Dricksvattenkvalitet Åryd och Furuby

advertisement
Dricksvattenkvalitet Åryd och Furuby
Enhet
Gränsvärde
vid vattenverk
Gränsvärde
hos konsument
Normal variation
Antal/ml
10
100
<1 vid vattenverk
<1 – 5 hos konsument
Ett allmänt mått på dricksvattnets mikrobiologiska kvalitet.
Antal/ml
5000
7 - 35
Ett allmänt mått på dricksvattnets mikrobiologiska kvalitet.
Clostridium perfringens
Antal/100ml
Påvisad
0
E.coli
Antal/100ml
Påvisad
Påvisad
0
Koliforma bakterier
Kemiska parametrar
Antal/100ml
Påvisad
Påvisad
0
mg/l Al
0,1
<0,03
mg/l NH4
0,5
<0,01
Flourid (F)
mg/l F
1,5
<0,2
Färg
mg/l Pt
30
<5
Parameter
Mikrobiologiska parametrar
Odlingsbara
mikroorganismer vid 22oC
Långsamväxande bakterier
Aluminium (Al)
Ammonium (NH4)
Hårdhet
Järn (Fe)
Klor total aktiv (Cl2)
Konduktivitet
Lukt
Mangan (Mn)
Nitrit (NO2)
o
dH
mg/l Fe
mg/l Cl2
mS/m
mg/l Mn
mg/l NO2
pH
Temperatur
Turbiditet
15
5,3 - 6,5
0,10
0,4
0,10
o
250
Svag
0,05
0,5
<7,5>9,0
C
20
FNU
0,5
Senast uppdaterad: 2015-11-11
0,20
1,5
<0,02
23 – 32
Ingen
<0,02
<0,004
7,9 - 8,1
8 – 11 vid vattenverk
8 – 18 hos konsument
<0,1 – 0,2
Kommentar
Bakterier som normalt finns i sjöar och vattendrag men kan
också indikera påverkan från avlopp.
Bakterier som indikerar påverkan från avlopp och/eller
naturgödsel.
Bakterier som normalt finns i sjöar och vattendrag.
Kan finnas naturligt i vattnet eller tillföras från
processkemikalier för kemisk fällning.
Kan indikera att vattnet förorenats av avlopp eller gödsel.
Halter upp till gränsvärdet har normalt en positiv effekt på
tandstatus.
Kan komma från järn- och mangan eller organiska ämnen.
Vattnets innehåll av kalcium och magnesium. Halten har
betydelse för dosering av tvättmedel. Åryd och Furuby har
medelhårt vatten.
Kan ge färg och grumlighet.
Vi doserar normalt inte klor.
Ett mått på totala halten lösta salter.
Kan ge färg och grumlighet.
Kan indikera att vattnet förorenats av avlopp eller gödsel.
pH bör ligga mellan 7,5-9.
Sommartid sker en temperaturhöjning av vattnet i
ledningarna.
Grumlighet.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards