Dricksvattenkvalitet-Tabell: Östby vattenverk

Dricksvattenkvalitet-Tabell: Torroms vattenverk
Under ett år tas ett antal prover från vattenverket och distributionsnätet. Vattnet undersöks
både kemiskt och mikrobiologiskt.
Normalvärde avser den normala variationen i analyserna hos konsument.
Parameter
Enhet
Normalvärde, Gränsvärde, hos
Variation på
Konsument
Prov hos
(Livsmedelsverket)
konsument
Kommentar
Mikrobiologiska (bakterier)
Antal
Mikroorganismer
Vid 22oC
Antal
Lånsamväxande
bakterier
Escherichia coli
( E.coli)
Koliforma
bakterier
antal/ml
0-1
100
Bakterier som normalt finns i mark och sjöar
antal/ml
0-7
5000
Bakterier som normalt finns i mark och sjöar
antal/100ml
0
Påvisad
antal/100ml
0
Påvisad
Bakterier som indikerar påverkan från avlopp och / eller
Naturgödsel. E.coli får vid analys av dricksvattnet ej
påvisas.
Bakterier som normalt finns i sjöar och vattendrag, men
kan också betyda påverkan från avlopp. Koliforma
bakterier får vid analys av dricksvattnet ej påvisas.
Kemiska
Förekommer naturligt i vatten. Används även i
reningsprocessen.
Förhöjd halt kan indikera påverkan av avlopp och/eller
gödsel
Finns naturligt I varierande halt I dricksvattnet. Halter
upp till gränsvärdet har normalt en positiv effekt på
tandstatusen
Organiska ämnen (t. ex växtrester) och järn- &
manganrester kan ge vattnet färg
Läs på tvättmedelsförpackningen för korrekt docering av
tvättmedel. Mjukt vatten är på tvättmedelsförpackningen
0-6 odH
Aluminium (Al)
mg/l Al
<0,01
Ammonium (NH4)
mg/l NH4
0,015
0,50
Fluorid (F)
mg/l F
1,4
1,5
Färg
mg/l Pt
<5
30
Hårdhet
o
3,6
Finns inte
Järn (Fe)
mg/l Fe
<0,002
0,20
Klor (Cl 2 )
mg/l Cl 2
0
Finns inte
Konduktivitet
mS/m
37
250
Ett mått på salthalten i vattnet
ingen
svag
Organiska ämnen (t.ex växtrester) kan ge lukt och smak.
dH
Lukt
-
Mangan (Mn)
mg/l Mn
<0,01
Finn inte
Nitrit (NO 2 )
mg/l NO 2
<0,007
0,50
Kan ge färg och grumlighet
Används för att ta bort bakterier. Kan vid förhöjda halter
ge ”badhuslukt”
Kan ge färg och grumlighet
Förhöjd halt kan indikera påverkan av avlopp och/eller
gödsel
pH
-
8,3
<7,5 och>9,0
Smak
-
ingen
svag
Organiska ämnen (t.ex växtrester) kan ge lukt och smak.
0,12
1,5
Grumlighet
Turbiditet
FNU
Dvs pH bör ligga mellan 7,5-9