Kursplan Industriell ekonomi 3

advertisement
Kursplan
Industriell ekonomi 3
Industrial Business Economics 3
7,5 högskolepoäng
Ladokkod: 41I23I
Version: 1.0
Fastställd av: Utbildningsutskottet 2014-10-06
Gäller från: VT 2015
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Industriell ekonomi (G1N)
Utbildningsområde: Teknik
Ämnesgrupp: Industriell ekonomi och organisation
Förkunskapskrav
Uppfyller kraven för antagning till högskoleingenjör (eller motsvarande).
Mål
Kursen introducerar studenten till grundläggande principer för företagsfinansiering.
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
1 Kunskap och förståelse
1.1 redogöra för de finansiella koncepten avkastning och risk,
1.2 redogöra för hur de finansiella marknaderna fungerar i praktiken jämfört med de teoretiska modellerna,
2 Färdigheter och förmågor
2.1 tillämpa grundläggande portföljteori,
3 Värderingsförmåga och förhållningssätt
3.1 värdera olika slags värdepapper.
Innehåll






Räntebärande instrument
Aktier och derivatinstrument
Avkastning och risk
Portföljteori och -förvaltning
Värderingsmodeller
Marknadens funktion i praktiken
Undervisningsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och praktikfallsövningar.
Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Examinationsformer och betygsskala
Kursen examineras genom följande examinationsmoment:


Skriftlig tentamen - (Mål 1.1, 1.2, 3.1) 5.0 hp Betygsskala: TH
Inlämningsuppgift - (Mål 2.1, 3.1) 2.5 hp Betygsskala: UG
Examinationsmomentet Tentamen bestämmer kursens slutbetyg vilket utfärdas först när samtliga moment är godkända.
Betygsskala för kursen är: U, 3, 4 eller 5
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Wramsby, Gunnar & Österlund, Urban (2008). Företagets finansiella miljö: 2007/2008. 12. uppl. Borås: Wramsby/Österlund
Studentinflytande och utvärdering
Akademichef och kursansvarig lärare ansvarar för att studenternas synpunkter på kursen systematiskt och regelbundet
inhämtas och dokumenteras. Resultaten av utvärderingarna, som utförs muntligt och skriftligt, ligger till grund för kursens
utformning.
Övrigt
Download