjur
Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak
Partihandel med textilier
Partihandel med kläder och skodon
Partihandel med elektriska hushållsmaskiner och -apparater
Partihandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning
Partihandel med inspelade band och skivor för musik och bild
Partihandel med elartiklar
Partihandel med fotografiska och optiska produkter
Partihandel med glas och porslin, rengöringsmedel
Partihandel med parfym och kosmetika
Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror
Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar
Partihandel med ur och guldsmedsvaror
Partihandel med sport- och fritidsartiklar
Partihandel med kontorsförbrukningsvaror
Partihandel med övriga hushållsvaror
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
46.510
46.521
46.522
46.610
46.620
46.630
46.640
46.650
46.660
46.691
46.692
46.699
46.710
46.720
46.731
46.732
46.741
46.742
46.750
46.761
46.762
46.769
46.771
46.772
46.773
46.900
47.111
47.112
47.191
47.199
47.210
47.220
47.230
47.241
47.242
47.250
47.260
47.291
47.299
47.300
47.410
47.420
47.430
47.510
47.521
47.522
47.523
47.531
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
86(122)
Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara
Partihandel med elektronikkomponenter
Partihandel med teleprodukter
Partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning
Partihandel med verktygsmaskiner
Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner
Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner
Partihandel med kontorsmöbler
Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning
Partihandel med mät- och precisionsinstrument
Partihandel med datoriserad materialhanteringsutrustning
Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning
Partihandel med bränslen
Partihandel med metaller och metallmalmer
Partihandel med virke och andra byggmaterial
Partihandel med sanitetsgods
Partihandel med järnhandelsvaror
Partihandel med VVS-varor
Partihandel med kemiska produkter
Partihandel med industriförnödenheter
Partihandel med emballage
Partihandel med övriga insatsvaror
Partihandel med uttjänta fordon
Partihandel med metallavfall och metallskrot
Partihandel med avfall och skrot av icke-metall
Övrig partihandel
Varuhus- och stormarknadshandel, mest livsmedel, drycker och tobak
Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
Annan varuhus- och stormarknadshandel
Övrig detaljhandel med brett sortiment
Specialiserad butikshandel med frukt och grönsaker
Specialiserad butikshandel med kött och charkuterier
Specialiserad butikshandel med fisk, skal- och blötdjur
Specialiserad butikshandel med bröd och konditorivaror
Specialiserad butikshandel med konfektyrer
Specialiserad butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker
Specialiserad butikshandel med tobaksvaror
Specialiserad butikshandel med hälsokost
Övrig specialiserad butikshandel med livsmedel
Specialiserad detaljhandel med drivmedel
Specialiserad butikshandel med datorer, programvara, data- och tv-spel
Specialiserad butikshandel med telekommunikationsutrustning
Specialiserad butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning
Specialiserad butikshandel med textilier
Specialiserad butikshandel med virke och byggvaror
Specialiserad butikshandel med järn- och VVS-varor
Specialiserad butikshandel med färger, fernissor och lacker
Specialiserad butikshandel med mattor och annan vägg- och golvbeklädnad
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
47.532
47.540
47.591
47.592
47.593
47.594
47.595
47.610
47.621
47.622
47.630
47.641
47.642
47.643
47.650
47.711
47.712
47.713
47.714
47.715
47.721
47.722
47.730
47.740
47.750
47.761
47.762
47.771
47.772
47.781
47.782
47.783
47.784
47.789
47.791
47.792
47.793
47.810
47.820
47.890
47.911
47.912
47.913
47.914
47.915
47.916
47.917
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
87(122)
Specialiserad butikshandel med inredningstextilier
Specialiserad butikshandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
Specialiserad butikshandel med möbler för hemmet
Specialiserad butikshandel med kontorsmöbler
Specialiserad butikshandel med glas, porslin och andra bosättningsvaror
Specialiserad butikshandel med belysningsartiklar
Specialiserad butikshandel med musikinstrument och noter
Specialiserad butikshandel med böcker
Specialiserad butikshandel med tidningar
Specialiserad butikshandel med kontorsförbrukningsvaror
Specialiserad butikshandel med inspelade och oinspelade band och skivor för musik och
bild
Specialiserad butikshandel med sport- och fritidsartiklar utom cyklar och båtar
Specialiserad butikshandel med cyklar
Specialiserad butikshandel med båtar
Specialiserad butikshandel med spel och leksaker
Specialiserad butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat
Specialiserad butikshandel med herrkläder
Specialiserad butikshandel med damkläder
Specialiserad butikshandel med barnkläder
Specialiserad butikshandel med pälsar
Specialiserad butikshandel med skodon
Specialiserad butikshandel med väskor, reseffekter och lädervaror
Apotekshandel
Specialiserad butikshandel med sjukvårdsartiklar
Specialiserad butikshandel med kosmetika och hygienartiklar
Specialiserad butikshandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel
Specialiserad butikshandel med små sällskapsdjur
Specialiserad butikshandel med ur
Specialiserad butikshandel med guldsmedsvaror och smycken
Specialiserad butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar utom fotoutrustning
Specialiserad butikshandel med fotoutrustning
Specialiserad butikshandel med konst samt galleriverksamhet
Specialiserad butikshandel med mynt och frimärken
Övrig specialiserad butikshandel
Specialiserad butikshandel med antikviteter och begagnade böcker
Specialiserad butikshandel med övriga begagnade varor
Auktioner i butik
Torg- och marknadshandel med livsmedel, drycker och tobak
Torg- och marknadshandel med textilier, kläder och skodon
Torg- och marknadshandel med övriga varor
Postorderhandel och detaljhandel på Internet med brett sortiment
Postorderhandel och detaljhandel på Internet med beklädnadsvaror
Postorderhandel och detaljhandel på Internet med böcker och andra mediavaror
Postorderhandel och detaljhandel på Internet med datorer och annan elektronisk utrustning
Postorderhandel och detaljhandel på Internet med sport- och fritidsutrustning
Postorderhandel och detaljhandel på Internet med bosättningsvaror
Auktioner på Internet
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
47.919
47.991
47.992
47.993
47.994
47.999
49.100
49.200
49.311
49.319
49.320
49.390
49.410
49.420
49.500
50.101
50.102
50.201
50.202
50.301
50.302
50.401
50.402
51.101
51.102
51.211
51.212
51.220
52.100
52.211
52.219
52.220
52.230
52.241
52.249
52.290
53.100
53.201
53.202
53.203
55.101
55.102
55.103
55.201
55.202
55.300
55.900
56.100
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
88(122)
Postorderhandel och detaljhandel på Internet med övriga varor
Provisionsdetaljhandel (ej auktioner)
Ambulerande och tillfällig handel med livsmedel
Ambulerande och tillfällig handel med övriga varor
Auktioner ej i butik eller på Internet
Övrig detaljhandel ej i butik
Järnvägstransport, passagerartrafik
Järnvägstransport, godstrafik
Linjebussverksamhet
Övrig kollektivtrafik
Taxitrafik
Annan landtransport av passagerare
Vägtransport, godstrafik
Flyttjänster
Transport i rörsystem
Reguljär sjötrafik över hav och kust av passagerare
Icke reguljär sjötrafik över hav och kust av passagerare
Reguljär sjötrafik över hav och kust av gods
Icke reguljär sjötrafik över hav och kust av gods
Reguljär sjötrafik på inre vattenvägar av passagerare
Icke reguljär sjötrafik på inre vattenvägar av passagerare
Reguljär sjötrafik på inre vattenvägar av gods
Icke reguljär sjötrafik på inre vattenvägar av gods
Reguljär lufttransport av passagerare
Icke reguljär lufttransport av passagerare
Reguljär lufttransport av gods
Icke reguljär lufttransport av gods
Rymdfart
Magasinering och varulagring
Bärgning för landtransport
Övriga stödtjänster till landtransport
Stödtjänster till sjötransport
Stödtjänster till lufttransport
Hamngodshantering
Övrig godshantering
Övriga stödtjänster till transport
Postbefordran via nationella posten
Annan postbefordran
Bud- och kurirverksamhet
Tidningsdistribution
Hotellverksamhet med restaurangrörelse
Drift av konferensanläggningar
Hotellverksamhet utan restaurangrörelse
Vandrarhemsverksamhet
Stugbyverksamhet m.m.
Campingplatsverksamhet
Annan logiverksamhet
Restaurangverksamhet
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
56.210
56.291
56.292
56.293
56.294
56.299
56.300
58.110
58.120
58.131
58.132
58.140
58.190
58.210
58.290
59.110
59.120
59.130
59.140
59.200
60.100
60.200
61.100
61.200
61.300
61.900
62.010
62.020
62.030
62.090
63.110
63.120
63.910
63.990
64.110
64.190
64.201
64.202
64.301
64.309
64.910
64.920
64.991
64.992
64.993
64.999
65.111
65.119
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
89(122)
Cateringverksamhet vid enskilda evenemang
Drift av personalmatsalar
Centralköksverksamhet för sjukhus
Centralköksverksamhet för skolor, omsorgs- och andra institutioner
Cateringverksamhet för transportsektorn
Övrig cateringverksamhet
Barverksamhet
Bokutgivning
Publicering av kataloger och sändlistor
Dagstidningsutgivning
Annonstidningsutgivning
Utgivning av tidskrifter
Annan förlagsverksamhet
Utgivning av dataspel
Utgivning av annan programvara
Produktion av film, video och TV-program
Efterproduktion av film, video och TV-program
Film-, video- och TV-programdistribution
Filmvisning
Ljudinspelning och fonogramutgivning
Sändning av radioprogram
Planering av TV-program och sändningsverksamhet
Trådbunden telekommunikation
Trådlös telekommunikation
Telekommunikation via satellit
Annan telekommunikation
Dataprogrammering
Datakonsultverksamhet
Datordrifttjänster
Andra IT- och datatjänster
Databehandling, hosting o.d.
Webbportaler
Nyhetsservice
Övriga informationstjänster
Centralbanksverksamhet
Annan monetär finansförmedling
Holdingverksamhet i finansiella koncerner
Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
Investeringsfonder
Andra fonder och liknande finansiella enheter
Finansiell leasing
Annan kreditgivning
Investment- och riskkapitalbolagsverksamhet
Handel med och förvaltning av värdepapper, för egen räkning
Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare
Diverse övrig finansförmedling
Fondanknuten livförsäkring
Övrig livförsäkring
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
65.120
65.200
65.300
66.110
66.120
66.190
66.210
66.220
66.290
66.301
66.309
68.100
68.201
68.202
68.203
68.204
68.209
68.310
68.320
69.101
69.102
69.103
69.201
69.202
69.203
70.100
70.210
70.220
71.110
71.121
71.122
71.123
71.124
71.129
71.200
72.110
72.190
72.200
73.111
73.112
73.119
73.120
73.200
74.101
74.102
74.103
74.201
74.202
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
90(122)
Skadeförsäkring
Återförsäkring
Pensionsfondsverksamhet
Administrativa tjänster till finansiella marknader
Verksamhet utförd av värdepappers- och varumäklare
Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet
Risk- och skadebedömning
Verksamhet utförd av försäkringsombud och försäkringsmäklare
Andra stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet
Förvaltning av investeringsfonder
Annan fondförvaltning
Handel med egna fastigheter
Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
Förvaltning i bostadsrättsföreningar
Övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
Fastighetsförmedling
Fastighetsförvaltning på uppdrag
Advokatbyråverksamhet
Juridiska byråers verksamhet m.m.
Patentbyråverksamhet m.m.
Redovisning och bokföring
Revision
Skatterådgivning
Verksamheter som utövas av huvudkontor
PR och kommunikation
Konsultverksamhet avseende företags organisation
Arkitektverksamhet
Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik
Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik
Teknisk konsultverksamhet inom elteknik
Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-teknik
Övrig teknisk konsultverksamhet
Teknisk provning och analys
Bioteknisk forskning och utveckling
Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling
Reklambyråverksamhet
Direktreklamverksamhet
Övrig reklamverksamhet
Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning
Marknads- och opinionsundersökning
Industri- och produktdesignverksamhet
Grafisk designverksamhet
Inredningsarkitektverksamhet
Porträttfotoverksamhet
Reklamfotoverksamhet
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
74.203
74.204
74.300
74.900
75.000
77.110
77.120
77.210
77.220
77.290
77.310
77.320
77.330
77.340
77.350
77.390
77.400
78.100
78.200
78.300
79.110
79.120
79.900
80.100
80.200
80.300
81.100
81.210
81.221
81.222
81.290
81.300
82.110
82.190
82.200
82.300
82.910
82.920
82.990
84.111
84.112
84.113
84.114
84.115
84.121
84.122
84.123
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
91(122)
Press- och övrig fotografverksamhet
Fotolaboratorieverksamhet
Översättning och tolkning
Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
Veterinärverksamhet
Uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon
Uthyrning och leasing av lastbilar och andra tunga motorfordon
Uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning
Uthyrning av videokassetter och dvd-skivor
Uthyrning och leasing av andra hushållsartiklar och varor för personligt bruk
Uthyrning och leasing av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap
Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner
Uthyrning och leasing av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (inklusive datorer)
Uthyrning och leasing av fartyg och båtar
Uthyrning och leasing av flygplan
Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar
Leasing av immateriell egendom och liknande produkter, med undantag för
upphovsrättsskyddade verk
Arbetsförmedling och rekrytering
Personaluthyrning
Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner
Resebyråverksamhet
Researrangemang
Turist- och bokningsservice
Säkerhetsverksamhet
Säkerhetssystemtjänster
Spanings- och detektivverksamhet
Fastighetsrelaterade stödtjänster
Lokalvård
Rengöring av byggnader
Skorstensfejarverksamhet
Annan rengöring
Skötsel och underhåll av grönytor
Kombinerade kontorstjänster
Kopiering, dokumentsammanställning och andra specialiserade kontorstjänster
Callcenterverksamhet
Arrangemang av kongresser och mässor
Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhet
Förpackningsverksamhet
Övriga företagstjänster
Stats- och kommunledning, lagstiftning och övergripande planering
Inspektion, kontroll, tillståndsgivning
Skatteförvaltning, indrivning
Samhällelig informationsförsörjning
Personalförvaltning och andra allmänna stödtjänster
Administration av grundskole- och gymnasieskoleutbildning
Administration av universitets- och högskoleutbildning samt forskning
Administration av hälso- och sjukvård
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
84.124
84.125
84.131
84.132
84.133
84.139
84.210
84.221
84.222
84.223
84.231
84.232
84.233
84.240
84.250
84.300
85.100
85.201
85.202
85.311
85.312
85.321
85.322
85.323
85.324
85.410
85.420
85.510
85.521
85.522
85.530
85.591
85.592
85.593
85.594
85.599
85.600
86.101
86.102
86.103
86.211
86.212
86.221
86.222
86.230
86.901
86.902
86.903
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
92(122)
Administration av omsorg och socialtjänst
Administration av program för kultur, miljö, boende m.m.
Administration av infrastrukturprogram
Administration av program för jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske
Administration av arbetsmarknadsprogram
Administration av andra näringslivsprogram
Utrikesförvaltning
Militärt försvar
Gemensam verksamhet för totalförsvaret
Civilt försvar och frivilligförsvar
Åklagarverksamhet
Domstolsverksamhet
Kriminalvård
Polisverksamhet
Brand- och räddningsverksamhet
Obligatorisk socialförsäkring
Förskoleutbildning
Grundskoleutbildning och förskoleklass
Utbildning inom grundsärskola
Studieförberedande gymnasial utbildning
Kommunal vuxenutbildning o.d.
Gymnasial yrkesutbildning
Utbildning inom gymnasiesärskola
Annan gymnasial utbildning
Yrkesförarutbildning m.m.
Eftergymnasial utbildning vid annat än universitet och högskola
Universitets- eller högskoleutbildning
Sport- och fritidsutbildning
Kommunala kulturskolans utbildning
Övrig musik-, dans- och kulturell utbildning
Trafikskoleverksamhet
Arbetsmarknadsutbildning
Folkhögskoleutbildning
Studieförbundens och frivilligorganisationernas utbildning
Personalutbildning
Diverse övrig utbildning
Stödverksamhet för utbildningsväsendet
Sluten primärvård
Specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus
Specialiserad sluten psykiatrisk hälso- och sjukvård på sjukhus
Primärvårdsmottagningar med läkare m.m.
Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård
Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, på sjukhus
Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus
Tandläkarverksamhet
Medicinsk laboratorieverksamhet m.m.
Ambulanstransporter och ambulanssjukvård
Primärvård, ej läkare
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
86.904
86.905
86.909
87.100
87.201
87.202
87.203
87.301
87.302
87.901
87.902
88.101
88.102
88.910
88.991
88.992
88.993
88.994
88.995
90.010
90.020
90.030
90.040
91.011
91.012
91.020
91.030
91.040
92.000
93.111
93.112
93.113
93.114
93.119
93.120
93.130
93.191
93.199
93.210
93.290
94.111
94.112
94.120
94.200
94.910
94.920
94.990
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
93(122)
Tandhygienistverksamhet
Fysioterapeutisk verksamhet o.d.
Annan öppen hälso- och sjukvård, utan läkare
Boende med sjuksköterskevård
Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska
funktionshinder
Boende med särskild service för barn och ungdomar med missbruksproblem
Boende med särskild service för vuxna med missbruksproblem
Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
Vård och omsorg i särskilda boendeformer för personer med funktionshinder
Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem
Omsorg och sociala insatser i övriga boendeformer för vuxna
Öppna sociala insatser för äldre personer
Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder
Dagbarnvård
Öppna sociala insatser för barn och ungdomar med sociala problem
Öppna sociala insatser för vuxna med missbruksproblem
Övriga öppna sociala insatser för vuxna
Humanitära insatser
Drift av flyktingförläggning
Artistisk verksamhet
Stödtjänster till artistisk verksamhet
Litterärt och konstnärligt skapande
Drift av teatrar, konserthus o.d.
Biblioteksverksamhet
Arkivverksamhet
Museiverksamhet
Vård av historiska minnesmärken och byggnader och liknande sevärdheter
Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat
Spel- och vadhållningsverksamhet
Drift av skidsportanläggningar
Drift av golfbanor
Drift av motorbanor
Drift av trav- och galoppbanor
Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar
Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet
Drift av gymanläggningar
Tävling med hästar
Övrig sportverksamhet
Nöjes- och temaparksverksamhet
Övrig fritids- och nöjesverksamhet
Intressebevakning inom branschorganisationer
Intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer
Intressebevakning inom yrkesorganisationer
Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer
Verksamhet i religiösa samfund
Verksamhet i politiska organisationer
Verksamhet i andra intresseorganisationer
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
94(122)
95.110 Reparation av datorer och kringutrustning
95.120 Reparation av kommunikationsutrustning
95.210 Reparation av hemelektronik
95.220 Reparation av hushållsapparater samt av utrustning för hem och trädgård
95.230 Lagning av skodon och lädervaror
95.240 Reparation av möbler och heminredning
95.250 Reparation av ur och guldsmedsvaror
95.290 Reparation av andra hushållsartiklar och personliga artiklar
96.011 Industri- och institutionstvätt
96.012 Konsumenttvätt
96.021 Hårvård
96.022 Skönhetsvård
96.030 Begravningsverksamhet
96.040 Kroppsvård
96.090 Övriga konsumenttjänster
97.000 Förvärvsarbete i hushåll
98.100 Hushållens produktion av diverse varor för eget bruk
98.200 Hushållens produktion av diverse tjänster för eget bruk
99.000 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
Antal anställda, 17 grupper
Klassifikation Storleksklasser
Version
Antal anställda, 17 grupper
Nivå
Antal anställda, 17 grupper
Värden
Kod Text
09
Uppgift saknas
38
2000-2999 anställda
48
3000-3999 anställda
78
10000- anställda
18
1000-1499 anställda
68
5000-9999 anställda
28
1500-1999 anställda
58
4000-4999 anställda
00
0 anställda
01
1-4 anställda
02
5-9 anställda
03
10-19 anställda
04
20-49 anställda
05
50-99 anställda
06
100-199 anställda
07
200-499 anställda
08
500-999 anställda
Variabelföreteckning
Klassifikation Variabelföreteckning
Version
Variabelföreteckning
Nivå
Variabelföreteckning
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
Värden
Kod
110
120
130
140
150
161
165
167
180
181
182
190
200
210
221
222
231
232
240
314
315
905
950
990
995
999
Text
Bröd etc
Kött etc
Fisk etc
Mjölk etc
Matolja
Frukt etc
Grönsaker etc
Snacks
Sötsaker etc
Konfektyrvaror
Glass
Övriga livs
Kaffe
Läsk etc
Spritdrycker och likör
Vin (inkl alkoholfritt vin)
Öl klass I och II
Öl klass III
Övriga livsmedelsprodukter
Hälsokost 12%
Hälsokost 25%
Serveringsverksamhet
Övrig försäljning
Total livsmedelsförsäljning
Summa nettoomsättning
Övriga livsmedelsprodukter
4.2
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Arkiveringsversioner
95(122)
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
4.3
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
96(122)
Erfarenheter från senaste undersökningsomgången
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
97(122)
Bilaga
KLASSIFICERING
AV
LIVSMEDELSFÖRSÄLJNINGEN
DETALJHANDELN OCH BENSINSTATIONERNA
INOM
BLÅFÄRG = COICOP 1-SIFFER NIVÅ
GRÖNFÄRG = COICOP 2-SIFFER NIVÅ.
RÖDFÄRG = COICOP 3-SIFFER NIVÅ.
LILA FÄRG = ES/NR OCH ES/PR PRODUKTGRUPPER
1
LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER
1.1
Livsmedel
Varor som omfattas av denna klassifikation är huvudsakligen de som köps för konsumtion i hemmet. Denna
grupp omfattar därför inte livsmedelsprodukter som säljs för omedelbar konsumtion genom hotell,
restauranger, kaféer, barer, kiosker, gatuförsäljare, varuautomater m.m. Gruppen omfattar inte heller
följande: Färdiglagade rätter för avhämtning och produkter från färdigmatsleverantörer och cateringföretag
även om de levereras till kundens hem. Produkter som uttryckligen säljs som husdjursfoder.
1.1.1
Bröd och övriga spannmålsprodukter (IV)
Omfattar: Couscous och liknande mjölbaserade produkter med kött, fisk, skaldjur eller grönsaker . Mixer
och degar för beredning av bagerivaror och bakverk.
Omfattar inte: Köttpajer (01.1.2). Fiskpajer (01.1.3). Sockermajs (01.1.7).
01119B
Frön
Vallmofrön, linfrön, pumpafrön och loppfrön
Senaps- solros och sesamfrön ingår ej (01111F).
15310P
Potatismjöl
- Potatismjöl, maizena
15611
Mjöl
- Bovetemjöl, vetemjöl, rågmjöl, fullkornsmjöl, matbrödsmjöl, rågsikt, mjöl av blandningar samt
mjöl av annat spannmål, dinkelmjöl, sojamjöl, majsmjöl, rismjöl, durumvetemjöl, grahamsmjöl.
15612:1_1
Ris
- Ris och risgryn.
15612:1_2
Risprodukter
Risotto, risgrynsgröt. Maträtter med huvudsakligen ris.
15612:2
Gryn
- Havregryn och gryn av annan spannmål. Veteflingor, kornflingor, rågflingor, bovete och övriga
flingor, krossat råg, vetegroddar, havrekli, vetekli, mannagryn, hirs (mathavre, matkorn, matvete,
nakenhavre: här eller 15850_2???).
15612:3
Mixer
- Mixer beredda av mjöl och stärkelse. Matbrödsmixer, pannkaks, våffel och sötbrödsmixer samt
övriga cerealmixer. Vuxenvälling. Ej barnvälling se 158A:2, mjukglassmix
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
15612:41
98(122)
Flingor
- Majsflingor och rostat ris. Traditionell musli och basmusli. Granola. Cornflakes, Havrefras,
Vetediet, bovetepuffar, dinkelpuffar, hirsflingor.
15612:42
Snacks
- Ostbågar, popcorn, salta pinnar, matchips, rostad majs, majskrokar och andra snacks (dock ej
potatischips 15310:2).
15810:1A
Djupfryst matbröd
Djupfryst matbröd. Vitt och mörkt bröd. Mjuka brödkakor. Limpa. Korv och hamburgerbröd.
Tekakor och tebröd. Djupfryst bröd. Mjukt tunnbröd. Pitabröd. Hällakaka. Baguett.
15810:1B
Grovt bröd
Exempel: Vörtbröd, rågbröd (portion och limpa)
15810:1C
Vete/ljust bröd
Exempel: Limpa. Korv och hamburgerbröd. Tekakor och tebröd. Mjukt tunnbröd. Pitabröd.
Baguett, ciabatta, formfranska, vetetortillas.
15810:2A
Vetebröd
Bullar, vetelängder, mandelkubbar, butterkaka och annat mjukt kaffebröd. Även fryst.
15810:2B
Wienerbröd
Wienerbröd. Även fryst.
15810:3
Bakverk
- Färska och djupfrysta bakelser, tårtor, sockerkakor, muffins, donuts och övriga bakverk.
Kondisbitar. Mjuka kakor färska och djupfrysta. Smördeg, semla.
15810:4_1
Brödliknande mat
- Färsk och djupfryst pizza, piroger, pajskal (dock ej kött-, fisk-, ost-, frukt- eller bärpaj), crepes,
enchiladas, tortillias, taco, quiches, vårrulle och wrap. Paltbröd. Pannkakor.
15810:4_2
Färdiga smörgåsar
Smörgåstårtor, landgångar, smörgåsplankor och färdiga smörgåsar.
1582:11_1
Hårt bröd
Hårt tunnbröd. Riskakor , Grissini.
1582:11_2
Knäckebröd
- Knäckebröd och flatbröd, inkl ströbröd framställt av knäckebröd, knäckesticks
1582:12_1
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Skorpor
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
99(122)
- Skorpor. Sur-, kaffe och osötade skorpor.
1582:12_2
Skorpmjöl
Skorpmjöl
1582:21_1
Kex
- Kex med högst 50 % choklad, rån och krustader. kaffekex, smörgåskex och waffler.
1582:21_2
Pepparkakor
Pepparkakor och pepparkaksdeg
1582:22
Småkakor
- Torra kakor omfattar ej pepparkakor se 15821:21.
15850_1
Pasta
- Alla former av pastaprodukter (inkl bl.a exempelvis spagetti, makaroner)
15850_2
Couscous
Couscous, bulgur, kamutvete, quinoa och andra produkter av vete, canihurafrö (inte gjort av vete
utan är en ört som används istället för bulgur, quinoa etc. Ska det ligga här, under gryn eller ört?
.
15850_3
Nudlar
Nudlar.
15850:R
Pastarätter
Färdiga pastarätter inklusive pastaprodukter med kött, fisk, skaldjur, ost eller grönsaker. T ex
lasagne, spaghetti & köttfärssås, pastasallad.
1.1.2
Kött (IV)
Omfattar: Kött och ätliga slaktbiprodukter från havsdäggdjur (sälar, valrossar, valar m.m.), och exotiska djur
(känguru, struts, alligator m.m.). Levande djur, inklusive fjäderfä, avsedda som föda.
Omfattar inte: Mjölbaserade produkter innehållande kött (01.1.1). Grodor, landlungsnäckor och havssniglar
(01.1.3). Soppor innehållande kött (01.1.9). Ister och andra ätliga fetter (01.1.5).
15112:4
Innanmat
- Exempel är lever, njure hjärta och tunga. Färskt eller fryst, även färs. Från alla djur, inklusive
fjäderfä, får, lamm och vilt.
15112:11
Nöt
- Styckat nötkött, med och utan ben, inklusive köttfärs och blandfärs. Färskt eller fryst. Även
marinerat. Ej rökt, kokt eller berett på annat sätt. T ex entrecote och fransyska.
15112:12
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Kalv
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
100(122)
- Styckat kalvkött, med och utan ben, inklusive färs. Färskt eller fryst. Även marinerat. Ej rökt,
kokt eller berett på annat sätt.
15112:13
Häst
- Styckat hästkött, med och utan ben. Färskt eller fryst. Även marinerat. Ej rökt, kokt eller berett på
annat sätt.
15112:2
Gris
- Styckat griskött, med och utan ben, inklusive grisfärs. Färskt eller fryst. Ej rökt, kokt eller berett
på annat sätt.
15112:31
Får och lamm
- Styckat kött, med och utan ben, inklusive färs. Färskt eller fryst. Även marinerat, torkat, saltat
(rimmat).
15112:32F
Förpackat viltkött
Förpackat
- Styckat kött, med och utan ben, inklusive färs. Färskt eller fryst. Även marinerat, torkat, saltat
(rimmat). Renskav.
Vilt inkluderar: Hare, kanin, ren, älg, rådjur och annat vilt (antilop, vildsvin, fasan, skogsfågel,
duva, vaktel m.m.). Viltskav. Ej rökt, kokt eller berett på annat sätt.
15112:32L
Lösvikt viltkött
Lösvikt
- Styckat kött, med och utan ben, inklusive färs. Färskt eller fryst. Även marinerat, torkat, saltat
(rimmat). Renskav.
Vilt inkluderar: Hare, kanin, ren, älg, rådjur och annat vilt (antilop, vildsvin, fasan, skogsfågel,
duva, vaktel m.m.). Viltskav. Ej rökt, kokt eller berett på annat sätt.
15120:D
Djupfrystfjäderfä
Djupfrysta
- Hel och delar av fjäderfä.
Fjäderfä inkluderar: Kyckling, anka, gås, kalkon, pärlhöns m.m.
Fjäderfä korv under 15130:22. Rökt, rimmat eller berett fjäderfä under 15130:21. Grillad kyckling
hamnar under 15130:31.
15120:F
Färskafjäderfä
Färska
- Hel och delar av fjäderfä.
Fjäderfä inkluderar: Kyckling, anka, gås, kalkon, pärlhöns m.m.
Fjäderfä korv under 15130:22. Rökt, rimmat eller berett fjäderfä under 15130:21. Grillad kyckling
hamnar under 15130:31.
15130:21_1
Rostbiff (Oblandad chark)
Rostbiff och rostas. Färsk och ej beredd rostbiff hamnar under nötkött (15112:11).
Med oblandad chark menas att köttet inte är blandat såsom det är i korv (15130:22).
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
15130:21_2
101(122)
Annan torkat, saltat, rökt kött från nötkreatur (Oblandad chark)
Annan torkat, saltat, rökt, kokt kött från nötkreatur. Hamburgerkött, nötrulle, pastrami, bresaola.
Med oblandad chark menas att köttet inte är blandat såsom det är i korv (15130:22).
15130:21_3
Julskinka (oblandad chark)
Rökt, kokt eller beredd helgskinka, julskinka.
Med oblandad chark menas att köttet inte är blandat såsom det är i korv (15130:22).
15130:21_4
Bacon (Oblandad chark)
Bacon.
Med oblandad chark menas att köttet inte är blandat såsom det är i korv (15130:22).
15130:21_5
Annan torkat, saltat, rökt, kokt kött från gris (Oblandad chark)
Annan torkat, saltat (rimmat), rökt eller kokt kött från gris. Exempelvis kassler, stektfläsk,
smörgåsskinka (parma, pastrami, prosciutto, serrano)
Med oblandad chark menas att köttet inte är blandat såsom det är i korv (15130:22).
15130:21_6
Annan torkat, saltat, rökt kött från fjäderfä (Oblandad chark)
Annan torkat, saltat, rökt kött från fjäderfä. Såsoms exempelvis skivad fågel.
Med oblandad chark menas att köttet inte är blandat såsom det är i korv (15130:22).
15130:22_1
Sylta (Blandad chark)
Sylta.
Med blandad chark menas att köttet är blandat (såsom det är i exempelvis korv).
15130:22_3
Falukorv (Blandad chark)
Falukorv.
Med blandad chark menas att köttet är blandat (såsom det är i exempelvis korv).
15130:22_4
Grillkorv (Blandad chark)
Grillkorv. Wienerkorv. Koktkorv. Hotdogs. Grillare. Chorizo, Kabanoss.
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
102(122)
Med blandad chark menas att köttet är blandat (såsom det är i exempelvis korv).
15130:22_5
Prinskorv (Blandad chark)
Prinskorv.
Med blandad chark menas att köttet är blandat (såsom det är i exempelvis korv).
15130:22_7
Pastej och pate (Blandad chark)
Pastej och pate. Anklevermousse.
Med blandad chark menas att köttet är blandat (såsom det är i exempelvis korv).
15130:22_8
Övrig blandad chark
Övrig blandad chark såsom
Grovkorv, isterband, råkorv, ölkorv, leverkorv, köttkorv, fläskkorv, julkorv, mortadella, salami,
chiantigiano, salchichon salsiccia, smörgåsmat skivad, smörgåsmat i bit och blodmat
(blodpudding)
15130:31
Färdiglagad mat innehållande kött
Färsk färdigmat innehållade kött. Kompletta rätter innehållande kött. Köttbullar, köttpaj,
kycklingssallad, skinksallad, pölsa i rullpack, revbensspjäll, grillad kyckling, helstekt fläskfilé,
nicoisesallad, andra sallader.
Omfattar ej: Pizza, pirog, vårrullar etc se 15810:4. Köttkonserver se 15130:32.
15130:32
Köttkonserver
Exempelvis konserverad korv och konserverat kött. Köttkonserver, köttfärssås, pilsnerkorv,
picnibog, corned beef, stroganoff.
15130:33_1
Djupfryst hamburgare
Djupfrysta burgare, hamburgare.
15130:33_2
Djupfrysta köttbullar
Djupfrysta köttbullar, stekbullar
15130:33_3
Djupfryst pytt
Djupfrystt pyttipanna
15130:33_4
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Andra färdiga produkter av kött djupfryst
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
103(122)
Djupfrysta köttprodukter och djupfryst färdiglagad mat innehållande kött. Exempelvis köttpaj,
schnitzel, kåldolmar, kycklingnuggets.
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
1.1.3
104(122)
Fisk (IV)
Omfattar: Levande fisk och skaldjur avsedda som föda.
Omfattar inte: Mjölbaserade produkter innehållande fisk (01.1.1). Soppor innehållande fisk (01.1.9).
050A:1A
Färsk flatfisk
Hel och filéad färsk flatfisk. Såsom rödspätta, bergtunga, sjötunga, rödtunga, pigvar, hälleflundra,
kungsflundra, sandskädda, skrubbeskädda, fjärsing, kungsfisk, uer, rödfisk
050A:1B
Färsk torskfisk
Hel och filéad färsk torskfisk. Såsom torskfisk, vitling, gråsej, långa, kummel, kolja.
050A:1C
Färsk sillfisk
Hel och filéad färsk sillfisk. Såsom sill, strömming, böckling, makrill, tonfisk.
050A:1D
Färsk laxfisk
Hel och filéad färsk laxfisk. Såsom laxfisk, röding, regnbåge, öring, sik.
050A:1E
Färsk annan saltvattenfisk
Hel och filéad färsk annan saltvattenfisk. Såsom annan saltvattenfisk, stenbit, havskatt, marulk,
knot, pighaj, escolar.
050A:1F
Färsk sötvattenfisk
Hel och filéad färsk sötvattenfisk. Såsom brax, gädda, abborre, lake.
050A:2
Kräft och blötdjur
- Hela kräft och blötdjur färska, men ej beredda och djupfrysta se 15200:5. Exempel: Räkor,
kräftor, ål, musslor, krabba, hummer.
15200:1A
Flatfisk djupfryst
Djupfryst hel och filead flatfisk. Flatfisk är sådant som rödspätta, bergtunga, sjötunga, rödtunga,
pigvar, hälleflundra, kungsflundra, sandskädda, skrubbeskädda.
15200:1B
Torskfisk djupfryst
Djupfryst hel och filead torskfisk. Torskfisk är sådant som torskfisk, vitling, gråsej, långa,
kummel, kolja. Hoki, Alaska pollock.
15200:1C
Annan fisk djupfryst
Djupfryst hel och filead annan fisk, tex hajmal (pangasius), lax
15200:2A
Saltad och kryddad fisk
Saltad (rimmad), gravad och kryddad fisk.
15200:2B
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Torkad fisk
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
105(122)
Torkad fisk. Såsom lutfisk.
15200:2C
Rökt fisk
Rökt fisk. Kippers.
15200:3
Kaviar och annan fiskrom
- Kaviar och andra beredningar av fiskrom. Rökt och orökt smörgåskaviar.
15200:4
Sillkonserver
- Exemplevis sill och ansjovis.
15200:5D
Fryst färdigmat med fisk
Djupfrysta beredda fiskar såsom fiskgratäng, fisk-/skaldjurspaj och fryst färdigmat.
Dock EJ djupfrysta beredda och oberedda kräftdjur såsom räkor och kräftor, se 15200:5S . EJ
heller djupfrysta fiskpinnar och panerad fisk 15200:5P.
15200:5F
Färsk färdigmat med fisk
Färsk färdigmat innehållande fisk. Fisk-/skaldjurspaj, sushi, Janssons frestelse, grönsallad med
fisk/skaldjur.
15200:5K
Fisk- och skaldjurskonserver
Fisk och skaldjurskonserver andra än sillkonserver se 15200:4. Sardiner, tonfisk, böcklingpastej
och fiskbullar. Skaldjur i lake, räkstuvning, små bollar med lax.
15200:5P
Djupfrysta fiskpinnar
Djupfrysta fiskpinnar och panerad fisk. Mandelfisk, spröd gourmetfilé.
15200:5S_1
Beredda och/eller djupfrysta kräftor
Beredda och/eller djupfrysta kräftdjur
15200:5S_2
Beredda och/eller djupfrysta räkor
Beredda och/eller djupfrysta räkor
15200:5S_3
Skaldjurssallad
Skaldjursallader såsom räksallad, skaldjursallad etc
15200:5S_4
Andra beredda och/eller djupfrysta kräft och blötdjur
Beredda och/eller djupfrysta kräft och blötdjur såsom krabba, hummer, crabsticks och musslor
(t.ex vongole), bläckfisk.
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
1.1.4
106(122)
Mjölk, ost och ägg (IV)
Omfattar: Mjölk, grädde och yoghurt som innehåller socker, kakao, frukt eller smaktillsatser. Ej
mjölkbaserade mejeriprodukter som sojamjölk.
Omfattar inte: Smör och smörprodukter (01.1.5).
0124100
Ägg
- Fjäderfä-ägg, äggpulver och andra äggprodukter som uteslutande består av ägg.
1551100:1
Hårdost
- All hårdost i bit, riven hårdost i förpackning och matlagningsost (parmesan). Cheddar, grana
padano, pecorino, appenzeller, manchego m.fl. Även halvhårda ostar (havarti, port salut m.fl)
1551100:2_1 Keso
Keso/cottage cheese
1551100:2_2 Kvarg
T ex kesella.
1551100:2_3 Ostkaka, ostpaj
1551100:2_4 Smältost samt mesvaror
Mesost, messmör, räkost och annan ost på tub eller ask.
1551100:2_5 Dessertost, mjuk ost
Dessertost, mjuka ostar. I bit, kartong, ask, färskost (flödeost, fetaost, halloumi, mozarrella, ricotta,
cantadou, philadelphia m.fl). Även halvmjuka ostar (raclette m.fl).
1551201:1
Lättmjölk
- Minimjölk och lättmjölk. Fetthalt < 1.0 %
1551201:2
Mellanmjölk
Fetthalt 1.0 % - 2.0 %
1551201:3
Standardmjölk
Fetthalt 2.0 % och däröver.
1551201:4
Annan mjölk
- Annan mjölk, smaksatt och låglaktosmjölk, Latte Art
1551202:A
Tunn grädde
Grädde<27%, ädelgrädde producerad av vegetabilier. Oftast Mellangrädde 27 %,
Matlagningsgrädde 15 % Kaffegrädde 12 %.
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
1551202:B
107(122)
Tjock grädde
Vispgrädde >27%, ädelgrädde producerad av vegetabilier
1551202:C_1 Gräddfil
Gräddfil,
1551202:C_2 Creme fraiche
Creme fraiche
1551202:C_3 Matlagningsyoghurt
Matlagningsyoghurt,
1551202:C_4 Andra gräddprodukter
Ädelgrädde producerad av vegetabilier
1551206:A
Lättfil
Lättfil dock ej smaksatt.
1551206:B
Mellanfil
Mellanfil dock ej smaksatt.
1551206:C
Filmjölk
Filmjölk dock ej smaksatt.
1551206:D_1 Yoghurt naturell
Naturell yoghurt
1551206:D_2 Yoghurt smaksatt
Smaksatt yoghurt, Drickyoghurt
1551206:D_3 Fil smaksatt
Smaksatt fil
1551206:D_4 Risifrutti
Risifrutti och mannafrutti.
1551206:D_5 Andra yoghurtprodukter
Kefir, vaniljris, turkisk yoyghurt mm.
15512P
Mjölkpulver och kondenserad mjölk
Mjölkpulver och kondenserad mjölk. Dock ej modersmjölkersättning se 158A:2.
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
1.1.5
108(122)
Oljor och fetter (IV)
Omfattar inte: Fiskleverolja av torsk eller hälleflundra (06.1.1).
15410
Jungfruolja
Jungfruolja och oraffinerad olja.
15420:A
Olivolja
Olivolja dock ej jungfruolja se 15410.
15420:B
Matolja
Inkluderar mat-, raps-, solros- , bomullsfröolja, sojabönsolja, jordnötsolja, valnötsolja m.m.
Jungfruolja (15410) och majsolja (15620) och oraffinerad olja ingår ej.
15620
Majsolja
Majsolja.
1543000:1
Bak- och matlagningsmargarin
- Bak och matlagningsmargarin
1543000:2
Bordsmargarin 60-80 % fett
- Bordsmargarin fetthalt 60-80 % (exkl bregott).
1543000:3
Lättmargarin
- Lättmargarin fetthalt 30-40 % (inkl lätt och lagom).
1543000:4
Övriga vegetabiliska fetter
- Frityrfetter ac cocos och palm, jordnötssmör.
1543000:5
Animaliska fetter
- Animaliska fetter, ister.
15512A:1
Smör
- Smör, aromsmör.
15512A:2
- Bregott.
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Bregott
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
1.1.6
109(122)
Frukt (IV)
Omfattar inte: Grönsaker som odlats för fruktens skull, som tomater, gurkor och auberginer (01.1.7). Sylter,
marmelader, kompotter, fruktgeléer, fruktmos och fruktpastor (01.1.8). Växtdelar konserverade i socker
(01.1.8). Fruktjuicer (01.2.2.). Fruktkoncentrat och sockerlag för matlagning (01.1.9) eller för beredning av
drycker (01.2.2).
01111F
Frön
Solros-, senaps- och sesamfrön, psylliumfrön. Även kärnor, tex pumpakärnor, solroskärnor,
valnötskärnor
0113A:11
Apelsiner
- Färska apelsiner.
0113A:12
Citroner
- Färska citroner.
0113A:13
Grapefrukt
- Färsk grapefrukt.
0113A:14
Småcitrus
- Färsk småcitrus. Småcitrus är clementin, mandarin, tangerinas, mineolas, mandoras, kumuquat,
suntina, ugly, nour, satsumas och ortanique.
0113A:15
Övriga citrusfrukter
- Övriga färska citrusfrukter. Andra citrusfrukter är t.ex. lime, pomerans, pomelo och sweetie.
0113A:21
Äpplen
-Färska äpplen. (ej granatäpple)
0113A:22
Päron
- Färska päron.
0113A:3
Meloner
- Färsk melon.
0113A:4
Bananer
- Färsk banan.
0113A:5
Stenfrukter
-Färska stenfrukter. Stenfrukter är t.ex. avocado, plommon, persikor och liknande. Mango, aprikos,
nektarin, lichi.
0113A:6
Vindruvor
- Färska vindruvor.
0113A:7
Exotiska frukter
- Färska exotiska frukter. Till exotiska frukter räknas ananas, guava, mangostan, carambola,
dadlar, fikon, kiwi, papaya, passionsfrukt, cherimoya, pitahaya, grenadilla, kokosnöt, sharon,
salak, tamarillo, kiwano, durian, persimon, rambutan, litchi, mispel, persimon, granatäpple,
aprikos, mango, nektarin, physalic,
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
0113A:8
110(122)
Bär, färska
- Färska bär. Bär såsom jordgubbar, körsbär, bigarå, blåbär, lingon, hallon, physalis, röda och
svarta vinbär, hjortron etc.
15330F:1A
Mandel, nötter
Beredda, torkade och saltade mandlar och nötter (färska nötter under 0113A:7). Naturgodis.
15330F:1B
Torkad frukt
Russin, fikon, dadlar och andra torkade frukter, kokos, tranbär.
15330F:21_1 Frukt och bärkonserver
-Frukt och bärprodukter hela i stycken eller mosade i konserver.
15330F:21_2 Fruktsallad
Fruktsallad
15330F:21_3 Andra fruktbaserade produkter
- Frukt och bärprodukter hela i stycken eller mosade. Fruktpajer. Kaprisäpplen.
15330F:22
Djupfrysta bär och frukter
Djupfrysta bär och frukter. Smoothiemix.
.
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
1.1.7
111(122)
Grönsaker (IV)
Omfattar: Oliver. Vitlök. Trindsäd (baljväxter). Sockermajs. Havsfänkål och andra ätliga havsväxter.
Champinjoner och andra ätliga svampar (01.1.7.4)
Omfattar inte: Potatisstärkelse, tapioka, sago och annan stärkelse (01.1.1). Soppor, buljonger och spad
(01.1.9). Ingefära, kryddpeppar och andra kryddor och smaksättningsmedel samt kryddväxter (persilja,
rosmarin, timjan m.m.) (01.1.9). Grönsaksjuicer (01.2.2).
0111300
Färsk potatis
Färsk potatis förpackad och i lösvikt även bakpotatis. Även yams.
0112A:11
Morötter
Färska morötter
0112A:12
Övriga rotfrukter
Övriga färska rotfrukter såsom rödbetor, vitbeta, palsternackor, rotselleri, kålrötter, rädisor,
rättikor, jordättskockor, svartrot, pepparrot, majrova, rättola, casava och övriga rotsaker.
0112A:21
Isbergssallad
Färska isbergssallad.
0112A:22
Övriga bladgrönsaker
Färska övriga bladgrönsaker, såsom huvudsallat, rucola, grönsallat, krispsallad, endive, spenat,
paksoi och mangold.
0112A:31
Vitkål
Färsk vitkål.
0112A:32
Salladskål
Färsk salladskål.
0112A:33
Blomkål
Färsk blomkål. Romanesco.
0112A:34
Annan kål
Färsk annan kål såsom rödkål, grönkål, broccoli, brysselkål, kålrabbi, spetskål, pak choy etc.
0112A:4
Baljväxter (ärtväxter)
Färska ärtor (sockerärtor etc), bönor, sojabönor etc.
0112A:5
Stjälkväxter
Färsk stjälkselleri, blekselleri, bladselleri, kronärtskocka, jordärtskocka, sparris, majs, fänkål,
rabarber.
etc.
0112A:61
Slanggurka
Färsk slanggurka etc.
0112A:62
Tomat
Färsk tomat etc.
0112A:63
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Paprika
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
112(122)
Färsk paprika (röd, gul, grön etc.).
0112A:64
Övriga grönsaksfrukter
Färsk squash, aubergine, pumpa, zucchini, kapris, oliver, ingefära, galanga, kastanj, okra,
habanero, peppar, jalapeno
etc.
0112A:71
Lök
Färsk gullök.
0112A:72
Purjolök
Färsk purjolök.
0112A:73
Annan lök
Färsk annan lök såsom röd lök, schalottenlök, silverlök, vitlök, gräslök, färsk syltlök, salladslök.
0112A:8
Svamp
Svamp såsom champinjoner, kantareller etc. Färsk.
0112A:9
Övriga färska grönsaker
Färska övriga grönsaker, t.ex. dill (även i kruka) och persilja (även i kruka), groddar, etc.
15870:F
Färska kryddor (i krukor)
Färska kryddor i kruka. Basilika, dragon, timjan, mejram, rosmarin, citrongräs, koriander,
thaibasilika.
15310:1D
Djupfrysta potatisprodukter
Pommes frites, pommes strips, potatis klyftor, kroketter, potatisbullar, potatisgratäng.
15310:1F_1
Potatissallad
Potatissallad
15310:1F_2
Kroppkakor
Kroppkakor.
15310:1K
Konserver av potatisprodukter
Konserverad potatis.
15310:1S
Torra potatisprodukter
Potatismos, raggmunk.
15310:2
Potatischips
Alla sorters potatischips.
15330G:1
Djupfrysta grönsaker
Bönor, morötter, spenat, ärtor och övriga djupfrysta grönsaker. Exempel är traditionella djupfrysta
grönsaksblandningar.
15330G:2A
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Torkade baljväxter
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
113(122)
Torkade baljväxter såsom ärtor och bönor. Linser. Dock ej torkade köksväxter se 15330G:2B.
15330G:2B
Torkade köksväxter
Torkade köksväxter såsom soltorkade tomater. Rostad lök. Dock ej torkade baljväxter se
15330G:2A. Torkad svamp.
15330G:3A
Köksväxter inlagda i ättika
Köksväxter konserverade i ättika såsom exempelvis gurka, rödbeta, oliver, feferoni, vitlök, syltlök.
15330G:3B
Köksväxter konserverade (även i olja, vatten etc)
Konserverade bönor (vita och bruna bönor), kidneybönor, svarta bönor, champinjoner, övrig
svamp, morötter, ärtor, grönsaksblandningar, tomater (hela och krossade, puré), majs, sparris,
oliver, vitlöksklyftor, kikärtor, kapris, soltorkade tomater i olja.
15330G:4E
Beredda köksväxter fryst och konserverat
Vegetariska rätter som grönsaksgratäng, morotsbiffar, quornfärs, quornbitar, quornfilé,
quornbullar, tofu, vegetarisk schnitzel, vegburgare, vegköttbullar, grönsakspaj. Stuvad spenat,
mango chutney, tapenade.
15330G:4F
Färdig mat köksväxter
Mimosasallad, rödbetssallad, rotmos, svampsallad, tzatsiki, smörstekta kantareller, tzayspett
(vegetariskt), rotfruksgratäng
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
1.1.8
114(122)
Socker, sylt, honung, choklad och konfektyr (IV)
Omfattar: Konstgjorda sockerersättningsmedel .
Omfattar inte: Kakao och chokladpulver (01.2.1). Sockerlag för beredning av drycker (01.2.2).
012D
Honung
Naturlig och konstgjord honung.
15330S_1
Sylt
Fruktsylt
15330S_2
Marmelad
Marmelad, osttopping
15330S_3
Mos och krämer
Fruktmos och dessertkrämer.
15330S_4
Geleer
Fruktgeléer
15330S_5
Övrig sylt
Dessertberedningar
1552000:A
Styckeglass
Vanlig glass; enstaka pinnar och strutar
1552000:B
Paketglass
Paketglass (såsom 0,5 och 2 liters etc) och multipack pinnar/strutar. Glasstårtor, glassbakelser.
1552000:L
Skopglass
Skopglass. (endast skopglass)
1552000:S
Isglass
Isglass; enstaka pinnar och strutar (?)
15830:A
Socker
Rör- eller betsocker, oraffinerat eller raffinerat, i pulverform, kristalliserat eller i bitar. Druvsocker.
Vanillinsocker.
15830:B
Sirap
Sirap.
1584S:A
Chokladkaka, rulle, stycksak
Chokladkaka, rulle, stycksak, blockchoklad, chokladkalender, bar.
1584S:B
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Konfektyrvaror, presentförpackning
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
115(122)
Presentförpackning såsom after eight, present, noblesse, twist.
1584S:C
Konfektyrvaror
Sötsaker, kola, pastiller och andra konfektyrvaror.
1584S:D
Tuggummi
Tuggummi.
1584S:E
Övriga söta produkter
Brylepudding, chokladpudding och andra chokladbaserade desserter, nutella, mandelmassa,
marsipan, nougat; strössel; syltad frukt, efterrättssåser såsom kolasås, chokladås, O´hoj, fruktsås,
pannacotta, vaniljsås.
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
1.1.9
116(122)
Livsmedel, ej tidigare nämnda (IV)
Omfattar inte: Mjölkbaserade desserter (01.1.4). Sojamjölk (01.1.4). Konstgjorda sockerersättningsmedel
och kakaobaserade dessertberedningar (01.1.8).
1440000
Salt
Salt. Havssalt, örtsalt och fruktsalt.
15870:A_1
Majonnäs
15870:A_2
Dressing
Dressing.
15870:A_3
Ketchup
Ketchup
15870:A_4
Senap
Senap
15870:A_5
Vinäger
Vinäger
15870:A_6
Torra såser
Torra såser
15870:A_7
Blöta såser andra än pastasås och tacosås
Blöta såser andra än pastasåser och tacosås
15870:A_8
Pastasåser
Pastasås. Kelda, Barilla mfl
15870:A_9
Ättika
Ättika
15870:A_10
Soja
15870:A_11
Dipmix
Dipmix
15870:A_12
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Kokosmjölk
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
117(122)
Kokosmjölk
15870:A_13
Marinad
Marinad och grillolja.
15870:A_14
Andra smaksättare
Andra smaksättare dock ej kryddor se 15870:F eller 15870:C. Grytbas, sambal, currypasta, pesto,
chilisås, tacosås, sesampasta, tapenade, ajvar
15870:C
Torkade kryddor
Kryddor, torkade samt kryddor hela korn
15870:S
Essenser
Saftessens.
Essenser till sprit ska ligga på produktgrupp 24.
158A:1_1
Dessertsoppor
Dessertpuddingar, dessertsoppor.
158A:1_2
Buljonger
Buljonger.
158A:1_3
Soppor andra än dessertsoppor
Soppor innehållande kött, fisk, köksväxter. Torra soppor, misopasta.
158A:1_4
Ärtsoppa
Ärtsoppa.
158A:1_5
Soppliknande mat
158A:1_6
Stuvningar
Stuvningar.
158A:2_1
Barnvälling
Vällingpulver. Barnvälling ej vuxenvälling se 15612:3.
158A:2_2
Modersmjölksersättning
Modersmjölkersättning.
158A:2_3
Barngröt.
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Grötpulver
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
158A:3_1
118(122)
Barnmatskonserver -dessert
Homogeniserad barnmat gällande dessert
158A:3_2
Övrig barnmatskonserv
Homogeniserad barnmat gällande övrig mat, barndryck (tex Nest Drikki Ris-Banan)
158A:4_1
Jäst
Jäst och jäsmedel
158A:4_2
Bakpulver
Bakpulver
24_1
Bikarbonat
Bikarbonat
24_2
Karamellfärg
Karamellfärg
24_3
Gelatin
Gelatin
24_4
Spritessens
Spriessenser.
24_5
Syror, konserveringsmedel
Syror och konserveringsmedel, parafin, hjorthornsalt, ostlöpe, melantin, fruktpektin, agar agar
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
1.2
119(122)
Alkoholfria drycker
Varor som omfattas av denna klassifikation är huvudsakligen de som köps för konsumtion i hemmet. Denna
grupp omfattar därför inte alkoholfria drycker som säljs för omedelbar konsumtion genom hotell,
restauranger, kaféer, barer, kiosker, gatuförsäljare, varuautomater m.m. (11.1.1).
1.2.1
Kaffe, te och choklad (IV)
Omfattar: Dryckesberedningar innehållande kakao, mjölk, malt m.m. Ersättningsprodukter för kaffe och te.
Extrakter och essenser av kaffe och te.
1584D
Kakao och chokladpulver
Kakaopulver, osötat och sötat samt drickchoklad.
15860A:1
Kaffe
Koffeinhaltigt, koffeinfritt, rostat eller orostat, malet eller omalet, inklusive pulverkaffe, extrakter,
essenser och ersättningsprodukter för kaffe.
15860A:2
Snabbkaffe (torkat)
15860B
Te
Te. Inklusive maté och andra teer på växter. Iste.
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
1.2.2
120(122)
Mineralvatten, läskedrycker, frukt- och grönsaksjuice (IV)
Omfattar: Allt dricksvatten som säljs i behållare.
Omfattar inte: Alkoholfria drycker som vanligtvis innehåller alkohol m.m. (02.1.1). Alkoholfritt vin, cider m.m.
(02.1.2) och alkoholfritt öl (02.1.3).
1532000:1
Saft
Saft naturlig eller syntetisk, osockrad och sockrad.
1532000:2J
Juice
Juice av frukter, bär och grönsaker, naturlig samt koncentrerad, osockrad och sockrad. Exempel:
Drickfärdig fruktjuice, koncentrerad fruktjuice, drickfärdig nektar, koncentrerad nektar,
grönsaksjuice, djupfryst fruktjuice, djupfryst nektar. Smoothie, fruktshot, mulitvitamindryck
(ProViva).
1532000:2M
Måltidsdryck
Måltidsdryck. Lättdryck, Jokk.
1532000:2S
Stilldrinkar
Stilldrink (mer, festis etc), energi- och sportdryck (red bull, gainomax, ris/soja/vitamindryck).
15980:1_1
Mineral och källvatten-ej smaksatt
Mineralvatten och annat kolsyratvatten dock ej smaksatt.
15980:1_2
Mineral och källvatten-smaksatt
Mineralvatten och annat kolsyratvatten, smaksatt.
15980:2
Läskedrycker
T.ex. sodavatten, lemonader, julmust och koladrycker.
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
2
121(122)
ALKOHOLHALTIGA DRYCKER, (TOBAK OCH NARKOTIKA)
2.1 Alkoholhaltiga drycker
Varor som omfattas av denna klassifikation är huvudsakligen de som köps för konsumtion i hemmet. Denna
grupp omfattar därför inte alkoholhaltiga drycker som säljs för omedelbar konsumtion genom hotell,
restauranger, kaféer, barer, kiosker, gatuförsäljare, varuautomater m.m. (11.1.1).
De drycker som klassificeras här omfattar drycker med låg alkoholhalt eller alkoholfria drycker som
vanligtvis innehåller alkohol, som alkoholfritt öl.
2.1.1
Spritdrycker (IV)
Spritdrycker och likörer
Mjöd. Aperitifdrycker utom aperitif baserad på vin. Alkoholfria drycker som vanligtvis innehåller
alkohol: brännvin, konjak och likör m.m. (02.1.1).
2.1.2
Vin (IV)
Omfattar: Alkoholfritt vin m.m.
Vin från vindruvor eller annan frukt
Päronvin samt starkvin. Dessutom cider såld på systembolag.
159A:1
Vin i dagligvaruhandeln
Matlagningsvin, glögg med och utan alkohol.
159A:2
Cider i dagligvaruhandeln
Cider som säljs i dagligvaruhandeln.
159A:3
Vinsats
Vinsatser.
Övrigt
-
Aperitif baserad på vin, champagne och andra mousserande viner, saké och liknande.
(d = liter)
Omfattar: Alkoholfritt vin m.m.
2.1.3
15960:1
Öl
Lättöl
Öl med en alkoholsats under 2,8 volymprocent. Inklusive alkoholfritt öl och öl med låg alkoholhalt
samt shandy.
15960:2A
Öl klass II
Öl med en alkoholsats på 2,8 % (volymprocent).
15960:2B
Öl klass II
Öl med en alkoholsats på 3,5 % (volymprocent).
15960:3
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
Ölsats
STATISTISKA CENTRALBYRÅN
-
Dag9118 Vitaminer (med livsmedelsmoms)
Vitaminer, kosttillskott, bantningsmedel
HA0103_DO_2009
10-12-15 13.23
122(122)