Sammanställning av de prover som togs under 2015 inom

advertisement
Sammanställning av de prover som togs under 2015 inom Trelleborgs vattenverksområde (enligt provtagningsprogram)
GränsvärdeI
Från vattenverket (tappkran ut)
Ämne
Enhet
Medel
Mikrobiologiska (bakterier)
Mikroorganismer, 22°C (3 d)
Mikroorganismer, 22°C (7 d)
E-Coli, 44°C
Koliforma bakterier, 35°C
Kemiska
Ammonium (NH4)
Fluorid (F)
Färg
Totalhårdhet, beräknad (Ca+Mg)
Järn (Fe)
Konduktivitet
Lukt, styrka vid 20°C
Mangan (Mn)
Nitrat (NO3)
pH
Smak, styrka vid 20°C
Temp (vid provt. tillfället)
Turbiditet (grumlighet)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
st/ml
st/ml
st/100 ml
st/100 ml
mg/l
mg/l
mg/l Pt
°dH
mg/l
mS/m
mg/l
mg/l
°C
FNU
Max
Min
Median
<1
<1
<1
1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
<5
7,8
<0,02
<0,02
8,0
ingen
10,8
0,13
<5
9,1
<0,02
<0,02
8,3
ingen
13,5
0,28
<5
7,1
<0,02
<0,02
7,8
ingen
9,5
<0,1
<5
7,5
<0,02
<0,02
8,0
ingen
10,8
<0,1
Antal
prov
TAII
OTIII
Medel
12
12
- påvisad
12 påvisad
10
12
12
12
12
12
2
12
12
15
0,100
0,050
0,10
20
0,5
GränsvärdeI
På ledningsnätet
-
Max
Min
Median
Antal
prov
4,9
48,5
<1
<1
82
680
<1
<1
<1
<10
<1
<1
1
10
<1
<1
41
41
41
41
<0,02
1,1
<5
7,6
<0,02
83
ingen
<0,02
3,7
8,1
ingen
7,1
0,16
<0,02
1,1
<5
10
<0,02
86
ingen
<0,02
8
8,7
ingen
17
0,36
<0,02
0,99
<5
6,7
<0,02
80
ingen
<0,02
2,2
7,7
ingen
3
<0,1
<0,02
1,1
<5
7,5
<0,02
83
ingen
<0,02
2,4
8,2
ingen
6
0,16
40
4
40
40
40
40
40
40
4
40
16
92
40
Kommentarer:
1. Bakterier som normalt finns i mark och sjöar.
2. Bakterier som normalt finns i mark och sjöar.
3. Bakterier som indikerar påverkan från avlopp och/eller naturgödsel.
4. Bakterier som normalt finns i sjöar och vattendrag, men kan också betyda påverkan från avlopp.
5. Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp.
6. Finns naturligt i dricksvattnet. Halter upp till gränsvärdet har normalt en positiv effekt på tänderna
7. Organiska ämnen (t ex växtrester) samt järn- och manganrester kan ge vatten färg.
8. Indikerar innehållet av kalcium och magnesium. Tänk på tvättmedelsdoseringen.
9. Kan ge färg och grumlighet.
I
II
lII
I enlighet med SLV FS 2001:30
Tjänligt med anmärkning
Otjänligt
10. Ett mått på salthalten i vattnet.
11. Organiska ämnen (t ex växtrester) kan ge lukt och smak.
12. Kan ge färg och grumlighet.
13. Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp.
14. Dvs pH bör ligga mellan 7,5-9.
15. Organiska ämnen (t ex växtrester) kan ge lukt och smak.
16. Sommartid kan dricksvattnet ibland nå temperaturer uppemot 20°C.
17. Grumlighet.
TAII
OTIII
100
5 000
- påvisad
påvisad
10
0,50
30
0,200
250
svag
20
<7,5 >9,0
svag
1,5
1,5
tydlig
50
10,5
tydlig
-
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards