Ackrediteringens omfattning – Klinisk mikrobiologi Komponent

advertisement
Bilaga 2c
Datum
Beteckning
2016-12-23
2015/1150
Ackrediteringens omfattning – Klinisk mikrobiologi
LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland, Visby - 1632
Komponent/undersökning
System
Metod/
mätprincip
Enhet
Utrustning
Bakterier och jästsvamp
Blod
Odling
BacTAlert
Bakterier och jästsvamp
Liquor, punktat
Odling
Bakterier och jästsvamp
Liquor, punktat
Bakterier och jästsvamp
Peritonealdialysvätska
Direktmikroskopi
(gramfärgning)
Odling
Ingen växt.
Växt av…………
Ingen växt.
Växt av…………
Påvisad
Ej påvisad
Ingen växt.
Växt av…………
Ingen växt.
Växt av…………
Luftvägspatogena bakterier
Nasopharynx sekret
S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis, N.
meningitides, betahemolyserande streptokocker
grupp A, C och G
Patogena bakterier, jästsvamp och mögelsvamp Sputum, trakea, trakealtub
Patogena bakterier, jästsvamp och mögelsvamp
Influensa A+B-RNA samt RS-virus-RNA
Patogena bakterier
Patogena bakterier
Betahemolyserande streptokocker grupp A, C
och G
Jästsvamp, mögelsvamp
Odling
Odling
Bronklavage, Bronksekret, skyddad
Odling
borste, Trachealsekret
Nasopharynx sekret, Nasopharynxaspirat RealtidsPCR
Bronklavage Trakealsekret
Sekret, punktat, dränage, vävnad, kateter Odling
Sekret, punktat, dränage, vävnad,
biopsier, kateter
Svalgsekret
Odling med anrikning
Odling
Sekret, vävnader, kroppsvätskor
Odling
1(3)
Ingen växt.
Växt av…………
Ingen växt.
Växt av…………
Påvisad
Ej påvisad
Ingen växt.
Växt av…………
Ingen växt.
Växt av…………
Ingen växt.
Växt av…………
Ingen växt.
Växt av…………
BacTAlert
Previ
Simplexa
Bilaga 2c
Datum
Beteckning
2016-12-23
2015/1150
Ackrediteringens omfattning – Klinisk mikrobiologi
LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland, Visby - 1632
Komponent/undersökning
System
Metod/
mätprincip
Enhet
Patogena bakterier
Urin
Odling
Pneumokockantigen
Urin
Immunkromatografi
Chlamydia trachomatis-DNA
Urin, cervix, urethra, rectum,
vaginalsekret, svalg, ögon
Sekret, cervix, urethra, rectum, svalg
PCR
Odling
Ingen växt.
Växt av…………
Påvisad
Ej påvisad
Påvisad
Ej påvisad
Ingen växt.
Växt av…………
Ingen växt.
Växt av…………
Ingen växt.
Växt av…………
Påvisad
Ej påvisad
Neisseria gonorrhoeae
Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter,
Aeromonas, Plesiomonas, Vibrio
Toxin A och B- bildande Clostridium difficile
Faeces
Odling
Faeces
Odling
Clostridium difficile-toxin A och B
Faeces
Resistensbestämning disk.diff.
Kultur
Resistensbestämning MIC
Kultur
Enzyme-Linked Fluorescent
Assay (Toxin A+B)
Odling
(disk)
Odling (gradienttest)
Vattenlab:
Viabla mikroorganismer, totalt varav Mögel- och Dialysvattenjästsvampar, MF
Hemofiltrationsvätska
Svensk läkemedelsstandard Tillverkning och hantering av
hemodialysvätskor och
hemofiltrationsvätskor inom
sjukvården
2(3)
mg/L
Ingen växt.
Växt av…………
Utrustning
Testkort
BD ProbeTec
Vidas
Biomerieux
DensiCheck
DensiCheck
Bilaga 2c
Datum
Beteckning
2016-12-23
2015/1150
Ackrediteringens omfattning – Klinisk mikrobiologi
LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland, Visby - 1632
Komponent/undersökning
System
Viabla mikroorganismer, totalt varav Mögel- och Dialysvattenjästsvampar, YM
Vatten för tillredning
Metod/
mätprincip
Enhet
Svensk läkemedelsstandard Tillverkning och hantering av
hemodialysvätskor och
hemofiltrationsvätskor inom
sjukvården
Ingen växt.
Växt av…………
Utrustning
Provtagning omfattas inte av ackrediteringen. Om laboratoriet ändå själv utför provtagning omfattas provningen inte av ackrediteringen.
Verksamhet utanför de egna laboratorielokalerna, s.k. fältverksamhet, ingår inte i ackrediteringen.
Ackrediteringsomfattningen är flexibel enligt vad som anges i detta beslut. Det ackrediterade organet skall alltid kunna tillhandahålla en uppdaterad lista över den aktuella
omfattningen för sin ackreditering.
3(3)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards