Upphandlingspolicy

advertisement
KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK
Fastställt av
Dokumentansvarig
Datum
Kommunstyrelsen
Upphandlingschef Maria Kleveborn
2014-11-25
(Reviderad 2015-11-12, se nederst i dokumentet)
Upphandlingspolicy
Kalmar kommun ska genom ansvarsfulla och medvetna upphandlingar och inköp medverka
till utvecklingen av ett hållbart samhälle, som präglas av miljötänkande, demokrati, solidaritet
och rättvisa villkor.
Kalmar kommun följer FN:s tio principer enligt Global Compact. Dessa ska vara vägledande
för kommunens upphandling.
Kalmar kommun upphandlar varor, tjänster och byggentreprenader för betydande värden
per år.
Grundläggande för kommunens upphandling är ”Lagen om offentlig upphandling” (LOU).
Förutsättningarna för att kommunens användare av varor och tjänster ska få sina behov
tillgodosedda är en effektiv och affärsmässig upphandlingsverksamhet, en tydlig upphandlingspolicy och att berörda parter efterlever denna.
Detta innebär:
 Kalmar kommuns upphandling ska genomföras så att kommunens enheter får varor och
tjänster med rätt funktion, rätt kvalitet och med hög säkerhet till mest fördelaktiga totalkostnad.
 Upphandling ska ske utifrån ett totalkostnadstänkande där samtliga kostnader värderas i
samband med köp av varor, tjänster och entreprenad
 Upphandling ska genomföras tillsammans med berörda samverkanskommuner och där
så är fördelaktigt med andra kommuner och huvudmän.
 Kommunens enheter ska känna till och nyttja de ramavtal som upprättats.
 Dokumentation ska ske av upphandlingar så att skälen för beslut är tydliga och lätta att
förstå.
 All upphandling ska ske i samverkan mellan verksamhetsansvarig och ansvarig
handläggare.
 Vid upphandling skall anskaffning av vara eller tjänst vara planerad i så god tid att ett
fullständigt anbudsunderlag kan tas fram och att tillräcklig tid finns för anbudsförfrågan
och leverans.
1 (2)
2 (2)
 Upphandlingsform ska väljas med hänsyn till kraven i ”Lagen om offentlig upphandling” (LOU). Förenklad upphandling kan ske upp till 1 806 427 kr för varor och tjänster,
samt 45 256 666 kr för byggentreprenader. Gränsen för direktupphandling är 505 800
kr.1
 Vid upphandling av entreprenader eller tjänster ska den utförande parten ha tecknat
svenskt kollektivavtal för de anställda eller så kallade hängavtal till svenska kollektivavtal.
 Vid upphandling av entreprenader och tjänster ska meddelarfrihet gälla för entreprenörens eller underentreprenörens personal.
 Våra leverantörer skall beskatta vinsten där den uppstår. Leverantörerna får inte ha
någon koppling till det vi i dagligt tal kallar ”skatteparadis”.
 Kalmar kommun strävar efter att vid större entreprenadupphandlingar tillse att sociala
hänsyn tas, så att personer som står långt från arbetsmarknaden bereds möjlighet till
sysselsättning med ordinarie arbetsuppgifter.
 Kalmar kommun strävar efter att i större utsträckning använda sig av funktionsupphandling, innovationsupphandling, livscykelperspektiv, eller liknande metoder, för att
genom kommunens upphandlingar främja hållbar tillväxt.
 Vid upphandling ska det etiska och ekologiska sortimentet kontinuerligt utökas. Allt
kaffe och te som avropas för kommunens verksamhet skall vara producerat enligt
principer för rättvishandel. Bananer skall vara etiskt och/eller ekologiskt odlade.
 Vid upphandling av livsmedel ska krav ingå på att kött och ägg har producerats med en
djurskyddsnivå som motsvarar de svenska kraven, liksom att de inte kommer från djur
som behandlats med hormoner eller antibiotika i tillväxtfrämjande syfte och att de är
garanterat fria från salmonella. Genom krav på tydliga innehållsdeklarationer ska genmodifierade livsmedel undvikas.
 Kalmar kommun skall aktivt verka för att upphandlingar till miljöer där barn och unga
vistas sker med respekt för kortsiktig och långsiktig hälsa.
 Upphandling ska ske enligt Kalmar kommuns övergripande miljöpolicy och enligt
Upphandlingsmyndighetens förslag på miljökrav. Syftet är att verka för en långsiktig
hållbar utveckling genom att så långt som möjligt välja varor och tjänster som är miljöanpassade, både vad avser yttre miljön och arbetsmiljön samt att verka för ett ur miljösynpunkt optimerat distributionssätt samt återhållsamhet med resurser.
 Vid upphandling av fordon ska bästa miljöbränsle, företrädesvis biogas och el väljas.
Om verksamheten väljer fordon med annat drivmedel ska anledningen till avvikelsen
motiveras.
 Leverantör/entreprenör skall följa den av kommunen beslutade uppförandekoden.
Ändringar 2015-11-12:
I andra stycket ändras ”Kalmar kommun har förbundit sig att följa” till ”Kalmar kommun följer”.
I tredje stycket från slutet ändras ”Miljöstyrningsrådet” till ”Upphandlingsmyndigheten”.
1
Observera att värdena som avses i denna text är de värden som beslutades 2014 vilka
kontinuerligt ändras av riksdagen.
Download