Dricksvattenkvalitet - Tabell: Sexdrega vattenverk

advertisement
Dricksvattenkvalitet - Tabell: Sexdrega vattenverk
Dricksvattnet bedöms som "tjänligt"* om det uppfyller Livsmedelsverkets krav. Om någon parameter inte uppfyller Livsmedelsverket krav bedöms
dricksvattnet som "tjänligt med anmärkning"** eller som "otjänligt"*** .
*: "tjänligt" = dricksvattnet får användas som vanligt, bedömningen tjänligt är högsta betyg enligt Livsmedelsverket.
**: "tjänligt med anmärkning" = dricksvattnet får användas som vanligt men vattenverket ska informera om anmärkningen, utreda och åtgärda.
***: "otjänligt" = dricksvattnet får utan föregående behandling ej användas till dryck och matlagning, övrig användning som vanligt.
not 1: gränsvärde påvisad = bakterien får inte alls förekomma i tjänligt dricksvatten.
Parameter
Enhet
Normala värden
vatten utgående
Gränsvärde, vid Gränsvärde, hos
Sexdrega
vattenverket
konsument
vattenverk
Kommentar
Mikrobiologiska (bakterier)
Escherichia coli
(E. coli)
Koliforma
bakterier
antal/100 ml
påvisad not 1
påvisad not 1
<1
Bakterier som indikerar påverkan från
avlopp och/eller naturgödsel. E. coli får
vid analys av dricksvattnet ej påvisas.
Bakterier som normalt finns i sjöar och
vattendrag, men kan också betyda
påverkan från avlopp. Koliforma bakterier
får vid analys av dricksvattnet ej påvisas.
antal/100 ml
påvisadnot 1
påvisadnot 1
<1
mg/l Pt
15
30
<5
°dH
mg/l Fe
mg/l Mn
FNU eller NTU
finns inte
0,100
0,050
finns inte
0,5
finns inte
0,200
finns inte
<7,5 och >9,0
1,5
4,9
<0,05
<0,02
7,7
<0,1
Kemiska
Färg
Hårdhet
Järn (Fe)
Mangan (Mn)
pH
Turbiditet
Bilaga - Tabell, sid. 1
Organiska ämnen (t ex växtrester) och
järn- & manganrester kan ge vatten färg.
Läs på tvättmedelsförpackningen för
korrekt dosering av tvättmedel. Mjukt
vatten är på tvättmedelsförpackningen 0-6
°dH.
Kan ge färg och grumlighet.
Kan ge färg och grumlighet.
Dvs pH bör ligga mellan 7,5-9.
Grumlighet.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards