Kommenterad dagordning

advertisement
Kommenterad dagordning
rådet
2011-05-25
Socialdepartementet
Enheten för EU- och internationell
samordning (EIS)
Rådets möte (hälsoministrarna) den 6 juni 2011
Kommenterad dagordning
1.
Godkännande av dagordningen
Lagstiftningsöverläggningar
(offentlig överläggning enligt artikel 16.8 i fördraget om Europeiska
unionen)
2.
(ev.) Godkännande av A-punktslistan
Icke lagstiftande verksamhet
3.
Godkännande av A-punktslistan
4.
Den europeiska pakten för psykisk hälsa och välbefinnande:
resultat och framtida åtgärder
(offentlig debatt i enlighet med artikel 8.2 i rådets arbetsordning
[förslag från ordförandeskapet])
– Antagande av rådets slutsatser
Dokument
10384/11 SAN 99
Tidigare behandling
Frågan har inte tidigare behandlats i EU-nämnden. Socialutskottet fick
information om frågan den 19 maj.
Ansvarigt statsråd
Göran Hägglund
2
Bakgrund
Bakgrunden till rådsslutsatserna är ”the European Mental Health Pact”
(http://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/mental/docs/p
act_en.pdf), som antogs vid ett högnivåmöte i juni 2008. Paktens syfte var
att stimulera politisk handling i medlemsstaterna och att stödja
informations- och erfarenhetsutbyte inom EU. Avsikten med
rådsslutsatserna är att bjuda in medlemsstaterna och kommissionen till ett
fortsatt samarbete. Bland annat kommer man att sjösätta en Joint Action om
mental hälsa för att få en tydligare struktur för detta arbete.
Förslag till svensk ståndpunkt
I beredningen av slutsatserna har regeringen framhållit och fått gehör för att
det fortsatta samarbetet ska hållas på ungefär samma nivå som hittills när
det gäller informations- och erfarenhetsutbyte. Vi har ställt oss positiva till
ett fortsatt samarbete. Mental hälsa är samtidigt ett område med nationell
kompetens.
5.
Innovation i den medicintekniska produktsektorn
(offentlig debatt i enlighet med artikel 8.2 i rådets arbetsordning
[förslag från ordförandeskapet])
– Antagande av rådets slutsatser
Dokument
10391/11 MI 270 SAN 103 COMPET 197 RECH 121 ECO 67 ENT 119
IND 68
Tidigare behandling
Frågan har inte tidigare behandlats i EU-nämnden. Socialutskottet fick
information om frågan den 19 maj.
Ansvarigt statsråd
Göran Hägglund
Bakgrund
Ungern har lagt fram ett förslag till rådsslutsatser om medicinteknik som
bygger på resultatet av en konferens som kommissionen bjöd in till den 22
mars 2011. I rådsslutsatserna uppmanas medlemsstaterna att ta hänsyn till
såväl patienters som hälso- och sjukvårdspersonalens behov i utformningen
av medicintekniska produkter. Våren 2012 kommer kommissionen att
presentera ett lagstiftningsförslag för att revidera EU:s medicintekniska
regelverk.
Förslag till svensk ståndpunkt
3
Regeringen är positiv till rådsslutsatserna och ser fram emot att arbeta med
det kommande lagförslaget. Medicinteknik är tätt sammankopplat med
läkemedelsfrågorna, som utgör ett prioriterat område för regeringen.
6.
Immunisering av barn – framgångar och utmaningar när det
gäller immunisering av barn i Europa samt hur man ska gå vidare
(offentlig debatt i enlighet med artikel 8.2 i rådets arbetsordning
[förslag från ordförandeskapet])
– Antagande av rådets slutsatser
– Diskussion
Dokument
10390/11 SAN 102
10386/11 SAN 100
Tidigare behandling
Frågan har inte tidigare behandlats i EU-nämnden. Socialutskottet fick
information om frågan den 19 maj.
Ansvarigt statsråd
Göran Hägglund
Bakgrund
Ungern har presenterat ett förslag till rådsslutsatser om barnvaccination.
Förslaget har varit inriktat på att hålla en hög täckningsgrad av antalet
vaccinerade inom EU, med fokus på särskilt utsatta grupper som är svåra att
nå med vaccinering. Situationen för romska barn lyftes särskilt fram. På
EPSCO kommer möjlighet att finnas för att diskutera erfarenheter av
mässlingsutbrott, främst mellan berörda medlemsstater. Frågorna handlar
om dels vilka åtgärder medlemsstaterna kan vidta för att förbättra graden av
mässlingsvaccination, dels hur undervaccinerade grupper kan identifieras.
Förslag till svensk ståndpunkt
Regeringen stödjer att Ungern har lyft fram barnvaccinationer, som är
viktiga för att barn skall få en god start i livet. Samtidigt är det ett område
som är underordnat nationell kompetens, och det är enligt regeringen viktigt
att värna det nationella oberoendet genom att endast samarbeta kring frågor
som har ett tydligt EU-mervärde. Det kan konstateras att Sverige i modern
tid inte har haft omfattande mässlingsutbrott.
7.
Mot moderna, tillgängliga och hållbara hälso- och
sjukvårdssystem
(offentlig debatt i enlighet med artikel 8.2 i rådets arbetsordning
[förslag från ordförandeskapet])
4
– Antagande av rådets slutsatser
– Diskussion
Dokument
10392/11 SAN 104
10387/11 SAN 101
Tidigare behandling
Frågan har inte tidigare behandlats i EU-nämnden. Socialutskottet fick
information om frågan den 19 maj.
Ansvarigt statsråd
Göran Hägglund
Bakgrund
Ungern har presenterat ett förslag till rådsslutsatser om moderna
hälsosystem, som huvudsakligen handlar om erfarenhetsutbyte och
informationsspridning mellan medlemsstaterna. Bland annat ska man
underlätta för medlemsstater att få tillgång till en oberoende expertis som
kan rådfrågas. Vidare föreslås att hälsosektorn bör ha en viktig roll i
genomförandet av EU 2020-strategin. Medlemsstaterna bör sträva efter att
investera i effektivare och sammanhållna hälsosystem som ger jämlika
möjligheter. I texten uppmärksammas även betydelsen av att alla
medlemsstater har tillräcklig tillgång på hälso- och sjukvårdspersonal, och
vikten av nationellt självförsörjande betonas. Möjligheten att använda sig av
EU:s finansiella program och strukturfonder nämns också. En diskussion
kommer att hållas på EPSCO om hälsosystem med fokus på bl.a. nationella
politiska åtgärder i tider av minskade ekonomiska resurser, hur prevention
och användandet av informationsteknologier lämpligast kan komma till
användning samt hur den reflektionsprocess som initieras genom
rådsslutsatserna bäst kan nyttjas.
Förslag till svensk ståndpunkt
Regeringen välkomnar och stödjer att Ungern valt att lyfta fram fungerande
hälsosystem, som är avgörande för ett lands förmåga att leverera vård av
hög kvalitet. Samtidigt betonar regeringen att kompetensen uteslutande är
nationell, vilket också lyfts fram i rådsslutsatserna. Gällande diskussionen är
regeringen positiv till ordförandeskapets frågor, eftersom de belyser viktiga
aspekter av erfarenhetsutbyte inom EU för att nå mer effektiva, nationella
hälsosystem.
Övriga frågor
8.
a)
Konferenser som anordnats av det ungerska ordförandeskapet
(i) Konferensen För en frisk framtid för våra barn –
immunisering av barn
(Budapest, 3–4 mars 2011)
5
(ii) Ministerkonferens om e-hälsa 2011 (Budapest, 10–12 mars
2011)
(iii)
Konferens om förebyggande åtgärder (Budapest, 30–
31 maj 2011)
(iv)
Konferens om förebyggande av skador (Budapest,
16–17 June 2011)
– Information från ordförandeskapet
b)
Arbetsgruppen för folkhälsa på högre tjänstemannanivå
– Information från ordförandeskapet
c)
Reviderat förslag om information till allmänheten om
receptbelagda humanläkemedel
– Information från kommissionen
d)
Partnerskapet om aktivt och hälsosamt åldrande
– Information från kommissionen
e)
Halvtidsutvärdering av EU:s hälsoprogram och EU:s
hälsostrategi
– Information från kommissionen
f)
Presentation av det kommande ordförandeskapets
arbetsprogram
– Information från den polska delegationen
________________________
Download