Säkerhetsdatablad Holtac™ T

advertisement
Säkerhetsdatablad
Utgivningsdatum 26-okt-2016
Revisionsdatum 26-okt-2016
Version 2
AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1. Produktbeteckning
Produktnamn
HoltacÔ T
Kemiskt Namn
Pentaerytritol
CAS-nr
115-77-5
EC-nr
204-104-9
Synonymer
2,2-Bis(hydroxymethyl)1,3-propanediol
Rent ämne/ren blandning
Ämne
REACH-registreringsnummer
01-2119473985-20-0000,
01-2119473985-20-0001
1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det
avråds från
Industriell
Yrkesperson
Konsument
Tillämpning
Industriell tillverkning. Tillverkning av ämnen. Distribution och lagring. Blandningar.
Användningsområde: i lim, i fogmassor, i smörjmedel, i fetter, i
metallbearbetningsvätskor, i färg, i lacker, i gummiprodukter, i PVC stabilisatorer och
PVC artiklar, i intumescenta material (ej färg och plaster), i intumescenta polymerer
(polymerer och omättade polyestrar till härdplaster), för anti-foulant applikationer.
Produktion: av oligomerer, av polymerer, av intumescenta polymerer.
Användningsområde: i lim, i fogmassor, i färg, i lacker, i laboratorier, i PVC stabilisatorer
och PVC artiklar, i intumescenta material (ej färg och plaster), i gummiprodukter, i
intumescenta polymerer.
Användningsområde: i lim, i fogmassor, i färg, i lacker, i PVC stabilisatorer och PVC
artiklar, i intumescenta material (ej färg och plaster), i gummiprodukter, i intumescenta
polymerer.
Kemisk mellanprodukt
Användningar som det avråds från Ej identifierade.
1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Tillverkare
Perstorp Specialty Chemicals AB
SE-284 80 Perstorp, Sweden
Tel. +46 435 380 00
www.perstorp.com
Perstorp Chemicals GmbH
Postfach 1409/1410
DE- 59704 Arnsberg, Germany
Tel. +49 2932 498 0
Fax. +49 2932 498
www.perstorp.com
E-postadress
[email protected]
1.4. Telefonnummer för nödsituationer
Europa
(+)1 760 476 3961 (contract no: 334101)
Sverige
020 99 6000 (Kemiakuten - Giftinformationscentralen)
AVSNITT 2: Farliga egenskaper
___________________________________________________________________________________________
Sida 1 / 9
EUSE - SV
Revisionsdatum 26-okt-2016
HoltacÔ T
___________________________________________________________________________________________
2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP]
Detta ämne har inte klassificerats som farligt enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]
2.2. Märkningsuppgifter
Detta ämne har inte klassificerats som farligt enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]
Symboler/piktogram
Ej tillämpligt
Signalord
Ej tillämpligt
Faroangivelser
Ej tillämpligt
Skyddsangivelser
Ej tillämpligt
2.3. Andra faror
Produkten är inte klassificerad som farlig för hälsa eller miljö, men produkten kan orsaka dammexplosioner och förebyggande
åtgärder måste vidtas.
AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.1 Ämnen
Kemiskt Namn
Pentaerytritol
EC-nr
CAS-nr
REACH-registreringsn
ummer
Vikt-%
Klassificering enligt förordningen
(EG) nr 1272/2008 [CLP]
204-104-9
115-77-5
01-2119473985-20-0000,
01-2119473985-20-0001
>80
Inte klassificerat
Fullständig text av H- och EUH-fraser: se avsnitt 16
AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Inandning
Första hjälpen åtgärder krävs inte, men få frisk luft för personlig komfort.
Hudkontakt
Första hjälpen åtgärder krävs inte, men tvätta exponerad hud med tvål och vatten av
hygieniska skäl.
Ögonkontakt
Första hjälpen åtgärder krävs inte, men skölj ögonen med vatten för personlig komfort
och för att undvika mekanisk irritation.
Näringsintag
Om större mängd svalts eller du inte mår bra, sök läkarvård.
4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Ingen känd
4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt
krävs
Behandla enligt symptom
AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1. Släckmedel
Lämpliga släckmedel
Använd släckningsmedel som lämpar sig för omständigheterna och den omgivande miljön.
Olämpliga släckmedel
___________________________________________________________________________________________
Sida 2 / 9
EUSE - SV
Revisionsdatum 26-okt-2016
HoltacÔ T
___________________________________________________________________________________________
Vatten med full stråle eftersom detta kan bilda ett dammoln.
5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Farliga förbränningsprodukter
Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO2).
5.3. Råd till brandbekämpningspersonal
Ingen speciell skyddsutrustning behövs.
Ytterligare information
Fint damm som är spritt i luft i tillräckliga koncentrationer utgör en risk för dammexplosion vid förekomst av en
antändningskälla.
AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Viktigt: Avlägsna alla antändningskällor. Undvik ytterligare dammbildning. Vid dammiga förhållanden bär andningsskydd med
dammfilter, handskar och skyddskläder av hygieniska skäl. Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden.
6.2. Miljöskyddsåtgärder
Låt inte materialet nå avlopp, mark eller vattenansamlingar. Se Avsnitt 12 för ytterligare ekologisk information.
6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering
Inneslutningsmetoder
Täck för att undvika dammbildning. Ta upp mekaniskt och lägg i lämpliga behållare för bortskaffning. Använd gnistsäkra
verktyg och explosionssäker utrustning.
Rengöringsmetoder
Rengör förorenade ytor noggrant Använd föreskriven personlig skyddsutrustning Täck pulverspill med plast eller presenning för
att minimera spridning och hålla pulvret torrt Ta upp mekaniskt och lägg i lämpliga behållare för bortskaffning Undvik att skapa
damm
6.4. Hänvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 7, 8, 13 för ytterligare information.
AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1. Försiktighetsmått för säker hantering
Andas inte in damm. Undvik dammbildning. Damm kan bilda en explosiv blandning med luft. Dammbildning som ej kan
undvikas bör regelbundet sugas upp. Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen. Håll åtskilt från värme, gnistor, lågor och
andra antändningskällor (t ex, tändlågor, elmotorer och statisk elektricitet). Använd gnistsäkra verktyg och explosionssäker
utrustning. Följ direktiv 94/9/EG gällande lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i
explosionsfarliga omgivningar och, Direktiv 1999/92/EG om minimikrav för förbättring av säkerhet och hälsa för arbetstagare
som kan utsättas för fara orsakad av explosiv atmosfär. För ytterligare information, se Perstorp Technical Information - Leaflet
TI 0185.
Allmänna hygienkrav
Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis.
7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Håll/förvara endast i ursprungsbehållaren. Dammbildning som ej kan undvikas bör regelbundet sugas upp.
7.3. Specifik slutanvändning
Denna information finns i det föreliggande säkerhetsdatabladet.
AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1. Kontrollparametrar
Exponeringsgränser
Håll den personliga exponeringen under den härledda nolleffektnivån (DNEL) och under de nationella hygieniska gränsvärdena
(om sådana existerar).
Kemiskt Namn
Pentaerytritol
Europeiska unionen
Ej tillgängligt
Sverige
TWA: 5 mg/m3
___________________________________________________________________________________________
Sida 3 / 9
EUSE - SV
Revisionsdatum 26-okt-2016
HoltacÔ T
___________________________________________________________________________________________
115-77-5
Kemiskt Namn
Damm och dimma, organiska
Europeiska unionen
Ej tillgängligt
Sverige
TWA: 5 mg/m3
Härledd nolleffektnivå (DNEL) - arbetare
Pentaerytritol (115-77-5)
Typ
Exponeringsväg
Kroniska effekter, systemiska
Dermal
Kroniska effekter, systemiska
Inandning
DNEL
3.3
11.8
Anmärkningar
mg/kg kroppsvikt/dag
mg/m3
Härledd nolleffektnivå (DNEL) - Konsument
Pentaerytritol (115-77-5)
Typ
Exponeringsväg
Kroniska effekter, systemiska
Oral
Kroniska effekter, systemiska
Dermal
Kroniska effekter, systemiska
Inandning
DNEL
1.7
1.7
2.9
Anmärkningar
mg/kg kroppsvikt/dag
mg/kg kroppsvikt/dag
mg/m3
Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)
Pentaerytritol (115-77-5)
Del av miljön
Uppskattad nolleffektkoncentration
(PNEC)
Sötvattenlevande
1
Sporadisk
1
Havsvatten
0.1
Effekt på avloppsrening
50
Anmärkningar
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
8.2. Begränsning av exponeringen
Lämpliga tekniska kontrollåtgärder
Följ direktiv 94/9/EG gällande lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i
explosionsfarliga omgivningar och, Direktiv 1999/92/EG om minimikrav för förbättring av säkerhet och hälsa för arbetstagare
som kan utsättas för fara orsakad av explosiv atmosfär. Säkerställ tillräcklig ventilation, särskilt i avgränsade områden.
Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning
Ögonskydd/ansiktsskydd
Använd skyddsglasögon med sidoskydd.
Handskydd
Skyddshandskar behövs normalt inte. Vi rekommenderar dock att använda
skyddshandskar av gummi. Neopren. Nitrilgummi.
Hud- och kroppsskydd
Normala arbetskläder för kemisk industri (långa ärmar och ben).
Andningsskydd
Använd andningsskydd med dammfilterenhet (P3) vid otillräcklig ventilation.
Begränsning av miljöexponeringen
Ej tillämpligt.
Ytterligare information
Exponeringsscenarier finns ej tillgängliga eftersom substansen inte är klassificerad som farlig för hälsa eller miljö enligt CLP
Föreskrift (EC) No 1272/2008.
AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Utseende
pulver
kristallin
vit
Lukt
Lukttröskel
Svag
Ej tillämpligt
Egendom
pH
Värde
4 - 7
Anmär
kni
ngar•Met
od
@ 20 °C
___________________________________________________________________________________________
Sida 4 / 9
EUSE - SV
Revisionsdatum 26-okt-2016
HoltacÔ T
___________________________________________________________________________________________
Smältpunkt / fryspunkt
Kokpunkt / kokpunktsintervall
Flampunkt
Avdunstningshastighet
Brandfarlighet (fast form, gas)
Explosionsgränser
Övre explosionsgräns
Undre explosionsgräns
Ångtryck
Ångdensitet
Relativ densitet
Vattenlöslighet
Löslighet
Fördelningskoefficient
Självantändningstemperatur
Sönderfallstemperatur
Kinematisk viskositet
Dynamisk viskositet
Explosiva egenskaper
Oxiderande egenskaper
Densitet
Skrymdensitet
258 °C / 496 °F
369 °C / 696 °F
> 150 °C / > 302 °F
OECD 102
ASTM E 537-02
Ingen information tillgänglig
Inte brandfarligt
Ingen information tillgänglig
30 g/m3
0.000015 Pa
@25°C; SPARC
62 g/L
-1.7
> 400 °C / 752 °F
Ej explosiv. Kan bilda explosiva
blandningar med luft
Ej oxiderande.
1.37 g/cm3
800 kg/m³
Ingen information tillgänglig
Ingen information tillgänglig
@ 20 °C OECD-test nr 105: Vattenlöslighet
Ingen information tillgänglig
log POW (OECD 107) Fördelningskoefficient
(n-oktanol/vatten)
EU method A16
Ingen information tillgänglig
Ingen information tillgänglig
Ingen information tillgänglig
@20°C, ISO 1183-1
@20°C, ASTMD 1895-96
9.2. Annan information
Egenskaperna för dammexplosion är mycket beroende på partikelstorleken. För ytterligare information, se Perstorp Technical
Information - Leaflet TI 0185. Den fysiska informationen gäller:. Pentaerythritol mono.
AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Det finns inga speciella testdata för denna produkt. För ytterligare upplysningar, se efterföljande rubriker i detta kapitel.
10.2. Kemisk stabilitet
Stabil under normala förhållanden.
10.3. Risken för farliga reaktioner
Fint damm som är spritt i luft i tillräckliga koncentrationer utgör en risk för dammexplosion vid förekomst av en
antändningskälla.
10.4. Förhållanden som ska undvikas
Risk för dammexplosion, undvik hantering som kan skapa statisk elektricitet.
10.5. Oförenliga material
Ingen känd.
10.6. Farliga sönderdelningsprodukter
Ingen känd.
AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Information om sannolika exponeringsvägar
Inandning. Dermal.
Symptom som hör ihop med fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper
Ingen känd.
Numeriska mått på toxicitet
___________________________________________________________________________________________
Sida 5 / 9
EUSE - SV
Revisionsdatum 26-okt-2016
HoltacÔ T
___________________________________________________________________________________________
Akut toxicitet
Pentaerytritol (115-77-5)
Metod
OECD-test nr 401: Akut oral
toxicitet
Odefinierad
OECD-test nr 402: Akut
hudtoxicitet
Odefinierad
OECD-test nr 403: Akut
inhalationstoxicitet
Art
Råtta
Exponeringsväg
Oral
Effektiv dos
5110
Anmärkningar
LD0 mg/kg
Mus
Oral
25500
Kanin
Dermal
>10000
Kanin
Råtta
Inandning
Inandning
11000
>5.15
LD50 (dödlig dos)
mg/kg
LD50 (dödlig dos)
mg/kg
LC0 mg/m3 6h
LC50 mg/l 4h
Frätande/irriterande på huden
Icke irriterande för hud.
Pentaerytritol (115-77-5)
Metod
OECD-test nr 404: Akut
hudirritation/hudkorrosion
Art
Kanin
Exponeringsväg
Dermal
Resultat:
Icke irriterande för hud
Art
Kanin
Exponeringsväg
Öga
Resultat:
Icke irriterande
Art
Mus
Exponeringsväg
Hud
Resultat:
Inte hudsensibiliserande
Allvarlig ögonskada/ögonirritation
Icke irriterande.
Pentaerytritol (115-77-5)
Metod
OECD-test nr 405: Akut
ögonirritation/ögonkorrosion
Luftvägs- eller hudsensibilisering
Ingen sensibiliserande effekt känd.
Pentaerytritol (115-77-5)
Metod
OECD-test nr 429:
Hudsensibilisering: Lokal
lymfkörteltest
Mutagenitet i könsceller
Icke mutagen.
Pentaerytritol (115-77-5)
Metod
OECD-test nr 471: Omvänt bakteriellt
mutationstest
OECD-test nr 473: In vitro-test av
kromosomaberration hos däggdjur
OECD-test nr 476: In vitro-test av
cellgenmutation hos däggdjur
Art
in vitro
Resultat:
Negativ
in vitro
Negativ
in vitro
Negativ
Karcinogenicitet
Eftersom alla mutagenitetsstudier in vitro är negativa, finns det inget som tyder på någon cancerframkallande förmåga.
Reproduktionstoxicitet
Det fanns inga tecken på reproduktionstoxicitet i OECD-guideline 422 screening test.
Pentaerytritol (115-77-5)
Metod
OECD-test nr 422:
Toxicitetsstudie med
upprepad dos kombinerad
Art
Råtta
Exponeringsväg
Oral
Effektiv dos
1000
Anmärkningar
NOAEL mg/kg
kroppsvikt/dag (P1)
___________________________________________________________________________________________
Sida 6 / 9
EUSE - SV
Revisionsdatum 26-okt-2016
HoltacÔ T
___________________________________________________________________________________________
med screeningtest av
reproduktions-/utvecklingstoxi
citet
OECD-test nr 422:
Toxicitetsstudie med
upprepad dos kombinerad
med screeningtest av
reproduktions-/utvecklingstoxi
citet
OECD-test nr 414:
Toxicitetsstudie av
fosterutveckling
Råtta
Oral
1000
NOAEL mg/kg
kroppsvikt/dag (F1)
Råtta
Oral
1000
NOEL (ingen
observerad effekt)
mg/kg kroppsvikt/dag
(P1+F1)
Art
Råtta
Exponeringsväg
Oral
Effektiv dos
100
Anmärkningar
NOAEL mg/kg
kroppsvikt/dag
Råtta
Oral
1000
NOAEL mg/kg
kroppsvikt/dag
Ingen känd effekt.
STOT - enstaka exponering
STOT - upprepad exponering
Pentaerytritol (115-77-5)
Metod
OECD-test nr 422:
Toxicitetsstudie med
upprepad dos kombinerad
med screeningtest av
reproduktions-/utvecklingstoxi
citet
OECD-test nr 407: 28 dagars
studie av oral toxicitet med
upprepade doser hos
gnagare
Fara vid aspiration
Ej tillämpligt.
AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1. Toxicitet
Låg giftighet för vattenlevande organismer.
Pentaerytritol (115-77-5)
Metod
OECD-test nr 203: Fisk,
akut toxicitetstest
OECD-test nr 202:
Daphnia sp., Akut
immobiliseringstest
OECD-test nr 201:
Sötvattensalger och
cyanobakterier,
tillväxthämningstest
OECD-test nr 211:
Vattenloppa (Daphnia
magna), reproduktionstest
OECD-test nr 209:
Aktiverat slam,
respirationshämningstest
(kol- och
ammoniumoxidering)
OECD-test nr 201:
Sötvattensalger och
cyanobakterier,
tillväxthämningstest
Art
Oryzias latipes
(japansk risfisk)
Daphnia magna
Exponeringsväg
Sötvattenlevande
Effektiv dos
>100
Exponeringstid
96h
Sötvattenlevande
>1000
24h
Pseudokirchneriell Sötvattenlevande
a subcapitata
>1000
72h
EC50 (effektiv
koncentration) mg/l
1000
21d
NOEC mg/l
>1000
3h
EC50 (effektiv
koncentration) mg/l
1000
72h
NOEC mg/l
Daphnia magna
Sötvattenlevande
Toxicitet hos
bakterier
Pseudokirchneriell Sötvattenlevande
a subcapitata
Anmärkningar
LC50 (dödlig
koncentration) mg/l
EC50 (effektiv
koncentration) mg/l
___________________________________________________________________________________________
Sida 7 / 9
EUSE - SV
Revisionsdatum 26-okt-2016
HoltacÔ T
___________________________________________________________________________________________
12.2. Persistens och nedbrytbarhet
Lättnedbrytbart
Pentaerytritol (115-77-5)
Metod
OECD-test nr 301E: Hög
bionedbrytbarhet: Modifierat
OECD-screeningtest (TG 301 E)
OECD 310
Värde
99%
Exponeringstid
28d
Resultat:
Lättnedbrytbart
83.7%
1380
1300
28d
Lättnedbrytbart
COD (mg/g)
TOD (mg/g)
12.3. Bioackumuleringsförmåga
Baserat på fördelningskoefficienterna för produktens ingredienser förväntas produkten inte bioackumuleras i organismer.
Kemiskt Namn
Fördelningskoefficient
-1.7
Pentaerytritol
Biokoncentrationsfaktor (BCF)
12.4. Rörligheten i jord
Ämnet förväntas inte bindas till suspenderat material och sediment baserat på log Pow-värdet.
12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Detta ämne uppfyller inte kriterierna för klassificering som ett PBT- eller vPvB-ämne.
12.6. Andra skadliga effekter
Ingen känd.
AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Avfall från rester/oanvända produkter
Produkten är inte klassificerad som farligt avfall. Förbränn i en godkänd anläggning.
Kontaminerad förpackning
Noggrant tömda och väl rengjorda förpackningar kan källsorteras.
Avfallskoder/avfallsbeteckningar enligt EWC/AVV
Avfall från rester/oanvända produkter: 16 03 06.
Annan information
Avfallskoder bör tilldelas av användaren, baserat på tillämpningsområdet där produkten användes.
AVSNITT 14: Transportinformation
ADR Vägtransport
14.1 UN-nummer
14.2 Officiell transportbenämning
14.3 Faroklass för transport
14.4 Förpackningsgrupp
14.5 Miljöfara
14.6 Särskilda
försiktighetsåtgärder
Inte reglerad
Inte reglerad
Inte reglerad
Inte reglerad
Ej tillämpligt
Ingen
RID Järnvägstransport
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
UN-nummer
Officiell transportbenämning
Faroklass för transport
Förpackningsgrupp
Miljöfara
Särskilda
Inte reglerad
Inte reglerad
Inte reglerad
Inte reglerad
Ej tillämpligt
Ingen
___________________________________________________________________________________________
Sida 8 / 9
EUSE - SV
Revisionsdatum 26-okt-2016
HoltacÔ T
___________________________________________________________________________________________
försiktighetsåtgärder
IMDG Sjötransport
Inte reglerad
14.1 UN-nummer
14.2 Officiell transportbenämning Inte reglerad
Inte reglerad
14.3 Faroklass för transport
Inte reglerad
14.4 Förpackningsgrupp
Ej tillämpligt
14.5 Vattenförorenare
Ingen
14.6 Särskilda
försiktighetsåtgärder
14.7 Bulktransport enligt bilaga II i Ingen information tillgänglig
MARPOL 73/78 och IBC-koden
IATA Lufttransport
14.1 UN-nummer
14.2 Officiell transportbenämning
14.3 Faroklass för transport
14.4 Förpackningsgrupp
14.5 Miljöfara
14.6 Särskilda
försiktighetsåtgärder
Inte reglerad
Inte reglerad
Inte reglerad
Inte reglerad
Inte reglerad
Ej tillämpligt
Ingen
AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
Internationella föreskrifter
Ej tillämpligt.
Europeiska unionen
Följ direktiv 94/9/EG gällande lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i
explosionsfarliga omgivningar och, Direktiv 1999/92/EG om minimikrav för förbättring av säkerhet och hälsa för arbetstagare
som kan utsättas för fara orsakad av explosiv atmosfär.
Tyskland
Vattenfarlighetsklass (WGK)
svagt farligt för vatten (WGK 1)
15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning
En kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för detta ämne.
AVSNITT 16: Annan information
Nyckel eller symbolförklaring till förkortningar som används i säkerhetsdatabladet
Utgivningsdatum
26-okt-2016
Revisionsdatum
26-okt-2016
Revideringsanmärkning
Uppdaterade säkerhetdatabladsavsnitt: 8, 11, 12, 15.
Detta säkerhetsdatablad är i enlighet med: Förordning (EG) nr 1907/2006, KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) Nr.
830/2015 från den 20 maj, 2015.
Friskrivningsklausul
På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd som en anvisning för
säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller
kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material
används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits i texten.
Slut på säkerhetsdatablad
___________________________________________________________________________________________
Sida 9 / 9
EUSE - SV
Download