sammanfattning av instruktionen för hantering av intressekonflikter

advertisement
SAMMANFATTNING AV INSTRUKTIONEN FÖR HANTERING AV
INTRESSEKONFLIKTER OCH INCITAMENT
Detta dokument utgör en sammanfattning av den instruktion för hantering av intressekonflikter
och incitament som finns inom Remium Nordic AB (nedan ”Remium” eller ”bolaget”).
Allmänt om instruktionen och definition av en intressekonflikt
Remiums instruktion för hantering av intressekonflikter gäller för alla som är verksamma i Remium –
både anställda och uppdragstagare. Instruktionen syftar till att säkerställa att alla anställda och
uppdragstagare har god kunskap om de styrande reglerna och vidtar alla rimliga åtgärder för att
identifiera, övervaka och hantera befintliga och potentiella intressekonflikter för att undvika att
kunderna, såväl icke-professionella som professionella, ska drabbas negativt.
En intressekonflikt kan uppkomma i en situation där två parter har intressen som strider eller kan strida
mot varandra. För Remiums del kan det exempelvis vara när Remium kan göra en ekonomisk vinst eller
undvika en förlust på en kunds bekostnad eller tar emot pengar, varor eller tjänster utöver
standardavgifter eller kommission från en tredje part för tjänster som tillhandahålls en kund.
Identifierade intressekonflikter
Remium har rutiner för att löpande identifiera verkliga och potentiella intressekonflikter i verksamheten.
Remium har identifierat att intressekonflikter bland annat kan uppstå i följande situationer:
-
-
-
-
Om konfidentiell eller icke offentliggjord information (i form av insiderinformation) eller
sekretessbelagd information delges personer som inte behöver informationen för att kunna
utföra sitt arbete eller uppdrag eller till obehörig tredje part och anställda utnyttjar informationen
för egna eller närståendes värdepappersaffärer eller om Bolaget utnyttjar informationen i sin
egenhandel.
Om Remium gör analyser på uppdrag av ett bolag och får ersättning för analysen.
Intressekonflikten uppstår då mellan Remium och den som tar del av och agerar på analyserna
(rådgivningskunder, investerare, m.fl.).
Inom corporate finance och analysavdelningen med anledning av närståenderelationer eller
andra jävssituationer, dels mellan Remiums anställda och kunder inom corporate finance, dels
mellan Remiums anställda och de bolag som analysavdelningen bevakar. I båda fallen kan
investerares intressen påverkas negativt genom att den information som bolaget framställer,
t.ex. i form av prospekt och analyser, är påverkad av närståenderelationen eller jävssituationen.
Om anställda inom Remium erbjuds incitament som innebär att kundens intressen påverkas
negativt.
Om corporate finance utför uppdrag att för bolags räkning anskaffa kapital. Som en följd av
sådana uppdrag kan kundmäkleriet engageras. Mäklarna kan då komma att ge råd till sina
kunder att investera i det aktuella bolaget (t.ex. genom att teckna aktier i en nyemission).
Intressekonflikter mellan mäklarens rådgivning och kundens intressen kan uppkomma till
följd av Remiums ersättningspolicy.
Utöver ovanstående har Remium identifierat ytterligare situationer inom mäkleri, analys, corporate
finance, företagstjänster, engagemangskommitténs arbete, koncernen samt inom styrelsens, ägares och
ledningens arbete där intressekonflikter kan uppstå. De identifierade intressekonflikterna kan
uppkomma mellan Remium eller en närstående person och en kund, mellan Remiums kunder, inom
1
Remium (mellan Remiums avdelningar och funktioner och en närstående person) samt mellan Remium
och övriga bolag i koncernen.
Åtgärder för att undvika och hantera identifierade intressekonflikter
Remium vidtar åtgärder för att undvika och hantera intressekonflikter – både generella åtgärder och
andra, specifika åtgärder för varje identifierad intressekonflikt. Huvudregeln är att det inte ska uppstå
nya, väsentliga intressekonflikter vid åtagande av uppdrag, oavsett art, och att uppdrag som innebär att
nya, väsentliga intressekonflikter uppkommer ska avböjas. Om ett uppdrag medför att intressekonflikter
uppkommer avseende den verkställande direktören ska uppdraget avböjas.
Remium vidtar bland annat följande åtgärder för att undvika och hantera intressekonflikter:
-
-
-
-
Det ska finnas en så kallad kinesisk mur mellan vissa avdelningar så att kundinformation inte
sprids i annan utsträckning än vad som framgår av interna regler inom Remium.
Remium ska föra en loggbok och en så kallad Black List. Loggboken är en förteckning över
personer som informerats om väsentligt kurspåverkande händelser. Black List är en
förteckning över dels befintliga och potentiella uppdrag, där Remiums inblandning i vissa fall
ännu inte blivit offentliggjord, dels personer som arbetar med eller känner till uppdraget i
fråga. Såväl loggbok som Blacklist är konfidentiella.
Remium ska säkerställa att konfidentiell eller icke offentliggjord information endast förs
vidare till personer som behöver sådan information för att kunna utföra sitt arbete inom
Remium och mot Remiums kunder.
Det ska finnas dualitet inom arbetsprocesserna viket innebär att ingen anställd eller funktion
ensam ska genomföra alla moment i ett uppdrag, en tjänst eller en transaktion.
Remium ska ha en engagemangskommitté för corporate finance-uppdrag samt en instruktion
och godkännandeprocess för nya produkter, nya tjänster och nya kunduppdrag.
Anställda inom Remium får inte erbjudas andra incitament än vad som regleras i bolagets
ersättningspolicy och får inte av kund eller tredje part erbjudas andra incitament än vad som
regleras i instruktionen för hantering av intressekonflikter samt policyn för etiska regler.
Avgörande för prissättning vid marknadsintroduktioner ska vara marknadsförutsättningarna
och de slutsatser beträffande prissättningen som bolaget gör i varje enskilt fall.
Gåvor, belöning och krediter som betingar ett värde över 180 kronor ska anmälas till närmsta
chef samt till Compliancefunktionen.
Anställda på Remium får inte själva eller genom annan bedriva med Remium konkurrerande
verksamhet.
För att förhindra intressekonflikter mellan mäklarens rådgivning och kundens intresse har
Remium i sin ersättningspolicy tillsett att det inte finns någon direkt koppling mellan
mäklarens ersättning från Remium och de investeringar som kunderna gör i det aktuella
bolaget. Det kan dock inte uteslutas att det kan förekomma en indirekt koppling när Remium
bedömer vilken rörlig ersättning mäklaren ska erhålla. För att förhindra eller i varje fall
minska risken för en intressekonflikt mellan mäklaren och kunden i sådant fall görs alltid en
riskklassificering av de finansiella instrument som omfattas av det uppdrag som corporate
finance utför. På det sättet säkerställs att kundmäkleriet i sin rådgivning och
lämplighetsbedömning endast vänder sig till de kunder vars riskprofil och placeringshorisont
är förenlig med riskklassificeringen. Remiums utgångspunkt är dock att de åtgärder som vidtas
inte helt förhindrar en potentiell intressekonflikt. Därför ska tydlig information lämnas till
kunden om den eventuella intressekonflikten. Risken minskas genom att bolaget har en
skyldighet att upplysa kunden om de regler för hantering av intressekonflikter man har att
förhålla sig till samt att mäklaren och därmed bolaget har åtagit sig att tydligt motivera och
redogöra för sina kunder varför placeringar görs i ett visst värdepapper.
2
Information till kunder
Om åtgärder som vidtagits inte räcker för att förhindra att kundernas intressen kan komma att påverkas
negativt ska bolaget tydligt informera om arten av eller källan till intressekonflikterna innan bolaget
åtar sig att utföra en investeringstjänst för kundens räkning.
Avseende identifierade intressekonflikter, ska rådgivningskunderna i samband med rådgivningen och
innan affären genomförs, i förekommande fall, informeras om identifierade intressekonflikter.
Informationen ska bestå av denna skriftliga sammanfattning. På kundens begäran ska bolagets
instruktion för hantering av intressekonflikter tillhandahållas kunden. En kund som önskar den
fullständiga instruktionen för hantering av intressekonflikter kan kontakta Remium på
[email protected]
3
Download