Analysrapport Kärrebergs vattenverk, Falkenberg

advertisement
Analysrapport Kärrebergs vattenverk, Falkenberg
Kärrebergs vattenverk har ett gemensamt ledningsnät tillsammans med Jonstorps vattenverk. De båda vattenverken försörjer tillsammans Falkenbergs centralort
och kustbygden. Kärrebergs vattenverk står för 70% av den totala produktionen. Nedanstående rapport avser vattnet från Kärrebergs vattenverk. Utförliga analysrapporter för specifika områden kan lämnas ut om önskemål finns, kontakta oss via e-post: [email protected]
Parameter
Enhet
Antal mikroorganis- antal/ml
mer vid 22*C
Gränsvärde
vid vattenverket
Gränsvärde
hos konsument
10
100
<1-4 vid vattenverk
<1-60 hos kund
Bakterier som normalt finns i mark och sjöar.
5 000
<1-310
Bakterier som normalt finns i mark och sjöar.
Normal variation Kommentar
Antal långsamväxande bakterier
antal/ml
Clostridium perfringens
antal/100ml
påvisad
påvisad
<1
Bakterier som normalt finns i sjöar och vattendrag, men också kan betyda påverkan från avlopp. Får ej påvisas vid analys av dricksvattnet.
Escherichia coli (E.
coli)
antal/100ml
påvisad
påvisad
<1
Bakterier som indikerar påverkan från avlopp och/eller naturgödsel. Får ej påvisas vid analys av dricksvattnet.
Koliforma bakterier
antal/100ml
påvisad
påvisad
<1-1
Bakterier som normalt finns i sjöar och vattendrag, men kan också betyda påverkan från avlopp. Får ej påvisas vid analys av dricksvattnet.
Aluminuim (Al)
mg/l Al
0,1
<0,01
Förekommer naturligt i vatten, används även i reningsprocessen.
Ammonium (NH4)
mg/l NH4
0,5
<0,01
Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp.
Flourid (F)
mg/l F
1,5
<0,2
Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till gränsvärdet har
normalt en positiv effekt på tandstatusen.
Färg
mg/l Pt
30
<5,0-6,3
Organiska ämnen(tex växtrester) och järn- och manganrester kan ge vatten
färg.
Hårdhet
dH
2,2-3,9
Läs på tvättmedelsförpackningen för korrekt dosering av tvättmedel. Mjutk
vatten är 0-6dH.
Järn (Fe)
mg/l Fe
0,1
<0,02-0,021
Kan ge färg och grumlighet
Klor, total aktiv
(Cl2)
mg/l Cl2
0,4
0
Används för att ta bort bakterier. Förhöjda halter kan ge badhuslukt.
Konduktivitet
mS/m
250
20-31
Ett mått på salthalten i vattnet.
svag
ingen
Organiska ämnen (tex växtrester) kan ge lukt och smak.
<0,010
Kan ge färg och grumlighet.
0,5
<0,002-0,002
Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp.
<7,5 - >9,0
8,0-8,6
pH bör ligga mellan 7,5-9
6,0-17,2
Sommartid kan dricksvattnet ibland nå temperaturer uppemot 20C.
<0,10-0,19
Grumlighet.
15
Lukt
Mangan (Mn)
mg/l Mn
0,05
Nitrit (NO2)
mg/l NO2
0,1
pH
Temperatur
*C
20
Turbiditet
FNU eller
NTU
0,5
0,2
1,5
Uppdaterad i mars 2015
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards