2016 Dricksvattenkvalitet, Växjö 2

advertisement
Dricksvattenkvalitet Växjö
Enhet
Dricksvattenkvalitet
Växjö
Livsmedelsverkets
gränsvärde vid
vattenverk
Livsmedelsverke
ts gränsvärde
hos konsument
Antal/ml
<1 vid vattenverk
<1 – 40 hos konsument
10
100
Ett allmänt mått på dricksvattnets mikrobiologiska kvalitet.
Antal/ml
2 – 600 hos konsument
5000
Ett allmänt mått på dricksvattnets mikrobiologiska kvalitet.
Clostridium perfringens
Antal/100ml
0
Påvisad
E.coli
Antal/100ml
0
Påvisad
Påvisad
Koliforma bakterier
Antal/100ml
0
Påvisad
Påvisad
mg/l Al
<0,03
0,1
mg/l NH4
<0,01
0,5
Flourid (F)
mg/l F
0,1 - 0,2
1,5
Färg
mg/l Pt
<5
Parameter
Mikrobiologiska parametrar
Odlingsbara
mikroorganismer vid 22oC
Långsamväxande bakterier
Kommentar
Bakterier som normalt finns i sjöar och vattendrag men kan
också indikera påverkan från avlopp.
Bakterier som indikerar påverkan från avlopp och/eller
naturgödsel.
Bakterier som normalt finns i sjöar och vattendrag.
Kemiska parametrar
Aluminium (Al)
Ammonium (NH4)
Hårdhet
Järn (Fe)
Klor total aktiv (Cl2)
Konduktivitet
Lukt
Mangan (Mn)
Nitrit (NO2)
pH
Temperatur
Turbiditet
o
dH
2,4 – 2,9
mg/l Fe
mg/l Cl2
mS/m
mg/l Mn
mg/l NO2
-
<0,02
20 - 22
Ingen
<0,02
<0,004
8,1 - 8,2
6 - 11 vid vattenverk
6 - 18 hos konsument
<0,1 – 0,3
o
C
FNU
Senast uppdaterad: 2016-06-15
15
30
0,10
0,4
0,20
0,10
250
Svag
0,05
0,5
<7,5>9,0
20
0,5
1,5
Kan finnas naturligt i vattnet eller tillföras från
processkemikalier för kemisk fällning.
Kan indikera att vattnet förorenats av avlopp eller gödsel.
Halter upp till gränsvärdet har normalt en positiv effekt på
tandstatus.
Kan komma från järn och mangan eller organiska ämnen.
Vattnets innehåll av kalcium och magnesium. Halten har
betydelse för dosering av tvättmedel. Växjö har mjukt vatten.
Kan ge färg och grumlighet.
Vi doserar inte klor.
Ett mått på totala halten lösta salter.
Kan ge färg och grumlighet.
Kan indikera att vattnet förorenats av avlopp eller gödsel.
pH bör ligga mellan 7,5-9.
Sommartid sker en temperaturhöjning av vattnet i
ledningarna.
Grumlighet.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards