Remiss Ds 2016 2016:18 Ytterligare åtgärder för

advertisement
Yttrande
Diarienr
2016-08-31
1145-2016
Ert diarienr
S2016/04165/FS
Socialdepartement
Enheten för folkhälsa och sjukvård
Remiss Ds 2016 2016:18 Ytterligare åtgärder
för att genomföra EU-direktiv om mänskliga
vävnader och celler
Datainspektionen har granskat promemorian huvudsakligen utifrån
myndighetens uppgift att verka för att människor skyddas mot att deras
personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.
Datainspektionen har inga synpunkter på förslaget.
Datainspektionen vill i sammanhanget erinra om att EU har beslutat om en
förordning gällande dataskydd, Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende
på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter
och om upphävande av direktiv 95/46/EG, som ska börja tillämpas den 25 maj
2018. Dataskyddsförordningen kommer att gälla istället för personuppgiftslagen. Förordningen påverkar även de särskilda registerförfattningarna. En
utredning har tillsatts som bland annat ska se över hur lagen (2008:286) om
kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och
celler påverkas av förordningen Utredningen (S 2016:05) om
dataskyddsförordningen–behandling av personuppgifter och anpassningar av
författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde.
Datainspektionen förutsätter att det fortsatta lagstiftningsarbetet sker i
samråd med denna utredning.
Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Katarina Tullstedt efter
föredragning av juristen Ranja Bunni.
Katarina Tullstedt
Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm
Webbplats: www.datainspektionen.se
Ranja Bunni
E-post: [email protected]
Telefon: 08-657 61 00
1 (1)
Download