SV SV - IPEX

advertisement
EUROPEISKA
KOMMISSIONEN
Bryssel den 12.4.2017
COM(2017) 212 final
ANNEX 2
BILAGA
till
RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET,
EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET
Elfte rapporten om omplacering och vidarebosättning
SV
SV
Bilaga 2: Omplaceringar från Italien per den 10 april 2017
Medlemsstat
Formell
utfästelse1
Faktiskt
omplacerade
Österrike3
121
Åtaganden som
föreskrivs i
rådsbesluten2
Procentandel av
åtagandena som
faktiskt
genomförts
462
0
1397
9
471
0
Belgien
270
Bulgarien
140
Kroatien
36
9
374
2%
Cypern
45
10
139
7%
Tjeckien
20
1036
0%
Estland
8
125
0%
Finland
730
602
779
77 %
Frankrike
970
327
7115
5%
Germanien
3510
1481
10327
14 %
306
0%
360
0%
27
186
15 %
Ungern
Island
Irland
20
Lettland
105
Liechtenstein
0
Litauen
110
8
251
3%
Luxemburg
110
61
248
25 %
Malta
47
47
53
89 %
Nederländerna
625
521
2150
24 %
Norge
815
679
Polen
35
1861
0%
Portugal
388
299
1173
25 %
760m
45
1608
3%
250
0%
Rumänien
Slovakien
Slovenien
60
34
218
16 %
Spanien
175
144
2676
5%
Sverige4
850
39
1388
3%
Schweiz
830
547
10 659
5 001
34 953
14 %
TOTALT
1
2
3
4
Inlämnad via DubliNet enligt artikel 5.2 i rådets beslut.
Inkluderar inte ca 8 000 personer som ännu inte fördelats inom ramen för rådets första beslut och inte heller fördelningen inom ramen för de 54 000 platserna.
Rådets genomförandebeslut (EU) 2016/408 av den 10 mars 2016 om tillfälligt upphävande av omplaceringen av 30 % av sökande som tilldelats Österrike
enligt beslut (EU) 2015/1601 om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland.
Rådets beslut (EU) 2016/946 av den 9 juni 2016 om fastställande av provisoriska åtgärder på området för internationellt skydd till förmån för Sverige i
enlighet med artikel 9 i beslut (EU) 2015/1523 och artikel 9 i beslut (EU) 2015/1601 om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt
skydd till förmån för Italien och Grekland.
2
Download