Grundutbildning i djurförsöksetisk prövning

2016-09-08
Nationella kommitténs etik- och
utbildningsutskott
SLU.scaw.2016.2.7.2-32
Ledamöter i de djurförsöksetiska
Nämnderna
Grundutbildning i djurförsöksetisk prövning
Jordbruksverket inbjuder dig härmed genom Nationella kommitténs etik- och
utbildningsutskott och Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) till
grundutbildning i djurförsöksetisk prövning. Alla ledamöter ska enligt
Jordbruksverket ha genomgått kursen inom varje mandatperiod. Detta
gäller även ordförande och sekreterare. Antalet platser är begränsade.
När: den 14-16 november 2016
Var: Odalgården kurs och konferens, strax utanför Uppsala
Kursen inleds med lunch måndagen den 14 november och avslutas ca kl. 15.00
på onsdagen den 16 november.
Innehåll
Programmet för utbildningen är utarbetat av Nationella kommitténs etik- och
utbildningsutskott i samarbete med Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW)
och omfattar föreläsningar och övningar om bl.a. försöksdjurslagstiftning,
djuretik och verktyg för den djurförsöksetiska prövningen. Syftet med kursen är
att deltagarna ska få ökad insikt och kunskap om dessa områden, samt möjlighet
att diskutera olika uppfattningar, erfarenheter och bedömningsgrunder. Efter
avslutad utbildning får du ett kursintyg.
Kost och logi
Du kommer att bo på Odalgården (odalgarden.se), där kursen kommer att hållas.
Jordbruksverket står för kost och logi (frukost, fika, lunch och middag).
Anslutningsbussar från och till centralstationen i Uppsala kommer att ordnas.
Ersättning
Jordbruksverket ersätter resan som du beställer genom Jordbruksverkets
resebeställare på samma sätt som för nämndsammanträden. Mer information om
hur du beställer din resa följer efter anmälan. För deltagande i kursen får du ett
arvode på 1,6 % av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6-7 §§ socialförsäkringsbalken
(2010:110). Arvode betalas dock inte för restid. Dessutom får du som lekman
ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt gällande regler. Observera att inga av
dessa ersättningar gäller för ordförande, vice ordförande samt sekreterare.
Anmälan
Anmäl dig senast den 10 oktober 2016 via denna länk
Jordbruksverket | 551 82 Jönköping | 036-15 50 00
www.jordbruksverket.se | [email protected]
Jordbruksverket
2016-09-08
Dnr SLU.scaw.2016.2.7.2-32
https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/nationellt-centrum-fordjurvalfard/utbildning1/aktuella-utbildningar/Anmalan/
Du kommer därefter att få besked om antagning till utbildningen, kursprogram
och ytterligare information.
Frågor
Har du frågor om utbildningen – skicka ett mejl till [email protected].
Varmt välkommen till intressanta och lärorika dagar!
Vänliga hälsningar,
Tjitte de Vries, enhetschef, Katarina Cvek, ordförande i Etik- och
utbildningsutskottet, Mats Sjöquist, föreståndare Nationellt centrum för
djurvälfärd
2(2)