Tippningsinstruktuion HVC Västlunda

advertisement
Giltig från
Utfärdad av
2007-12-13
Anders Åman
Sidan
1 (2)
Dokument id
Tippinstruktion HVC Västlunda
Tippinstruktion HVC Västlunda
Bränsleleveranser till anläggningen kan ske på 2 olika sätt:
1. Bränsle vägs på anläggningens våg
2. Bränsle vägt på annan våg, tex. terminal
Vid normal invägning på anläggningen är en sekvens av händelser förreglade för att styra förare och anläggning på en
säkert sätt igenom processen.
Vid redan vägd bränsleleverans från tex terminal skall lokal invägning simuleras via nyckelströmbrytare för att
förreglingar skall fungera.
OBS
Traversskopa under arbete i tipp-zon förreglar båda portarna till bränslelagret.
Omvänt gäller öppen port styr traversskopan till ”vänteläge” efter invägning/ alt. nyckelbrytare.

Vid ankomst till anläggningen kör föraren fram och upp på vågen. Först vägs dragbilen, sedan släpet. En
signallampa samt akustisk signal ger klartecken efter varje vägning

Vågterminalen (placerad vid fordonsvågen) ger en klarsignal att identifiera leveransen via förarens vågkort.
Föraren anger enligt frågor på terminalen var bränslet kommer ifrån och vad det är för typ av bränsle (torv,
skogsflis, bark etc). En remsa skrivs ut och skall tas med för att identifiera senare taget fuktprov

Efter godkänd vägning alternativt användning av nyckelbrytare går bränsletraversen i ”vänteläge”. Under
tiden traversen går mot vänteläge blinkar grön signallampa utvändigt vid infartsport, och föraren kan påbörja
framkörningen mot bränslelagret. När travers intagit vänteläge lyser signallampa med fast sken och föraren
kan via fjärrkontrollen öppna inkörsporten.

Efter inkörning i bränslelager stänger föraren inkörsporten via fjärrkontrollen.
Innan tippning skall anläggningens tipp-plåt köras upp mot ekipaget.
När tippskyddet är på plats lossas lasten samt fuktprov tas i plasthink. Provet försluts med lock. Fuktprovet
identifieras med remsa från invägningen eller vågsedel från annan våg..

Efter lossning körs tippskyddet tillbaka, golvet grovstädas och utkörsporten öppnas.
Fordonet körs ut och utkörsporten stängs via fjärrkontrollen. Vändning av fordonet sker på vändplanen och
på vägen tillbaka ut från anläggningen kontrollerar föraren via signallampa på stolpe (stople i höjd med
kontorsbyggnad) att båda portarna har gått i stängt läge
(grönt ljus= stängda portar). Vid uteblivet grönt ljus skall AEAB:s maskinist i beredskap kontaktas.
Om nyckelströmbrytare använts för att simulera vägning skall vred återställas

Fordonet skall vägas ut och funktionen med klarsignal är lika som vid invägning ovan. Efter avklarad
utvägning drar föraren sitt kort, aktuell vågsedel skrivs ut och traversen får tillstånd att lämna intaget
”vänteläge”.
Övrigt att beakta:
 Rökning absolut förbjuden inne i bränslesilo.
 Damning förekommer alltid vid lossning, speciellt vid torra bränslen. Vid tippning skall portar vara stängda
samt förarhyttens dörrar och fönster samt ventilation bör vara stängda
 Vid arbete utanför hytten bör andningsskydd, gärna engångsskydd av minst klass P2 användas.
 Vid tagning av fuktprov skall försiktighet iakttas då olycksrisken är hög med avseende på bl.a fall
Vid problem i anläggningen utanför ordinarie arbetstid kontaktas maskinist i beredskap enligt bifogat schema
(bilaga 2).
Ett (1) nödstopp för tippskydd finns placerad på apparatskåp ”Tippskydd”
Tre (3) nödstopp för travers finns placerad i silon, en vid utkörsport samt 2 st längs med yttervägg/ långsida
Sida 2(2)
Bilaga till Tippinstruktion HVC Västlunda
Skiss körväg
Vändplan
Nödstopp tippskydd
Nödstopp traversskopa
Bränslesilo
Signal
invägning
OK
Signal
portar OK
Våg med
vågterminal
inkl. klarsignal
Download