Förvaring och hantering av livsmedel - Sodexho Extranet

advertisement
Kostpärm – Kapitel 12. Förvaring och hantering av livsmedel
2009-05-13
Förvaring och hantering av livsmedel
God allmän hygien är ett måste vid hantering av livsmedel. Handhygien är speciellt
viktig, men även kärl, arbetsredskap och arbetsytor skall vara rena. Den som
hanterar livsmedel ska bära skyddskläder som är lämpliga för arbetet. Smycken och
klocka får inte bäras om de kan komma i beröring med oförpackade livsmedel eller
om de kan utgöra en hygienisk risk.
Rätt förvaring och hantering av livsmedel är viktig. Mikroorganismer (bakterier,
mögel- och jästsvampar) förkortar inte bara livsmedlets hållbarhetstid utan kan om
olyckan är framme orsaka matförgiftning. Enzymer som finns i alla livsmedel, bryter
ner näringsämnen och förstör smak och färg. Luftens syre förstör en del ämnen t ex
c-vitamin och kan också medföra smak- och färgförändringar.
Med rätt förvaring och hantering av livsmedel kan vi motverka att oönskade effekter
uppstår.
Det är viktigt att känsliga livsmedel förvaras kallt och att man kontrollerar
temperaturen i kylar och frysar ofta.
Temperaturen i matkylen på enportionsavdelningen ska vara högst +2°C. Kylen på
flerportionsavdelning högst + 3 grader. Frysen på avdelningarna skall högst hålla
-18°C. Kosttillägg och näringsdrycker är känsliga för bakterier och ska inte stå
framme i rumstemperatur när de är öppnade. Oförpackade livsmedel som kylförvaras
ska vara övertäckta på lämpligt sätt, t ex med lock eller plast, för att inte riskera att
förorenas.
Det farliga temperaturintervallet för bakterietillväxt ligger mellan cirka +8°C och
+60°C. För låg förvaringstemperatur under varmhållningen eller serveringen kan
därför innebära risk för matförgiftning på grund av bakterietillväxt.
Förvaring av SoFreshrätter
Obruten kylkedja är mycket viktigt när det gäller SoFresh rätterna. Speciella kylskåp
finns på alla avdelningar som håller 2°C. Rätterna får aldrig stå framme i
rumstemperatur.
•
Tillaga alltid rätterna i SoFreshmikrovågsugnen innan servering
•
Läs noggrant på etiketten, datum samt tillagningsprogram
•
Erbjud de rätter med kortast datum först
•
Låt maten temperaturutjämnas innan servering, ca 1 minut
•
Rätten får max stå 15 minuter efter tillagning innan servering
Observera att maten är mycket varm efter tillagning!!
1
Kostpärm – Kapitel 12. Förvaring och hantering av livsmedel
2009-05-13
Allmänna råd kring hantering av livsmedel:
•
Öppnade konserver i burk ska inte förvaras i den öppnade burken, på grund av
att metaller kan vandra från burken till livsmedlet
• Sill kan avge smak till andra livsmedel, förvara därför i tättslutande förpackning
• För att inte bakterier ska växa till i disktrasor och svampar skall endast
engångsdisktrasor användas.
• Kontrollera alltid bäst före datum
• Tillagad mat / uppvärmd mat som ej serverats skall slängas. ’
• SoFreshmåltider får ej frysas!
2
Download