PMtillseminariumden29januari2014
AndersAndrén,Stockholm:AttspårajudiskbosättningidetmedeltidaSkandinavien
Vidseminarietkommerjagattpresenteraplanernaförmittprojektommedeltida
judiskabosättningaricentralaochnorraEuropa.Detingårinätverksprojektet
Böckernasfolk–islamiskaochjudiskaperspektivpådetmedeltidaEuropa.Frågorom
kulturellidentitetochmateriellkulturkommerattdiskuteras,inteminstiförhållande
tilldenkomplexafråganomjudiskidentitetundermedeltiden.Eftersomingenjudiskt
bosättningidetmedeltidaSkandinavienärkänd–ochkanskeintehellerharfunnits‐
kommerävenolikaalternativaplanerförprojektetattpresenteras.