Vattenkvalitet för Åbys Vattenverk

advertisement
Vattenkvalitet för Åbys Vattenverk
Ämne/Egenskap
Enhet
Dricksvatten
Medel
Gränsvärde 1)
för dricksvatten
hos användare
Temperatur
Färg
Turbiditet
Konduktivitet
Totalt organiskt kol
Lukt
Smak
pH
Alkalinitet
Total hårdhet
Kalcium
Magnesium
Natrium
Kalium
Järn
Mangan
Aluminium
Koppar
Bly
Kadmium
Kvicksilver
Arsenik
Bekämpningsmedel, total 28 st
Polycykliska aromatiska
kolväten, total
Trihalometaner, totalt
Perfluorerade syror
Sulfat
Klorid
Fluorid
Ammonium
Nitrit
Tot aktivt klor
Odlingsbara mikroorg. 22 °C
Koliforma bakterier, 35 C
Escherichia coli
Clostridium perfringens
TOC
HCO3
Ca
Mg
Na
K
Fe
Mn
Al
Cu
Pb
Cd
Hg
As
PAH
THM
PFAA
SO4
Cl
F
NH4
NO2
Cl2
C
mg Pt/l
FNU
mS/m
mg/l
0,5-20 2)
<5
< 0,1
16,4
° dH
ingen
ingen
8,2
63
4,1
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
28
0,92
3,3
<2
< 0,05
< 0,02
0,03
< 0,01
0,000049
< 0,00001
< 0,00010
0,00012
< 0,00001
< 0,00002
mg/l
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
st/ml
st/100ml
st/100ml
st/100ml
< 0,005
< 0,00503
5,2
13
< 0,1
0,03
0,066
mg/l
<1
<1
<1
<1
20
30
1,5
250
5,5
svag
svag
7,5 – 9,0
15
100
30
100
0,200
0,050
0,100
0,20
0,010
0,0050
0,0010
0,010
0,00050
0,00010
0,050
0,09
100
100
1,5
0,50
0,10
0,4
100
påvisad
påvisad
påvisad
1) Gränsvärden där dricksvattnet hos användaren ska bedömas som tjänligt med anmärkning.
2) Temperaturen varierar kraftigt beroende på årstid. Sommartid kan temperaturen på vattnet från
ytvattenverken vara över 20° C periodvis pga av att ytvattnet i sjön värms upp av solen.
3) Med dagens analysmetoder kan vi inte mäta halter lägre än 0,0050 µg/l. (µg = miljondels gram)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards