Försörjningsområde Axmarby, Axmar

advertisement
Försörjningsområde Axmarby, Axmar
Axmar Vattenverk
Analys Mikrobiologiska bakterier Normalvärde
Escherichia coli
Koliforma bakterier
Presumtiva Clostridium
perfringens
Odlingsbara mikroorganismer
22°C
Analys Kemiska
Alkalinitet
Ammonium
COD-Mn
Fluorid
Fosfat (PO4)
Färg (410 nm)
Järn Fe
Kalcium Ca
Klorid
Klor
<1
<1
Enhet
cfu/100 ml
cfu/100 ml
<1
cfu/100 ml
<1
Normalvärde
cfu/ml
Enhet
23
mg HCO3/l
Gränsvärde
Förklaring
Påvisad
Bakterier som indikerar
påverkan från avlopp
och/eller naturgödsel. E. coli
får vid analys av
dricksvattnet ej påvisas.
Påvisad
Bakterier som normalt finns i
sjöar och vattendrag, men
kan också betyda påverkan
från avlopp. Koliforma
bakterier får vid analys av
dricksvattnet ej påvisas.
Påvisad
Bakterier som normalt finns i
sjöar och vattendrag, men
kan också betyda påverkan
från avlopp. Clostridium
perfringens får vid analys av
dricksvattnet ej påvisas.
Bakterier som normalt finns i
< 0,010
1,7
<0,2
<0,02
mg/l
mg O2/l
mg/l
mg/l
mark och sjöar.
10
Gränsvärde
0,5
4
1,5
0,5
<5
mg Pt/l
15
0,043
8,2
1,3
mg/l
mg/l
mg/l
0,1
100
100
-
mg/l
0,4
Förhöjd halt kan indikera
påverkan av gödsel och/eller
avlopp.
Finns naturligt i varierande
halt i dricksvattnet. Halter
upp till gränsvärdet har
normalt en positiv effekt på
tandstatusen.
Organiska ämnen (t ex
växtrester) och järn- &
manganrester kan ge vatten
färg.
Kan ge färg och grumlighet.
Används för att ta bort
bakterier. Kan vid förhöjda
halter ge "badhuslukt."
Konduktivitet
Koppar Cu
5,4
<0,02
mS/m
mg/l
250
0,2
Lukt, styrka, vid 20°C
Magnesium Mg
ingen
0,64
mg/l
svag
30
Mangan Mn
Natrium Na
Nitrat (NO3)
<0,010
1,9
<0,44
mg/l
mg/l
mg/l
0,05
100
20
Nitrit (NO2)
pH
Sulfat
Totalhårdhet (°dH)
Turbiditet
Resultat uppdateras om det sker
någon förändring av betydelse.
Källa: analysrapport 177-201410270701, 177-2014-10270702
< 0,0070
8
4,1
1,3
0,34
mg/l
0,1
mg/l
°dH
FNU
<7,5 >9.0
100
0,5
Ett mått på salthalten i
vattnet.
Organiska ämnen (t ex
växtrester) kan ge lukt och
smak.
Kan ge färg och grumlighet.
Förhöjd halt kan indikera
påverkan av gödsel och/eller
avlopp.
Dvs pH bör ligga mellan 7,59.
Grumlighet.
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards