Yttrande över promemorian Ds 2013:26 Viss

Datum
2013-05-21
Diarienr
509-2013
Ert Mål nr
Fi/2013/1446
Finansdepartementet
Finansmarknadsavdelningen
Enheten för marknad och fond
Att: Malou Larsson Klevhill
103 33 STOCKHOLM
Yttrande över promemorian Ds 2013:26 Viss kreditgivning till konsumenter
Datainspektionen har granskat remissen huvudsakligen utifrån sin uppgift att
verka för att människor skyddas mot att deras personliga integritet kränks
genom behandling av personuppgifter.
Sammanfattning
Datainspektionen har inget att erinra mot att företag som har Finansinspektionens tillstånd att driva viss verksamhet med konsumentkrediter får ingå
bland de företag som kan utväxla uppgifter om krediter i enlighet med 5 a §
kreditupplysningslagen. Förslaget till ändring i 5 a § kreditupplysningslagen
måste dock justeras så att det klart framgår att det endast är sådana företag
som har Finansinspektionens tillstånd som får ingå i den slutna användargruppen. Datainspektionen ställer sig avvisande till att företag utan Finansinspektionens tillstånd ska få ingå i den slutna användargruppen.
5.11. Tystnadsplikt och utväxling av uppgifter för kreditupplysningsändamål
Utredningen anser att den verksamhet som kommer att bedrivas enligt den
nya lagen företer sådana likheter med den verksamhet som bedrivs av kreditinstitut att det är befogat med en bestämmelse om tystnadsplikt. Utredningen
konstaterar sedan att kreditinstitut har möjlighet att utväxla uppgifter om
lämnade krediter m.m. för kreditupplysningsändamål. Utredningen anser
vidare att en möjlighet att utbyta sådana uppgifter även för företag som driver
viss verksamhet med konsumentkrediter kan antas medföra en förbättrad
kreditprövning. För att möjliggöra ett sådant utbyte av uppgifter föreslår utredningen att företag som driver viss verksamhet med konsumentkrediter ska
Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 29, plan 5
Webbplats: www.datainspektionen.se
E-post: [email protected]
Telefon: 08-657 61 00
Telefax: 08-652 86 52
ingå bland de företag som kan lämna ut uppgifter om krediter i enlighet med
5 a § kreditupplysningslagen.
Som Datainspektionen förstår saken så menar utredningen att det är sådana
företag som har Finansinspektionens tillstånd att driva viss verksamhet med
konsumentkrediter som ska få ingå bland de företag som kan lämna ut uppgifter om krediter i enlighet med 5 a § kreditupplysningslagen.
Datainspektionen har inget att erinra mot att företag som har Finansinspektionens tillstånd att driva viss verksamhet med konsumentkrediter får ingå i
den slutna användargrupp som kan lämna ut uppgifter om krediter i enlighet
med 5 a § kreditupplysningslagen. Datainspektionen utgår då från att kravet
på tillstånd kommer att säkerställa att sådana företag upprätthåller ett likvärdigt konsumentskydd som andra företag som ingår i den slutna användargruppen, dvs. kreditinstitut, betalningsinstitut, institut för elektroniska
pengar, värdepappersbolag och kreditupplysningsföretag som har tillstånd av
Datainspektionen.
Om syftet är att endast sådana företag som har Finansinspektionens tillstånd
ska få ingå i kretsen av företag i 5 a § kreditupplysningslagen måste dock ändringen i 5 § a kreditupplysningslagen utformas på ett annat sätt.
I förslaget till nytt första stycke i 5 § a kreditupplysningslagen anges att ”företag som driver viss verksamhet med konsumentkrediter” får utväxla uppgifter
om krediter, betalningsförsummelser och kreditmissbruk på samma sätt som
bl.a. kreditinstitut och värdepappersbolag.
Den föreslagna skrivningen öppnar för att alla företag som bedriver viss verksamhet med konsumentkrediter ska få ingå i kretsen av företag som får utväxla uppgifter för vilka det råder banksekretess och tystnadsplikt. Datainspektionen anser att det i stället bör stå t.ex. ”företag som har tillstånd av Finansinspektionen att driva viss verksamhet med konsumentkrediter”.
Samma invändning gäller även ändringen i 5 § a andra stycket kreditupplysningslagen angående utländska företag.
Om syftet med den föreslagna förändringen i stället är att alla företag som
bedriver viss verksamhet med konsumentkrediter ska få ingå i den slutna användargruppen i 5 a § kreditupplysningslagen så är Datainspektionens inställning följande.
Sida 2 av 4
Datainspektionen ställer sig avvisande till att företag som utan Finansinspektionens tillstånd bedriver viss verksamhet med konsumentkrediter ska få ingå
i kretsen av företag i 5 a § kreditupplysningslagen.
För närvarande ingår kreditinstitut, betalningsinstitut, institut för elektroniska pengar, värdepappersbolag och kreditupplysningsföretag som har tillstånd
av Datainspektionen i kretsen av företag i 5 § a kreditupplysningslagen. Samtliga dessa företag har Finansinspektionens eller Datainspektionens tillstånd
att bedriva sina respektive verksamheter (se vidare 1 kap. 5 § punkterna 2-3,1011 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 1 kap 4 § punkt 5 lagen
(2010:751) om betaltjänster, 1 kap 2 § punkt 7 lagen (2011:755) om elektroniska
pengar, 1 kap 5 § punkt 26 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och
3 § första stycket kreditupplysningslagen).
För det fall företag som driver tillståndsfri verksamhet med konsumentkrediter får ingå i den slutna användargruppen kommer helt nya kategorier av juridiska personer att få del av känslig ekonomisk information. Av promemorian
framgår att tillstånd för att bedriva viss verksamhet med konsumentkrediter
inte behövs för bl.a. detaljhandelsföretag som tillhandahåller avbetalningsköp. Det skulle enligt Datainspektionens mening innebära stora risker för
intrång i den personliga integriteten om sådana företag fick ta del av uppgifter
om krediter, betalningsförsummelser och kreditmissbruk för vilka det i finansiell verksamhet råder tystnadsplikt. Exempelvis detaljhandlare har ingenting
med enskilda personers kreditengagemang att göra, ens i en kreditsituation.
Till detta kommer att denna typ av företag i många fall inte kan förväntas ha
den juridiska kompetens som bör krävas för att få inrapportera exempelvis
uppgifter om enskildas kreditmissbruk till kreditupplysningsföretag. Det
finns även anledning att uppmärksamma risken för vidarespridning av uppgifterna i fråga. Datainspektionen kan inte klart utläsa i vad mån förslagets bestämmelse om tystnadsplikt (15 §) gäller för sådana företag som bedriver tillståndsfri verksamhet med konsumentkrediter. Om så inte är fallet saknas i
många fall författningsskydd mot fortsatt spridning av den ekonomiska information som kan komma att hämtas in. När 5 § a infördes i kreditupplysningslagen den 1 juli 1997 var krav på tillstånd och förekomst av tystnadsplikt
centrala när det gällde att bestämma hur den slutna användargruppen skulle
avgränsas (prop. 1996/97:65 s. 51).
Datainspektionen anser avslutningsvis att förslaget till lag om viss verksamhet
med konsumentkrediter skulle tjäna på att det tydligt anges att samtliga paragrafer gäller såväl tillståndspliktig som tillståndsfri verksamhet eller, om så
inte är fallet, att det tydligt anges vilka paragrafer som inte gäller för tillståndsfri verksamhet med konsumentkrediter.
Sida 3 av 4
Beslut i detta ärende har fattats av tf. generaldirektören Hans-Olof Lindblom i
närvaro av tillsynschefen Catharina Fernquist och avdelningsdirektören Hans
Kärnlöf, föredragande.
Hans-Olof Lindblom
Hans Kärnlöf
Sida 4 av 4