NO Teknik - Malmö högskola

advertisement
NO
Teknik
ATT TA FRAM MATERIAL FÖR ATT
KARTLÄGGA NYANLÄNDA ELEVERS
KUNSKAPER i NO/SO/TK
Margareta Ekborg Per Eliasson
Malmö högskola
Asylsökande 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
Syrien
Somalia
Statslös
Eritrea
Afghanistan
Serbien
Irak
Iran
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kosovo
Albanien
Ryssland
Nigeria
Georgien
Mongoliet
Marocko
Övriga
Ca 25 000 elever
Till detta kommer invandrare som inte är
flyktingar
Elever som kommer till Sverige efter att de
börjat skolan har svårare att nå målen
Kartläggning i tre steg
• Intervju om skolbakgrund etc
• Lieteracy och numeracy
• Ämneskunskaper
– NO
– SO
– Telnik
Kartläggningsmaterial
Syfte:
Ta fram underlag för
1. årskursplacering
2. att planera undervisning utifrån elevens
förutsättningar och behov samt för hur tiden
mellan olika ämnen fördelas
Vårt uppdrag
•
•
•
•
Flexibelt material
Uppgifter
Bedömningsanvisningar
Sammanfattning av kartläggning
(Ämnessprofil)
Kartläggning i steg 3 genomförs av
• Ämneslärare tillsammans med
• Tolk/modersmålsärare/studiehandledare
Vad vi tagit fram i NO/TK
•
•
•
•
Uppgifter med bildmaterial
Informationstexter
Observationsscheman
Sammanfattning av kartläggning i bi/fy/ke/tk
Ämnesområden i NO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ekologi
Människokroppen
Genetik och evolution
Energi
Kraft och rörelse
Universum och vårt solsystem
Materia
Mat och kemi i vardagen
Kretslopp
Ämnesområden teknik
• Konstruktioner
• Utveckling
• Praktisk övning
Förmågor i Lgr 11 i NO
• Kommunicera
• Undersöka
• Beskriva och förklara
Förmågor i Lgr11 i eknik
• Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån
ändamålsenlighet och funktion
• Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik
och utarbeta förslag till lösningar
• Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
• Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ,
samhälle och miljö
• Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur
tekniken har förändrats över tid
Överväganden
• Centralt innehåll i relation till förmågor
• Alla förmågor prövas i ämnet som helhet
• Börjar i situationen och preciserar frågorna efter
hand
• Samma startpunkt för olika åldersgrupper
• Alla ska känna att de har möjlighet att säga något
• Locka fram kunskaper, men ändå på allvar
• Kreativa – konventionella uppgifter
EKOLOGI
EKOLOGI – Uppgift 1
Uppgift 1 –
Grundläggande kunskaper om ekosystem
Att observera:
Berättar eleven om växter och djur som lever i
ekosystemet på bilden?
Beskriver eleven vad växter behöver för att växa?
Förklarar eleven fotosyntesen?
Berättar eleven vad som händer med växter och
djur när de dör?
Förklarar eleven samband mellan växter, djur och
omvärldsfaktorerna?
Berätta om växter och djur som lever
här.
Vad behöver växter för att växa?
Vad äter djuren som lever här?
Vad händer med växterna och djuren när de
dör?
Vad kallas processen som gör att växterna kan
växa?
Berätta om fotosyntesen.
Vad bildas vid nedbrytning?
osv
Fråga eleven om
den känner till
fotosyntesen om
eleven inte själv
nämner den
BIOLOGI - EKOLOG
Ekologi
Människokroppen
Åk
4-9
Genetik och
evolution
Uppgift 1: Grundläggande kunskaper om ekosystem
Uppgift 2: Näringskedja och näringsväv
Uppgift 3: Människans ansvar i och påverkan på naturen
Uppgift 4: Att planera en undersökning
Materiel att ta med
Bilder på olika naturmiljöer
osv
Naturvetenskapliga begrepp, teorier och processer
som behandlas och/eller kan komma upp i
uppgifterna
Ekologi
Art
Fotosyntes
Nedbrytning
Koldioxid
Syre
Solenergi
Näringskedja
Näringsväv
Undersökning/e
xperiment
Hypotes
Människokroppen
Organ
Organsystem
Hjärta
Lungor
Blodomlopp
Matspjälkning
Magsäck
Tolvfingertarm
Osv
Genetik och evolution
Art
Variation mellan arter
Arv
Ärftlighet
Anpassning
Evolution
Big bang
Dinosaurier
osv
Observationsschema - Ekologi
Sammanfattning av kartläggning i biologi
Annan kunskap i biologi som framkommit
i kartläggningen
Energi och energianvändning
Materia
Människokroppen
’
Utgångspunkter
•
•
•
•
Bilder
Filmer
Experiment
Situation – som val av mat, avfallshantering
etc.
Utprövningar
Utprövningsprocessen
•
•
•
•
Diskutera uppgifterna med lärare på mottagningsskola
Pröva idén med elever som pratar svenska.
Förbättra
Pröva uppgifter på elever från olika länder, språk, ålder,
skolgång mm
• Pröva med hjälp av tolk/modersmålslärare – nyanlända
• Utprövning av teman utan att vi är med
• Upprevning av hela ämnen
Kvalitetsgranskning
•
•
•
•
Utprövningar
Referensgrupper lärare
Expertgrupper
Skolverket
Utmaningar
•
•
•
•
•
Tolkning
Ämnesinnehåll
Kontext
Samtalet
Konsekvenser av kartläggningen
Våra upplevelser
När blir det tillgängligt?
NO
Teknik
Workshop NO/tk
Myrtel Johansson och Anna
Wirstedt , C231
NO
Teknik
Workshop SO
Annette Petersson
D328
Download