S4142 - Riksdagens öppna data

advertisement
2013/14
mnr: Fi299
pnr: S4142
Motion till riksdagen
2013/14:Fi299
av Phia Andersson (S)
Offentliga upphandlingar
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i
motionen om en översyn av lagen om offentlig upphandling.
Motivering
Kommuner och stat omsätter många miljarder kronor per år i offentliga
upphandlingar.
För seriösa företag som betalar skatt och avtalsenliga löner i Sverige blir
det allt svårare att konkurrera på en marknad med allt fler oseriösa företag.
De oseriösa företagen lägger onormalt låga bud som finansieras av
obetalda skatter och obetalda sociala avgifter. Fusket förekommer oftast i
underentreprenörsskiktet och underleverantörer till underleverantörer osv.
De låga anbuden som vinner vid offentliga upphandlingar gör det omöjligt
för seriösa företag och konkurrera vid offentliga upphandlingar.
En översyn av lagen om offentlig upphandling bör ske för att säkerställa
att våra gemensamma skattepengar inte går till oseriösa företag som
konkurrerar ut seriösa företag.
Stockholm den 3 oktober 2013
Phia Andersson (S)
1
Download