Nytt förslag till Avtal upphandlingstjänster 2015 ver 2 20141208

advertisement
AVTAL UPPHANDLINGSTJÄNSTER
Mellan Kommunalförbundet Inköp Gävleborg, här nedan kallad IX och
Hälsinglands utbildningsförbund, nedan kallad Kunden, har följande avtal träffats.
1
Avtalstid
Detta avtal gäller från 2015-01-01 till 2015-12-31.
Avtalet förlängs därefter automatiskt med ett år i sänder om ej någon av
parterna säger upp avtalet senast tre månader före respektive årsförfallodag.
2
IX´s åtaganden
1. Konsultativt stöd i upphandlingsärenden
2. IX utser en kontaktperson gentemot Kunden som samordnare
3. Tillgång att nyttja av IX upphandlade ramavtal
4. Genomföra upphandlingar över direktupphandlingsvärdet enligt den plan som
upprättas för kommande budgetår
5. Bevaka avtalstider enligt plan och initiera ny upphandling i god tid innan utgång
6. IX erbjuder utbildningsseminarier i exempelvis offentlig upphandling eller
branschanknutet seminarium som arrangeras inom Gävleborg. Vid externa
föreläsare tas en självkostnad ut
7. Tillgång till upphandlingsmallar
8. Ansvara för att uppdaterade upphandlingsmallar används vid varje upphandling
9. IX ansvarar för att de uppgifter som lämnas till Kunden är riktiga. IX ansvarar för
eventuella krav på ersättning som riktas från anbudsgivare för felaktigheter i
upphandlingen i de fall riktiga uppgifter är lämnade från Kunden, se 3 p4.
10. Om upphandlingar skall göras under direktupphandlingsvärdet så sker det som en
tilläggstjänst.
11. Ev. arbete med införande av ehandel överenskommes separat.
3
Kundens åtaganden
1. Kunden ska tillhandahålla erforderlig information som ska vara underlag för
upphandlingar som IX ska genomföra
2. Kunden utser en kontaktperson gentemot IX för samråd
3. I det fall upphandlingen är specifik för Kunden fattar Kunden det formella
inköpsbeslutet.
4. Kunden ansvarar för att de uppgifter som lämnas till IX är riktiga. Kunden ansvarar
för eventuella krav på ersättning som riktas från anbudsgivare för felaktigheter i
upphandlingen i de fall felaktiga uppgifter är lämnade till IX, se 2 p7.
4
Gemensamt åtagande
Parterna åtar sig under avtalsperioden gemensamt bedriva ett utvecklingsarbete som
syftar till att kvalitetssäkra hela flödet vad avser anskaffning av varor och tjänster till
Kunden som IX enligt avtal har ansvar för.
Utvecklingsarbete är en del av det fullserviceavtal som tecknas mellan Kunden och IX
varför särskild ersättning inte utgår för detta arbete.
2017-07-15
1
Utvecklingsarbetet omfattar uppföljning av processflöde, delegeringsordning,
internkontroll och andra moment som leder till ständiga förbättringar. Forum för detta
arbete är en strategisk grupp med representanter från IX och Kunden.
5
Tillkommande uppdrag
För tillkommande uppdrag som överenskommes mellan parterna debiteras en
timkostnad om 1000 kr per timme, inklusive moms, för innevarande år (se vidare pkt
10, ersättning).
Tilläggstjänster såsom direktupphandlingar överenskommes separat enl. av Inköp
Gävleborgs redan uppsatta prislista för vad som ingår. Minsta kostnad per upphandling,
5.000 SEK och max kostnad 12.000 SEK.
6
Ansvar
IX ansvarar för beslut som fattas av IX (d v s för gemensamma upphandlingar).
7
Försäkring
IX har ett begränsat försäkringsskydd för ansvarsskada vid offentlig upphandling.
8
Reservation
IX tar ej ansvar för Kundens efterlevnad av ingångna avtal.
9
Tvist
Tvist på grund av avtalet skall avgöras av allmän domstol om parterna inte
överenskommer om annat.
10
Omfattning
På hemsidan www.inkopgavleborg.se, redovisas vilka grupper av ramavtal som Kunden
omfattas av.
2017-07-15
2
11
Ersättningar
För de åtaganden som IX utför enligt punkt 2 i detta avtal erlägger Kunden en årlig
ersättning om:
125 000 kronor inklusive moms
I åtagandet ingår följande:
- Åtkomst till avtalsdatabas, samt deltagande i redan samordnade upphandlingar
(aktivt val genom anmälan).
- Tre stycken unika upphandlingar för förbundet över tröskelvärdet för
direktupphandlingar enligt överenskommen upphandlingsplan. Justeringar av den
årliga kostnaden utgår från den kundplan som läggs upp mellan organisationerna.
Utöver dessa tjänster kan andra tillkommande uppdrag utföras enligt punkt 5 mot den i
punkten angivna timkostnaden. Vid uppräkning av kostnader för kommande år skall
priset för år innevarande uppräknas med höjningen av KPI. Uppräkning sker efter
jämförelse mellan augusti månad föregående år och augusti månad innevarande år med
nytt fast pris för kommande år. Uppräkning sker därefter enligt samma modell.
Den årliga summan regleras utifrån den kundplan som föreligger mellan IX och kunden.
Skulle antalet unika upphandlingar sjunka/öka så ska kunden tillsammans med IX
reglera den kostnaden utifrån det behov som ligger.
Betalningsvillkor:
30 dagar netto efter fakturans ankomst till Kunden, fakturering sker halvårsvis.
Faktureringsavgift utgår ej.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar som utväxlats mellan parterna.
Inköp Gävleborg 2014-12-
Hälsinglands utbildningsförbund 2014-06-
Johan Almesjö
2017-07-15
3
Download