Analysrapport Kvarnagårdens vattenverk, Varberg

advertisement
Analysrapport Kvarnagårdens vattenverk, Varberg
Analysrapporten nedan avser Kvarnagårdens vattenverk som levererar dricksvatten till 99% av alla kunder i Varbergs kommun.
Utförliga analysrapporter för specifika områden kan lämnas ut om önskemål finns, kontakta oss via e-post: [email protected]
Parameter
Enhet
Gränsvärde
vid vattenverket
Gränsvärde
hos konsument
Normal variation Kommentar
Antal mikroorganismer vid 22*C
antal/ml
10
100
<1-4 vid vattenverk
< 1-17 hos kund
Bakterier som normalt finns i mark och sjöar.
Antal långsamväxande bakterier
antal/ml
5 000
<1-210
Bakterier som normalt finns i mark och sjöar.
Clostridium perfringens
antal/100ml
påvisad
påvisad
<1
Bakterier som normalt finns i sjöar och vattendrag, men också kan betyda påverkan från avlopp. Får ej påvisas vid analys av dricksvattnet.
Escherichia coli (E.
coli)
antal/100ml
påvisad
påvisad
<1
Bakterier som indikerar påverkan från avlopp och/eller naturgödsel. Får ej påvisas vid analys av dricksvattnet.
Koliforma bakterier
antal/100ml
påvisad
påvisad
<1
Bakterier som normalt finns i sjöar och vattendrag, men kan också betyda påverkan från avlopp. Får ej påvisas vid analys av dricksvattnet.
Aluminuim (Al)
mg/l Al
0,1
<0,01-0,038
Förekommer naturligt i vatten, används även i reningsprocessen.
Ammonium (NH4)
mg/l NH4
0,5
<0,01-0,05
Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp.
Flourid (F)
mg/l F
1,5
<0,2
Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till gränsvärdet har
normalt en positiv effekt på tandstatusen.
Färg
mg/l Pt
30
12 - 18
Organiska ämnen(tex växtrester) och järn- och manganrester kan ge vatten
färg.
Hårdhet
dH
2,5-3,8
Läs på tvättmedelsförpackningen för korrekt dosering av tvättmedel. Mjutk
vatten är 0-6dH.
Järn (Fe)
mg/l Fe
<0,02-0,038
Kan ge färg och grumlighet
0,16 Används för att ta bort bakterier. Förhöjda halter kan ge badhuslukt.
250
15-20
Ett mått på salthalten i vattnet.
svag
ingen
Organiska ämnen (tex växtrester) kan ge lukt och smak.
<0,01-0,024
Kan ge färg och grumlighet.
0,5
<0,007-0,017
Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp.
<7,5 - >9,0
8,0 - 8,4
pH bör ligga mellan 7,5-9
4 - 14
Sommartid kan dricksvattnet ibland nå temperaturer uppemot 20C.
0,12-0,52
Grumlighet.
53-61
Ett mått på vattnets förmåga att motstå försurning. Ju högre alkalinitet vattnet
har desto bättre är förmågan att motstå pH-förändringar.
Klor, total aktiv (Cl2) mg/l Cl2
Konduktivitet
15
0,1
0,2
0,4
mS/m
Lukt
Mangan (Mn)
mg/l Mn
0,05
Nitrit (NO2)
mg/l NO2
0,1
pH
Temperatur
*C
20
Turbiditet
FNU eller
NTU
0,5
Alkalinitet, HCO3
mg/l HCO3
Kalcium, Ca
mg/l
100
20-23
Summan av kalcium och magnesium anger vattnets hårdhet.
Klorid, Cl
mg/l
100
11-13
Vattnet bör inte vara ledningsangripande (aggresivt).
Koppar, Cu
mg/l
0,20
< 0,02
Många vattenledningar i fastigheter är av koppar. Man ska inte använda varmt
kranvatten som dryck eller i matlagning. Använd endast kallvattnet och låt det
rinna tills det blir kallt, då minskar kopparhalten.
Magnesium, Mg
mg/l
30
2,1-2,8
Summan av kalcium och magnesium anger vattnets hårdhet
Natrium, Na
mg/l
100
7,7-8,3
Det finns förpackat vatten på marknaden som kan innehålla höga halter av till
exempel fluor och natrium.
Sulfat, SO4
mg/l
100
11-15
Vattnet bör inte vara ledningsangripande (aggressivt).
1,5
Uppdaterad i februari 2016
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards