Vattenkvalitet Jädraås

advertisement
Försörjningsområde Jädraås
Jädraås Vattenverk
Analys Mikrobiologiska
bakterier
Escherichia coli
Koliforma bakterier
Presumtiva Clostridium
perfringens
Odlingsbara mikroorganismer
22°C
Analys Kemiska
Alkalinitet
Ammonium
COD-Mn
Normalvärde
<1
<1
<1
Enhet
cfu/100 ml
cfu/100 ml
cfu/100 ml
Gränsvärde
Påvisad
Påvisad
Bakterier som normalt finns i
sjöar och vattendrag, men kan
också betyda påverkan från
avlopp. Koliforma bakterier får
vid analys av dricksvattnet ej
påvisas.
Påvisad
Bakterier som normalt finns i
sjöar och vattendrag, men kan
också betyda påverkan från
avlopp. Clostridium perfringens
får vid analys av dricksvattnet ej
påvisas.
Bakterier som normalt finns i
mark och sjöar.
4
cfu/ml
10
Normalvärde
Enhet
Gränsvärde
60
mg HCO3/l
-
< 0,010
<0,24
mg/l
mg O2/l
0,5
4
Fluorid
0,23
mg/l
1,5
Färg (410 nm)
Järn Fe
Kalcium Ca
Klorid
<5
<0,02
10
0,95
mg Pt/l
mg/l
mg/l
mg/l
15
0,1
100
100
Klor
Konduktivitet
Koppar Cu
Lukt, styrka, vid 20°C
Magnesium Mg
Mangan Mn
Natrium Na
Förklaring
Bakterier som indikerar
påverkan från avlopp och/eller
naturgödsel. E. coli får vid
analys av dricksvattnet ej
påvisas.
-
mg/l
0,4
10
<0,02
mS/m
mg/l
250
0,2
ingen
5,7
<0,010
2,2
mg/l
mg/l
mg/l
svag
30
0,05
100
Förhöjd halt kan indikera
påverkan av gödsel och/eller
avlopp.
Finns naturligt i varierande halt i
dricksvattnet. Halter upp till
gränsvärdet har normalt en
positiv effekt på tandstatusen.
Organiska ämnen (t ex
växtrester) och järn- &
manganrester kan ge vatten
färg.
Kan ge färg och grumlighet.
Används för att ta bort bakterier.
Kan vid förhöjda halter ge
"badhuslukt."
Ett mått på salthalten i vattnet.
Organiska ämnen (t ex
växtrester) kan ge lukt och
smak.
Kan ge färg och grumlighet.
Nitrat (NO3)
Nitrit (NO2)
pH
Sulfat
Totalhårdhet (°dH)
Turbiditet
Resultat uppdateras om det
sker någon förändring av
betydelse.
Källa: analysrapport 177-201410140855
<0,44
< 0,0070
8,5
3,3
2,7
<0,10
mg/l
20
mg/l
0,1
mg/l
°dH
FNU
<7,5 >9.0
100
0,5
Förhöjd halt kan indikera
påverkan av gödsel och/eller
avlopp.
Dvs pH bör ligga mellan 7,5-9.
Grumlighet.
Download