Några förslag på hur du kan använda
boken ”Kärlekens 3 färger” individuellt och tillsammans med
andra.
1. Läs boken aktivt. Gör understrykningar, anteckningar i marginalen och försök hitta
dina personliga tillämpningar och frågor medan du läser.
2. Läs boken tillsammans med andra.
 Det kan med fördel ske i en smågrupp/bönegrupp du redan är med i. Istället för att
skapa ännu fler aktiviteter som tar tid för människor, försök introducera och
använda boken i grupper som redan möts.
 Man kan också låta boken vara grund för en ny grupp som möts tillfälligt eller som
start på en permanent grupp.
 Använd boken som studiebok i församlingsledningen. I det sammanhanget kan
boken ha ett dubbelt syfte. Dels att kärleksfulla relationer kan växa i
ledningsgruppen och dels att boken kan ge tips och idéer för hur kärleksfulla
relationer kan växa i församlingens olika verksamhetsgrenar.
 Bygg in mångfaldigande och ledarträning i grupp processen. T.ex: En van
gruppledare leder processen tillsammans med en ”lärling”. Denna lärling får i sin
tur möjlighet att jobba med boken i något annat sammanhang i församlingen.
3. Anpassa materialet efter era förhållanden. Det fullkomliga materialet finns inte.
Betrakta frågeställningar och övningar som förslag på vad man kan göra. Välj de
uppgifter som känns relevanta i ert sammanhang. Anpassa frågor och övningar så att
de känns bra i er situation.
4. Fastna inte på intellektuell nivå. Syftet med materialet är inte i första hand att öka
kunskapen om vad kärlek är utan att faktiskt växa och mogna i kärlek. Det finns en
risk att samtalet fastnar på principnivå och i definitioner av ord. Betrakta det logiska
system av färger, tredelning och nyckelord (eller brist på logik) som intressanta förslag
och som en utgångspunkt för samtal snarare än sanningar för hur saker och ting är.
Våga bjud på dig själv och var praktisk. Samtala i jag form utifrån dina personliga
erfarenheter och tankar.
5. Våga lämna din bekvämlighetszon. Att göra det som känns ovant och svårt tar alltid
emot. En viktig tanke i boken är att vi bara kan växa i kärlek genom att utmana våra
svaga sidor. I en trygg grupp kan vi våga lämna vår bekvämlighetszon. Det kan bli en
jobbig resa men också en rik och välsignad sådan.
Lycka till med ”Kärlekens 3 färger”
Tyvärr saknas perforeringen på sid. 67-68. Vi ber om ursäkt för det
1
Fotokopiering förbjudet.
Respektera förbudet att kopiera från boken. Vi har redan fått frågor om varför testet i boken
inte finns som lösblad. Tre tankar:
1. Om du vill göra testet flera gånger, vilket vi rekommenderar, så kan du t.ex. skriva
svagt med blyerts i boken första gången och andra gången med kulspets. Eller göra
markeringar med kryss första gången och ringar andra gången. Att använda testet två
eller tre gånger i varje bok fungerar om du är lite kreativ.
2. Boken presenterar ett helhetstänkande omkring Gud, kärlek och relationer. Testet är
bara en pusselbit i detta helhetstänkande. Om testet börjar leva sitt eget liv på lösa blad
är risken stor att detta också blir en lösryckt tanke och en kul grej och man missar den
helhetsundervisning som testet hör ihop med.
3. För det tredje vill vi stryka under att boken säljs till förmånliga mängdrabatter. Om
man köper 10 ex eller fler kostar boken 129 kr st. Vad kostar ett biobesök eller ett
restaurangbesök? Ursäkta om vi provocerar lite, men kan det inte vara värt en dryg
hundralapp att få hjälp att fundera på hur jag kan växa i kärlek under några månader
eller kanske en termin? De flesta har råd med detta.
Förlag på en studieplan till ”Kärlekens 3 färger”
Lång version 10-15 samlingar
Det bästa är naturligtvis att ta gott om tid att gå igenom boken. Och varför inte? I en grupp
som har för vana att träffas regelbundet är det kanske inte så svårt att vika 10 gånger eller en
hel termin för att jobba med boken? I andra sammanhang kan det vara svårare att avsätta så
mycket tid därför föreslår vi också en kortare studieplan som bygger på fem samlingar (sid.4).
Steg ett är att en eller två gruppledare läser in sig på materialet och håller i samtalet när
gruppen möts.
Samling 1-3 bygger på kapitel 1 i boken.
Ledaren/ledarna introducerar några av tankarna i bokens inledning. Till samling 2 läser alla
kapitel 1 som läxa.
Förslag på samtal samling 1-3:
 Vilka bilder av kärlek bär vi med oss i våra liv och vad är vi ”matade” med från vår
samtid (romantisk/sekulariserad syn) i förhållande till bibelns syn på kärlek.
 Vad är Biblisk kärlek? Vad innebär det att Gud är Kärlek och att Gud är ljus?
 Hur definieras kärlek? Varför/ varför inte kan kärlek beskrivas som rättvisa, sanning
och nåd?
 Vad är mörker? Hur känner vi igen de mörka sidorna i våra egna liv?
 Hur ser mitt/våra liv ser ut förhållande till:
- rättvisa/ fokus på samhället/ modell Jakob
- sanning/ fokus på bibeln/ modell Johannes
- nåd / fokus på individen/ modell Paulus
 Vad betyder känslor eller brist på känslor för kärleken? Se modellerna sid. 46-47
 Samtala om att förändras inifrån och fyllas av Guds kärlek eller mönster utifrån för
kärlek. Primära och sekundära värden sid.41-43
2
Inför samling 4-6 läser alla kap. 2 och gör testet Andens frukt
Förslag på samtal samling 4-6:
 Vad är Andens frukt? Hur hänger Andens frukt och Andens gåvor ihop?
 Vad har talat starkast till dig från 1 Kor 13?
 Gå laget runt och alla får berätta vilket resultat man fått på testet Andens frukt och hur
man känner för det?
 Hjälp alla deltagarna att dra praktiska slutsatser utifrån resultatet. Vad kan jag göra
föra att växa i kärlek? Vilka övningar kan/bör jag ta mig an?
 Använd sidorna 70-80 som utgångspunkt för samtal och studium om Andes frukt i
våra liv. Ta några frukter per samling.
Inför samling 7-9 läser alla kap 3 ”Tolv övningar som kan förvandla ditt liv”. Alla
deltagare tar med sig förslag på vilka övningar man skulle vilja jobba med
Förslag på samtal samling 7-9
 Gå laget runt? Vad har talat starkast till dig i detta kapitel?
 Stanna inför en eller två övningar varje gång som kan göras under gruppsamlingen och
någon övning som var och en kan göra under veckan som kommer. Obs. hemläxan
bygger på vars och ens testresultat. Dvs. det kan vara olika uppgifter för de olika
individerna i gruppen.
 Vid behov formulera om och anpassa övningarna så att de kan fungera i ert
sammanhang.
 När ni möts dela erfarenheter med varandra. Så här har det gått för mig under veckan
att försöka öva på detta….?
Inför samling 10-12 läser alla kap 4 ”Åtta övningar som kan göra din församling till en
varm och kärleksfull gemenskap”. Alla deltagare tar med sig förslag på vilka övningar
man skulle vilja jobba med i gruppen.
Förslag på samtal samling 10-12
 Gå laget runt? Vad har talat starkast till dig i detta kapitel?
 Stanna inför en eller två övningar varje gång som kan göras under gruppsamlingen och
gärna någon övning som gruppen kan göra under veckan som kommer.
 Vid behov formulera om och anpassa övningen så att den kan fungera i ert
sammanhang.
 När ni möts dela erfarenheter med varandra. Så här upplevde jag/vi övningen.
Det här har jag/vi lärt oss…
 När ni möts sista gången omkring materialet gå laget runt så att var och en för
möjlighet att sammanfatta processen enligt följande:
- Det här är det viktigaste jag har lärt mig…
- På det här sättet och i det här sammanhanget vill jag försöka fortsätta att växa i
kärlek…
- Bed för var och en i gruppen
Om intresse och motivation finns kan man givetvis hålla på ännu längre och göra fler
övningar från kapitel 3 och 4…
3
Förlag på en studieplan till ”Kärlekens 3 färger”
Kort version, 5 samlingar
Ledaren/ledarna introducerar några av tankarna i bokens inledning vid samling ett som en
starter för samtal.
Samling 1
Ledaren/ledarna väljer någon/några av dessa frågeställningar för att introducera boken
och för att få igång samtal:
 Vilka bilder av kärlek bär vi med oss i våra liv och vad är vi ”matade” med från vår
samtid (romantisk/sekulariserad syn) i förhållande till bibelns syn på kärlek.
 Vad är Biblisk kärlek? Vad innebär det att Gud är Kärlek och Gud är ljus?
 Hur definieras kärlek? Varför/ varför inte kan kärlek beskrivas som rättvisa, sanning
och nåd?
 Vad är mörker? Hur känner vi igen de mörka sidorna i våra egna liv?
Inför samling 2 läser deltagarna kapitel 1.
Samling 2.
Kan t.ex. fokusera :
 Hur ser mitt/våra liv ser ut förhållande till:
- rättvisa/ fokus på samhället/ modell Jakob
- sanning/ fokus på bibeln/ modell Johannes
- nåd / fokus på individen/ modell Paulus
 Vad betyder känslor eller brist på känslor för kärleken? Se modellerna sid. 46-47
 Samtala om att förändras inifrån och fyllas av Guds kärlek eller mönster utifrån för
kärlek. Primära och sekundära värden sid.41-43
Inför samling 3 läser deltagarna kapitel 2 och gör testet om Andens frukt
Samling 3:
Förslag på samtalsfrågor:
 Gå laget runt och alla får berätta vilket resultat man fått på testet Andens frukt och hur
man känner för det?
 Hjälp alla deltagarna att dra praktiska slutsatser utifrån resultatet. Vad kan jag göra
föra att växa i kärlek? Vilka övningar kan/bör jag ta mig an?
 Använd sidorna 70-80 som utgångspunkt för samtal och studium om Andes frukt i
våra liv. Man kan t.ex. jobba 2 och 2 så att de som har liknande behov kan samtala
tillsammans utifrån de frukter man har störst behov av.
Inför samling 4 alla läser kapitel 3 och tar med sig förslag på två övningar som man vill
försöka jobba med.
Samling 4.
Förslag på samtalsfrågor:
 Gå laget runt? Vad har talat starkast till dig kapitel tre?
 Var och en får ge förslag på någon/några övningar som man tänker jobba vidare med
individuellt till nästa gruppsamling.
 Gör någon av övningarna i gruppen vid detta tillfälle.
 Vid behov formulera om och anpassa övningen så att den kan fungera i ert
sammanhang
4
Inför samling 5, alla läser kapitel 4 och tar med sig förslag på två övningar som man vill
försöka göra i gruppen eller introducera i andra sammanhang i församlingen.
Samling 5
Förslag på samtalsfrågor. Det är dock viktigt att sista punkten prioriteras.
 Gå laget runt? Vad har talat starkast till dig i kapitel fyra?
 Var och en får ge förslag på någon/några övningar som man vill jobba vidare med i
denna grupp och någon övning som man också vill introducera i något annat
sammanhang i församlingen.
 Gör någon av övningarna i gruppen vid detta tillfälle.
 Vid behov formulera om och anpassa övningen så att den kan fungera i ert
sammanhang
 När ni möts sista gången omkring materialet gå laget runt så att var och en för
möjlighet att sammanfatta processen enligt följande:
- Det här är det viktigaste jag har lärt mig…
- På det här sättet och i det här sammanhanget vill jag försöka fortsätta att växa i
kärlek…
- Bed för var och en i gruppen
Lycka till och Guds välsignelse önskar
Nationella ledningsgruppen för NFU i Sverige
Läs mer på www.naturligforsamlingsutveckling.se.
Där kan du också beställa böcker
5