Provresultat på Björnlundas vatten 2016-05-17

Parametrar
Enhet
Gränsvärden ut
från vattenverk
Gränsvärden
hos användare
Alkalinitet
Aluminium (Al)
Ammonium (NH4)
mg HCO3/l
mg/l Al
mg/l NH4
Finns inte
0,100
Finns inte
Finns inte
Finns inte
0,50
Provresultat
hos användare i
Björnlunda
Datum
2016-05-17
57
0,31
mindre än 0,02
Fluorid (F)
mg/l F
Finns inte
1,5
0,2
Färgtal
mg/l Pt
15
30
5
Hårdhet total
grader dH
15
Finns inte
3,6
Järn (Fe)
mg/l Fe
0,100
0,200
0,05
Kalcium (Ca)
COD-Mn
Klorid
mg/l
mg/l
mg/l
Finns inte
Finns inte
Finns inte
100
4
100
20
2,9
9
Konduktivitet
Koppar (Cu)
mS/m
mg/l
Finns inte
Finns inte
250
0,20
15,6
mindre än 0,02
Lukt styrka vid 20
grader C
Magnesium (Mg)
Mangan (Mn)
-
Finns inte
Svag
Ingen
mg/l
mg/l
Finns inte
Finns inte
30
0,050
3,4
mindre än 0,02
Natrium (Na)
mg/l
Finns inte
100
6,3
Kemiska ämnen
Förklaring till det kemiska ämnet
Mått på vätekarbonat
Förekommer naturligt i vatten
Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel
och/eller avlopp
Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet.
Halter upp till gränsvärdet har normalt en positiv
effekt på tandstatusen.
Organiska ämnen och järn- och färgrester kan ge
vatten färg
Ett mått på mängden kalcium och magnesium i
vatten. Läs på tvättmedelsförpackningen för korrekt
dosering av tvättmedel. Ett mjukt vatten ökar
risken för korrosionsangrepp medan ett hårt vatten
kan ge utfällningar i ledningar och kärl. Hårdheten
ska understiga 15 dH grader.
Finns naturligt i vatten och kan ge färg och
grumlighet. Kan avges av äldre vattenledningar.
Förekommer naturligt i vatten. Kopplas till hårdhet.
Kemisk syreförbrukning
Används för att ta bort bakterier. Kan vid förhöjda
halter ge ”badhuslukt”.
Ett mått på salthalten i vattnet
Förekommer naturligt i vatten. Kan avges från
kopparledningar i fastigheten.
Organiska ämnen kan ge lukt och smak
Förekommer naturligt i vatten. Kopplas till hårdhet.
Förekommer naturligt i vatten och kan ge färg och
grumlighet.
Förekommer naturligt i vatten och är ett salt.
Parametrar
Enhet
Gränsvärden ut
från vattenverk
Gränsvärden
hos användare
Nitrat (NO3)
mg/l
Finns inte
20
Provresultat
hos användare i
Björnlunda
Datum
2016-05-17
mindre än 0,3
Nitrit (NO2)
mg/l NO2
0,10
0,50
mindre än 0,004
pH
-
Finns inte
<7,5->9,0
8,1
Kemiska ämnen
Förklaring till det kemiska ämnet
Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel
och/eller avlopp.
Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel
och/eller avlopp.
pH är ett mått på vattnets surhetsgrad och bör
ligga mellan 7,5-9. Om värdet är mindre än 7, då är
vattnet surt. Är det större än 7 är vattnet basiskt. 7
är neutralt. Vattnet i Gnesta kommun ligger mellan
8,0 – 8,3 och är då svagt basiskt. Det skyddar
rörnätet mot korrosion.
Sulfat
mg/l
Finns inte
100
11
Turbiditet
FNU
0,5
1,5
0,19
Parametrar
Enhet
Gränsvärden ut
från vattenverk
Gränsvärden
hos användare
Förklaring till mikrobiologiska bakterier
antal/ml
10
100
Provresultat
hos användare i
Björnlunda
Datum
2016-05-17
1
antal/100 ml
Påvisad – not 1
Påvisad – not 1
0
antal/100 ml
Påvisad – not 1
Påvisad – not 1
0
Bakterier som indikerar påverkan från avlopp
och/eller naturgödsel. E.coli får inte finnas i
dricksvattnet vid analys.
Bakterier som normalt finns i sjöar och vattendrag,
men kan också betyda påverkan från avlopp.
Koliforma bakterier får inte finnas i dricksvattnet vid
analys.
Mikrobiologiska
bakterier
Antal
mikroorganismer vid
22 grader C
Escheria coli (E.coli)
Koliforma bakterier
35 grader C
not 1: gränsvärdet är vid påvisad, det vill säga bakterien får inte alls förekomma i tjänligt dricksvatten.
Frigörs i syrefattiga miljöer med mycket organiskt
material.
Grumlighet
Bakterier som normalt finns i mark och sjöar