Försörjningsområde Älvkarleby, Skutskär, Furuvik, Marma. Gårdskär

Försörjningsområde Älvkarleby, Skutskär, Furuvik, Marma. Gårdskär, Långsand
Kronsågens Vattenverk
Analys
Mikrobiologiska(bakterier)
Escherichia coli
Koliforma bakterier
Presumtiva Clostridium
perfringens
Odlingsbara mikroorganismer
22°C
Analys Kemiska
Alkalinitet
Ammonium
COD-Mn
Normalvärde
<1
<1
<1
5
Normalvärde
250
< 0,010
0,52
Enhet
cfu/100 ml
cfu/100 ml
cfu/100 ml
cfu/ml
Enhet
mg HCO3/l
mg/l
mg O2/l
Gränsvärde
Förklaring
Påvisad
Bakterier som indikerar
påverkan från avlopp och/eller
naturgödsel. E. coli får vid
analys av dricksvattnet ej
påvisas.
Påvisad
Bakterier som normalt finns i
sjöar och vattendrag, men kan
också betyda påverkan från
avlopp. Koliforma bakterier får
vid analys av dricksvattnet ej
påvisas.
Påvisad
Bakterier som normalt finns i
sjöar och vattendrag, men kan
också betyda påverkan från
avlopp. Clostridium
perfringens får vid analys av
dricksvattnet ej påvisas.
10
Gränsvärde
0,5
4
Fluorid
0,49
mg/l
1,5
Färg (410 nm)
Järn Fe
Kalcium Ca
Klorid
<5
<0,02
88
20
mg Pt/l
mg/l
mg/l
mg/l
15
0,1
100
100
Klor
Konduktivitet
Koppar Cu
Lukt, styrka, vid 20°C
Magnesium Mg
Mangan Mn
Natrium Na
Nitrat (NO3)
Nitrit (NO2)
pH
47
<0,02
ingen
3,5
<0,010
11
0,93
< 0,0070
7,6
mg/l
mS/m
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
0,4
250
0,2
svag
30
0,05
100
20
0,1
<7,5 >9.0
Bakterier som normalt finns i
mark och sjöar.
Förhöjd halt kan indikera
påverkan av gödsel och/eller
avlopp.
Finns naturligt i varierande halt
i dricksvattnet. Halter upp till
gränsvärdet har normalt en
positiv effekt på tandstatusen.
Organiska ämnen (t ex
växtrester) och järn- &
manganrester kan ge vatten
färg.
Kan ge färg och grumlighet.
Används för att ta bort
bakterier. Kan vid förhöjda
halter ge "badhuslukt."
Ett mått på salthalten i vattnet.
Organiska ämnen (t ex
växtrester) kan ge lukt och
smak.
Kan ge färg och grumlighet.
Förhöjd halt kan indikera
påverkan av gödsel och/eller
avlopp.
Dvs pH bör ligga mellan 7,5-9.
Sulfat
Totalhårdhet (°dH)
Turbiditet
Resultat uppdateras om det
sker någon förändring av
betydelse.
Källa: analysrapport 177-201411111193
14
13
<0,10
mg/l
°dH
FNU
100
0,5
Grumlighet.