Försöksdjursanvändning i Sverige

Lotta Arborelius, docent
Djurförsök.info – hemsida med information om djurförsök
www.djurforsok.info
• Definition av djurförsök
• Lagar & förordningar (djurskyddslagen)
• Etiskt tillstånd för djurförsök
• Exempel på psykologisk forskning med djur
Användning av djur för:
 Vetenskaplig forskning
 Undervisning
 Sjukdomsdiagnos
 Framställning av läkemedel eller kemiska
produkter
 Framställning av djur
med förändrad arvsmassa
eller för andra jämförliga
ändamål

Syftet med djuranvändningen är avgörande.
Därför betraktas även avlivning av djur för
uttagande av organ, beteendestudier och
utfodringsstudier som djurförsök.
 Användning
av djur för försök och andra
vetenskapliga ändamål som kan tillfoga
djuret smärta, lidande, ångest eller
andra bestående skador.
Försöksdjursanvändning i Sverige 2004-2008
2008
Möss
Fiskar
Råttor
Övriga fåglar
Hundar
Övriga gnagare
Svin
Marsvin
Nötkreatur
Kaniner
Groddjur
Guldhamstrar
Hästar, åsnor
Övriga däggdjur
Får
Vaktlar
Kräldjur
Katter
Övriga rovdjur
Övriga apor
Tamillrar
Getter
Rundmunnar
Totalt
Försöksdjur enligt
den Europeiska
definitionen
216 272
211 459
55 048
3 868
2 204
2 100
1 973
1 778
1 590
1 345
1 316
865
428
308
210
201
170
149
83
46
39
5
0
501 457
Försöksdjur utöver
de Europeiska
definitionen
36 961
5 923 212
11 608
324 451
86
520
1 032
274
1 103
86
87
15
40
4 075
114
270
0
0
465
0
121
0
735
6 305 255
Totalt antal
253 233
6 134 671
66 656
328 319
2 290
2 620
3 005
2 052
2 693
1 431
1 403
880
468
4 383
324
471
170
149
548
46
160
5
735
6 806 712
Djurskyddslagen
(1988:534)
Riksdagen
Djurskyddsförordningen
(1988:539)
Regeringen
Föreskrifter
Myndigheter
(Statens jordbruksverk)
Myndighetsansvar för samtliga
försöksdjursfrågor
från 2007-01-01
Jordbruksverket
Samhällsansvar:
Jordbruksdepartementet
Jordbruksverket (tidigare
Djurskyddsmyndigheten)
Länsnivå:
Länstyrelsen och inom länsstyrelsen
länsveterinären
Denna lag avser :

Lantbruksdjur

Sällskapsdjur

Tävlingsdjur

Djurparksdjur

Försöksdjur
Djur skall behandlas väl och skyddas mot
onödigt lidande och sjukdom.
Djur, som används för ändamål som avses i
19 § (försöksdjur), skall inte anses vara
utsatta för onödigt lidande eller sjukdom vid
användningen, om denna har godkänts av
en djurförsöksetisk nämnd.
Djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och
på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och
ger dem möjlighet att bete sig naturligt
Det är förbjudet att göra operativa ingrepp på djur i
andra fall än när det är befogat av veterinärmedicinska skäl och ingreppet skall utföras av en
veterinär
Detta gäller inte försöksdjur
om verksamheten prövats i
djurförsöksetisk nämnd

Tillstånd för djurförsöksverksamhet

Tillstånd för destinationsuppfödning, dvs endast
använda djur som fötts upp för detta ändamål

Godkända lokaler

Ansvarig föreståndare och rådgivande veterinär

Djurförsöksetisk prövning

Statistikföring

Journalföring

Utbildning av personal som ska arbeta med djuren
1.
att syftet inte kan uppnås med
någon annan metod
2.
att djuren inte utsätts för större
lidande än vad som är absolut
nödvändigt
3.
inte använda andra djur än
sådana som fötts upp för
ändamålet, s.k. destinationsuppfödning






Ej utsätts för operativa ingrepp
Företag/institution där
försöken görs skall ha tidigare
erfarenhet
Företag/institution får ej äga
djuren
Djuren skall hållas i ”hemmiljö”
Skriftligt tillstånd från
djurägaren
Ingen ekonomisk vinning
Jordbruksverkets föreskrifter
Försöksdjuret ska bedövas, om användningen kan
medföra fysiskt eller psykiskt lidande
Undantag:
 Bedövningen utgör ett större lidande
 Bedövning ej möjlig med hänsyn till ändamålet
Jordbruksverkets föreskrifter, § 7
Ett försöksdjur som kan få mer än obetydlig smärta i
samband med att bedövningen upphör skall
behandlas med smärtstillande medel.
Om detta ej är möjligt skall djuret omedelbart avlivas.
Utbildningskrav
(enligt djurskyddslag 1988:534)
gäller för all personal som använder,
deltar i användning eller vårdar
försöksdjur eller för studenter som
självständigt skall genomföra studier på
djur, t ex inom sitt examensarbete
21 § (djurskyddslagen)
Användning av djur för
ändamål som
avses i 19 § skall godkännas
från etisk synpunkt av en
djurförsöksetisk nämnd
innan användningen
påbörjas
Undantag: ryggradslösa djur
1979 infördes djurförsöksetisk prövning som
obligatorium
7 djurförsöksetiska nämnder i landet






Stockholm norra
Stockholm södra
Uppsala, Linköping
Malmö/Lund
Göteborg
Umeå
Varje nämnd består av 14 ledamöter:
Ordförande & vice ordförande (jurister)
Lekmän:
Forskarkategori:
Djurskydd/Djurens rätt (2)
Politiker (4)
Djurtekniker (2)
Forskare (4)
SAMHÄLLSNYTTA
DJURS LIDANDE
Hälsa och välbefinnande
för människor och
”djur”
Det enskilda djurets
grad av lidande
Ny kunskap
Ekonomiska intressen
Duration
Antal djur
De 3 R:ens princip
 Replace - ersättande av försöksdjur
med annan metod (t.ex. cellinjer)
- minskning i användningen av
antal försöksdjur
 Reduce
- varje metod som innebär en
förbättring av djurens situation
 Refine
Ex. miljöberikning – påverkar djuren under hela
deras livstid, inte bara under försöken
#1
#2
Elektrisk stöt simultant
Control
Ingen stöt
(Från Weiss, Scientific American, 226:104-113, 1972)
Elstötsinducerat magsår på råtta
10
Magsår, längd i mm
8
6
4
2
0
Ingen stöt
Signal
+ stöt
Ingen signal
+ stöt
(Från Weiss, Scientific American, 226:104-113, 1972)
Elstötsinducerat magsår på råtta
4.5
Ingen elstöt
Magsår, längd i mm
4
3.5
Råtta med hjul
3
Råtta utan hjul
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Varningssignal
Ingen varningssignal