Grunddokument 2

advertisement
Institutionen för omvårdnad
TENTAMEN
2009-03-25
Ansvarig lärare:
Stig Jacobsson
Avdelningen för farmakologi
KOD NR
Tentamen i Allmän farmakologi, 2 hp
Kurs: Biomedicin och allmän farmakologi, 7,5 hp inom
Sjuksköterske-/Röntgensjuksköterskeprogrammet vårterminen
2009
Datum: 2009-03-25
Skrivtid: 09.00-13.00
Skrivningen består av fem kortsvarsfrågor och 10 flervalsfrågor (max 20 p).
För betyget Godkänd krävs minst 70% av maximalt möjligt resultat (minst 14 p)
För betyget Väl godkänd krävs minst 85% av maximalt möjligt resultat (minst 17 p)
Inget besök av ansvarig lärare!
Eventuella frågor angående skrivningen besvaras kl. 10.00-12.00 av ansvarig lärare, Stig
Jacobsson, tel. 090-785 2713
Lycka till!
Examinatorns noteringar
Poäng
Procent
Betyg
Signatur
Datum
Väl godkänd
av 20
% Godkänd
Underkänd
2009-
-
TENTAMEN I ALLMÄN FARMAKOLOGI, 2 hp
Sida 1
2009-03-18
Kortsvarsfrågor: Två poäng (2 p) per fråga. Svara kort, koncist och läsligt på angivet utrymme! När
frågorna är uppdelade i delfrågor (a, b, c, etc) ange noga vilken av delfrågorna som svaret avser!
1.
Förklara kortfattat innebörden av följande begrepp:
a) farmakodynamik,
b) farmakokinetik!
2. En läkare har ställt diagnosen hjärtsvikt hos en patient och bestämmer sig för att
skriva ut hjärtglykosiden digoxin (ett digitalispreparat). Han har hört att detta
preparat har ett litet terapeutiskt index (TI) och han läser i FASS att 5-30% av
behandlade patienter kan förväntas få biverkningar, men han kommer inte riktigt
ihåg vad TI betyder.
Hur förklarar du för honom vad som menas med TI och hur man kan beräkna detta!
TENTAMEN I ALLMÄN FARMAKOLOGI, 2 hp
Sida 2
2009-03-18
3. En plasmakoncentrationskurva illustrerar många farmakokinetiska egenskaper hos
ett läkemedel?
a) Rita en teoretisk plasmakoncentrationskurva för ett läkemedel vid peroral
administrering. Glöm inte sätta rubriker på axlarna!
b) Markera var i kurvan man finner absorptionsfas, distributionsfas,
eliminationsfas, Cmax, Tmax, samt AUC!
4. Vad är den avgörande skillnaden mellan enteral och parenteral administrering av
läkemedel?
TENTAMEN I ALLMÄN FARMAKOLOGI, 2 hp
Sida 3
2009-03-18
De flesta läkemedel kan ge upphov till oönskade reaktioner (läkemedelsbiverkningar).
Vad menas med "typ A"-biverkningar?
Flersvarsfrågor: OBS! Endast ett svarsalternativ per fråga är korrekt, kryssa för det rätta
alternativet! En poäng (1 p) per fråga.
5. Ett läkemedel som har både affinitet och egenaktivitet är en
irreversibel ligand
kompetitiv antagonist
receptorantagonist
receptoragonist
6. Den dos (eller koncentration) som krävs för att uppnå 50% av en ligands maximala
respons säger något om ligandens
biotillgänglighet
potens
effektivitet (efficacy)
effektduration
7.
Vilket av följande begrepp innebär en snabbt minska effekt av en given dos
läkemedel?
takyfylaxi
anafylaxi
takykardi
katalepsi
8. När ett läkemedel har en liten distributionsvolym (Vd) är
plasmakoncentrationen låg i förhållande till mängd läkemedel i kroppen
plasmakoncentrationen hög i förhållande till mängd läkemedel i kroppen
läkemedlet fettlösligt och binder starkt till vävnadsproteiner
läkemedlet fettlösligt med svag bindning till plasmaproteiner
TENTAMEN I ALLMÄN FARMAKOLOGI, 2 hp
Sida 4
2009-03-18
9. Den tid det tar att halvera en given mängd/plasmakoncentration läkemedel kallas
biliär (hepatisk) exkretion
renal exkretion
biologisk halveringstid och är endast relevant vid 1:ordningens kinetik
biologisk halveringstid och är endast relevant vid mättnadskinetik
10. Vilket av följande begrepp definieras som ”den vätskevolym (blod, plasma) som per
tidsenhet helt befrias från ett ämne”?
skenbar distributionsvolym
clearance
AUC
steady state
11. Vilket av följande är inte en beredningsform för peroral administrering
enterotablett
mixtur
suppositorium
granulat
12. Om läkemedel A ökar metabolismen av läkemedel B genom att öka halten enzymer
kallas detta
enzyminduktion och koncentrationen av läkemedel B kommer att minska
enzyminduktion och koncentrationen av läkemedel B kommer att öka
enzyminhibition och halveringstiden för läkemedel kommer att minska
enzyminhibition och halveringstiden för läkemedel komemr att öka
13. Ett läkemedel som hos människa givit eller kan förmodas ge upphov till ökad frekvens
av fostermissbildningar eller andra former av bestående men tillhör kategori
A
B
C
D
14. Följande FASS-symbol anger att ett läkemedel är ett narkotikum
1. a) Beskriver hur läkemedel utövar sin verkan (eller vad läkemedel gör med
kroppen)
b) Beskriver läkemedlets ”öde i organismen” (eller vad kroppen gör med
läkemedel)
2. TI anger en säkerhetsmarginal för ett läkemedel. Stort värde = säkert, litet värde = risk för bieffekter
eller toxicitet. För att räkna ut detta måste man ha tillgång till statistik från många individer så att
man kan erhålla en kvantal dos-responskurva. Utifrån denna kan man erhålla ED50 som ger vilken
dos som krävs för att 50% av patienter ska uppvisa önskad effekt, samt TD50 (eller LD50) som anger
den dos varmed 50% av patienterna uppvisar toxiska effekter. TI erhålls genom att dividera TD 50
med ED50.
3.
4. Vid enteral administrering kommer läkemedlet till tarmen och absorberas därifrån, till skillnad mot
parenteral (vid sidan av magen/tarmen) administrering som är alla andra former av systemtisk
administrering, t ex injektioner.
5.
Dosberoende biverkningar som orsakas av läkemedlets farmakologiska effekt och kan ofta undgås
genom att sänka dosen. Typ A biverkningar kan också vara en oskiljbar del av den terapeutiska
effekten. I jämförelse med typ B-biverkningar är de vanliga, förutsägbara, reproducerbara och ofta
godartade.
6. receptoragonist
7.
potens (avläses på x-axeln i en dos-responskurva)
8. takyfylaxi
9. plasmakoncentrationen hög i förhållande till mängd läkemedel i kroppen
10. biologisk halveringstid och är endast relevant vid 1:ordningens kinetik
11. clearance
12. suppositorium (för rektal adm)
13. enzyminduktion och koncentrationen av läkemedel B kommer att minska
14. D
15.
Svarsmall
Download