Nyhetsbrev - Mynewsdesk

advertisement
Nyhetsbrev
Har du råd
med ett
listeriautbrott?
OKTOBER 2014
TEMA CHARKPRODUKTER & LISTERIA
Enkelt att kontrollera
listeria själv
Återkallelser av livsmedel som förorenats av den sjukdomsframkallande
bakterien Listeria monocytogenes ökar i Sverige, och en bidragande orsak är
brister i egenkontroller. Det behövs snabbare och mer frekventa kontroller
– metoderna finns och de är varken dyra eller krångliga att använda.
av Hanna Tidblom, Produktchef
Mikrobiologi, Food Diagnostics
Den senaste tidens listeriautbrott i
Sverige och Danmark har gjort att
fokus riktats mot livsmedelssäkerheten inom charkindustrin. Från årsskiftet och fram till mitten av augusti rapporterades 94 fall av listeria till
Folkhälsomyndigheten, vilket kan
jämföras med 46 fall under motsvarande period i fjol.
Två pågående utbrott utreds fortfarande, där enkätsvaren pekar mot
att charkprodukter varit smittkällan.
Charkprodukter är ju ofta himmelriket för mikrober, med gott om näring och vatten, och lång hållbarhet
på det. Men det innebär också att
det finns många parametrar man
som producent kan kontrollera, och
på så sätt minska risken för att produkterna blir en smittokälla.
Att snabbt kunna avgöra om en
producerad batch kan innebära en
smittorisk sparar både tid och pengar. För vad händer om smittade livsmedel kommer ut på marknaden?
Förutom risken att människor blir
sjuka, drabbas du som leverantör av
direkta kostnader för återkallande
och produktionsstopp samt kanske
ännu värre – skadat konsumentförtroende och varumärke.
Bakteriesläktet Listeria spp. är mycket
vanligt och finns nästan överallt i miljön.
Som indikatororganism är Listeria spp.
användbart för att bedöma risken av
den patogena Listeria monocytogenes
(L. monocytogenes) i produktionsmiljön.
Kontinuerlig listeriakontroll
Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa
dig, tveka inte att kontakta oss!
Hanna Tidblom
SEMINARIUM
G
PROV TAGNIN
r
27-28 novembe
Hittar man Listeria spp. i den omgivande
produktionsmiljön är risken stor att L.
monocytogenes förr eller senare hamnar
i produkten. Särskilt för tillverkare av färdigmat, charkprodukter, opastöriserade
ostar, fiskprodukter eller andra produkter som främjar tillväxten av L. monocytogenes är behovet av miljöövervakning
och produktkontroll stort.
Utmaningen för livsmedelsproducenter
är riktade insatser för att förhindra tillväxt och etablering av L. monocytogenes inom produktionsmiljön. Det handlar om kontinuerliga kontroller, som
omfattar goda tillverkningsrutiner, god
hygienpraxis och utbildning av anställda.
Det är också viktigt med ett system som
kontrollerar att rengöringen fungerar.
Detta uppnås bäst genom ett miljöövervakningsprogram med frekventa listeriakontroller. Förutom miljöövervakningen
bör en plan finnas för att rätta till situationen vid eventuella fel.
Som livsmedelsproducent har man idag
många olika sorters snabbtester att
välja mellan för att kontrollera Listeria.
1-335 13 61
Ring Jan-Erik 03
mation.
or
inf
r
me
r
fö
Klicka på det understrukna för mer information.
”Snabbtest” betyder inte att analysmetoden är sämre eller mindre säker än
traditionella mikrobiologiska referensmetoder. De traditionella är dock arbetskrävande och tar upp till fem dagar för
att konfirmera ett positivt resultat.
Snabbtester har ofta en högre materialkostnad, men ger
snabbare resultat med samma noggrannhet och tillförlitlighet och kan därför spara
in åtskilligt på analysarbete,
lager- och kvalitetsbristkostnader. Produkter behöver inte
heller återkallas från konsumentledet på grund av sena
analyssvar. Snabbtesterna ger
ju svar innan produkterna hunnit lämna fabriken.
Kontroll på omgivningen
Första steget mot att få kontroll över listeriaförekomst i
produkterna är att ha kontroll
InSite Listeria är ett snabbt och
enkelt screeningtest för Listeria spp.
på ytor inom livsmedelsindustrin.
Testet innehåller flytande medier med
validerad buljong (AOAC-RI). Resultat
inom 30-48 timmar (37°C).
förekomst av listeria i sina lokaler. Dessutom kan man snabbt kontrollera att en
sanering gett resultat genom att ta proverna själv. Man svabbar ytan, inkuberar
svabben och läser av ett färgomslag 24-48
timmar senare! Svabben är i ett slutet rör,
vilket gör att man inte behöver oroa sig
för kontaminering efter avslutad analys.
Fyra snabbtester
SwabSURE ListeriaP detekterar patogena Listeria
monocytogenes och Listeria ivanovii på produktionsytor i kontakt med livsmedel. Testet är Campden BRIvaliderat och ger resultat inom 24-48 timmar (37°C).
på omgivningen. Food Diagnostics kan
erbjuda två olika typer av svabbtest för
analys av produktionsytor: InSite Listeria
och SwabSURE Listeria P. Testerna kan
användas även om man inte har ett eget
laboratorium. Det enda som behövs är en
liten inkubator.
InSite Listeria detekterar Listeria spp.
medan SwabSURE Listeria P detekterar L.
monocytogenes. Dessa svabbar är utomordentliga verktyg, både för rutinmässig
rengöringskontroll och för att leta efter
problemområden när man misstänker
Förutom InSite Listeria och SwabSURE Listeria P erbjuder vi snabbtesterna RAPID’
L.mono och iQ-Check L.monocytogenes.
För mer information om metoder för att
analysera produkter och råvaror, kontakta
Hanna Tidblom.
Hanna Tidblom
[email protected]
031-335 13 66
•C
harkprodukter är himmelrike för
mikrober
•K
ontinuerlig egenkontroll minskar
risken betydligt
•V
aliderade snabbmetoder ger svar
inom 24-48 timmar
• Hittar smittan innan det är för sent
Rätt salthalt med PAL Saltning är
ett urgammalt
sätt att bevara
matvaror,
men
numera saltar vi
främst av smakskäl.
Att kunna mäta den
rätta salthalten är därför
viktigt för kvaliteten.
Saltmängden i saltlag varierar från några
upp till ca 26%. Vill man till exempel rimma stekfläsk, fläsklägg eller julskinka ska
salthalten vara ca 10%. Saltning är också
ett viktigt förfarande för både varmrökning och kallrökning. Salthalten påverkar
även färgen och konsistensen.
PAL-SALT
Konduktivitetsmätare mäter
saltkoncentration (g/100g), skala
0-10%. Vid högre salthalter måste
provet spädas. Mätaren har en
offsetfunktion för hjälp vid spädningar och för kalibrering mot
t.ex. titreringsmetoden.
PAL-SALT PROBE
Konduktivitetsmätare
med sensor. Mäter saltkoncentration (g/100g),
skala 0-7%.
(refraktometer). Vilken metod som är
bäst beror på salthalt och produktprovets övriga innehåll. Kontakta oss gärna
för mer information.
Ett snabbt och enkelt sätt att mäta salthalten är att använda digitala saltmätare.
Mätningarna baseras antingen på elektrisk konduktivitet eller ljusbrytning
Frank Axelsson
[email protected]
031-335 13 67
PAL-03S, -106S, -04S, -05S
Refraktometrar mäter salthalten i saltvatten upp till 33%
(g/100g) beroende på PAL
modell. Rekommenderas för
mätningar av saltlake och rena
saltlösningar.
Salt i köttprodukter
Kassler 4,5%
Bacon 3,9%
Svensk salami
3,7%
Julskinka
3,0%
Varmkorv2,2%
Falukorv
2,1%
Köttbullar
1,9%
Blodpudding1,0%
Charkprodukter & listeria - oktober 2014
Klicka på det understrukna för mer information.
Nya MicroSnap TVC:
Totalantal inom 8 tim
MicroSnap total Viable
Count (TVC) är ett nytt mikrobiologisk snabbtest för
totalantal som tack vare
ATP-teknik ger analysresultat inom åtta timmar.
MicroSnap TVC kan användas för både omgivningsprov och produktprov.
MicroSnap TVC är en tvåstegsmetod med två provrör,
vars design gör totalantalanalysen enklare än någonsin.
Det ena provröret innehåller
anrikningsmedia och en förfuktad, ihålig svabbpinne som
också fungerar som pastörpipett. Provet
svabbas upp från en yta, alternativt överförs i vätskeform direkt till provröret.
Efter odling i sju timmar vid 37°C överförs
1 ml provvätska med svabbpinnen till det
andra provröret, som innehåller ett speciellt ATP-reagens.
Den totala analystiden med MicroSnap
TVC är mindre än åtta timmar. Detta innebär att man hinner screena för mikrobiologisk kontaminering inom en arbetsdag.
Produkter kan därmed frisläppas snabbare och risken för kostsamma produktionsstörningar minskar.
MicroSnap TVC detekterar både grampositiva och gramnegativa aeroba och fakultativt aeroba bakterier inklusive E.coli,
Listeria, Shigella, Bacillus, Staphylococcus,
Pseudomonas, Vibrio.
Kontakta vår produktspecialist Frank
Axelsson för mer information.
Frank Axelsson
[email protected]
031-335 13 67
Produktfakta
Art.nr
MicroSnap TVC,
anrikningsenhet, 100 st.
MS-E-TOTAL
MicroSnap TVC, testenhet, 100 st.
MS-TOTAL
EnSURE, ATP-mätare, 1 st.
ENSURE
ATP-reaktionen aktiveras genom att bryta
provrörets reagensbehållare. Testresultatet avläses sedan direkt på skärmen i den
känsliga ATP-mätaren EnSURE. Resultatet
uttrycks i relativa ljusenheter, vilket enkelt
omvandlas till motsvarande totalantal
genom en medföljande tabell.
Totalantal anger det totala antalet aeroba mikroorganismer av olika slag i ett
prov. Högt totalantal tyder på brister i hanteringen och/eller dålig kylförvaring.
Analys av totalantal är främst en kvalitetsfråga i företagens egenkontroll.
Onormalt högt totalantal i ett livsmedel eller på kontaktytor efter rengöring
indikerar att processhygienen inte är under kontroll.
Vattenaktivitet avslöjar listeriarisk
Vattenaktivitet (aW) är något de flesta
inom livsmedelsindustrin hört talas om.
Tillsammans med temperatur och pH är
vattenaktivitet det mest generella sättet
att mäta och kontrollera risken för bakterietillväxt i livsmedel.
Som parameter för lagringshållbarhet är
den oslagbar, vare sig det gäller köttprodukter, ost, snus m.m. Ett fåtal mätningar
är det allt som behövs för att direkt kunna
avgöra om en produkt ligger i farozonen
för tillväxt av till exempel Listeria.
Lätt- eller svårsmittat vatten
Men vad är egentligen vattenaktivitet
och hur ändrar man den? Kortfattat kan
man säga att vattenaktivitet är ett mått
på hur lätt- eller svårtillgängligt vattnet
som finns i ett prov är. Är vattenaktiviteten hög, är majoriteten av vattnet i ett
prov tillgängligt för en bakterie som
vill föröka sig, vilket leder till kort
hållbarhet.
Är vattenaktiviteten låg,
är mycket av vattnet hårt
bundet, vilket gör det svårt
eller omöjligt för bakterier
att föröka sig. Låg vattenaktivitet ger lång hållbarhet. Torkning
och tillsättning av ämnen som binder vatten, som salt och socker, är de enklaste
och mest direkta sätten att sänka en produkts vattenaktivitet.
Hanna Tidblom
[email protected]
031-335 13 66
Food Diagnostics är exklusiv distributör av vattenaktivitetsinstrumenten LabStart, LabSwift, LabTouch
och LabMaster (bilden) från den schweiziska producenten Novasina. De är enkla att använda, billiga i
drift och har marknadens högsta mätnoggrannhet.
Mer information på www.food-diagnostics.se.
Charkprodukter & listeria - oktober 2014
Klicka på det understrukna för mer information.
Säkra livsmedel
HÖSTENS
KURSER
Webinars om listeria och
ATP-mätning varje månad
självklart för Atria
Atria är ett av Sveriges mest framgångsrika och spännande livsmedelsföretag.
Sedan flera år har de varit en av Food Diagnostics kunder och en viktig samarbetspartner för snabba analysmetoder i produktionen.
Provtagningsseminarium
27-28 november
– Att arbeta med snabbmetoder är en bra
försäkring och inte en kostnad, säger han.
Det är viktigt att kvalitetsarbetet blir en
del av företagets strategiska arbete och
att företagsledningen är involverad.
Certifieringskurs ATP-kontroll
7 november
Program & anmälan
www.food-diagnostics.se (Tjänster,
Utbildning)
Vid anläggningen i Malmö arbetar Atria
rutinmässigt med snabbmetoder för att
styra/kontrollera rengöringen samt med
listeriaanalys och Biofinder för att hitta
biofilmer.
Frågor
[email protected],
031-335 13 61
– Nu känns det tryggt i fabriken, säger
Peter Masséus som är kvalitetssamordnare
vid Atria i Malmö.
Ko eller gris?
Porcine Detection är en ny screeningmetod som avslöjar om det finns
griskött i rått eller processat kött av
annan sort. Testet baseras på lateral
flow och tar inte mer än en kvart.
Porcine Detection Kit finns för rått
respektive processat kött. Ring produktansvarig Frank Axelsson på tel
031-335 13 67 för mer information.
Matfusk ska
inte löna sig
Livsmedelsombudsmannen är en ny
tjänst hos Livsmedelsverket för bekämpning av matfusk. Den fungerar
som en visselblåsarfunktion för anställda i livsmedelsbranschen som vet
eller anar att något inte står rätt till.
Anmälan, som kan vara anonym, görs
på Livsmedelsverkets webbplats, via
e-post eller telefon.
En glad Peter Masséus använder svabben UltraSnap
tillsammans med SystemSURE Plus för snabb och
säker rengöringskontroll.
På Atrias nio anläggningar och kontor
arbetar över tusen personer med livsmedelsproduktion där produkter ska vara
lönsamma utan att det sker på bekostnad
av kvalitet och säkerhet. Alla fabriker är
kvalitetscertifierade med FSSC 22000 eller IFS och håller en erkänt hög nivå i sitt
kvalitetsarbete.
Carsten Jörgensson är kvalitets- och miljöchef med ansvar för anläggningarna i
Malmö, Borås och Moheda. Han menar
att en del av det goda resultatet beror
på att man var tidigt ute med att använda
olika snabbmetoder från Food Diagnostics i egenkontrollen.
Snabbtester hos Atria
• SystemSURE Plus ATP-mätare
för sekundsnabb rengörings- och
handhygienkontroll.
• SwabSURE ListeriaP. Detekterar
Listeria monocytogenes.
• InSite Listeria. Detekterar
Listeria spp.
• Allergentester för omgivningsoch produktkontroll.
Frans Perssons väg 6
412 76 Göteborg
Telefon: 031 335 13 62
Fax: 031 335 13 63
[email protected]
www.food-diagnostics.se
Klicka på det understrukna för mer information.
Download