Sexualbrott
Vad är sexualbrott?
Med sexualbrott menas till exempel sexuellt ofredande, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande
och våldtäkt. Sexuellt ofredande är om någon genom ord eller handling på ett uppenbart
sedlighetssårande sätt uppträder anstötligt mot annan. Det kan handla om att någon tafsar,
blottar sitt kön eller gnider sitt kön mot en annan person. Sexuellt tvång är när någon genom
tvång har genomfört en sexuell handling. Den som utnyttjar att en person är i ett hjälplöst
tillstånd och sexuellt kränker personen kan dömas för sexuellt utnyttjande. Är handlingen av
sexuellt tvång eller sexuellt utnyttjande allvarligt kränkande ska förövaren dömas till våldtäkt.
I lagen definieras våldtäkt som när någon ”genom misshandel eller annars med våld eller
genom hot om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller tåla en
annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt
är jämförlig med samlag” (6 kap 1 § Brottsbalken). Med jämförliga sexuella handlingar menas
till exempel att föra in fingrar eller föremål i anus eller i en kvinnas underliv, att könsdelarna
kommer i beröring med varandra, samlagsliknande handlingar där direkt beröring hindras av
till exempel ett klädesplagg och att förmå offret att själv onanera.
Att utsättas för sexuella övergrepp, som barn eller som vuxen, är en kränkning som kan vara
svår att hantera på egen hand. Att utsättas för sexualbrott kan ofta leda till allvarliga psykiska
reaktioner. Det är viktigt att du eller ditt barn får den hjälp och det stöd du/ni behöver.
Är det din partner som utsatt dig för sexuellt brott kan du få ytterligare information under Våld
i nära relationer.
Polisanmäl det inträffade – för din skull
I många fall finns inga vittnen till det inträffade och att göra en polisanmälan kan kännas som
ett mycket stort steg. Du är inte skyldig att anmäla ett brott men det är ofta nödvändigt för att
du skall kunna tillvarata dina rättigheter. Att bli utsatt för sexualbrott är skamfyllt och det kan
därför kännas mycket svårt att anmäla och redogöra för brottet i ett förhör. Polisen kommer
att göra allt de kan för att underlätta för dig att göra en anmälan.
För att anmäla det inträffade ringer du till polisens kontaktcenter på telefon 114 14. Du kan
även besöka den lokala polisstationen och upprätta en anmälan.
Har ditt/dina barn utsatts för våldet är det på Barnahus i Lund som barnet kommer att få
träffa polis, läkare, psykolog och socionom vid ett och samma tillfälle. Tanken är att barnet
inte ska behöva lämna sin berättelse fler gånger än nödvändigt. Denna
myndighetssamverkan ska bidra till att underlätta för barnet och minska påfrestningarna
under brottsutredningen som annars riskerar att bli för stora för barnet.
Uppsök sjukvården och dokumentera eventuella skador
För en polisanmälan och eventuell rättegång är det mycket viktigt att du uppsöker sjukvården
för att få dina skador både omskötta och dokumenterade. Även om du inte har för avsikt att
polisanmäla det inträffade är det bra att dokumentera skadorna så att de kan användas om
du senare ändrar dig och vill polisanmäla. Det är också bra om du kan spara de kläder du
bar vid brottstillfället – utan att tvätta dem – eftersom de är bevismaterial.
Du får träffa en läkare som bedömer och åtgärdar dina skador, gör de undersökningar som
behövs samt dokumenterar skadebilden. Ibland fotograferas skadorna för att
dokumentationen skall bli så fullständig som möjligt. Skadedokumentationen är underlag för
det rättsintyg som läkaren kan utfärda på begäran av polis och åklagare.
Om du har varit utsatt för ett sexuellt övergrepp erbjuds du en gynekologisk undersökning
med provtagning för infektioner, graviditet och spårsäkring. Det är viktigt för din hälsa att du
så snart som möjligt besöker en vårdinrättning men tveka inte att ta kontakt även om det gått
en tid sedan du utsattes för våld och övergrepp. Alla undersökningar och provtagningar är
frivilliga och du måste ge ditt tillstånd till att rättsintyg skrivs.
En del kvinnor får psykiska besvär efter att ha blivit utsatt för sexuellt brott, såsom oro,
nedstämdhet eller s.k. posttraumatiskt stressyndrom. Om du känner att du behöver hjälp
med ditt psykiska mående kan du ta kontakt med din husläkare eller en psykiatrisk
öppenvårdsmottagning.
Sök hjälp och stöd
Det kan vara mycket svårt att komma över att ha blivit utsatt för sexualbrott. Det kan också
vara svårt att prata om det som hänt. Känslor av skuld och skam kan vara mycket starka.
Sexualbrott, i förhållande till andra brott, utgör en kränkning som kräver särskilt stöd. Det
finns stödorganisationer som kostnadsfritt erbjuder stöd, rådgivning och praktisk hjälp till den
som varit utsatt för brott. Dessa organisationer hjälper även till med nödvändiga kontakter
med myndigheter och försäkringsbolag. Du kan själv kontakta en kvinno- eller brottsofferjour
eller be din utredare vid polisen att hjälpa dig med kontakten. Kvinno- och brottofferjourer har
tystnadsplikt.
Socialtjänsten i din kommun har huvudansvaret för att du som utsatts för brott och dina
anhöriga får det stöd och den hjälp du/ni behöver. Kontakta Individ- och familjeomsorgen om
du känner att du behöver stöd och hjälp i din situation.
Du kan också vända dig till en kurator på Vårdcentralen för att få stöd och råd och viss
praktisk hjälp. På S:t Staffans församling eller Uppåkra församling kan du få stödsamtal från
diakon eller präst.
Har brottet polisanmälts har du rätt till ett målsägandebiträde som kan hjälpa och stötta dig
genom rättsprocessen och kan ge information om vilka rättigheter du har som brottsoffer.