Ds 2012:35 Behöriga företrädare för myndigheter

Yttrande
2012-11-27
Diarienr
1212-2012
Ert diarienr
S2011/9574/SFÖ
Socialdepartementet
103 33 Stockholm
Ds 2012:35 Behöriga företrädare för myndigheter
Datainspektionen har granskat förslaget utifrån sin uppgift att verkar för att
människor skyddas mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.
Sammanfattning
Datainspektionen delar utredarens uppfattning om att det bör på ett tydligt
sätt framgå vem som har rätt att företräda en myndighet och teckna dess
namn vid ingående av avtal som innebär ekonomiska förpliktelser mot staten.
I strävan att uppnå en väl utvecklad e-förvaltning framstår det som naturligt
att sådan information ska finnas lätt tillgängligt. Samtidigt måste
integritetsaspekterna beaktas.
Datainspektionen förutsätter att den krets av behöriga företrädare som ska
registreras kommer att vara begränsad. Vidare finns det skäl att närmare
överväga frågan om öppen publicering av personnummer.
14.6.2 Vilka uppgifter bör registreras samt 14.6.5 Valet av
registermyndighet
Av förslaget framgår att myndighetschefens, styrelseledamöternas,
nämndledamöternas och övriga behöriga företrädares personnummer ska
finnas i registret eftersom det är av central betydelse för identifikationen av de
personer som har rätt att företräda en myndighet och teckna avtal som
innebär ekonomiska förpliktelser mot staten. Enligt förslaget ska Bolagsverket
vidare avgiftsfritt hålla myndighetsregistret tillgängligt för allmänheten
genom en publik webbplats.
Datainspektionen förutsätter att kretsen behöriga företrädare kommer att
vara begränsad (jmf sid 105).
Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 29, plan 5
Webbplats: www.datainspektionen.se
E-post: [email protected]
Telefon: 08-657 61 00
Telefax: 08-652 86 52
Det finns redan idag ett register över juridiska personer inom näringslivet som
omfattar uppgift om personnummer och som publiceras på Internet. Idag har
användningen av Internet dock en helt annan betydelse än när de
bestämmelserna trädde ikraft. Datainspektionen har fått en del klagomål på
publicering av personnummer i bolagsregistret under årens lopp. En viktig
fråga i sammanhanget är hur integritetsskyddet för enskilda ska kunna
upprätthållas. Det gäller särskilt i fråga om människor som är särskilt utsatta
såsom personer som har skyddad identitet. Även om det rör en liten grupp
människor innebär en internetpublicering ett stort problem för personer som
har skyddade personuppgifter. Enligt Datainspektionens mening finns det
sammantaget skäl att närmare överväga om personnummer ska exponeras
öppet på Internet på det sätt som föreslås.
14.6.4 Registreringsbevis
Bolagverket ska utfärda registreringsbevis. Bevisen bör enligt förslaget vara
tillgängliga elektroniskt och avgiftsfritt på registermyndighetens hemsida. I
strävan att uppnå en väl utvecklad e-förvaltning kan det framstå som naturligt
att ha ett publikt behörighetsregister. Det är dock viktigt att själva utfärdandet
av behöriga företrädare går till på ett säkert sätt.
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Göran Gräslund i närvaro av
chefsjuristen Hans-Olof Lindblom, tillsynschefen Britt-Marie Wester, och
juristen Salomeh Fanaei, föredragande.
Göran Gräslund
Salomeh Fanaei
Sida 2 av 2