Utemiljön och barns och ungas hälsa och välbefinnande

advertisement
Utemiljön och barns
och ungas hälsa och
välbefinnande
Greta Smedje
Hälsa
”Ett tillstånd av fullständig fysiskt, psykisk och socialt
välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom eller
svaghet” (WHO 1948).
” Hälsa är att ha tillräckligt med resurser för att må
bra, klara av sin vardag och kunna förverkliga sina
personliga mål” (Nordenfelt 1991).
Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor
betydelse för den psykiska och fysiska hälsan,
såväl under uppväxten som under vuxenlivet
Sid
.
Andel skolbarn som har minst två psykiska eller
somatiska besvär, mer än en gång i veckan
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1985/86
1993/94
pojkar 13 år
Sid
.
1997/98
2001/02
flickor 13 år
2005/06
pojkar 15 år
2009/10
2013/14
flickor 15 år
Övervikt och fetma bland barn
60
49
50
45
45
40
30
34
34
32
30
29
28
%
26
25
25
24
24
24
23
20
10
0
GRC
ESP
MKD
Pojkar 7 år, COSI 2010
Sid
.
SVN
BGR
HUN
LTU
SWE
* 6-year-olds
** 8-year-olds
Barns hälsa och fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet minskar risken för övervikt
men har också positiva effekter på
• kondition och styrka
• immunförsvar
• sömn
• koncentrationsförmåga
• motorik
• benstomme
Goda vanor inför vuxenlivet!
Sid
.
Andel 13-åringar
som är fysiskt
aktiva
Sid 6. 2015-06-09
11 målområden för folkhälsan
Delaktighet och inflytande i samhället
Ekonomisk och social trygghet
Trygga och goda uppväxtvillkor
Ökad hälsa i arbetslivet
Sunda och säkra miljöer och produkter
En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Gott skydd mot smittspridning
Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa
Ökad fysisk aktivitet
Goda matvanor och säkra livsmedel
Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt
från narkotika och dopning samt minskade
skadeverkningar av överdrivet spelande
Sid
.
Hälsa i alla politikområden
Eftersom hälsan till stor del bestäms av faktorer utanför
hälsoområdet måste en effektiv hälsopolitik involvera alla
relevanta områden, särskilt:
• socialpolitiken
• regionalpolitiken
• skatter
• miljö
• utbildning
• forskning och teknikutveckling
Principen om ”hälsa i all politik” står i EU-fördraget.
För att få fullt genomslag måste den tillämpas på den
nationella, regionala och lokala nivån.
Sid
.
Hållbar stadsutveckling
• Samhällsplanering och den byggda miljön påverkar
graden av fysisk aktivitet och andra bestämningsfaktorer för hälsa, speciellt hos de svagaste grupperna
• Välj lösningar som främjar hälsan och förebygger
ohälsan!
• Viktiga förutsättningar för en fysisk miljö som främjar
hälsa är bl.a. att den upplevs som trygg, tillgänglig,
säker, intressant och stimulerar till möten med andra
människor
Sid
.
Delaktighet och inflytande
Samband mellan låg demokratisk delaktighet och
upplevd dålig hälsa
Samband mellan högt socialt deltagande och god fysisk
hälsa.
Detta gäller också barn!
För barns hälsa är det viktigt att de får tillfälle att delta i
planeringen av sin egen närmiljö.
Barn kan också ha viktiga synpunkter som vuxna inte
tänkt på!
Sid
.
Slut!
Download