Inbjudan till seminarium:
Gränsen mellan forskning och förvaltning
av vilda djur
SLU Uppsala, 9 juni 2016 kl. 10-16
Lokal: Audhumbla, Veterinär- och husdjursvetenskapligt centrum
När vilda djur används i djurförsök krävs ett flertal tillstånd, t.ex. etisk prövning hos den
regionala djurförsöksetiska nämnden. När det handlar om förvaltningsåtgärder riktade
mot vilda djur finns inte dessa krav. Samtidigt finns det ett antal gråzoner i sammanhanget,
där det inte är entydigt om det handlar om djurförsök eller förvaltningsåtgärder.
Regeringen har uttalat ”att det finns ett behov av att se över frågan om
förvaltningsåtgärder av vilda djur i förhållande till bestämmelserna om användning av
försöksdjur.”
Frågan berör i allra högsta grad landets länsstyrelser, eftersom stora delar av den
förvaltningsmärkning och övervakning av vilda djur och fiskar som idag utförs sker just vid
länsstyrelserna på uppdrag av ansvariga myndigheter.
Vi vill nu samla forskare och myndighetsrepresentanter för att diskutera gränsdragningar
samt otydligheter i rådande regelverk för att komma fram till förslag på hur vi bör tolka
förvaltning av, respektive försök på, vilda djur.
Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) vid Sveriges lantbruksuniversitet hälsar härmed
alla välkomna till seminariet ” Gränsen mellan forskning och förvaltning av vilda djur”, den
9 juni 2016. Programmet har utarbetats i samarbete med viltforskare på SLU.
Plats: Sal Audhumbla, i Veterinärmedicinskt och Husdjursvetenskapligt Centrum, SLU, Ulls
väg 26, Uppsala.
Här hittar du karta över SLU-området och vägbeskrivning till Ultuna.
Kostnad: 600 kr inkl. lunch och fika. Avgiften faktureras i efterhand.
Anmälan sker via SCAWs hemsida senast den 31 maj!
1
Bakgrund
Djurskyddslagen (1988:534) definierar ”djurförsök” i 1 c §, som användandet av djur för
vetenskaplig forskning, sjukdomsdiagnos, utveckling och framställning av läkemedel eller
kemiska produkter, undervisning (vissa former), samt andra jämförliga ändamål. För att få
använda försöksdjur ska det finnas ett användartillstånd (19 a §) och dessutom ska det
finnas en godkänd djurförsöksetisk ansökan (20 §). Om vilda djur fångas in och övervakas
för ”kunskaps vinnande” så ska det ses som ”andra jämförliga ändamål” och ”djurförsöket”
behöver då ha genomgått en etisk prövning. Om motsvarande procedurer sker i renodlat
”förvaltningssyfte”, dvs inte för kunskaps vinnande, eller redovisning genom rapporter
eller på annat sätt, anses inte djurförsöksetisk prövning behövas.
I Regeringens proposition 2011/12:138 om ”Skydd av djur som används för vetenskapliga
ändamål” står: ”Regeringen anser därmed att det finns ett behov av att se över frågan om
förvaltningsåtgärder av vilda djur i förhållande till bestämmelserna om användning av
försöksdjur.”
Den förvaltningsmärkning och övervakning av vilda djur och fiskar som idag utförs vid
landets länsstyrelser och/eller på uppdrag av ansvariga myndigheter sker många gånger
utan att en etisk prövning gjorts, exempelvis vid fiskpopulationskontroll med elektricitet
eller sprängladdningar, eller märkning av rovdjur.
Resultaten från övervaknings- och förvaltningsstudier används ofta även i
"forskningssyfte" vid sidan av den rena "förvaltningen". Det händer att den kunskap som
inhämtats i samband med förvaltningsåtgärderna publiceras vetenskapligt eller i statliga
rapporter. Kunskap som presenteras som forskning sprungen ur förvaltning/övervakning,
ska ha genomgått en djurförsöksetisk prövning innan åtgärden sätts igång för att
resultaten ska kunna publiceras.
SCAW tillfrågas ofta av länsstyrelser och forskare om gränsdragningen mellan förvaltningsdjur
och försöksdjur. SCAW har samlat en grupp viltforskare på SLU samt personer med kompetens
inom försöksdjurslagstiftning vid flera tillfällen för att få kunskap om omfattningen och
utbredningen av företeelserna samt för att belysa dessa frågor. Det har då framkommit att
lagstiftningarna bör förtydligas och att det behövs en fördjupad kommunikation i denna fråga
mellan de behöriga förvaltningsmyndigheterna; länsstyrelserna, Jordbruksverket, Havs- och
vattenmyndigheten och Naturvårdsverket.
Välkomna till SLU Uppsala den 9 juni!
2
PROGRAM:
Från
9.30
10.00 10.15
10.15 –
10.45
10.45 –
11.05
11.0511.15
11.15 –
11.30
11.30 –
11.50
11.50 12.00
12.0013.00
13.00 –
13.20
KAFFE
Introduktion (Mats Sjöquist & Margareta Steen, SCAW)
Vilken lagstiftning gäller vid viltforskning? (Katarina Cvek, SLU)
När blir vilda djur försöksdjur? Förtydligande genomgång av
försöksdjurslagstiftningen; vilka tillstånd som behövs och vilka krav som ställs
på de som utför forskningen.
Historisk exposé om knepiga gränsdragningsfall mellan förvaltning och
forskning (Petter Kjellander, SLU)
Älgjakt kan vara djurförsök – men forskning på renars dödlighet är inte
nödvändigtvis ett djurförsök. Inte ens studier av de vilda vargarnas genetik är
nödvändigtvis att betrakta som djurförsök. Historien är full av tillsynes
konstiga och motsägelsefulla exempel på vad som kräver djurförsöksetiskt
tillstånd och inte.
BENSTRÄCKARE
Flytt av genetiskt viktiga vargar: forskning eller förvaltning?
(Jon Arnemo, SLU)
Även om det primära syftet är förvaltning så är det nödvändigt ur ett etiskt
perspektiv att samla data för att förbättra framtida flytt av vargar. Därmed är
flytt av en invandrad varg forskning som kräver djurförsöksetisk prövning.
Hur går fiskinventeringar till och görs de inom ramen för ett
djurförsöksetiskt tillstånd? (Erik H. Peterson, SLU)
Provfiskestandarder, marina direktiv och vattendirektivet utvecklas på sin
egna vis och svenska djurskyddslagen på ett annat vis. Och sällan mötas de två.
Summering av förmiddagen, ev. frågor
LUNCH
Hur ser Länsstyrelsens kontroll ut och vilka problem uppstår i
gränslandet mellan förvaltningsdjur/försöksdjur? (Länsveterinär Johan
Olsson, Jämtlands län)
De vilda djur som i studiesyfte fångas, avlivas, drivs eller utsätts för andra
åtgärder som kan medföra lidande, ska omfattas av försöksdjurslagstiftningen.
Kontrollen av djurskydd i försöksdjursverksamhet utförs av länsstyrelsen, men
hur vet man vilka kontrollobjekten är och vad får utövaren egentligen göra
3
inom ramen för tillstånden? Försiggår det djurförsök utan länsstyrelsens,
Jordbruksverkets och de djurförsöksetiska nämndernas kännedom?
13.20 –
13.40
13.40 –
14.30
14.30 –
14.50
14.50 –
15.50
15.50 –
16.00
Hur hanterar de djurförsöksetiska nämnderna ansökningar om elfiske
och annan förvaltningsinventering? (Erik Göransson, ordförande Uppsala
djurförsöksetiska nämnd)
Myndigheters roll i forskning/förvaltning sett ur eget perspektiv
KAFFE
Förslag på hur lagstiftningen kan förtydligas och hur behovet ser ut för
samråd mellan förvaltningsmyndigheterna.
Gemensam diskussion
Avslutning (Mats Sjöquist & Margareta Steen, SCAW)
4