KTH | AK103V Filosofi i film 7,5 hp

advertisement
AK103V Filosofi i film 7,5 hp
Philosophy through Film
Kursplan för AK103V giltig från HT07, utgåva 1.
Lärandemål
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
identifiera filosofiska frågeställningar inom ett antal områden.
analysera och diskutera filosofiska frågor utifrån teoretiska utgångspunkter.
själv formulera en argumentation i en filosofisk fråga.
Kursens huvudsakliga innehåll
Kursen introducerar och behandlar tio områden inom filosofiämnet: metafysik, etik, kunskapsfilosofi/logik, ansvar och
viljefrihet, teknikfilosofi, så kallad whistle-blowing, estetik, miljöfilosofi, riskfilosofi, och frågor om personlig
identitet.
Kursupplägg
Undervisningen består av tio föreläsningar följda av visning av en film, samt fem seminarier. Valet att visa filmer
motiveras av att studenterna på detta vis tränas i att identifiera filosofiska problem i komplexa sammanhang, liksom att
genom konkreta fall abstrahera till mer teoretiska frågeställningar. Vid seminarierna fördjupas diskussionerna kring
vissa frågor ytterligare. Dessutom skall studenterna skriva ett antal inlämningsuppgifter för att på så vis föra
självständiga resonemang och genomföra egna analyser av vissa frågeställningar.
Behörighet
Grundläggande behörighet för högskolestudier (avslutad gymnasieutbildning el motsv inkl svenska och engelska).
Litteratur
Kurslitteratur meddelas senare, dock senast 4 veckor innan kursstart.
Examination
INL1 - Inlämningsuppgifter, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
NÄR1 - Närvaro, 1,5 hp, betygsskala: P, F
SEM1 - Seminarie, 3,0 hp, betygsskala: P, F
Kursplan för AK103V giltig från HT07, utgåva 1.
Sida 1 av 1
Download