Examensarbete: Kommunikation och försvarsmekanismer hos växter

advertisement
Examensarbete:
Kommunikation och
försvarsmekanismer hos växter
Vår forskning
När herbivorer går till attack är växter inga passiva objekt, de är
väl förberedda och inducerar ett försvar som består av myriader
av signaler och molekyler som gör växten redo att avvärja
inkräktarna. Vi studerar försvarsmekanismerna hos korn
(Hordeum vulgare) mot en insekt, havrebladlusen
(Rhopalosiphum padi). Denna bladlus är en till synes mild
angripare som tar näring utan att orsaka synliga vävnadsskador
eller andra symptom. Men den är en vektor för ett allvarligt
växtvirus, rödsotvirus; den reducerar växtens tillväxt och den
utsöndrar sockerrik honungsdagg som är en grogrund för
svampinfektioner. För närvarande studerar vi gensekvenser som
är kandidater att vara resistens- och mottaglighetsgener samt
signalöverföringsmekanismer via salicylsyra och jasmonsyra. Att
hitta mekanismerna bakom växtens egen resistens, och förhöja
eller introducera dessa i moderna sorter, är en miljövänlig strategi
för att minska användningen av insekticider i jordbruket.
Studier av organismerna kombinerat med avancerade
molekylära metoder
Våra metoder täcker allt från studier av bladlusens beteende och
tillväxt på plantor, till molekylärt arbete som kloning, realtids-PCR
och temporär nedtystning av gener.
Om det här intresserar dig är du välkommen att kontakta oss för
mer information
Professor Lisbeth Jonsson
[email protected]
Department of Botany, Stockholm University
Download