Ekonomimeddelande

advertisement
Sveriges Lantbruksuniversitet
Ekonomienheten
Ekonomimeddelande 2007:10
2007-06-29
Till samtliga institutioner och enheter
Innehåll:
 Dagar utan sändning av betalningsfiler till bank
 Ny plan för Projektfältet – dim 2
 Resultatet av EA-värderingen 2006
 Information om Rektorsbeslut om Nova och SLU:s interna påslag
Dagar utan sändning av betalningsfiler till bank
Vecka 31 har de flesta på ekonomienheten semester och därför kan vi inte få iväg
betalningar till bankerna. I vanliga fall sänds filer till bankerna måndag, onsdag och fredag
för bevakning av förfallodag, men vecka 31 kommer sändning endast att ske tisdagen den
31 juli.
Ny plan för Projektfältet – dim 2
Den nya projektplanen ska användas av samtliga institutioner/motsv på SLU. Nya projekt
ska läggas upp enligt den nya strukturen. För institutioner som ännu inte har gått med i
PRIS, den nya projektredovisningen, kommer anpassningen av äldre projekt att ske i och
med att institutionen går med i PRIS.
Uppgifterna finns även i ekonomihandboken avsnitt 4.3.2.2
Vid frågor kontakta [email protected] eller [email protected]
Resultatet av EA-värderingen 2006
Ekonomistyrningsverket (ESV) har fastställt SLU:s ekonomiadministrativa värde (EAvärde) till AB för år 2006. Betyget ges på en tregradig skala per delvärde, från A som är
högsta betyg till C som är lägsta betyg. Enligt ESV har EA-värdena aldrig varit så höga
som för 2006, men för SLU:s del har vi sänkt oss från AA som vi fick för år 2005.
Den första delen av värdet (A), är koncernvärdet. Det fastställs av andra myndigheter än
SLU t ex ESV och RGK. För koncernvärdet fick vi full pott, 18 poäng av 18 möjliga.
Den andra delen av värdet, där vi fått ett B, är myndighetsvärdet. Dessa frågor besvarar
ansvariga personer på SLU själva. SLU fick 41 av 48 möjliga poäng. Mellan fem och nio
missade poäng ger ett B.
Information om Rektorsbeslut om Nova och SLU:s interna påslag
Rektor fattade den 21 maj 2007 nedanstående beslut.
att rörande NOVA och SLU:s interna påslag fastställa följande;
Vid kalkylering av utbildnings- och forskningsprojekt tar institutionerna ut
universitetspåslag (f.n.15 procent på lön vilket motsvarar cirka 10 procent på alla
kostnader), fakultetspåslag (varierar, men uppgår till mellan två och fem procent på lön
motsvarande cirka 2 procent på alla kostnader) samt institutionspåslag (varierar mellan
institutionerna).
För att underlätta NOVA-samarbetet rekommenderas institutionerna att på
utbildningsprojekt för NOVA ta ut universitets- och fakultetspåslag med fastställda
procentsatser men att ta ut gemensamma institutionskostnader genom att redovisa de
direkta kostnaderna i kalkylerna till NOVA.
I de fall problem uppstår med finansieringen av institutionskostnaderna för NOVA-projekt
bör en diskussion föras med rektor, prorektor eller universitetsdirektör för att finna en
lösning.
Modellen ska utvärderas efter 2008-06-30.
Download