Primärhälsovårdens vägskäl- Vart
går vi?
Michael Luther
MD, överläkare i kärlkirurgi VCS
Korsolms kommun, styrelseordförande
Befolkningsfaktorernas inverkan på efterfrågan
på basservice (Ind. 2005 = 100)
Utgifter
år 2003
Utgiftspost
UTBILDNINGSTJÄNSTER
- förskoleundervisning
- grundskola
- gymnasium
- yrkesutbildning
- yrkeshögskola
HÄLSOVÅRDSSERVICE
-specialiserad sjukvård
-hälsovårdscentraler
SOCIALSERVICE
- barndagvård
- ålderdomshem
- hemservice
- serviceboende
Källa: SHM
Ändringar, % per år
2006
2011
-2010
-2020
milj.euro 2005 2010 2020
5368
100
97 95
65
100
99 102
3134
100
93 92
528
100 104 92
1136
100 102 92
505
100 102 92
5914
100 104 117
3853
100 104 109
2061
100 105 130
4051
100 111 135
1928
100
99 101
723
100 116 149
541
100 113 139
859
100 109 128
-0,5
-0,1
-1,4
0,8
0,3
0,3
1,0
0,6
1,7
2,1
-0,2
2,9
2,5
1,7
- 0,3
0,3
- 0,2
-1,2
-0,9
-0,9
1,0
0,6
1,7
1,9
0,2
2,6
2,1
1,6
Befolkningen, enligt ålder och kön 2010
Prognos för hela landet
Arbetsför ålder
Social- och hälsoservicekostnader
i åldersgrupper enligt förmånsform år 2004, euro
Euro
Euroa
32 000
28 000
24 000
20 000
16 000
12 000
8 000
4 000
Ålder
Ikä
Läkemedel och service
täckatlääkkeet
av sjukförsäkring
Sairausvakuutuksen
kattamat
ja palvelut
Sosiaalipalvelut
Socialservice
Terveyspalvelut
Hälsoservice
100-
90-94
80-84
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0- 4
0
Kommunal styckkostnad, 2003
Kommunal grundkostnad
Äldreomsorg
300 000
Övriga kostnader
Barnomsorg och skola
Kostnad per person
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
0
5
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Ålder
Ålder och sjukdom
Förekomsten av sjukdomar ökar med ålder
• Demens 65 år 4%, 85år 36%
• Åderförkalking; angina pectoris, stroke,
fönstertittarsjuka, kallbrand
• Diabetes
• Cancersjukdomar
• Osteoporos; benbrott
• Förslitningar i leder och stödvävnader
• Fallolyckor; höftfrakturer
Diabetiker typ II
År
1969
1979
1989
1999
2003
2010
2020
2030
Diabetiker
60 000
117 000
138 000
181 000
218 000
294 000
382 000
497 000
Korsholm; De äldre åldersgruppernas beräknade
ökning från år 2002 till år 2030
1500
1350
1200
65 - 69 år
Antal
1050
70 - 74 år
900
75 - 79 år
750
80 - 84 år
600
85 - 89 år
450
90 - 94 år
300
95 - 99 år
150
0
2002 2006 2010 2014 2018 2022 2026 2030
År
Korsholms befolkningsprognos
12000
10000
8000
0-6år
7-14år
15-64år
65+år
6000
4000
2000
0
2000
2004
2015
2020
2030
2040
Malax befolkningsprognos
3500
3000
2500
0-6år
7-14år
15-64år
65+ år
2000
1500
1000
500
0
2000
2004
2015
2020
2030
2040
Korsholm; Personal
pensioneringar pga ålder
45
40
35
30
25
Pensioneringar
20
15
10
5
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Österbotten
• Läkarbrist
• Flera små hvc
• Splittrad
specialsjukvård
• Dyr specialsjukvård?
• Långt avstånd till
universitetskliniker
• Språkförhållanden
• Hälsotillståndet i
befolkningen gott
• Tillgängligheten till
vård bra
• Hög kompetens inom
flera specialsektorer
• Relativt god tillgång
till vårdpersonal
Österbotten- Carpe diem!
NU 2007
• Kronoby hvc
• MHSO
• Nykarleby hvc
• Oravais Vörå-Maxmo hvc
• Korsholms hvc
• Kyrönmaan tk
• Vasa hvc
• Malax-Korsnäs hvc
• Närpes-Kaskö hvc
• Kristinestad Bötom hvc
2009
• Jakobstadsnejdens hvc
• Korsholm-VöråMaxmo-Oravais hvc
• Vaasa-LaihiaVähähyrö
• Malax-KorsnäsNärpes-K:stad-Kaskö
hvc
Hälsoläge i Österbotten
• Ca 3-5 år längre livstid
• Åldersstandardiserad förekomst av flera
kroniska sjukdomar ca 20% under landets
medeltal i svenskspråkiga kommuner
• Psykiska välbefinnandet bättre än landets
medeltal
Utmaningarna
• Åldrandet- flera friska år? 90% av 80 år (75 år)
fyllda skall bo hemma!
• Ny teknologi – har vi råd?
• Sviktande offentlig finansiering- vem tar över?
• Personalbrist - immigration?
• Förändrad arbetsfördelning- ansvarsgränser?
• KSSR – sammanslagningar- samarbete?
• Vårdgarantin – håller den?
Samhällets stödfuntioner
Målsättning: minst 90% av 75 år
fyllda skall kunna bo hemma.
• Planering av fysisk miljö.
• Stöd för hemmaboende; äldrerådgivning, åtgärder
för trygg boendemiljö, förebyggande verksamhet
• Boende alternativ; serviceboende, gruppboende,
demensboende, vårdavdelning
Samhällets stödfuntioner
Målsättning: minst 90% av 75 år
fyllda skall kunna bo hemma.
• Kommunikationer; byabuss, anropstaxi,
• Möjligheter till stimulans; motionsgrupper,
hobbygrupper, vuxeninstitut, bibliotek,
kulturutbud, väntjänst.
• Närståendevård
Samhällets stödfuntioner
Målsättning: minst 90% av 75 år
fyllda skall kunna bo hemma.
Resurser
•
•
•
•
•
Dragare för motionsgrupper, studiecirklar, m.m.
Äldrerådgivningsteam
Hemvårdare
Nattpatrull
Medicinsk vårdpersonal
Samhällets stödfuntioner
Målsättning: minst 90% av 75 år
fyllda skall kunna bo hemma.
Vem ansvarar?
• Kommun
• Tredje sektorn
• Privata lösningar
Utmaningar för hälsovården
•
•
•
•
•
•
•
•
Övervikt
Diabetes
Hjärt- och kärlsjukdomar
Förslitningsförändringar i stödorganen
Cancersjukdomar
Osteoporos= benskörhet
Falltrauma hos äldre
Psykiskt illamående hos både yngre och äldre
Övervikt som
riskfaktor
• Övervikt ökar risken att insjukna i
kranskärlssjukdom 2-3 ggr jämfört med
normalvikt
• Redan lindrig övervikt ökar risken
• Redan 5 % viktminskning har klara positiva
hälsoeffekter
• Speciellt extrakilon i bukområdet är farliga
• Bukomkrets, gränsvärde; Kvinnor 85-90cm, män
100cm- Riskgräns för diabetes
Diabetes som riskfaktor
• Ökar risken för kärlssjukdom
2-4 -faldigt
• Insjukningsrisk
Åldersgrupp
45-64
65-74
> 75
Kvinnor
4.6
3.1
2.0
Män
3.4
2.0
1.6
• Diabetikerns risk att få en hjärtinfarkt är lika
stor som risken att en som haft en hjärtinfarkt
får en ny
Primärvården
• Ökande omvårdnadsbehov, ”empatisk
tyngdpunkt”
• Expertskötarinriktning; akutvård,
förebyggande vård, kroniska sjukdomar;
DM, COPD, övervikt, reuma,
hjärtsjukdomar, etc
• Nätskötare, rådgivning
Egenskaper
•
•
•
•
•
•
•
•
Flexibilitet
Förmåga till teamarbete
Pedagogisk kunskap
Kunskap i ny teknologi
Förmåga att se helheter
Öppenhet för andra kulturer
Språklig kompetens
Företagarattityd/beredskap
Vi kan förhindra sjukdom och
förbättra livskvalitet !
•
•
•
•
Egen aktivitet
Funktionsupprätthållande stöd
Vårdåtgärder
Samhällets stödfunktioner
Förebyggande vård
80% av coronarsjukdom och 90% av diabetes
• Kan förebyggas med hälsosamma
levnadsvanor
• Övervikt en central faktor som behöver
motåtgärder
Egen aktivitet
•
•
•
•
•
Motion
Kost
Mental aktivitet
Socialt nätverk
Fysisk miljö
Motion
•
•
•
•
•
•
Förbättrar fysisk kondition
Sänker blodtryck
Minskar risk för diabetes
Minskar risk för hjärtsjukdom
Minskar risk för osteoporos
Förbättrar psykiskt välbefinnande
Kost
•
•
•
•
•
Rätt balanserad kost, rätt mängd
Kontroll av vikten
Förebyggande av hjärt- och kärlsjukdomar
Förebyggande av diabetes
Minska risk för osteoporos
Vårdens möjligheter att
minska risken för hjärtinfarkt
• Sluta röka
• Normalisering av vikt
50-80 %
40-65 %
• Ökad motion
40-50 %
• Alkohol för mycket måttligt
• Kolesterolbehandling
• Blodtrycksbehandling
50 %
30 %
20-25 %
Behandling av
kärlssjukdom
Läkemedel
• ASA
• Betablockerare
• ACE-hämmare
• Statiner
• Ett bra blodtryck
• God diabetes vård
Livsstilsförändringar
• Ingen tobak!!!!
• Regelbunden motion
• Vid behov ändrade
kostvanor
• Viktminskning
• Måttligt alkohol
• Stresskontroll
Tack !
Tack!