Karin - SUHF

advertisement
Karin Holmgren 2017-02-23
SLUs åtgärder för att motverka populismn och försvara grundläggande
kunskapsvärden:
Universitetsledningen lyfter ämnet i olika sammanhang:
I ledningsråd, utbildningsnämnd, utbildningsdagar, prefektmöten, ledarskapsutbildningar. blogginlägg…
Uppmuntrar att stödja kollegiala samtal om vår roll i detta sammanhang.
Uppmuntrar närvaro på sociala media.
Uppmuntrar till goda debatter!
Kort reflektion över vad som händer i omvärlden inger oro:
 Radikal politisk kursändring i USA Donald Trumps framfart,
 Högerpopulistiska strömningar sprider sig,
 Bekymmersam samtalston och falska sanningar sprids i sociala media,
 Nya ord som faktaförakt, faktaresistens, alternativ fakta.
Som företrädare för ett universitet, har vi möjlighet och skyldighet att vara en motbild till detta! Vi
kan göra skillnad! Universiteten behöver kanske ännu mer än någonsin lyfta fram vikten av vår
verksamhet, att vår utbildning och forskning bygger på vetenskapligt baserad fakta, på beprövad
erfarenhet och som bottnar i grundläggande demokratiska värderingar, uttryckt för statsanställda:
 Demokrati
 Legalitet
 Objektivitet, saklighet och likabehandling
 Fri åsiktsbildning
 Respekt
 Effektivitet och service
Och som SLU uttrycker i sin värdegrund:
 Vetenskaplighet
 Kreativitet
 Öppenhet
 Ansvarstagande
Vi behöver tala om detta internt när vi utövar forskning och utbildning, vi får aldrig sluta vara
kritiska granskare av vår egen verksamhet. Vi kan också – och bör enligt min mening – vara
synliga i samhället och samhällsdebatten.
Vi ska finnas där faktamotståndarna är – vi kan bemöta osanningar och eländiga uttryck, förfärliga
påhopp i sociala medier – genom att bidra med en sansad diskussion, med respekt för
kunskapsbaserad fakta…
men också med acceptans och respekt för att det inte alltid finns absoluta fakta som hjälper oss att
göra enkla val, utan ha förmåga att diskutera och värdera komplexa frågor och målkonflikter utifrån
såväl kunskap som värdegrund!
SLU har en omfattande medborgarforskning (Citizen science):
http://www.slu.se/miljoanalys/rapportera-naturobservation/kampanjer-medborgarforskning/
SLU har något vi kallar för samverkanslektorer, universitetslektorer med särskilt uppdrag att
samverka med omgivande samhälle, viktigt för kunskapsspridning och kunskapsdialoger.
Forskningskommunikation, framtidsplattformar, fokus på hållbar utveckling – ekologiskt,
ekonomiskt, socialt!
SLU är engagerat i främjandet av nyanländas väg till anställning i de gröna näringarna och
naturvården.
Download