Dricksvattenkvalitet, omr. 360 o 361, Uråsa skola o kyrkby

advertisement
Dricksvattenkvalitet, omr. 360 o 361, Uråsa skola o kyrkby
Parameter
Mikrobiologiska parametrar
Odlingsbara
mikroorganismer vid 22 gr.
Antal/ml
100
<1
Långsamväxande bakterier
Antal/ml
5000
125
Clostridium perfringens
Antal/100 ml
Påvisad
inget märvärde
E-coli
Koliforma bakterier
Kemiska parametrar
Antal/100 ml
Antal/100ml
Påvisad
Påvisad
<1
<1
Aluminium (Al)
Enhet
Gränsvärde
Analysrapport
hos konsument datum 2016-10-17
mg/Al
0,1
<0,010
mg/NH4
0,5
0,1
Flourid (F)
mg/l F
1,5
0,4
Färg
mg/l Pt
30
<5,0
Hårdhet
Järn (Fe)
Klor total aktiv (Cl2)
Konduktivitet
Lukt
Mangan (Mn)
dH
mg/l Fe
mg/l Cl2
m5/m
0,2
9,2
0,5
250
Svag
0,05
43
Svag
0,23
0,5
<7,5>9,0
1,5
<0,0070
7,6
1,1
Ammonium (NH4)
Nitrit (NO2)
pH
Turbiditet
mg/l Mn
mg/l NO2
FNU
Kommentar
Ett allmänt mått på dricksvattnets mikrobiologiska
kvalitet.
Ett allmänt mått på dricksvattnets mikrobiologiska
kvalitet.
Bakterier som normalt finns i sjöar och vattendrag
men kan också indikera påverkan från avlopp.
Bakterier som indikerar påverkan från avlopp och/
eller naturgödsel.
Bakterier som normalt finns i sjöar och vattendrag.
Kan finnas naturligt i vattnet eller tillföras från
processkemikalier för kemisk fällning.
Kan indikera att vattnet förorenats av avlopp eller
gödsel.
Halter upp till gränsvärdet har normalt en positiv
effekt på tandstatus.
Kan komma från järn- och mangan eller organiska
ämnen.
Vattnets innehåll av kalcium och magnesium.
Halten har betydelse för dosering av tvättmedel.
Kan ge färg och grumlighet.
Vi doserar inte klor.
Ett mått på totala halten lösta salter.
Kan ge färg och grumlighet.
Kan indikera att vattnet förorenats av avlopp eller
gödsel.
pH bör ligga mellan 7,5 - 9.
Grumlighet.
Download