Smärtvård VGR

advertisement
Långvarig smärta
i Västsverige
Nenad Stankovic, överläkare med.dr.
Frölunda Specialistsjukhus
[email protected]
Definition av smärta
En obehaglig sensorisk och känslomässig
upplevelse förenad med vävnadsskada eller
hotande vävnadsskada eller beskriven i termer
av sådan skada. Smärtan är alltid subjektiv och
kan uppträda i frånvaro av vävnadsskada.
International Association for the Study of Pain, Subcommittee of
Taxonomy. Pain Terms: A Current List with Definitions and Notes on
Usage. Part II. 1979;Pain 6:249-52.
Frölunda Specialistsjukhus
2
Långvarig smärta
Smärta är ett stort hälsoproblem i Europa. Även om akut
smärta skäligen kan betraktas som ett symptom på sjukdom
eller skada, långvarig och återkommande smärta är ett
specifikt hälsoproblem, en sjukdom i sin egen rätt.
EFIC. Declaration on pain as a major health problem , a disease in its own
right. Available at: http://www.efic.org/pain-efic.declaration.php
Frölunda Specialistsjukhus
3
Långvarig smärta
Långvarig smärta är ett självständigt problem och inte
enbart ett tecken på en bakomliggande sjukdom eller
skadlig process. Långvarig smärta utgör en stor
belastning både för individ och samhälle
World Health Organization. WHO Normative Guidelines on Pain
Management. Juni 2007
Frölunda Specialistsjukhus
4
Hur har vi haft i VGR?
Smärtsamt
Dålig samordning
Dålig kommunikation mellan PV och
specialistsjukvården
Låg kunskapsnivå (ett vanligt problem)
Frölunda Specialistsjukhus
5
En ny satsning…
Västsvenska smärtmötet i Falköping 2010
Frölunda Specialistsjukhus
2010-2011
2011
Frölunda Specialistsjukhus
Kartläggning
Uppdrag No I
Arbetsgrupper
nivåstrukturering
vårdprogram
utbildning
Nätverk för smärta i Västsverige
2012
2013
Frölunda Specialistsjukhus
Nivåstrukturering
Uppdrag No II
HANDLINGSPLAN
Inledning
Nivåstrukturering
Medicinska riktlinjer
Vårdprogram
Utbildning
Sammanfattning
Smärtrådet
Ann-Sofie Bäck
Clas Mannheimer
Eva Hällås
Eva-Lotte Karlsson
Gunvor Andersson
Jan Carlström
Mats Elm
Monica Ericson-Sjöström
Nenad Stankovic
Olaf Gräbel
Tore Eliasson
Frölunda Specialistsjukhus
Nivåstrukturering
• Primärvården
-basala utredningar/behandlingar
-multimodala multidisciplinära smärtteam
• Specialistsjukvård
-smärtmottagningar
-multidisciplinära smärtmottagningar/kliniker
-minst en multidisciplinär smärtmottagning med
särskilda kunskaper
-regionalt kunskapscentrum kopplat till universitetet
Frölunda Specialistsjukhus
Smärtcentrum
Annan rehab/
behandling i PV
Rehab team
i primärvård
Specialiserad
vård
Primärvårdsläkare
Rehab team spec. vård
Smärt
mott
Patienten söker i primärvården för återkommande eller långvarig smärta
Undersökning bedömning/behandling i primärvården
Avslut eller åter till remitterande läkare i PV
Behandling/rehab i primärvården hos en eller flera vårdgivare
Insatta åtgärder inte tillräckliga eller patientens behov stora
Primärvård
Team‐baserad bedömn/rehab i primärvård
Patientens problem är komplexa och ett team med högre kompetens krävs
Patientens besvär kräver rehab i team
Aktuell för utredning eller behandling hos annan vårdgivare
Ja
Särskild bedömning av patientens smärttillstånd nödvändig
Specialiserad smärtmottagning
Team‐baserad rehabilitering i specialiserad vård
Smärtcentrum
Misstanke om annan bakomliggande sjukdom
Nej
Avslut efter bedömning / behandling
Annan specialiserad vård
Specialiserad vård
Remissvar och åter till remitterande läkare i PV
Vårdgaranti, rehabiliterings‐ och sjukskrivningsprocesser
Medicinska riktlinjer
•
•
•
•
•
Kort
Tydligt
Allmänt
Konsekvensbeskrivning
Leder till………………
Frölunda Specialistsjukhus
Regional medicinsk riktlinje
Huvudbudskap
Långvarig smärta är en av de vanligaste orsakerna till
långtidssjukskrivning och orsakar stora kostnader för samhället.
Långvarig smärta betraktas ofta felaktigt inom sjukvården som i tid
förlängd akut smärta och behandlas som akut smärta.
Relevanta yrkesgrupper bör utbildas för att bästa prevention,
handläggning och behandling av patienter med långvarig smärta skall
uppnås.
Adekvat behandling av akut smärta är viktig för att förhindra att en
långvarig smärta uppstår.
Frölunda Specialistsjukhus
Regional medicinsk riktlinje
Uppföljning
Primärvården samt specialistenheter som inte arbetar med
smärta på heltid bör använda något eller några
uppföljningsinstrument som mäter smärtintensitet,
funktionsnivå, livskvalitet, ångest- och depressionsnivå.
Exempel kan vara:
- HAD, mäter ångest- och depressionsivå
- Funktionsbarometern, mäter funktionsnivå samt livskvalitet
- SF-12 Hälsoenkät, mäter livskvalitet
- EQ-5D (EuroQol 5D), mäter livskvalitet och används för
hälsoekonomiska studier
Frölunda Specialistsjukhus
Vårdprogram
• Mer omfattande (10 sidor + bilagor)
• ”Kokbok”?
• För alla
Frölunda Specialistsjukhus
Utbildning
• Basalnivå – för alla
• Avancerad nivå – för de som arbetar
dagligen med smärta
• Grundutbildning?
Frölunda Specialistsjukhus
Hösten 2013
När?
Vad?
Varför?
Vad händer därefter?
[email protected]
Frölunda Specialistsjukhus
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards