500 Skuldförteckning

advertisement
Blnr 500
SKULDFÖRTECKNING
KREDITER (även avbetalnings-, konto- och motsvarande krediter, skatte- och utmätningsskulder m.m.)
Sökandens namn
Lägenhetssignum
Datum för uppgörandet
NUVARANDE KREDITER
Kreditgivare
Ändamålet för krediten
(verbal beskrivning, t.ex.
köp av tillskottsmark,
traktorbyte etc.)
Kreditens saldo
*)
Sammanlagt
*) I fråga om företagsverksamhet uppgift från det senaste bokslutet
Underskrift av den som uppgjort skuldförteckningen
500R_02
19.12.02
Återstående
tid för
krediten
euro
Årliga
Räntebundenhe
låneskötselkostnade
t + marginal
r (ränta+amortering)
euro
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards