Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi 161021

advertisement
Allmänmedicin innefattande
15 högskolepoäng
allmän och speciell farmakologi
Provmoment:
Ladokkod:
Tentamen ges för:
Tentamen
62DA01
Vdist 15h, Gdist 16h, fristående
TentamensKod:
Tentamensdatum:
Tid:
20161021
9.00-12.00
Hjälpmedel:
Inga
Totalt antal poäng på tentamen:
Allmän farmakologi 27p och Speciell farmakologi 27p
För att få respektive betyg krävs: Allmän farmakologi Godkänd 19p, Väl godkänd 23p
Speciell farmakologi Godkänd 19p, Väl godkänd 23p
Allmänna anvisningar:
På varje multiple choice fråga (flervalsfråga) kan ett eller flera svar vara rätt.
För att få full poäng (2p) krävs helt rätt svar.
För att få delpoäng (1p) krävs 50 % rätt svar.
0 poäng vid endast ett rätt eller inget rätt.
Markera rätt(a) svaren tydligt.
Nästkommande tentamenstillfälle: 3/12 kl 9.30
Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, till detta tillkommer upp till 5 arbetsdagar för administration,
annars är det detta datum som gäller:
Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.
Lycka till!
Ansvarig lärare:
Telefonnummer:
Pernilla Karlsson, Maria Lundvall
033-4354786, 0705-473416
Allmän farmakologi
1.Ge tre exempel på patienttillstånd där stolpiller kan ha fördelar jämfört med tabletter
(3 p)
2. Beskriv så att en patient förstår vad dessa olika tillförselsätt betyder
a) intraartikulärt
(3p)
___________________________________________________________________________
b) intraperitonalt
c) intrakavernöst
___________________________________________________________________________
3. En patient får kontinuerlig intravenös infusion av en läkemedelssubstans som har en
halveringstid på 4 timmar. Ungefär hur många timmar tar det att uppnå steady-state? (1 p)
___________________________________________________________________________
4. Ange för varje påstående nedan om det är falskt eller sant, gällande mättnadsdoser:
(2p)
Sant
Falskt
Det är främst läkemedel med kort halveringstid som ges som mättnadsdos
Vid organsvikt bör mättnadsdosen vara lägre
Mättnadsdoser ges främst vid behandling av kroniska sjukdomar
Mättnadsdoser ges främst för att nå höga koncentrationer snabbt när man
sätter in ett läkemedel, t.ex. vid infektioner
1
5. Vad kan konsekvensen bli om en salva/kräm förvaras i för hög temperatur? (1p)
6. Varför är det viktigt att minska dosen stegvis av betablockerare (tex metoprolol), om
behandlingen ska avslutas? Förklara!
(3 p)
7. En viktig enzymgrupp för metabolism av läkemedel är cytokrom P450.
Vilka/vilket av följande påståenden stämmer?
(2p)
a. CYP 450-enzymer finns endast i levern där de bryter ner främmande ämnen.
b. Läkemedel kan påverka aktiviteten hos enzymerna.
c. Aktiviteten av enzymen påverkas endast av ämnen utifrån.
d. Hämning av ett enzym har en nästan omedelbar effekt på metabolismen.
8. Nedreglering innebär att antalet receptorer minskar. Detta kan påverka effekten av
ett läkemedel som verkar via dessa receptorer.
Vilket/vilka av nedanstående påståenden stämmer vid nedreglering av receptorer?
(2p)
a. Effekten av läkemedlet blir mindre.
b. Större dos krävs för att få samma effekt.
c. Agonister kan ge upphov till nedreglering.
d. Antagonister kan ge upphov till nedreglering.
9. Enligt studier så använder inte alltid patienterna sina läkemedel enligt ordination. Vilken är
graden av följsamhet enligt dessa studier vid behandling av diabetes och högt blodtryck?
(1p)
__________________________________________________________________________
2
10. En stor del av de läkemedel som vi äter kommer att utsöndras via njurarna.
Vilka saker behöver man tänka på när det gäller elimination av läkemedel via
njurarna?
(2p)
a. Dosjusteringar vid njursvikt är ofta nödvändiga för läkemedel som elimineras via
njurarna.
b. I njurarna finns en betydande metaboliserande förmåga.
c. Åldern påverkar njurens förmåga att eliminera läkemedel.
d. Njurens elimination är enbart en filtrationsprocess.
11. En äldre patient behandlas med digoxin, och du har fått i uppgift att ta ett blodprov som ska
skickas till laboratoriet för bestämning av serumdigoxin. Du har fått instruktion att ta
blodprovet minst 6-8 h efter senaste dos. Du tar blodprovet utan att veta att patienten har
glömt ta digoxin några dagar före provtagningen – vad kan konsekvensen bli?
(5 p)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
12. Distributionsvolym är ett mått som används för att beskriva hur ett läkemedel
fördelas i kroppen. Vilket/vilka påståenden stämmer för ett läkemedel som har en
hög distributionsvolym?
(2p)
a. Läkemedlet har troligen mer fettlösliga egenskaper än vattenlösliga.
b. Det mesta av läkemedlet finns i blodbanan.
c. Läkemedlet har förutsättningar för att ha en långhalveringstid.
d. Svårt att avlägsna från kroppen vid tex en överdosering.
Max poäng 27p
Godkänd
19p
Väl godkänd 23p
Lycka till!
3
Speciell farmakologi
1.
Hur mycket ökar chansen att sluta röka om man använder nikotinersättningsläkemedel på
rätt sätt?
(1p)
_________________________________________________________________________________
2.
En 60-årig kvinna har fått besvär med torra och sköra slemhinnor i slidan. Hon har inte
använt något läkemedel mot detta tidigare och undrar om du kan hjälpa henne, eftersom
du är sjuksköterska med förskrivningsrätt. Ange Sant eller Falskt för varje påstående
nedan.
(4p)
Sant
Falskt
Du bör hänvisa henne till en läkare, eftersom du inte får förskriva
läkemedel mot hennes symtom
Du har rätt att förskriva Vagifem eller Oestring
Du har rätt att förskriva Ovesterin tabletter
Du har rätt att förskriva Ovesterin vagitorier eller vaginalkräm
3. Du skriver ut Miniderm kräm till en 7-åring med atopiskt eksem. Vilka råd bör du ge angående
användning av mjukgörande kräm till en patient som också använder kortisonkräm? (3 p)
4. Markera Sant eller Falskt i rätt ruta för varje påstående nedan om kortisonkrämer (2p)
Sant
Falskt
Mildison Lipid är en salva som tillhör gruppen medelstarka steroider
När eksemet är utläkt ska hydrokortison trappas ned, för att minska risken för
återkommande eksem
Diproderm (grupp III steroid) kutan lösning, minsta förpackning, får förskrivas
av sjuksköterskor med förskrivningsrätt
Vid eksem i ansiktet rekommenderas en Grupp 1 steroid i 1-2 veckor
4
5. Ge två skäl till att inte använda NSAID vid graviditet.
6. Beskriv verkningsmekanismen för penicillin-V
(2p)
(1p)
__________________________________________________________________________________
7. En patient som ordineras oxikodon mot smärta, bör även få obstipationsprofylax under hela
behandlingsperioden. Varför bör bulkmedel undvikas vid opioidbehandling?
(1p)
__________________________________________________________________________________
8. Vad menas med rinitis medicamentosa? Ange ett exempel på preparat som kan ge
upphov till denna åkomma:
9. Varför bör du i första hand förskriva ögonläkemedel som engångspipetter?
5
(3p)
(2 p)
10. Ange 3 fördelar som antihistamin tabletter har jämfört med andra läkemedel mot allergi
som sjuksköterskor med förskrivningsrätt får förskriva
(3 p)
__________________________________________________________________________________
11. Hur kan man minska risken för att få blodblandat sekret som biverkan av kortisonspray?
Beskriv hur man skall göra.
(2p)
__________________________________________________________________________________
12. Differin (adapalen) är ett av de rekommenderade förstahandsvalen vid lindrig akne.
Besvara frågorna nedan om Differin
(3 p)
a)
b)
c)
Verkningsmekanism/effekt?
Tid till effekt?
Vanliga biverkningar?
__________________________________________________________________________________
Max poäng 27p
Godkänd
19p
Väl godkänd 23p
Lycka till!
6
Download