Analysrapport Ullareds vattenverk, Falkenberg

advertisement
Analysrapport Ullareds vattenverk, Falkenberg
Ullareds vattenverk försörjer Ullared, Fridhemsberg och Fagered med dricksvatten. Nedanstående analysrapport avser Ullareds vattenverk. Utförliga analysrapporter för specifika områden kan lämnas ut om önskemål finns, kontakta oss via e-post: [email protected]
Parameter
Enhet
Antal mikroorganis- antal/ml
mer vid 22*C
Gränsvärde
vid vattenverket
Gränsvärde
hos konsument
10
100
<1-1 vid vattenverk
<1-11 hos kund
Bakterier som normalt finns i mark och sjöar.
5 000
<1-28
Bakterier som normalt finns i mark och sjöar.
Normal variation Kommentar
Antal långsamväxande bakterier
antal/ml
Clostridium perfringens
antal/100ml
påvisad
påvisad
<1
Bakterier som normalt finns i sjöar och vattendrag, men också kan betyda påverkan från avlopp. Får ej påvisas vid analys av dricksvattnet.
Escherichia coli (E.
coli)
antal/100ml
påvisad
påvisad
<1
Bakterier som indikerar påverkan från avlopp och/eller naturgödsel. Får ej påvisas vid analys av dricksvattnet.
Koliforma bakterier
antal/100ml
påvisad
påvisad
<1
Bakterier som normalt finns i sjöar och vattendrag, men kan också betyda påverkan från avlopp. Får ej påvisas vid analys av dricksvattnet.
Aluminuim (Al)
mg/l Al
0,1
<0,01 - 0,03
Förekommer naturligt i vatten, används även i reningsprocessen.
Ammonium (NH4)
mg/l NH4
0,5
<0,01
Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp.
Flourid (F)
mg/l F
1,5
<0,2
Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till gränsvärdet har
normalt en positiv effekt på tandstatusen.
Färg
mg/l Pt
30
<5,0
Organiska ämnen(tex växtrester) och järn- och manganrester kan ge vatten
färg.
Hårdhet
dH
2,8-3,9
Läs på tvättmedelsförpackningen för korrekt dosering av tvättmedel. Mjutk
vatten är 0-6dH.
Järn (Fe)
mg/l Fe
0,1
<0,02 - 0,03
Kan ge färg och grumlighet
Klor, total aktiv
(Cl2)
mg/l Cl2
0,4
0
Används för att ta bort bakterier. Förhöjda halter kan ge badhuslukt.
Konduktivitet
mS/m
250
22 - 26
Ett mått på salthalten i vattnet.
svag
ingen
Organiska ämnen (tex växtrester) kan ge lukt och smak.
<0,010
Kan ge färg och grumlighet.
0,5
<0,002
Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp.
<7,5 - >9,0
7,9 - 8,3
pH bör ligga mellan 7,5-9
5,2-13,6
Sommartid kan dricksvattnet ibland nå temperaturer uppemot 20C.
<0,10-0,40
Grumlighet.
92-100
Ett mått på vattnets förmåga att motstå försurning. Ju högre alkalinitet vattnet
har desto bättre är förmågan att motstå pH-förändringar.
15
Lukt
Mangan (Mn)
mg/l Mn
0,05
Nitrit (NO2)
mg/l NO2
0,1
pH
0,2
Temperatur
*C
20
Turbiditet
FNU eller
NTU
0,5
Alkalinitet, HCO3
mg/l HCO3
Kalcium, Ca
mg/l
100
14-21
Summan av kalcium och magnesium anger vattnets hårdhet.
Klorid, Cl
mg/l
100
13-14
Vattnet bör inte vara ledningsangripande (aggresivt).
Koppar, Cu
mg/l
0,20
< 0,02
Många vattenledningar i fastigheter är av koppar. Man ska inte använda varmt
kranvatten som dryck eller i matlagning. Använd endast kallvattnet och låt det
rinna tills det blir kallt, då minskar kopparhalten.
Magnesium, Mg
mg/l
30
3,1-3,7
Summan av kalcium och magnesium anger vattnets hårdhet
Natrium, Na
mg/l
100
26-28
Det finns förpackat vatten på marknaden som kan innehålla höga halter av till
exempel fluor och natrium.
Sulfat, SO4
mg/l
100
11-12
Vattnet bör inte vara ledningsangripande (aggressivt).
1,5
Uppdaterad i februari 2016
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards