Checklista miljöstartmöte entreprenör

advertisement
Miljöenheten 2015-10-15
Checklista miljöstartmöte entreprenör
Datum:
Projekt:
Entreprenör:
Projektledare
Byggledare:
Tk miljöhandläggare
Övriga deltagare

Har projektörens miljöplan legat till grund för entreprenörens miljöplan?

Granskning av entreprenörens miljöplan: Ev. avvikelser?

Myndighetsbeslut:

Eventuella kontrollprogram:

Objektsspecifika tillägg:

Rutin för underrättelse till myndighet

Entreprenörens rutiner för kommunikation och styrning av projektets miljöfrågor

Avvikelsehantering:

Genomgång av trafikkontorets allmänna krav på miljöledning

Genomgång av trafikkontorets gemensamma miljökrav för entreprenader

Inblandning av minst 10 % förnyelsebart bränsle

Eventuell miljöbonus

Riskanalys miljö och hälsa
Ja
Nej
Ej
Kommentar/
aktuellt
Miljö- och energimål
Finns mätbara, tidssatta miljömål
och en handlingsplan för att nå
målen?
Ingår energibesparingar i
miljöplanen?
Material och kemiska produkter
Hur kommer entreprenören arbeta
med substitution?
Hur kontrollerar entreprenören
material och märkningspliktiga
produkter?
Trafikverkets databas, BASTA etc?
Finns kemikalieförteckning och
säkerhetsdatablad på plats?
Hantering och förvaring av kemiska produkter och drivmedel
Hur kommer kemiska produkter
och drivmedel att förvaras?
Kommer drivmedelcisterner att
användas?
Om så är faller är de besiktigade
och skyddade för påkörning?
Påverkan på mark och/eller vatten
Har åtgärder vidtagits för att
minimera risken för utsläpp till
mark eller vatten?
Hur kommer överskottvatten att
hanteras?
Finns absorptionsmedel lätt
tillgängligt på arbetsområdet?
fortsatt arbete
Ansvarig
Finns beredskap om man påträffar
tjärasfalt eller förorenad mark?
Buller, vibrationer och stomljud
Kommer man att kunna uppfylla
Naturvårdsverkets riktlinjer
gällande byggbuller?
Om risk för överskridande vilka
åtgärder kommer man att vidta?
Kommer man att mäta vibrationer?
Avfallshantering
Kommer källsortering att göras?
Kommer det att finnas farligt
avfall?
Kommer avfallsmängder, typ och
mottagare förtecknas? Kvitton ska
sparas
Nödlägesberedskap
Finns dokumenterade rutiner för
miljöolyckor och tillbud, som är
känd av personalen?
Allmänhetens säkerhet, avspärrning och hänvisning
Kommer åtgärder göras som
skyddar allmänheten?
Download